Szczegółowe zasady ochrony przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym szkodliwym dla ludzi i środowiska.

Dz.U.80.25.101
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 listopada 1980 r.
w sprawie szczegółowych zasad ochrony przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym szkodliwym dla ludzi i środowiska. *
Na podstawie art. 63 ust. 1 i art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. Nr 3, poz. 6) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady ochrony ludzi i środowiska przed promieniowaniem niejonizującym w postaci pól elektromagnetycznych o częstotliwości 50 Herców (Hz), wytwarzanych w szczególności przez stacje i linie elektroenergetyczne, oraz w postaci pól elektromagnetycznych o częstotliwościach od 0,1 do 300 000 Megaherców (MHz), wytwarzanych w szczególności przez urządzenia radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne.
2. Zasady określone w rozporządzeniu stosuje się również do ochrony przed innymi promieniowaniami niejonizującymi nie wymienionymi w ust. 1, jeżeli powodują one zagrożenie środowiska i zdrowia ludzi.
§  2.
1. Jednostki organizacyjne i osoby fizyczne, które projektują, instalują i użytkują urządzenia wytwarzające pole elektromagnetyczne oraz projektują obiekty położone w otoczeniu tych urządzeń, są obowiązane do stosowania środków technicznych i organizacyjnych w celu maksymalnego ograniczenia zagrożenia środowiska i zdrowia ludzi przez pola elektromagnetyczne.
2. Zaintresowani ministrowie w porozumieniu z Ministrem Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej wydadzą szczegółowe wytyczne projektowania i eksploatacji urządzeń wytwarzających szkodliwe pola elektromagnetyczne, uwzględniające ochronę środowiska i zdrowia ludzi.
§  3.
1. Na obszarach otaczających źródła pól elektromagnetycznych wymienionych w § 1 ust. 1 ustanawia się strefy ochronne pierwszego i drugiego stopnia.
2. Wartości graniczne dla poszczególnych stref ochronnych określa załącznik do rozporządzenia.
§  4.
1. Decyzję w sprawie ustanowienia stref ochronnych wydaje terenowy organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego w porozumieniu z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym na podstawie wyników pomiarów kontrolnych oraz opinii właściwych jednostek wymienionych w § 8 ust. 1, uwzględniającej wartości graniczne określone w załączniku do rozporządzenia.
2. Minister Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej ustala zasady przebywania na określonym obszarze, jeżeli ocena stopnia zagrożenia ludzi i środowiska przez pola elektromagnetyczne na tym obszarze budzi wątpliwości, a w szczególności jeżeli działają tam jednocześnie pola o różnych zakresach częstotliwości.
§  5.
1. Ustala się następujące zasady przebywania ludności w poszczególnych strefach ochronnych i zagospodarowania tych stref:
1) na obszarze strefy ochronnej pierwszego stopnia przebywanie ludności jest zabronione, z wyjątkiem osób zatrudnionych przy eksploatacji źródeł pól; zasady przebywania tych osób regulują odrębne przepisy,
2) na obszarze strefy ochronnej drugiego stopnia dopuszcza się okresowe przebywanie ludności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, turystycznej, rekreacyjnej itp., natomiast na obszarze tej strefy zabrania się lokalizować budynki mieszkalne i budynki wymagające szczególnej ochrony przed działaniem pól elektromagnetycznych, a zwłaszcza szpitale, internaty, żłobki, przedszkola itp.
2. Odstępstwa od zasad określonych w ust. 1 mogą być stosowane na czas określony w wypadkach uzasadnionych szczególnymi względami technicznymi, ekonomicznymi i społecznymi, jeżeli budynki mieszkalne i obiekty będące źródłem pól elektromagnetycznych zostały zbudowane i zagospodarowane przed wejściem w życie rozporządzenia.
3. Decyzję o udzieleniu zgody na odstępstwa podejmuje terenowy organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego w porozumieniu z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym po zasięgnięciu opinii właściwych jednostek wymienionych w § 8 ust. 1.
§  6.
1. Instalowanie w istniejących obiektach urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne określone w § 1 ust. 1 wymaga uzyskania opinii właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego oraz zgody właściwego terenowego organu administracji państwowej stopnia wojewódzkiego.
2. We wniosku o wyrażenie zgody na instalowanie urządzeń, o których mowa w ust. 1, należy przedstawić przewidywane rozkłady natężeń i gęstości strumienia energii pól, zasięg granic stref ochronnych w otoczeniu obiektów i urządzeń oraz w razie potrzeby opinie właściwych jednostek wymienionych w § 8 ust. 1.
3. Strefy ochronne oraz wartości natężeń i gęstości strumienia energii pól elektromagnetycznych, na etapie ustalania lokalizacji urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne, wyznacza się na podstawie obliczeń projektowych i badań modelowych.
4. O oddaniu do eksploatacji urządzenia wytwarzającego pole elektromagnetyczne określone w § 1 ust. 1 należy zawiadomić właściwy terenowy organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego oraz właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
§  7.
1. Użytkownicy urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne są obowiązani zapewnić przeprowadzenie przez właściwe jednostki wymienione w § 8 ust. 1 pomiarów kontrolnych i przedstawić właściwemu terenowemu organowi administracji państwowej stopnia wojewódzkiego wyniki tych pomiarów wraz z opinią tych jednostek.
2. Pomiary kontrolne pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez urządzenia będące w eksploatacji powinny być wykonywane bezpośrednio po uruchomieniu urządzeń i każdorazowo w razie zmiany warunków eksploatacji, które mogą wpływać na zmianę wartości natężeń i gęstości strumienia energii pól elektromagnetycznych oraz zasięgów stref ochronnych. Pomiary kontrolne pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez urządzenia pracujące w zakresie częstotliwości od 0,1 do 300 000 MHz powinny być przeprowadzane co najmniej raz na 3 lata.
§  8.
1. Pomiary kontrolne przeprowadzają:
1) Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki "ENERGO-POMIAR" - w odniesieniu do pól elektromagnetycznych o częstotliwości 50 Hz,
2) Państwowa Inspekcja Radiowa - w odniesieniu do pól elektromagnetycznych o częstotliwości od 0,1 do 300 MHz,
3) Przemysłowy Instytut Telekomunikacji - w odniesieniu do pól elektromagnetycznych o częstotliwości powyżej 300 do 300 000 MHz.
2. W wypadkach uzasadnionych względami ochrony zdrowia ludności pomiary, o których mowa w ust. 1, mogą być przeprowadzone również przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
3. Minister Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej na wniosek zainteresowanego ministra może wyrazić zgodę na wykonywanie pomiarów określonych w ust. 1 przez inne jednostki organizacyjne.
4. Minister Łączności w uzgodnieniu z Prezesem Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości określi przy współpracy z zainteresowanymi ministrami sposób przeprowadzania pomiarów kontrolnych i oceny ich wyników oraz oznakowania stref ochronnych pierwszego stopnia do celów ochrony środowiska.
5. Pomiary, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonywane na rzecz użytkowników urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne oraz inwestorów i użytkowników obiektów położonych w otoczeniu tych urządzeń są odpłatne.
§  9. Ministrowie Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrami Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej dostosują przepisy rozporządzenia do warunków jednostek organizacyjnych resortów obrony narodowej i spraw wewnętrznych.
§  10. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ministrach, rozumie się przez to również kierowników urzędów centralnych.
§  11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

WARTOŚCI GRANICZNE STREF OCHRONNYCH

Postać promieniowania Strefa ochronna
pierwszego stopnia drugiego stopnia
Pole elektromagnetyczne 50 Hz powyżej 10 kV/m powyżej 1 kV/m do 10 kV/m
o częstotliwości (składowa od 0,1 do 10 MHz powyżej 20 V/m powyżej 5 V/m do 20 V/m
elektryczna) powyżej 10 MHz do 300 MHz powyżej 7 V/m powyżej 2 V/m do 7 V/m
Pole elektromagnetyczne o częstotliwości powyżej 300 MHz do 300 000 MHz
- stacjonarne powyżej 0,1 W/m2 powyżej 0,025 W/m2 do 0,1 W/m2
- niestacjonarne powyżej 1 W/m2 powyżej 0,25 W/m2 do 1 W/m2
Uwagi:

1. Wartości graniczne podane w tabeli odpowiadają:

a) wartościom skutecznym natężeń pól elektrycznych o częstotliwości 50 Hz i od 0,1 do 300 MHz,

b) wartościom średnim gęstości strumienia energii pól elektromagnetycznych o częstotliwości powyżej 300 MHz do 300 000 MHz.

2. Definicje pól stacjonarnych i niestacjonarnych określają odrębne przepisy.

* Z dniem 1 stycznia 1998 r. rozporządzenie utraciło moc w części wydanej na podstawie art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U.94.49.196), zgodnie z art. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o chronie i kształtowaniu środowiska oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.97.133.885).

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1980.25.101

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe zasady ochrony przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym szkodliwym dla ludzi i środowiska.
Data aktu: 05/11/1980
Data ogłoszenia: 17/11/1980
Data wejścia w życie: 17/11/1980