Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

Dz.U.86.9.52
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH ORAZ SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 6 marca 1986 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Na podstawie art. 19 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1983 r. Nr 10, poz. 54 i z 1984 r. Nr 3, poz. 13) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministrów Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 1974 r. w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 49, poz. 308 i z 1976 r. Nr 40, poz. 240 oraz z 1978 r. Nr 17, poz. 79) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Przy ustalaniu sytuacji materialnej osoby ubiegającej się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego dochód, o którym mowa w art. 5 pkt 1 ustawy, ustala się według zasad określonych w przepisach w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozporządzenia.

2. W dochodzie, o którym mowa w ust. 1, nie uwzględnia się:

1) wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,

2) wypłat pieniężnych, które w myśl przepisów o klasyfikacji wynagrodzeń w jednostkach gospodarki uspołecznionej stanowią wynagrodzenia bezosobowe.

3. W dochodzie, o którym mowa w ust. 1, w okresie do dnia 1 stycznia 1987 r. nie uwzględnia się również rekompensat pieniężnych z tytułu wzrostu cen detalicznych, natomiast wynagrodzenia obejmujące te rekompensaty uwzględnia się po pomniejszeniu o kwotę 1.600 zł.

4. Za dochód, o którym mowa w ust. 1, uważa się również dochód z gospodarstwa rolnego, ustalony w myśl przepisów w sprawie określania wysokości przeciętnego dochodu z pracy w rolnictwie nie uspołecznionym dla celów podatku rolnego."

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 marca 1986 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020