Zaliczki na podatki obrotowy i dochodowy.

Dz.U.79.24.145
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 5 października 1979 r.
w sprawie zaliczek na podatki obrotowy i dochodowy.
Na podstawie art. 10 i 12 ust. 3 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Podatnicy podatków obrotowego i dochodowego nie będący jednostkami gospodarki uspołecznionej są obowiązani wpłacać zaliczki na podatki obrotowy lub dochodowy albo łącznie na oba te podatki na zasadach określonych w rozporządzeniu.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy podatników opłacających z mocy szczególnych przepisów podatki obrotowy i dochodowy w formach zryczałtowanych w zakresie objętym tymi formami opodatkowania.
§  2.
1. Podatnicy, o których mowa w § 1 ust. 1, jeżeli:
1) prowadzą księgi, w których ewidencjonowany jest pełny obrót,
2) osiągają obroty i dochody ze źródeł powstałych w ciągu roku podatkowego lub ze źródeł sezonowych,
3) osiągają obroty i dochody nieperiodyczne,
4) są osobami prawnymi wymienionymi w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym (Dz. U. z 1972 r. Nr 53, poz. 339 i z 1976 r. Nr 40, poz. 231),

wpłacają po upływie każdego miesiąca kalendarzowego zaliczki na podatki obrotowy i dochodowy w wysokości tych podatków przypadających od obrotu i dochodu osiągniętego w tym miesiącu.

2. Zaliczki na podatek dochodowy, z wyjątkiem zaliczek od dochodów nieperiodycznych lub ze źródeł sezonowych, oblicza się stosując do dochodu za dany miesiąc stopę procentową podatku odpowiadającą temu dochodowi obliczonemu w stosunku rocznym.
3. Zaliczki na podatek dochodowy od dochodów nieperiodycznych lub ze źródeł sezonowych oblicza się w wysokości różnicy pomiędzy kwotą podatku przypadającą od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek za miesiące ubiegłe.
4. O prowadzeniu w danym roku podatkowym ksiąg, w których ewidencjonowany będzie pełny obrót (ust. 1 pkt 1), podatnik składa oświadczenie przy zgłaszaniu obowiązku podatkowego na ten rok.
§  3. Podatnicy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, jeżeli nie osiągają dochodów ze źródeł przychodów podlegających podatkowi obrotowemu, obowiązani są do wpłacania zaliczek na podatek dochodowy poczynając od miesiąca, w którym dochody zostały zużyte w sposób wyłączający zwolnienie od podatku dochodowego. W tym wypadku równocześnie powstaje obowiązek wpłacenia zaliczek na podatek dochodowy w odniesieniu do miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym ze względu na sposób zużycia dochodów nastąpiła utrata zwolnienia od podatku dochodowego.
§  4.
1. Podatnicy, o których mowa w § 1 ust. 1, nie wymienieni w § 2, wpłacają po upływie każdego miesiąca kalendarzowego zaliczki na podatki obrotowy i dochodowy za ten miesiąc w wysokości 1/12 wymiaru tych podatków, ustalonego za ubiegły rok podatkowy. Jeżeli wymiar tych podatków za ubiegły rok podatkowy nie obejmuje pełnego okresu dwunastu miesięcy, za podstawę do ustalenia zaliczek przyjmuje się podatki obrotowy i dochodowy, przypadające od obrotu i dochodu obliczonego w stosunku rocznym.
2. Do czasu doręczenia decyzji ustalającej wymiar podatków obrotowego i dochodowego za ubiegły rok podatkowy podatnicy, o których mowa w ust. 1, obowiązani są wpłacać zaliczki w wysokości ustalonej za miesiąc grudzień ubiegłego roku. Jeżeli wpłacone w tej wysokości zaliczki okażą się niższe od kwoty przypadającej do wpłacenia w myśl ust. 1, powstałą różnicę w zaliczkach, których termin płatności upłynął (§ 5 ust. 1 pkt 2), podatnicy obowiązani są wpłacić w terminie dwóch tygodni od daty doręczenia decyzji ustalającej podatki za rok ubiegły.
§  5.
1. Zaliczki na podatki obrotowy i dochodowy za dany miesiąc płatne są bez wezwania na rzecz właściwego budżetu terenowego w terminach:
1) do dnia 15 następnego miesiąca - przez podatników, o których mowa w § 2 i 3,
2) do dnia 12 następnego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 2 - przez podatników, o których mowa w § 4.
2. Podatnicy, o których mowa w § 4, wpłacają zaliczki na podatki obrotowy i dochodowy za miesiąc grudzień roku podatkowego w terminie do dnia 28 grudnia tego roku.
3. Podatnicy, o których mowa w § 2 i 3, obowiązani są w terminach płatności zaliczek składać właściwemu terenowemu organowi administracji państwowej stopnia podstawowego, zwanemu dalej "właściwym organem", deklaracje według ustalonego wzoru.
§  6.
1. Jeżeli z materiałów, jakimi rozporządza właściwy organ, wynika, że u określonych podatników opłacających zaliczki według zasad przewidzianych w § 4 nastąpił lub nastąpi w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrost działalności zarobkowej powodujący wzrost obrotów i dochodów albo gdy zachodzą inne uzasadnione przyczyny, organ ten ustala dla tych podatników wysokość zaliczek indywidualnie w kwotach uwzględniających te okoliczności i doręcza podatnikom decyzje równocześnie z decyzjami ustalającymi podatki obrotowy i dochodowy za ubiegły rok. Różnicę pomiędzy wynikającą z decyzji kwotą zaliczek, których termin płatności upłynął, a kwotą zaliczek obliczoną na podstawie zaliczki za miesiąc grudzień ubiegłego roku podatnicy ci obowiązani są wpłacić w terminie dwóch tygodni od daty doręczenia decyzji.
2. Jeżeli rozmiar działalności zarobkowej podatnika uległ w ciągu roku podatkowego znacznej zmianie, a ustalone według zasad określonych w ust. 1 i § 4 zaliczki są niewspółmierne w stosunku do faktycznie osiąganych obrotów i dochodów, lub gdy zachodzą inne uzasadnione przyczyny, właściwy organ może z urzędu lub na wniosek podatnika zmienić wysokość zaliczek, nie więcej jednak niż dwa razy w ciągu roku podatkowego. Decyzja zmieniająca wysokość zaliczek powinna określać miesiąc, od którego zmiana obowiązuje.
3. Na decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługuje podatnikowi zażalenie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia decyzji. Zażalenie to podlega rozpatrzeniu na zasadach przewidzianych w przepisach o postępowaniu podatkowym.
§  7. W razie zgłoszenia przez podatnika przerwy w wykonywaniu działalności, przekraczającej jeden miesiąc, kwotę zaliczek na podatki obrotowy i dochodowy, ustalonych według zasad określonych w § 4 i 6, obniża się o 1/30 miesięcznej kwoty zaliczek za każdy dzień przerwy ponad 1 miesiąc, trwającej nieprzerwanie co najmniej 15 dni. Nie uwzględnia się czasowych przerw w wykonywaniu działalności, które zostały uwzględnione przy ustalaniu wymiaru podatków obrotowego i dochodowego, za rok ubiegły lub przy ustalaniu zaliczek według zasad określonych w § 6.
§  8.
1. W razie likwidacji działalności zarobkowej w rozumieniu przepisów o podatku obrotowym podatnicy, o których mowa w § 1 ust. 1, obowiązani są w terminie jednego tygodnia od dnia likwidacji złożyć właściwemu organowi deklarację o obrocie i dochodzie za okres od początku roku podatkowego do dnia likwidacji, z uwzględnieniem obrotu i dochodu z likwidacji działalności. Do deklaracji należy dołączyć jeden egzemplarz spisu remanentu towarów według cen rynkowych (sprzedażnych).
2. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, obowiązani są w terminie złożenia deklaracji o obrocie i dochodzie uiścić dopłatę do zaliczek na podatki obrotowy i dochodowy w wysokości różnicy pomiędzy kwotą tych podatków przypadającą od deklarowanego obrotu i dochodu a sumą zaliczek należnych w myśl przepisów § 2-4 i 6.
§  9. Podatnicy podatków obrotowego i dochodowego, którzy zgodnie z odrębnymi przepisami złożyli zeznania o obrocie i dochodzie za dany rok podatkowy, obowiązani są w terminie przewidzianym do złożenia tych zeznań uiścić dopłatę do zaliczek na podatki obrotowy i dochodowy w wysokości różnicy pomiędzy kwotą tych podatków przypadającą od obrotu i dochodu podanego w zeznaniu a sumą zaliczek należnych w myśl przepisów § 2-8.
§  10. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1962 r. w sprawie zaliczek na podatki (Dz. U. z 1962 r. Nr 15, poz. 66, z 1968 r. Nr 40, poz. 284 i z 1976 r. Nr 18, poz. 112).
§  11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie poczynając od zaliczek na podatki obrotowy i dochodowy za miesiąc październik 1979 r.

Zmiany w prawie

Będą wyższe emerytury dla opozycjonistów z czasów PRL

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych w okresie PRL-u otrzymają świadczenie wyrównawcze. Sejm zdecydował w piątek, że do 2400 zł podniesione zostaną ich emerytury. Za przyjęciem noweli głosowało 434 posłów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.08.2020
Rozporządzenia o organizacji pracy szkół opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia, które pozwolą szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia całej placówki, jej części lub wybranych klas, albo zastosować wariant mieszany.

Krzysztof Sobczak 13.08.2020
Nadal ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020