Zm.: rozporządzenie w sprawie projektów wynalazczych.

Dz.U.82.18.131
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 maja 1982 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie projektów wynalazczych.
Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 42 ust. 4, art. 50 ust. 2, art. 60 ust. 2, art. 70 ust. 4, art. 72 ust. 2, art. 87 ust. 4, art. 93 ust. 5, art. 107 ust. 1, art. 110 ust. 2 i art. 115 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. Nr 43, poz. 272) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1972 r. w sprawie projektów wynalazczych (Dz. U. z 1972 r. Nr 54, poz. 351 i z 1977 r. Nr 27, poz. 113) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 1 pkt 3 wyrazy: "wydziały prezydiów wojewódzkich rad narodowych (miast wyłączonych z województw)" zastępuje się wyrazami: "terenowe organy administracji państwowej stopnia wojewódzkiego";
2) w § 4 skreśla się ust. 4;
3) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Jeżeli jednostka gospodarki uspołecznionej nie może udzielić pomocy we własnym zakresie lub w odpowiednim terminie, zwraca się o udzielenie pomocy do innej jednostki (instytutu naukowo-badawczego, biura projektów, biura konstrukcyjnego, szkoły wyższej itp.), która udziela jej na uzgodnionych warunkach.";

4) w § 9:
a) w ust. 2 wyrazy: "radą zakładową" zastępuje się wyrazami: "zakładowym organem związkowym",
b) w ust. 4 wyrazy: "prezydium właściwej rady narodowej" zastępuje się wyrazami: "właściwego terenowego organu administracji państwowej";
5) w § 10:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Komisję wynalazczości w składzie: przewodniczący, sekretarz, przedstawiciele właściwych komórek technicznych i ekonomicznych (finansowych), zakładowego organu związkowego i stowarzyszenia naukowo-technicznego oraz klubu techniki i racjonalizacji, a w razie potrzeby inne osoby powołuje w jednostce gospodarki uspołecznionej kierownik tej jednostki w porozumieniu z właściwym organem samorządu pracowniczego.",

b) ust. 3 skreśla się;
6) § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. 1. Na podstawie oceny przydatności projektu wynalazczego jednostka gospodarki uspołecznionej wydaje decyzje:

1) o przyjęciu projektu wynalazczego do stosowania, jeżeli projekt ma cechy projektu wynalazczego i nadaje się do stosowania w jej działalności gospodarczej,

2) o odmowie przyjęcia projektu wynalazczego do stosowania, jeżeli jest on dla tej jednostki nieprzydatny,

3) o umorzeniu postępowania, jeżeli zgłoszony projekt nie ma cech projektu wynalazczego albo jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postępowanie stało się bezprzedmiotowe.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, powinna zawierać stanowisko w sprawie zgłoszenia projektu wynalazczego w Urzędzie Patentowym w celu uzyskania ochrony (art. 21), jeżeli projekt ten ma cechy wynalazku lub wzoru użytkowego.

3. Decyzje, o których mowa w ust. 1, doręcza się niezwłocznie twórcy zgłoszonego projektu wynalazczego.

4. Jeżeli jednostka gospodarki uspołecznionej uzna, że projekt wynalazczy może być wykorzystany w innych jednostkach gospodarki uspołecznionej, powinna złożyć im ofertę zawarcia umowy o stosowaniu projektu wynalazczego (art. 87) lub umowy o przeniesieniu prawa (art. 42). O złożeniu oferty oraz zawarciu umowy zawiadamia się twórcę projektu.

5. Jednostka gospodarki uspołecznionej, której złożono ofertę zawarcia umowy określoną w ust. 4, jest obowiązana ocenić przydatność projektu wynalazczego dla tej jednostki, chyba że projekt wynalazczy nie dotyczy zakresu jej działania. Zawarcie umowy uważa się za przyjęcie przez jednostkę projektu wynalazczego do stosowania.";

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. Jeżeli projekt wynalazczy został zgłoszony przez kierownika jednostki gospodarki uspołecznionej lub pracownika organu nadrzędnego, oceny przydatności projektu dokonuje i decyzję wydaje ta jednostka po uprzednim zasięgnięciu opinii organu samorządu pracowniczego.";

8) w § 13 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Jeżeli jednostka gospodarki uspołecznionej dokonała zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym, jest obowiązana niezwłocznie zawiadamiać twórcę o istotnych czynnościach dokonywanych przed Urzędem Patentowym i o czynnościach bądź decyzjach i postanowieniach Urzędu Patentowego, wydanych w związku z tym zgłoszeniem.";

9) § 16 skreśla się;
10) w § 18 w ust. 1 skreśla się wyrazy: "i ich jednostki nadrzędne";
11) w § 21 w ust. 4 wyrazy: "prezydium właściwej rady narodowej" zastępuje się wyrazami: "właściwego terenowego organu administracji państwowej";
12) w § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Łączna kwota wynagrodzenia twórcy za pracowniczy projekt wynalazczy, wypłaconego z tytułu stosowania projektu w jednej lub więcej jednostkach gospodarki uspołecznionej za jeden rok lub więcej lat stosowania projektu, wynosi:

1) za wynalazek od 5.000 zł do 1.000.000 zł,

2) za wzór użytkowy od 3.000 zł do 500.000 zł,

3) za projekt racjonalizatorski od 1.000 zł do 250.000 zł.";

13) w § 23:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Za projekty wynalazcze, ograniczające lub eliminujące import bądź uruchamiające lub rozszerzające produkcję eksportową, wynagrodzenie ustalone na podstawie § 21 jednostka gospodarki uspołecznionej, po zasięgnięciu opinii właściwego przedmiotowo przedsiębiorstwa handlu zagranicznego, może podwyższyć do 300%. W tych wypadkach wynagrodzenie nie może przekroczyć wysokości kwot określonych w § 22 ust. 1.

2. Jeżeli nie ma możliwości stosowania wynalazku pracowniczego w ciągu pierwszych pięciu lat stosowania w rozmiarach uzasadnionych względami gospodarczymi, jednostka gospodarki uspołecznionej może przedłużyć okres wypłaty wynagrodzenia do dalszych pięciu lat, z tym że wynagrodzenie ustalone na podstawie § 21 w przedłużonym okresie ulega narastającemu zmniejszeniu o 10% z upływem każdego kolejnego roku stosowania wynalazku.",

b) skreśla się ust. 3;
14) w § 24:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Za projekt wynalazczy stosowany w każdej następnej jednostce gospodarki uspołecznionej twórcy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie § 21, pod warunkiem że projekt wynalazczy zostanie zastosowany w tej jednostce w ciągu pięciu lat od dnia jego zastosowania w pierwszej jednostce. Wynagrodzenie wypłaca się za okres faktycznego stosowania projektu w tej jednostce, nie przekraczający okresów przewidzianych w art. 94 i 96.";

b) skreśla się ust. 5;
15) § 25 otrzymuje brzmienie:

"§ 25. Decyzję w sprawie ustalenia wynagrodzenia twórcy pracowniczego projektu wynalazczego wydaje jednostka gospodarki uspołecznionej, która stosuje projekt wynalazczy, jak również jednostka, która uzyskuje efekty z wykonywania prawa.";

16) w § 26 w ust. 1:
a) w pkt 1 skreśla się wyrazy: "lub zatwierdzenia harmonogramu jego realizacji",
b) w pkt 2 skreśla się wyrazy: "lub zatwierdzenia harmonogramu jego realizacji";
17) w § 27:
a) w ust. 1 wyrazy: "właściwa jednostka nadrzędna lub jednostka gospodarki uspołecznionej wskazana przez tę jednostkę" zastępuje się wyrazami: "jednostka gospodarki uspołecznionej, która przyjęła projekt do stosowania",
b) w ust. 3 skreśla się przecinek i wyrazy: "jej jednostki nadrzędnej lub organu nadrzędnego", a wyrazy: "Ministrem Handlu Zagranicznego" zastępuje się wyrazami: "właściwym przedmiotowo przedsiębiorstwem handlu zagranicznego",
c) w ust. 4 skreśla się przecinek i wyrazy: "jej jednostki nadrzędnej lub organu nadrzędnego", a wyrazy: "Ministrem Handlu Zagranicznego" zastępuje się wyrazami: "właściwym przedmiotowo przedsiębiorstwem handlu zagranicznego";
18) w § 28:
a) w ust. 3 liczbę "200" zastępuje się liczbą "60",
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Ustalenia i podziału nagród, o których mowa w ust. 2-4, dokonuje jednostka gospodarki uspołecznionej po zasięgnięciu opinii organu samorządu pracowniczego.";

19) w § 33 skreśla się ust. 2;
20) w § 34 w ust. 3 po wyrazach: "w ust. 2" stawia się kropkę, a pozostałe wyrazy skreśla się;
21) § 37 skreśla się;
22) w § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Strony mogą ustalić zapłatę lub opłatę licencyjną na zasadach innych niż określone w ust. 1 po zasięgnięciu przez jednostkę gospodarki uspołecznionej opinii organu samorządu pracowniczego.";

23) w § 39:
a) w ust. 3 wyrazy: "swoją jednostkę nadrzędną" zastępuje się wyrazami: "organ nadrzędny",
b) skreśla się ust. 4;
24) w § 45 skreśla się ust. 3;
25) w § 46 po ust. 4 dodaje się ust. 41 w brzmieniu:

"41. Przepisów ust. 1, 3 i 4 nie stosuje się do jednostek gospodarki uspołecznionej, dla których zasady tworzenia i dysponowania środkami dewizowymi z tytułu wykonania prawa regulują odrębne przepisy.";

26) w § 51 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Pozostałych członków kolegiów orzekających powołuje Prezes Urzędu Patentowego.";

27) w § 55 w ust. 2 wyrazy: "sądu powiatowego" zastępuje się wyrazami: "sądu rejonowego";
28) w § 60 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Komisja Odwoławcza składa się z przewodniczącego i jego zastępców wyznaczonych spośród sędziów Sądu Najwyższego przez Pierwszego Prezesa tego Sądu oraz członków powołanych przez jej przewodniczącego na wniosek Prezesa Urzędu Patentowego.",

29) tabela wysokości wynagrodzeń za pracownicze projekty wynalazcze, stanowiąca załącznik nr 1 do rozporządzenia, otrzymuje brzmienie podane w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się również do wynagrodzeń za pracownicze projekty wynalazcze, zgłoszone przed dniem jego wejścia w życie, za okresy obliczeniowe, które kończą się po dniu wejścia w życie tego rozporządzenia.
§  3. Prezes Rady Ministrów ogłosi, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Ustaw jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1972 r. w sprawie projektów wynalazczych, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów wydanych przed dniem ogłoszenia jednolitego tekstu, z zastosowaniem ciągłej numeracji paragrafów, ustępów i punktów.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1982 r.
ZAŁĄCZNIK

TABELA WYSOKOŚCI WYNAGRODZEŃ ZA PRACOWNICZE PROJEKTY WYNALAZCZE

Efekty ekonomiczne w złotych Wynagrodzenie
za wynalazek i wzór użytkowy za projekt racjonalizatorski
od efektów ale nie mniej niż od efektów ale nie mniej niż
1 2 3 4 5
do 50.000 24% za wynalazek 5.000 zł 12% 1.000 zł
za wzór użytkowy 3.000 zł
50.001 - 100.000 18% 12.000 zł
100.001 - 250.000 14% 18.000 zł
250.001 - 500.000 11% 35.000 zł połowa kwoty ustalonej
500.001 - 1.000.000 8% 55.000 zł tak jak za wynalazek i
1.000.001 - 2.500.000 6% 80.000 zł wzór użytkowy
2.500.001 - 5.000.000 5% 150.000 zł
5.000.001 - 10.000.000 4% 250.000 zł
ponad 10.000.000 3% 400.000 zł

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020