Utworzenie Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej.

Dz.U.87.33.179
USTAWA
z dnia 23 października 1987 r.
o utworzeniu Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej.
Art.  1.
1. Tworzy się Komitet do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej, zwany dalej "Komitetem".
2. Komitet jest centralnym organem administracji państwowej do spraw młodzieży, kultury fizycznej i wypoczynku.
Art.  2.
1. Do zadań Komitetu należy realizacja polityki państwa w zakresie spraw określonych w art. 1 ust. 2, a w szczególności:
1) opracowywanie założeń polityki państwa w sprawach młodzieży;
2) współtworzenie warunków do udziału młodzieży w życiu społeczno-politycznym;
3) inicjowanie i współudział w podejmowaniu przedsięwzięć w sprawach warunków życia i działalności zawodowej młodzieży, w tym warunków pracy, polityki zatrudnienia i wynagradzania, adaptacji społeczno-zawodowej, pomocy socjalnej, uczestnictwa w kulturze, ochrony zdrowia, ochrony młodej rodziny i przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej wśród młodzieży;
4) opracowywanie programów rozwoju, ustalanie zasad organizacji, upowszechnianie i koordynowanie działalności w zakresie:
a) sportu, rehabilitacji i rekreacji ruchowej,
b) turystyki socjalnej, społecznego ruchu turystycznego i turystyki kwalifikowanej,
c) bazy materialnej kultury fizycznej i wypoczynku;
5) współdziałanie w zakresie wychowania fizycznego z właściwymi organami i organizacjami,
6) tworzenie warunków do realizacji funkcji wychowawczych, zdrowotnych i poznawczych kultury fizycznej i wypoczynku oraz rozwijanie i koordynowanie propagandy i informacji w tym zakresie;
7) określanie polityki i systemu kształcenia, szkolenia oraz doskonalenia kadr w dziedzinie kultury fizycznej i wypoczynku,
8) ustalanie zasad współpracy z zagranicą w zakresie spraw młodzieży, kultury fizycznej i wypoczynku;
9) inicjowanie prac badawczo-rozwojowych, współdziałanie w ich programowaniu, tworzenie warunków do prowadzenia tych prac oraz wdrażanie ich wyników;
10) wykonywanie zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa oraz innych zadań określonych w odrębnych przepisach.
2. Komitet, w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego, sprawuje nadzór nad działalnością terenowych organów administracji państwowej, właściwych w sprawach kultury fizycznej.
3. Komitet dysponuje środkami budżetowymi przeznaczonymi na cele kultury fizycznej i wypoczynku oraz środkami Państwowego Funduszu Młodzieży, Centralnego Funduszu Turystyki i Wypoczynku, a także Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Art.  3.

Komitet wykonuje, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach, zadania i obowiązki organu założycielskiego przedsiębiorstw państwowych oraz organu sprawującego nadzór nad podległymi jednostkami organizacyjnymi i nad działalnością jednostek badawczo-rozwojowych.

Art.  4.
1. W skład Komitetu wchodzą: przewodniczący, zastępcy przewodniczącego i nie więcej niż 30 członków.
2. Przewodniczącego Komitetu powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów, a zastępców przewodniczącego i członków - Prezes Rady Ministrów na wniosek Przewodniczącego Komitetu.
Art.  5.
1. Przewodniczący Komitetu reprezentuje Komitet i kieruje jego pracami.
2. Przewodniczący Komitetu w szczególności:
1) w sprawach należących do zakresu działania Komitetu wydaje przepisy prawne i decyzje administracyjne,
2) wykonuje zadania i obowiązki w zakresie nadzoru, o którym mowa w art. 2 ust. 2,
3) z upoważnienia Komitetu wykonuje inne zadania, w tym w zakresie funkcji, o których mowa w art. 3.
Art.  6.

Komitet i Przewodniczący Komitetu wykonują swoje zadania przy pomocy urzędu Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej, zwanego dalej "urzędem".

Art.  7.
1. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może określić szczegółowy zakres działania Komitetu.
2. Organizację Komitetu oraz urzędu, wykaz jednostek organizacyjnych podporządkowanych Komitetowi lub przez niego nadzorowanych oraz przedsiębiorstw państwowych, dla których Komitet jest organem założycielskim określa statut nadany przez Radę Ministrów.
Art.  8.
1. Znosi się Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki.
2. Określone w odrębnych przepisach sprawy należące do ministra właściwego w sprawach młodzieży, Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Przewodniczącego tego Komitetu w zakresie ustalonym ustawą przechodzą do Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej.
Art.  9.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020