Certyfikat bandery.

Dz.U.86.29.145
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA-KIEROWNIKA URZĘDU GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 30 czerwca 1986 r.
w sprawie certyfikatu bandery.
Na podstawie art. 30 § 3 ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 1986 r. Nr 22, poz. 112) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Izby morskie prowadzące rejestry okrętowe są właściwe do wystawiania certyfikatów bandery dla statków, które uzyskały czasowo polską przynależność, oraz do prowadzenia wykazów wydawanych certyfikatów.
2. Certyfikat bandery sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2.
1. Wniosek o wystawienie i wydanie certyfikatu składa izbie morskiej armator, który ma objąć statek we władanie.
2. We wniosku należy podać:
1) oznaczenie armatora: jego nazwę (firmę) lub imię i nazwisko, siedzibę i adres oraz imiona i nazwiska osób reprezentujących armatora będącego osobą prawną,
2) oznaczenie statku: jego obecną i poprzednią nazwę, port macierzysty statku określony dla armatora oraz poprzedni port macierzysty statku (port macierzysty właściciela), nazwę rejestrowej władzy w porcie macierzystym właściciela oraz numer lub inne oznaczenie w rejestrze właściciela odnoszące się do statku,
3) dane uzasadniające wystawienie certyfikatu: decyzję nadającą czasowo polską przynależność, jej datę i znak akt oraz okres ważności decyzji,
4) oznaczenie decyzji właściwego organu dotychczasowej bandery statku, zwalniającej statek czasowo od przynależności państwowej, datę decyzji i jej numer lub inne oznaczenie oraz okres zwolnienia od dotychczasowej przynależności,
5) opis statku według danych zawartych w świadectwie pomiarowym statku.
3. Do wniosku należy dołączyć decyzję w sprawie nadania statkowi czasowo polskiej przynależności, świadectwo pomiarowe i stwierdzenie właściwego organu dotychczasowego państwa bandery, że statek został zwolniony od przynależności państwowej.
§  3.
1. W wykazie wydanych certyfikatów bandery ewidencjonuje się certyfikaty wystawione w wyniku podjęcia decyzji o nadaniu statkom czasowo polskiej przynależności.
2. Wzór wykazu wydanych certyfikatów bandery określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3. Wykaz prowadzi się w jednej książce z ponumerowanymi i przesznurowanymi kartkami dla wszystkich wydanych certyfikatów. Certyfikat bandery otrzymuje numer zgodny z odpowiadającym mu zapisem w wykazie.
4. Po stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji o nadaniu statkowi czasowo polskiej przynależności izba morska wykreśla zapisy dokonane w wykazie. Wykreślenie następuje przez podkreślenie czerwoną linią tekstu i dokonanie odpowiedniej wzmianki w wykazie. Odebrany armatorowi certyfikat bandery dołącza się do akt.
5. Omyłki pisarskie w tekście wykazu prostuje się, umieszczając nad tekstem błędnym tekst właściwy, a błędny tekst przekreśla się linią czerwoną, tak aby tekst poprawiony pozostał widoczny.
6. Akta certyfikatu oraz wykazy wydanych certyfikatów bandery przechowuje się przez 10 lat, licząc od końca roku, w którym wykreślono zapis w wykazie.
§  4.
1. Od wniosku o wydanie certyfikatu bandery pobiera się opłatę stosunkową.
2. Wysokość opłaty stosunkowej wynosi 1/20 opłaty pobieranej od wniosku o wpis statku do rejestru okrętowego za każdy rok trwania polskiej przynależności statku.
§  5. W zakresie nie unormowanym w rozporządzeniu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rejestru okrętowego.
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1986 r.
ZAŁĄCZNIK Nr  1

CERTYFIKAT BANDERY

(pominięty)
ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR WYKAZU WYDANYCH CERTYFIKATÓW BANDERY

(pominięty)

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020