Dostosowanie przepisów o gospodarce finansowej państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej do specyfiki zakładów doświadczalnych.

Dz.U.87.2.12
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 stycznia 1987 r.
w sprawie dostosowania przepisów o gospodarce finansowej państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej do specyfiki zakładów doświadczalnych.
Na podstawie art. 64 ust. 4 i art. 15 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. Nr 36, poz. 170) zarządza się, co następuje:
§  1. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do zakładów doświadczalnych jednostek badawczo-rozwojowych przekształconych z dniem 1 lipca 1986 r. z państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, a także do tworzonych od dnia 1 stycznia 1986 r. zakładów doświadczalnych gospodarki rolnej wchodzących w skład jednostek badawczo-rozwojowych, zwanych dalej "zakładami doświadczalnymi".
§  2. Do zakładów doświadczalnych stosuje się przepisy o gospodarce finansowej państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozporządzenia.
§  3. Podziału zweryfikowanego zysku dokonuje dyrektor zakładu doświadczalnego po zasięgnięciu opinii rady załogi.
§  4.
1. Zakład doświadczalny z funduszu rezerwowego przekazuje kwotę odpowiadającą 10% zysku do podziału na wspólny fundusz rezerwowy zakładów doświadczalnych.
2. Wspólny fundusz rezerwowy zakładów doświadczalnych przeznacza się w następującej kolejności na:
1) pokrycie ujemnego wyniku finansowego zakładów doświadczalnych,
2) częściową spłatę kredytów obrotowych w tych zakładach, w których fundusz rezerwowy i fundusz rozwoju nie wystarcza na pokrycie w pełnej wysokości tych kredytów.
§  5.
1. Zakład doświadczalny z funduszu rozwoju przekazuje 50% kwoty odpisów amortyzacyjnych na wspólny fundusz rozwoju zakładów doświadczalnych.
2. Wspólny fundusz rozwoju zakładów doświadczalnych przeznacza się w następującej kolejności na:
1) częściową spłatę kredytów inwestycyjnych w tych zakładach, w których fundusz rozwoju nie wystarcza na pokrycie w pełnej wysokości rat tych kredytów,
2) finansowanie inwestycji.
§  6.
1. Wspólny fundusz rezerwowy i wspólny fundusz rozwoju zakładów doświadczalnych są gromadzone przez jednostkę badawczo-rozwojową na wyodrębnionych rachunkach bankowych.
2. Podziału funduszy, o których mowa w ust. 1, dokonuje dyrektor jednostki badawczo-rozwojowej. Nie wykorzystane środki tych funduszy przechodzą na rok następny.
§  7. Zakłady doświadczalne są zwolnione od dnia 1 lipca 1986 r. z obowiązku przekazywania odpisów amortyzacyjnych do budżetu centralnego.
§  8. Dokonując podziału zweryfikowanego zysku za okres od dnia 1 lipca 1986 r. do dnia 31 grudnia 1986 r., zakłady doświadczalne przekażą kwoty, o których mowa w § 4 i 5, na wspólne fundusze, określone w tych przepisach.
§  9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1987.2.12

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Dostosowanie przepisów o gospodarce finansowej państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej do specyfiki zakładów doświadczalnych.
Data aktu: 22/01/1987
Data ogłoszenia: 30/01/1987
Data wejścia w życie: 30/01/1987