Szczegółowe warunki i tryb łączenia, podziału, przekształcania i likwidacji jednostek badawczo-rozwojowych.

Dz.U.86.2.10
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 grudnia 1985 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu łączenia, podziału, przekształcania i likwidacji jednostek badawczo-rozwojowych.
Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. Nr 36, poz. 170) zarządza się, co następuje:
Rozdział  1

Łączenie jednostek badawczo-rozwojowych.

§  1. Łączenie jednostek badawczo-rozwojowych polega na utworzeniu jednej jednostki badawczo-rozwojowej, w której skład wchodzą załogi i części mienia ogólnonarodowego należącego do dwóch lub więcej jednostek badawczo-rozwojowych podlegających połączeniu. Poza przypadkami szczególnymi łączenie jednostek badawczo-rozwojowych powinno następować pierwszego dnia roku kalendarzowego.
§  2.
1. W razie łączenia jednostek badawczo-rozwojowych utworzonych przez różne organy, akt w tej sprawie wydają wspólnie te organy.
2. Organem prowadzącym łączenie jednostek badawczo-rozwojowych, o których mowa w ust. 1, jest organ, który utworzył jednostkę przejmującą majątek łączonych jednostek.
§  3.
1. Akt o połączeniu jednostek badawczo-rozwojowych powinien zawierać:
1) oznaczenie łączonych jednostek ze wskazaniem jednostki przejmującej,
2) określenie terminu połączenia i daty bilansów łączonych jednostek,
3) dane określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. Nr 36, poz. 170).
2. Jeżeli łączenie jednostek badawczo-rozwojowych następuje w ciągu roku, akt o połączeniu powinien także określać zasady łączenia planów finansowych jednostek, podziału nagród, premii i innych świadczeń.
§  4.
1. Podstawę przejęcia majątku łączonych jednostek badawczo-rozwojowych stanowią zweryfikowane bilanse przejmowanych jednostek.
2. Przejęciu podlegają wszystkie aktywa i pasywa.
3. Przejęcie majątku łączonych jednostek badawczo-rozwojowych dokonuje jednostka powstająca w wyniku połączenia.
§  5. Jednostka badawczo-rozwojowa powstała w wyniku połączenia odpowiada za zobowiązania przejętych jednostek oraz przejmuje ich wierzytelności.
§  6. Dyrektor jednostki badawczo-rozwojowej powstałej w wyniku połączenia składa wniosek o wpisanie jednostki do rejestru jednostek badawczo-rozwojowych i o równoczesne wykreślenie z rejestru jednostek, które zostały połączone.
§  7.
1. Do czasu utworzenia rady naukowej i rady załogi jednostki badawczo-rozwojowej powstałej w wyniku połączenia ich funkcje sprawują:
1) tymczasowa rada naukowa,
2) tymczasowa rada załogi.
2. Tymczasowe rady, o których mowa w ust. 1, składają się z rad połączonych jednostek badawczo-rozwojowych i sprawują swoje funkcje nie dłużej niż przez trzy miesiące licząc od daty połączenia jednostek.
Rozdział  2

Podział jednostki badawczo-rozwojowej.

§  8.
1. Podział jednostki badawczo-rozwojowej polega na utworzeniu dwóch lub więcej jednostek badawczo-rozwojowych w oparciu o wydzielone, zorganizowane części załogi oraz zespoły środków trwałych i odpowiadające im części środków obrotowych, należące do jednostki ulegającej podziałowi.
2. Podział jednostki badawczo-rozwojowej może również polegać na wyłączeniu z jednostki określonych komórek organizacyjnych w celu włączenia ich do innej jednostki badawczo-rozwojowej. Składniki majątkowe wyłączanych komórek organizacyjnych są przekazywane odpłatnie, z wyjątkiem przypadków wyłączania składników majątkowych z jednostki prowadzącej gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w prawie budżetowym i włączenia ich do jednostki prowadzącej gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w prawie budżetowym.
3. Poza przypadkami szczególnymi podział jednostki badawczo-rozwojowej powinien następować pierwszego dnia roku kalendarzowego.
§  9.
1. Akt o podziale jednostki badawczo-rozwojowej, o którym mowa w § 8 ust. 1, powinien zawierać:
1) określenie terminu ustania działalności jednostki,
2) określenie jednostek, które będą utworzone w wyniku podziału,
3) określenie wewnętrznych komórek organizacyjnych, które będą włączane do jednostek tworzonych w wyniku podziału,
4) ustalenie zasad podziału innych składników mienia przejmowanych przez te jednostki oraz rozliczeń z tytułu zobowiązań i wierzytelności między jednostkami powstającymi w wyniku podziału,
5) ustalenie sposobu zatrudnianie pracowników nie będących pracownikami komórek, o których mowa w pkt 3.
2. Jeżeli podział jednostki badawczo-rozwojowej następuje w ciągu roku, akt o podziale powinien określać także zasady podziału planów finansowych, podziału nagród i innych świadczeń.
§  10. W przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 2, akt o podziale powinien zawierać:
1) oznaczenie jednostki badawczo-rozwojowej, z której określone jej części zostają wyłączone, oraz jednostki badawczo-rozwojowej, do której zostaną włączone,
2) oznaczenie komórek organizacyjnych podlegających wyłączeniu,
3) określenie sposobu i terminu wyłączenia komórek organizacyjnych podlegających wyłączeniu oraz sposobu i terminu ich włączenia do jednostki badawczo-rozwojowej wskazanej w akcie o podziale, a także sposobu rozliczeń z tytułu zobowiązań i wierzytelności między tymi jednostkami.
§  11.
1. W celu szczegółowego opracowania propozycji dotyczącej podziału jednostki badawczo-rozwojowej organ nadzorujący tę jednostkę powołuje komisję, w której skład wchodzą przedstawiciele: organu sprawującego nadzór nad jednostką ulegającą podziałowi, rady naukowej, rady załogi, związku zawodowego, partii i stronnictw politycznych działających w tej jednostce, banku finansującego jej działalność oraz dyrektor jednostki i przedstawiciele służb administracyjno-ekonomicznych. Do składu komisji mogą być również powołane inne osoby delegowane przez zainteresowane organy i jednostki organizacyjne.
2. Komisja, o której mowa w ust. 1, sporządza także szczegółowe propozycje podziału składników mienia:
1) w przypadku komórek samodzielnie sporządzających bilans - na podstawie zweryfikowanego bilansu,
2) w pozostałych przypadkach - na podstawie spisu inwentaryzacyjnego zarządzonego przez dyrektora jednostki ulegającej podziałowi.
3. Opracowane propozycje podziału komisja przedstawia do zaopiniowania radzie naukowej, radzie załogi oraz organizacjom związkowym działającym w jednostce.
§  12. Na podstawie propozycji komisji wymienionej w § 11 organ, który podjął decyzję o podziale jednostki badawczo-rozwojowej, przydziela utworzonym jednostkom składniki mienia niezbędne do prowadzenia działalności.
Rozdział  3

Przekształcanie jednostek badawczo-rozwojowych.

§  13. Przekształcenie jednostki badawczo-rozwojowej polega na:
1) zmianie przedmiotu jej działania,
2) zmianie gałęziowego lub resortowego zakresu działania jednostki na zakres wielogałęziowy bądź międzyresortowy albo odwrotnie lub
3) zmianie dotychczasowej nazwy, o ile zmiana ta łączyłaby się z uzyskaniem prawa do nadawania stopni naukowych.
§  14. Przekształcenie jednostki badawczo-rozwojowej następuje w drodze zmiany aktu o utworzeniu tej jednostki i nadania jej statutu.
§  15. Przekształcenie jednostki badawczo-rozwojowej:
1) utworzonej przez Radę Ministrów oraz w zakresie, o którym mowa w § 13 pkt 2 - następuje w drodze uchwały Rady Ministrów,
2) w przypadkach innych niż określone w pkt 1 - następuje w drodze zarządzenia organu, który utworzył przekształcaną jednostkę, po uzgodnieniu z Ministrem - Kierownikiem Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń.
Rozdział  4

Likwidacja jednostek badawczo-rozwojowych.

§  16. Likwidacja jednostki badawczo-rozwojowej polega na całkowitym zakończeniu jej działalności.
§  17. Akt o likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej powinien zawierać:
1) oznaczenie jednostki podlegającej likwidacji,
2) wyznaczenie likwidatora,
3) oznaczenie dnia otwarcia likwidacji,
4) oznaczenie terminu zakończenia działalności operatywnej jednostki.
§  18. Jednostka badawczo-rozwojowa w likwidacji może być prowadzona pod jej dotychczasową nazwą, z dodaniem wyrazów: "w likwidacji".
§  19. Do czasu zakończenia likwidacji mieniem likwidowanej jednostki badawczo-rozwojowej zarządza likwidator.
§  20. Likwidator wchodzi w prawa i obowiązki dyrektora likwidowanej jednostki badawczo-rozwojowej w zakresie niezbędnym do zakończenia działalności jednostki.
§  21. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
1) zgłoszenie do rejestru jednostek badawczo-rozwojowych wniosku o wpisanie otwarcia likwidacji jednostki,
2) zawiadomienie banku finansującego jednostkę o otwarciu likwidacji,
3) sporządzenie bilansu na dzień otwarcia likwidacji,
4) sporządzenie planu finansowego likwidacji (planu pokrycia kosztów działalności jednostki w czasie likwidacji i planu kosztów likwidacji),
5) upłynnienie środków obrotowych, zagospodarowanie środków trwałych i zaspokojenie wierzytelności jednostki według wskazań organu sprawującego nadzór nad jednostką badawczo-rozwojową; nie zrealizowane przez likwidatora zobowiązania oraz aktywa i pasywa jednostki badawczo-rozwojowej przejmuje organ sprawujący nad nią nadzór.
§  22. Z dniem otwarcia likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej wygasają wszelkie uprawnienia jej pełnomocników, udzielone przed tym terminem.
§  23.
1. Po zakończeniu likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej organ sprawujący nadzór nad jednostką wydaje decyzję o uznaniu jej za zlikwidowaną.
2. Decyzja o likwidacji stanowi podstawę do wykreślenia jednostki z rejestru jednostek badawczo-rozwojowych.
Rozdział  5

Przepis końcowy.

§  24. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1986.2.10

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe warunki i tryb łączenia, podziału, przekształcania i likwidacji jednostek badawczo-rozwojowych.
Data aktu: 27/12/1985
Data ogłoszenia: 07/02/1986
Data wejścia w życie: 07/02/1986