Zm.: rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Dz.U.90.14.91
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 7 marca 1990 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Na podstawie art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1988 r. Nr 41, poz. 325 oraz z 1989 r. Nr 4, poz. 23, Nr 33, poz. 176, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1988 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 44, poz. 350) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Osoby wykonujące działalność w rozumieniu przepisów o podatku obrotowym, z wyjątkiem osób, które:

1) prowadzą księgi handlowe,

2) z mocy odrębnych przepisów:

a) zwolnione są od podatku obrotowego i dochodowego,

b) opłacają podatki obrotowy i dochodowy lub tylko dochodowy w formach zryczałtowanych,

3) wykonują przewóz osób i towarów taborem konnym,

są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej "księgą", według wzoru ustalonego w załączniku do rozporządzenia.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Osoby obowiązane do prowadzenia księgi, zwane dalej "podatnikami", jeżeli wykonują działalność w zakresie:

1) sprzedaży komisowej - są obowiązane prowadzić również ewidencję towarów przyjętych w komis oraz rozliczeń z komitentami; ewidencja powinna odzwierciedlać w szczególności następujące operacje gospodarcze: przyjęcie towarów w komis, sprzedaż towarów, wypłaty komitentom, zniżki cen, zwroty towarów oraz kwotę uzyskanej prowizji,

2) kupna i sprzedaży bonów towarowych Banku Polska Kasa Opieki SA - są obowiązane prowadzić ewidencję zakupu i sprzedaży bonów; ewidencja powinna odzwierciedlać w szczególności następujące operacje gospodarcze: każdorazowy zakup bonów ze wskazaniem ich wartości nominalnej oraz zapłaconą za nie kwotę w złotych, każdorazową sprzedaż ze wskazaniem otrzymanej należności w złotych oraz wartości nominalnej sprzedanych bonów.

3) kupna i sprzedaży wartości dewizowych - są obowiązane prowadzić rejestr kupna i sprzedaży wartości dewizowych według zasad określonych w odrębnych przepisach w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych,

4) udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenia lombardów) - są obowiązane prowadzić ewidencję pożyczek i zastawionych rzeczy; ewidencja ta powinna zawierać następujące dane: datę udzielenia pożyczki, kwotę udzielonej pożyczki, wysokość umówionych odsetek w złotych, opis zastawionej rzeczy i jej wartość sprzedażną, termin zwrotu pożyczki wraz z odsetkami, datę i kwotę zwróconej pożyczki wraz z odsetkami, datę zwrotu zastawionej rzeczy, datę sprzedaży rzeczy i kwotę należną z tytułu tej sprzedaży.";

3) w § 8:
a) w ust. 1 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

"W prowadzonych odrębnie ewidencjach, o których mowa w § 2, niezwłocznie powinno się zaksięgować:

1) przyjęcie towarów w komis,

2) zakup i sprzedaż bonów,

3) kwotę udzielonej pożyczki i umówionych odsetek oraz przyjęcie zastawionej rzeczy.",

b) w ust. 4 w pkt 1 wyrazy "z wyjątkiem kwiatów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży" skreśla się,
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Nie wymagają udokumentowania zapisy w księdze dotyczące wydatków, których suma przy obrocie rocznym, pomniejszonym o podatek obrotowy:

ponad do
30.000.000 zł nie przekracza 5% kwoty obrotu,
30.000.000 zł 60.000.000 zł nie przekracza 1.500.000 zł + 4% od nadwyżki obrotu ponad 30.000.000 zł,
60.000.000 zł 120.000.000 zł nie przekracza 2.700.000 zł + 3% od nadwyżki obrotu ponad 60.000.000 zł,
120.000.000 zł 300.000.000 zł nie przekracza 4.500.000 zł + 2% od nadwyżki obrotu ponad 120.000.000 zł,
300.000.000 zł nie przekracza 8.100.000 zł + 1% od nadwyżki obrotu ponad 300.000.000 zł.";
4) w § 10 w ust. 1 ostatnie zdanie skreśla się;
5) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Spis z natury zapasów powinien zawierać co najmniej: datę spisu, numer kolejny pozycji arkusza spisu, szczegółowe określenie towaru, jednostkę miary, ilość stwierdzoną w czasie spisu, cenę za jednostkę miary i ogólną wartość wynikającą z pomnożenia ilości towaru przez cenę jednostkową, z tym że przy prowadzeniu:

1) księgarń i antykwariatów księgarskich w spisie z natury można obejmować jedną pozycję wydawnictwa o tej samej cenie, bez względu na nazwę i nazwisko autora, z podziałem na książki, broszury, albumy itp.,

2) działalności w zakresie kupna i sprzedaży bonów towarowych oraz kupna i sprzedaży wartości dewizowych, spisem z natury należy objąć nie sprzedane bony i wartości dewizowe,

3) działalności polegającej na udzielaniu pożyczek pod zastaw, spisem z natury należy objąć rzeczy zastawione pod udzielone pożyczki.

Spis z natury powinien być sporządzony w sposób staranny i trwały (np. atramentem, długopisem) oraz zakończony i zaopatrzony w podpis osób uczestniczących w spisie przed wznowieniem transakcji w nowym okresie rachunkowym.";

6) w § 12 w ust. 1 na końcu dodaje się zdanie w brzmieniu: "Remanent nie sprzedanych bonów i wartości dewizowych wycenia się według ceny zakupu z dnia sporządzenia spisu, a wartość rzeczy zastawionych według ich wartości sprzedażnych.";
7) w załączniku do rozporządzenia, w objaśnieniach do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, wprowadza się następujące zmiany:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej "księgą", prowadzą osoby wykonujące działalność w rozumieniu przepisów o podatku obrotowym, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1988 r. (Dz. U. Nr 44, poz. 350 i z 1990 r. Nr 14, poz. 91), zwanego dalej "rozporządzeniem", oraz niniejszymi objaśnieniami.",

b) w ust. 3 dwa ostatnie zdania skreśla się,
c) wprowadza się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Zasady określone w ust. 3 stosuje się odpowiednio do zapisów dotyczących:

a) sprzedaży towarów, zwrotów, zniżek cen, wypłat komitentom i kwot uzyskanej prowizji, dokonywanych w ewidencji towarów przyjętych w komis, oraz rozliczeń z komitentami; po zakończeniu miesiąca kwotę prowizji wynikającą z ewidencji należy wpisać w kol. 7 i 9 księgi przychodów i rozchodów,

b) kupna i sprzedaży bonów towarowych Banku Polska Kasa Opieki SA, dokonywanych w ewidencji zakupu i sprzedaży bonów; na koniec dnia dzienną kwotę przychodu i rozchodu bonów należy wpisać odpowiednio do kolumn 9 i 14 podatkowej księgi przychodów i rozchodów; w wypadku prowadzenia kupna i sprzedaży wartości dewizowych, do kolumn 9 i 14 księgi należy odpowiednio wpisać dzienną kwotę przychodu i rozchodu tych wartości, wynikającą z prowadzonego rejestru kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

c) zwrotu pożyczki wraz z odsetkami, zwrotu zastawionej rzeczy oraz sprzedaży zastawionej rzeczy, dokonywanych w ewidencji pożyczek i zastawionych rzeczy; na koniec dnia dzienną kwotę obrotu należy wpisać do kolumny 9, a dzienną kwotę wydatków (udzielonych pożyczek) do kolumny 14 podatkowej księgi przychodów i rozchodów.",

d) w ust. 5 drugie zdanie otrzymuje brzmienie:

"Podatnicy prowadzący:

a) analityczną ewidencję towarów przyjętych w komis oraz rozliczeń z komitentami,

b) ewidencję zakupu i sprzedaży bonów,

c) rejestr kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d) ewidencję pożyczek i zastawionych rzeczy nie wypełniają kolumn od 3 do 6.".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1990 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020