Zm.: rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone w handlowym obrocie towarowym z zagranicą.

Dz.U.78.29.127
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 grudnia 1978 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone w handlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 26 marca 1975 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 10, poz. 56) zarządza się, co następuje:
§  1. Taryfa celna stanowiąca załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1975 r. w sprawie ceł na towary przywożone w handlowym obrocie towarowym z zagranicą (Dz. U. z 1975 r. Nr 40, poz. 210 i z 1977 r. Nr 25, poz. 106) otrzymuje brzmienie podane w załączniku do rozporządzenia.
§  2. Traci moc zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 17 grudnia 1977 r. w sprawie zmiany niektórych stawek celnych na towary przywożone w handlowym obrocie towarowym z zagranicą (Monitor Polski Nr 35, poz. 176).
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1979 r.
ZAŁĄCZNIK

TARYFA CELNA

SPIS RZECZY

Ogólne reguły interpretacji nomenklatury

Dział I. Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego

Rozdział 1 - Zwierzęta żywe

Rozdział 2 - Mięso i podroby jadalne

Rozdział 3 - Ryby, skorupiaki i mięczaki

Rozdział 4 - Mleko i produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; produkty jadalne pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej nie wymienione lub włączone

Rozdział 5 - Inne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej nie wymienione lub włączone

Dział II. Produkty pochodzenia roślinnego

Rozdział 6 - Rośliny żywe i produkty hodowli kwiatów

Rozdział 7 - Warzywa, korzenie i bulwy jadalne

Rozdział 8 - Owoce jadalne, skórki owoców cytrusowych i melonów

Rozdział 9 - Kawa, herbata, herbata paragwajska, przyprawy

Rozdział 10 - Zboża

Rozdział 11 - Produkty młynarskie; słód; skrobie i krochmale; gluten; inulina

Rozdział 12 - Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe i lecznicze; słomy i pasze

Rozdział 13 - Gumy, żywice oraz inne soki i ekstrakty roślinne

Rozdział 14 - Materiały roślinne do wyplatania; produkty pochodzenia roślinnego, gdzie indziej nie wymienione lub włączone

Dział III. Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego

Rozdział 15 - Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego

Dział IV. Wyroby przemysłu spożywczego; napoje bezalkoholowe, alkoholowe; ocet; tytoń

Rozdział 16 - Przetwory z mięsa, ryb, skorupiaków i mięczaków

Rozdział 17 - Cukry i wyroby cukiernicze

Rozdział 18 - Kakao i wyroby zawierające kakao

Rozdział 19 - Produkty otrzymywane ze zboża, z mąki lub ze skrobi; wyroby cukiernicze

Rozdział 20 - Przetwory z owoców i roślin warzywnych oraz z innych roślin lub z ich części

Rozdział 21 - Różne produkty spożywcze

Rozdział 22 - Napoje, napoje alkoholowe i octy

Rozdział 23 - Produkty uboczne i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt

Rozdział 24 - Tytoń

Dział V. Produkty mineralne

Rozdział 25 - Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe; wapno i cement

Rozdział 26 - Rudy metali, żużel i popiół

Rozdział 27 - Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne

Dział VI. Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych

Rozdział 28 - Produkty nieorganiczne; związki organiczne i nieorganiczne metali szlachetnych, metali ziem rzadkich oraz pierwiastków promieniotwórczych i izotopów

Rozdział 29 - Produkty organiczne

Rozdział 30 - Produkty farmaceutyczne

Rozdział 31 - Nawozy

Rozdział 32 - Ekstrakty garbników i środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, farby, lakiery i pokosty; kity (szpachlówka), materiały wypełniające i środki służące do wytwarzania warstw ochronnych; atramenty

Rozdział 33 - Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe

Rozdział 34 - Mydła, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia i szorowania, świece i produkty podobne, pasty (materiały) modelarskie oraz "woski dentystyczne"

Rozdział 35 - Produkty białkowe; kleje; enzymy

Rozdział 36 - Materiały wybuchowe; produkty pirotechniczne; zapałki; stopy piroforyczne; niektóre materiały łatwo palne

Rozdział 37 - Materiały fotograficzne i kinematograficzne

Rozdział 38 - Produkty chemiczne różne

Dział VII. Żywice sztuczne, tworzywa sztuczne, estry i etery celulozy oraz wyroby z tych materiałów; kauczuk, kauczuk syntetyczny, faktysa oraz wyroby z tych materiałów

Rozdział 39 - Żywice sztuczne i tworzywa sztuczne, estry i etery celulozy oraz wyroby z tych materiałów

Rozdział 40 - Kauczuk, kauczuk syntetyczny, faktysa i wyroby z tych materiałów

Dział VIII. Skóry i skórki nie wyprawione, skóry wyprawione, skóry futerkowe oraz wyroby z nich; wyroby siodlarsko-rymarskie, wyroby podróżne, torebki damskie i podobne wyroby kaletnicze; wyroby z jelit

Rozdział 41 - Skóry i skórki nie wyprawione (z wyjątkiem skór futerkowych) oraz skóry wyprawione

Rozdział 42 - Wyroby ze skóry; wyroby siodlarskie i rymarskie; wyroby podróżne; torebki damskie i podobne wyroby kaletnicze; wyroby z jelit zwierzęcych

Rozdział 43 - Skóry futerkowe i sztuczne futra; wyroby z nich

Dział IX. Drewno i wyroby z drewna, węgiel drzewny, korek i wyroby z korka, wyroby ze słomy, esparto i innych materiałów do wyplatania, wyroby koszykarskie i wyroby z wikliny

Rozdział 44 - Drewno i wyroby z drewna, węgiel drzewny

Rozdział 45 - Korek i wyroby z korka

Rozdział 46 - Wyroby ze słomy, ostnicy (trawy esparto) i innych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny

Dział X. Materiały do wytwarzania papieru; papier, tektura i wyroby z nich

Rozdział 47 - Materiały do wytwarzania papieru

Rozdział 48 - Papier i tektura; wyroby z masy celulozowej, papieru i tektury

Rozdział 49 - Książki, gazety, obrazki i inne produkty przemysłu poligraficznego; manuskrypty, maszynopisy i plany

Dział XI. Materiały włókiennicze i wyroby z nich

Uwagi

Rozdział 50 - Jedwab i odpady jedwabiu

Rozdział 51 - Włókna sztuczne (ciągłe)

Rozdział 52 - Metalizowane materiały włókiennicze

Rozdział 53 - Wełna i inna sierść zwierzęca

Rozdział 54 - Len i ramia

Rozdział 55 - Bawełna

Rozdział 56 - Włókna sztuczne (cięte)

Rozdział 57 - Inne roślinne materiały włókiennicze: przędza papierowa i tkaniny z przędzy papierowej

Rozdział 58 - Dywany, maty, wycieraczki, tkaniny pluszowe i szenilowe; taśmy; pasmanteria; tiul i inne tkaniny siatkowe; koronki; hafty

Rozdział 59 - Wata, filc, sznurek, powrozy liny i kable, tkaniny specjalne, tkaniny impregnowane i powlekane, wyroby techniczne z materiałów włókienniczych

Rozdział 60 - Dzianiny i wyroby szydełkowane

Rozdział 61 - Odzież i dodatki odzieżowe z materiałów włókienniczych, inne niż wyroby z dzianin i wyroby szydełkowane

Rozdział 62 - Inne konfekcjonowane wyroby włókiennicze

Rozdział 63 - Odzież i inne wyroby włókiennicze używane; szmaty

Dział XII. Obuwie, nakrycia głowy, parasole, parasolki, osłony od słońca, bicze, szpicruty i ich części; pióra wykończone, wyroby z piór; sztuczne kwiaty, wyroby z włosów ludzkich

Rozdział 64 - Obuwie, getry i wyroby podobne oraz ich części

Rozdział 65 - Nakrycia głowy oraz ich części

Rozdział 66 - Parasole i parasolki, osłony od słońca, laski, bicze, szpicruty i ich części

Rozdział 67 - Pióra i puch wykończone oraz wyroby z piór i puchu; sztuczne kwiaty; wyroby z włosów ludzkich

Dział XIII. Wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki i podobnych materiałów; wyroby ceramiczne; szkło i wyroby ze szkła

Rozdział 68 - Wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki i podobnych materiałów

Rozdział 69 - Wyroby ceramiczne

Rozdział 70 - Szkło i wyroby ze szkła

Dział XIV. Perły naturalne, kamienie szlachetne i półszlachetne, metale szlachetne, metale łączone z metalami szlachetnymi, wyroby z tych materiałów; sztuczna biżuteria; monety

Rozdział 71 - Perły naturalne, kamienie szlachetne i półszlachetne, metale szlachetne, metale łączone z metalami szlachetnymi, wyroby z tych materiałów; sztuczna biżuteria

Rozdział 72 - Monety

Dział XV. Metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych

Uwagi

Rozdział 73 - Żelazo i stal oraz wyroby z nich

Rozdział 74 - Miedź i wyroby z miedzi

Rozdział 75 - Nikiel i wyroby z niklu

Rozdział 76 - Aluminium (glin) i wyroby z aluminium (z glinu)

Rozdział 77 - Magnez i beryl; wyroby z tych metali

Rozdział 78 - Ołów i wyroby z ołowiu

Rozdział 79 - Cynk i wyroby z cynku

Rozdział 80 - Cyna i wyroby z cyny

Rozdział 81 - Inne metale nieszlachetne stosowane w metalurgii i wyroby z tych metali

Rozdział 82 - Narzędzia, przybory, noże, łyżki i widelce z metali nieszlachetnych; ich części

Rozdział 83 - Różne wyroby z metali nieszlachetnych

Dział XVI. Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny; ich części

Uwagi

Rozdział 84 - Kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne oraz ich części

Rozdział 85 - Maszyny i sprzęt elektryczny; ich części

Dział XVII. Pojazdy, statki powietrzne i ich części, statki oraz ich niektóre wyposażenie transportowe

Uwagi

Rozdział 86 - Lokomotywy kolejowe i tramwajowe, tabor i jego części, urządzenia i osprzęt do torów kolejowych i tramwajowych; urządzenia sygnalizacyjne dla ruchu (nieelektryczne)

Rozdział 87 - Pojazdy lądowe, inne niż tabor kolejowy lub tramwajowy, oraz ich części

Rozdział 88 - Samoloty i ich części; spadochrony; katapulty i podobne urządzenia katapultujące; urządzenia do naziemnej nauki latania

Rozdział 89 - Statki, łodzie i konstrukcje pływające

Dział XVIII. Przyrządy i aparaty optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne i chirurgiczne; zegary ścienne i zegarki ręczne; instrumenty muzyczne, urządzenia zapisujące lub odtwarzające dźwięk; urządzenia zapisujące lub odtwarzające obraz telewizyjny i dźwięk; ich części

Rozdział 90 - Przyrządy i aparaty optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne i chirurgiczne; ich części

Rozdział 91 - Zegary i zegarki oraz ich części

Rozdział 92 - Instrumenty muzyczne, urządzenia do zapisu lub odtwarzania dźwięku, urządzenia do zapisu lub odtwarzania obrazu telewizyjnego i dźwięku; części i akcesoria do tych aparatów i urządzeń

Dział XIX. Broń i amunicja oraz ich części

Rozdział 93 - Broń i amunicja oraz ich części

Dział XX. Wyroby gdzie indziej nie wymienione lub włączone

Rozdział 94 - Meble i ich części; pościel, materace, podstawy do układania materaców, poduszki i podobne wyposażenie

Rozdział 95 - Przedmioty i wyroby z materiału rzeźbiarskiego lub formierskiego

Rozdział 96 - Szczotki, pędzle, puszki do pudru i sita

Rozdział 97 - Zabawki, gry oraz artykuły sportowe; ich części

Rozdział 98 - Różne wyroby gotowe

Dział XXI. Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki

Rozdział 99 - Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki

OGÓLNE REGUŁY INTERPRETACJI NOMENKLATURY

Reguła 1

Tytuły działów, rozdziałów i podrozdziałów mają znaczenie wyłącznie orientacyjne.

Klasyfikację towarów należy przeprowadzać zgodnie z brzmieniem pozycji oraz uwag do poszczególnych działów lub rozdziałów i zgodnie z niżej podanymi regułami, jeśli nie są one sprzeczne z treścią odpowiednich pozycji i uwag.

Reguła 2

a) Wszelkie informacje o wyrobie, zamieszczone w pozycji nomenklatury, odnoszą się również do wyrobu niekompletnego lub niegotowego, pod warunkiem że ma on zasadnicze cechy wyrobu kompletnego lub gotowego. Informacje te dotyczą także kompletnego lub gotowego wyrobu oraz wyrobu uważanego za taki w myśl postanowień niniejszej reguły, znajdującego się w stanie nie zmontowanym lub zdemontowanym.

b) Wszelkie informacje o materiale, zamieszczone w pozycji nomenklatury, odnoszą się do tego materiału w stanie czystym i zmieszanym lub połączonym z innymi materiałami. Również każda informacja dotycząca wyrobów wykonanych z określonego materiału odnosi się do wyrobów wykonanych całkowicie lub częściowo z tego materiału. Klasyfikację wyrobów stanowiących mieszaniny lub składających się z różnych materiałów należy przeprowadzać według zasad określonych w regule 3.

Reguła 3

Jeżeli wyrób może być zaliczony do dwóch lub kilku pozycji, klasyfikację należy przeprowadzać według następujących zasad:

a) pozycje, których zakres przedmiotowy jest szczegółowo określony, mają pierwszeństwo w stosowaniu przed pozycjami podającymi ogólne określenie wyrobów,

b) do wyrobów stanowiących mieszaniny lub składających się z różnych materiałów oraz wyrobów stanowiących komplety, których klasyfikacja w myśl postanowień reguły 3 lit. a) nie może być przeprowadzona, należy stosować pozycję obejmującą materiał lub składnik, który decyduje o zasadniczym charakterze wyrobu (jeżeli ustalenie takie jest możliwe),

c) jeżeli nie można przeprowadzić klasyfikacji według zasad określonych w regule 3 lit. a) i b), należy stosować pozycję, która w kolejności numerycznej jest ostatnia spośród pozycji obejmujących tego rodzaju wyroby.

Reguła 4

Wyroby, które nie są wymienione w żadnej pozycji nomenklatury, należy klasyfikować do pozycji obejmującej wyroby najbardziej zbliżone.
DZIAŁ  I

ZWIERZĘTA ŻYWE I PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Rozdział  1

Zwierzęta żywe

Uwagi:

Niniejszy rozdział obejmuje zwierzęta żywe, z wyjątkiem:

a) ryb, skorupiaków i mięczaków, łącznie z małżami, objętych pozycjami nr 03.01 i 03.03;

b) kultur drobnoustrojów i innych produktów objętych pozycją nr 30.02;

c) zwierząt objętych pozycją nr 97.08

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
01.01 Konie, osły, muły, mułoosły - żywe:
1) konie:
a) hodowlane bez cła 3
b) rzeźne 20 30
c) pozostałe 20 30
2) pozostałe 20 30
01.02 Bydło (łącznie z bawołami) - żywe:
1) hodowlane bez cła 3
2) rzeźne 15 25
3) pozostałe 20 30
01.03 Trzoda chlewna - żywa:
1) hodowlana bez cła 3
2) rzeźna 15 25
3) pozostała 25 35
01.04 Owce i kozy - żywe:
1) hodowlane bez cła 3
2) rzeźne 15 25
3) pozostałe 20 30
01.05 Drób domowy - żywy:
1) hodowlany bez cła 3
2) pozostały 15 25
01.06 Zwierzęta pozostałe - żywe:
1) zwierzęta do ogrodów zoologicznych oraz

do celów doświadczalnych i

laboratoryjnych

bez cła 3
2) pozostałe 15 25
Rozdział  2

Mięso i podroby jadalne

Uwagi:

Niniejszy rozdział nie obejmuje:

a) produktów nie nadających się do spożycia, objętych pozycjami od nr 02.01 do nr 02.04 i nr 02.06;

b) jelit, pęcherzy, żołądków zwierzęcych (pozycja nr 05.04) oraz krwi zwierzęcej (pozycja nr 05.15);

c) tłuszczów zwierzęcych innych niż tłuszcze objęte pozycją nr 02.05 (rozdział 15).

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
02.01 Mięso i podroby jadalne zwierząt objętych pozycjami od nr 01.01 do nr 01.04 - świeże, chłodzone lub mrożone:
1) mięso:
a) końskie 20 30
b) wołowe i cielęce 5 8
c) wieprzowe 5 8
d) baranie i kozie 20 30
e) pozostałe 20 30
2) podroby jadalne 18 27
02.02 Drób bity domowy i drobiowe podroby jadalne (z wyjątkiem wątróbek) - świeże, chłodzone lub mrożone:
1) drób bity:
a) kury, koguty 20 30
b) gęsi, kaczki 20 30
c) indyki 25 35
d) pozostały 25 35
2) drobiowe podroby jadalne 20 30
02.03 Wątróbki drobiowe - świeże, chłodzone, mrożone, solone lub w solance:
1) gęsie i kacze 30 45
2) pozostałe 20 30
02.04 Inne mięsa i podroby jadalne - świeże, chłodzone lub mrożone 20 30
02.05 Słonina, z wyjątkiem boczku, tłuszcz wieprzowy i tłuszcz z drobiu: nie wyciskane, nie wytapiane, nie ekstrahowane rozpuszczalnikami - świeże, chłodzone, mrożone, solone lub w solance, suszone lub wędzone:
1) słonina 5 8
2) tłuszcz wieprzowy 10 15
3) tłuszcz z drobiu 15 25
02.06 Mięso i podroby jadalne wszelkie (z wyjątkiem wątróbek drobiowych) - solone lub w solance, suszone lub wędzone:
1) solone lub w solance 15 25
2) suszone lub wędzone 25 35
Rozdział  3

Ryby, skorupiaki i mięczaki

Uwagi:

Niniejszy rozdział nie obejmuje:

a) ssaków morskich (pozycja nr 01.06) i ich mięsa (pozycja nr 02.04 lub nr 02.06);

b) ryb i ich wątróbek, ikry, mleczka oraz skorupiaków, mięczaków i małży - śniętych lub nie nadających się do spożycia ze względu na właściwości lub stan, w którym się znajdują (rozdział 5);

c) kawioru i namiastek kawioru (pozycja nr 16.04).

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
03.01 Ryby świeże (żywe lub śnięte), chłodzone lub mrożone:
1) narybek żywy ryb słodkowodnych, ryby

obsadowe i zarybieniowe żywe -

słodkowodne

bez cła 3
2) pozostałe ryby słodkowodne:
a) łososiowate i węgorz 5 8
b) karp 10 15
c) pozostałe 3 5
3) filety z ryb morskich 5 8
4) ryby morskie - z wyjątkiem ryb w

filetach:

a) śledź, śledzik, makrela, sardynka,

sardela

bez cła 3
b) pozostałe 5 8
03.02 Ryby suszone, solone lub w solance, ryby wędzone, nawet pieczone przed lub w czasie wędzenia:
1) suszone, solone lub w solance:
a) śledź i śledzik 5 8
b) sardynka 10 15
c) pozostałe 10 15
2) wędzone 15 25
03.03 Skorupiaki i mięczaki, nawet bez skorup lub pancerzy - świeże (żywe lub śnięte), chłodzone, mrożone, suszone, solone lub w solance, skorupiaki ze skorupami, gotowane w wodzie 40 55
Rozdział  4

Mleko i produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; produkty jadalne pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej nie wymienione lub włączone

Uwagi:

1. W rozumieniu niniejszego rozdziału określenie "mleko" dotyczy: mleka pełnego, mleka chudego, maślanki, serwatki, mleka zsiadłego, kefiru, jogurtu oraz innych rodzajów mleka sfermentowanego lub zakwaszonego.

2. Mleko i śmietankę w puszkach metalowych hermetycznie zamkniętych, w rozumieniu pozycji nr 04.02, uważa się za konserwy. Natomiast nie uważa się za konserwy mleka i śmietanki: pasteryzowanych, sterylizowanych lub peptonizowanych, w opakowaniach innych niż puszki metalowe hermetycznie zamknięte.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
04.01 Mleko i śmietanka - świeże, nie zagęszczone, nie słodzone:
1) mleko krowie o zawartości 3,3% i więcej

tłuszczu; śmietanka

20 30
2) mleko krowie o zawartości tłuszczu

poniżej 3,3%

20 30
3) pozostałe 20 30
04.02 Mleko i śmietanka - konserwowane, zagęszczone lub słodzone:
1) mleko i śmietanka - zagęszczone 15 25
2) mleko w proszku:
a) spożywcze 20 30
b) pozostałe 20 30
3) mleczne mieszanki odżywcze bez cła 3
4) pozostałe 15 25
04.03 Masło 5 8
04.04 Sery i twarogi:
1) sery dojrzewające twarde o zawartości

tłuszczu:

a) do 45% 25 35
b) powyżej 45% 25 35
2) sery dojrzewające miękkie 20 30
3) sery dojrzewające pleśniowe 25 35
4) sery topione 20 30
5) sery i serki twarogowe nie dojrzewające 20 30
6) pozostałe 20 30
04.05 Jaja ptasie i żółtka jaj - świeże, suszone lub konserwowane, słodzone lub nie słodzone:
1) jaja kurze:
a) spożywcze - całe, świeże lub

konserwowane

20 30
b) wylęgowe bez cła 3
2) przetwory jajowe spożywcze:
a) masa jajowa 25 35
b) jaja w proszku 30 45
3) pozostałe 30 45
04.06 Miód naturalny:
1) miód pszczeli o zawartości wody do 18%:
a) w opakowaniu do sprzedaży detalicznej,

o masie do 5 kg netto

5 8
b) w innym opakowaniu 5 8
2) miód pszczeli o zawartości wody od 18% do

23%

10 15
3) miód pszczeli o zawartości wody powyżej

23%

15 25
4) pozostały 15 25
04.07 Produkty jadalne pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej nie wymienione lub włączone 5 8
Rozdział  5

Inne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej nie wymienione lub włączone

Uwagi:

1. Niniejszy rozdział nie obejmuje:

a) produktów jadalnych, innych niż krew zwierzęca (płynna lub w proszku) oraz innych niż: jelita, pęcherze i żołądki zwierzęce - całe lub w częściach,

b) skór (łącznie ze skórami futrzanymi) innych niż objęte pozycjami nr 05.05 i 05.07 oraz skrawków i odpadków skór surowych, innych niż wymienione w pozycji nr 05.15 (rozdział 41 lub 43);

c) materiałów włókienniczych pochodzenia zwierzęcego, innych niż włosie i odpady włosia (dział XI),

d) kępek lub pęczków z włosia przygotowanych do wyrobu szczotek i mioteł (pozycja nr 96.01).

2. W rozumieniu pozycji nr 05.01 klasyfikacji włosów ze względu na długość (z zastrzeżeniem, że cebulki oraz końce włosów nie są odpowiednio ułożone) nie należy uważać za czynność obowiązującą (za włosy obrobione).

3. We wszystkich działach nomenklatury za kość słoniową uważa się kły słonia, mamuta, morsa, narwala, nosorożca i dzika (jak również zęby wszystkich zwierząt).

4. W rozumieniu nomenklatury za włosie uważa się włosy z grzywy i ogona koni i bydła.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
05.01 Włosy ludzkie surowe, nawet myte i odtłuszczone; odpadki włosów bez cła 3
05.02 Szczecina świń i dzików, sierść borsuka i inna sierść do wyrobu szczotek; odpadki takiej szczeciny i sierści:
1) szczecina i sierść bez cła 3
2) odpadki bez cła 3
05.03 Włosie i odpadki włosia, nawet nakładane na warstwę lub między warstwy innego materiału:
1) włosie surowe luzem bez cła 3
2) włosie pozostałe 10 15
3) odpadki bez cła 3
05.04 Jelita, pęcherze i żołądki zwierzęce, całe lub w kawałkach, z wyjątkiem rybich bez cła 3
05.05 Odpadki rybne bez cła 3
05.07 Skóry i inne części ptaków pokryte piórami lub puchem, pióra i części piór (nawet zaostrzone), puch - surowe lub lekko oczyszczone, dezynfekowane lub poddane obróbce konserwującej; proszek i odpadki piór lub części piór:
1) skóry ptaków pokryte piórami lub puchem 8 12
2) pióra, części piór oraz puch:
a) surowe 5 8
b) pozostałe 15 25
3) proszek z piór 5 8
4) odpadki 5 8
5) pozostałe 10 15
05.08 Kości i rdzenie rogów surowe, odtłuszczone lub wstępnie obrobione, lecz nie pocięte foremnie, zakwaszone lub dobrze odwodnione; proszek i odpadki:
1) mączka kostna bez cła 3
2) pozostałe 15 25
05.09 Kość słoniowa, szyldkret, rogi jelenia, kopyta, racice, pazury i dzioby - surowe lub wstępnie obrobione, lecz nie pocięte foremnie, łącznie z proszkiem i odpadkami; fiszbin i produkty podobne - surowe lub wstępnie obrobione, lecz nie pocięte foremnie, frędzle fiszbinów i odpadki tych produktów 10 15
05.12 Koral i produkty podobne, surowe lub wstępnie przygotowane, lecz nie obrobione; muszle puste surowe lub wstępnie przygotowane, ale nie pocięte foremnie; puder i odpadki muszli 10 15
05.13 Gąbki naturalne:
1) surowe 10 15
2) pozostałe i odpadki 15 25
05.14 Ambra szara, strój bobrowy, cibeta, piżmo, mucha hiszpańska, żółć, nawet suszone; substancje zwierzęce używane do produkcji farmaceutycznej - świeże, chłodzone, mrożone lub inaczej tymczasowo konserwowane 8 12
05.15 Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej nie wymienione lub włączone; zwierzęta martwe objęte rozdziałem 1 lub 3, nie nadające się do spożycia:
1) ikra hodowlana bez cła 3
2) mączka z krwi bez cła 3
3) pozostałe 10 15
DZIAŁ  II

PRODUKTY POCHODZENIA ROŚLINNEGO

Rozdział  6

Rośliny żywe i produkty hodowli kwiatów

Uwagi:

1. Niniejszy rozdział obejmuje wyłącznie produkty wytwarzane w ogrodnictwie, szkółkarstwie i kwiaciarstwie w celach hodowlanych lub zdobniczych. Rozdział nie obejmuje jednak: ziemniaków, cebuli warzywnej, szalotki, czosnku warzywnego i innych produktów objętych rozdziałem 7.

2. Wiązanki, koszyki, wieńce i produkty podobne są uważane za kwiaty lub liście objęte pozycjami nr 06.03 lub nr 06.04 nawet z przybraniem z innych materiałów.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
06.01 Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, łodygi podziemne i kłącza, w stanie spoczynku roślin, wegetacji lub kwitnięcia:
1) w stanie spoczynku roślin 12 18
2) pozostałe 15 25
06.02 Inne rośliny i korzenie żywe, łącznie z sadzonkami i zrazami:
1) rozsady i sadzonki roślin (z wyjątkiem

objętych pozycją nr 06.01):

a) ozdobnych 15 25
b) pozostałych bez cła 3
2) materiał szkółkarski drzew i krzewów:
a) ozdobnych 20 30
b) pozostałych bez cła 3
3) grzybnia bez cła 3
4) pozostałe 10 15
06.03 Kwiaty i pąki kwiatów, cięte na wiązanki lub ozdoby - świeże, suszone, bielone, farbowane, impregnowane lub inaczej obrobione:
1) świeże 35 50
2) suszone 20 30
3) pozostałe 25 35
06.04 Liście, listowie, gałęzie i inne części roślin, trawy, mchy i porosty, na wiązanki i ozdoby - świeże, suszone, bielone, farbowane, impregnowane, z wyjątkiem kwiatów i pąków kwiatów, objętych pozycją nr 06.03:
1) świeże 18 27
2) suszone 15 25
3) pozostałe 20 30
Rozdział  7

Warzywa, korzenie i bulwy jadalne

Uwagi:

W rozumieniu niniejszego rozdziału w pozycjach od nr 07.01 do nr 07.03 określenie "warzywa" dotyczy grzybów jadalnych, trufli, obwek, kaparów, pomidorów, ziemniaków, buraków ćwikłowych, ogórków, korniszonów, dyń i bakłażanów, papryki, czyli pieprzu tureckiego, kopru włoskiego, pietruszki, trybulki, dragonka, rzeżuchy, majeranku hodowlanego (Maierana hortensis lub Origanum majerana) rzodkwi i czosnku.

Pozycja nr 07.04 obejmuje wszystkie warzywa gatunków i klas objętych pozycjami od nr 07.01 do nr 07.03 - suszone, odwodnione lub odparowane, z wyjątkiem:

a) warzyw strączkowych suszonych, łuskanych (pozycja nr 07.05);

b) papryki, czyli pieprzu tureckiego, rozdrobnionej lub sproszkowanej (pozycja nr 09.04);

c) mączek z suszonych warzyw strączkowych objętych pozycją nr 07.05 (pozycja nr 11.04);

d) mąki, grysiku i płatków ziemniaczanych (pozycja nr 11.05).

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
07.01 Warzywa świeże i chłodzone:
1) ziemniaki:
a) sadzeniaki bez cła 3
b) pozostałe 15 25
2) cebula i czosnek 15 25
3) pomidory 10 15
4) ogórki 15 25
5) papryka 10 15
6) grzyby 15 25
7) pozostałe 15 25
07.02 Warzywa gotowane lub surowe - mrożone:
1) groszek 5 8
2) pozostałe 15 22
07.03 Warzywa w solance lub w wodzie z dodatkiem siarki lub innych substancji zapewniających krótkotrwałą konserwację, lecz nie przygotowane specjalnie do bezpośredniego spożycia:
1) oliwki i kapary 10 15
2) ogórki, w tym korniszony 10 15
3) pozostałe 15 25
07.04 Warzywa suszone, odwodnione lub odparowane, nawet cięte w kawałki lub w plasterki, drobno roztarte, sproszkowane, lecz nie przygotowane inaczej 15 25
07.05 Warzywa strączkowe suszone, łuskane, nawet pozbawione zewnętrznej osłonki lub łamane:
1) siewne bez cła 3
2) jadalne 5 8
3) pastewne bez cła 3
4) pozostałe 10 15
07.06 Korzenie manioku, maranty i salepu, topinamburu, słodkich ziemniaków i inne korzenie i bulwy podobne, o wysokiej zawartości skrobi lub inuliny, nawet suszone lub cięte w kawałki: rdzeń sagowca 15 25
Rozdział  8

Owoce jadalne, skórki owoców cytrusowych i melonów

Uwagi:

1. Niniejszy rozdział obejmuje wyłącznie owoce jadalne.

2. Owoce chłodzone uważa się za owoce świeże.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
08.01 Daktyle, banany, ananasy, mango, mangowce, awokado, guawa, orzechy kokosowe, orzechy brazylijskie, orzechy nerkowca (cajou lub anacaede), świeże lub suszone, w łupinie lub bez łupiny:
1) daktyle, banany, ananasy:
a) nadające się do bezpośredniego

spożycia

5 8
b) pozostałe bez cła 3
2) pozostałe:
a) nadające się do bezpośredniego

spożycia

10 15
b) pozostałe bez cła 3
08.02 Owoce cytrusowe świeże lub suszone:
1) pomarańcze, mandarynki i klementynki 10 15
2) cytryny, w tym limety 5 8
3) grejpfruty 10 15
4) pozostałe 10 15
08.03 Figi świeże lub suszone 10 15
08.04 Winogrona świeże lub suszone:
1) winogrona 5 8
2) rodzynki 10 15
08.05 Owoce w łupinach (z wyjątkiem objętych pozycją nr 08.01) świeże lub suszone, nawet bez łupin lub bez zewnętrznej osłonki:
1) w łupinach 8 12
2) pozostałe 10 15
08.06 Jabłka, gruszki i pigwy świeże:
1) jabłka 18 27
2) gruszki 18 27
3) pigwy 10 15
08.07 Owoce pestkowe - świeże:
1) morele i brzoskwinie 10 15
2) pozostałe 15 25
08.08 Jagody świeże 20 30
08.09 Owoce pozostałe - świeże:
1) melony, kawony, arbuzy 15 25
2) pozostałe 20 30
08.10 Owoce surowe lub gotowane - mrożone bez dodatku cukru 15 25
08.11 Owoce konserwowane tymczasowo (np. dwutlenkiem siarki - SO2 lub w solance, w wodzie z dodatkiem siarki lub innych substancji zapewniających krótkotrwałą konserwację), lecz nie nadające się w takim stanie do bezpośredniego spożycia 15 25
08.12 Owoce suszone (z wyjątkiem objętych pozycjami od nr 08.01 do nr 08.05):
1) śliwki 8 12
2) pozostałe 15 25
08.13 Skórki owoców cytrusowych i melonów - świeże, mrożone, w solance, w wodzie z dodatkiem siarki lub innych substancji zapewniających krótkotrwałą konserwację lub suszone 5 8
Rozdział  9

Kawa, herbata, herbata paragwajska, przyprawy

Uwagi:

Mieszanki produktów objętych pozycjami od nr 09.04 do nr 09.10 klasyfikowane są następująco:

a) mieszanki produktów objętych tą samą pozycją klasyfikuje się do tej pozycji;

b) mieszanki produktów objętych różnymi pozycjami klasyfikuje się do pozycji nr 09.10.

Dodatek innych substancji do produktów objętych pozycjami od nr 09.04 do nr 09.10 (łącznie z mieszankami, o których mowa w punktach a) i b), nie zmienia ich klasyfikacji, jeżeli mieszanki te zachowują charakter produktów objętych każdą z tych pozycji. W przeciwnym razie niniejszy rozdział nie obejmuje tych mieszanek; objęte są one pozycją nr 21.04 jako przyprawy złożone.

Niniejszy rozdział nie obejmuje:

a) papryki, czyli pieprzu tureckiego, nie rozdrobnionej albo nie sproszkowanej (rozdział 7);

b) pieprzu zwanego "Kubeba" (Piper cubeba) oraz innych produktów objętych pozycją nr 12.07.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
09.01 Kawa, nawet palona lub pozbawiona kofeiny; łupiny i osłonki ziarn kawowych, namiastki kawy zawierające kawę naturalną, bez względu na jej proporcję w mieszance:
1) kawa:
a) palona 10 15
b) pozostała 10 15
2) pozostałe 15 25
09.02 Herbata:
1) w opakowaniu do 500 g netto 10 15
2) pozostała 5 8
09.03 Herbata paragwajska (Maté) 20 30
09.04 Pieprz (gatunku "Piper"), papryka (gatunku "Capsicum" i "Pimenta"):
1) piper:
a) mielony 50 75
b) pozostały 40 60
2) pozostałe 20 30
09.05 Wanilia 10 15
09.06 Cynamon i kwiaty cynamonowca:
1) cynamon mielony 20 30
2) pozostałe 10 15
09.07 Goździki (owoce goździkowca, kwiaty goździkowca i szypułki kwiatów) 20 30
09.08 Gałka muszkatołowa, osnówka muszkatołowa (zwana inaczej kwiatem muszkatołowym), kardamon 20 30
09.09 Nasiona anyżku, badianu, kopru, kolendru, kminu, kminku i jałowca 20 30
09.10 Tymianek, liście laurowe, szafran, inne przyprawy korzenne 20 30
Rozdział  10

Zboża

Uwagi:

Niniejszy rozdział obejmuje wyłącznie ziarna w stanie surowym, nie oczyszczone ani nie poddane jakimkolwiek obróbkom. Pozycja nr 10.06 obejmuje jednak ryż łuszczony, bielony, glazurowany, polerowany, suszony, konwertowany lub łamany.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
10.01 Pszenica i krzyżówka pszenicy i żyta (pszenżyto):
1) pszenica siewna bez cła 3
2) pszenica pastewna bez cła 3
3) pozostałe bez cła 3
10.02 Żyto
1) siewne bez cła 3
2) pastewne bez cła 3
3) pozostałe bez cła 3
10.03 Jęczmień:
1) siewny bez cła 3
2) pastewny bez cła 3
3) pozostały bez cła 3
10.04 Owies:
1) siewny bez cła 3
2) pastewny bez cła 3
3) pozostały bez cła 3
10.05 Kukurydza:
1) siewna bez cła 3
2) pastewna bez cła 3
3) pozostała bez cła 3
10.06 Ryż:
1) nie łuszczony bez cła 3
2) łuszczony, oczyszczony, nawet polerowany,

suszony, glazurowany

bez cła 3
3) pozostały bez cła 3
10.07 Gryka, proso, ostrzyca i sorgo, inne zboża:
1) sorgo bez cła 3
2) pozostałe:
a) siewne bez cła 3
b) pastewne 10 15
c) pozostałe 10 15
Rozdział  11

Produkty młynarskie; słód; skrobie i krochmale; gluten; inulina

Uwagi:

1. Niniejszy rozdział nie obejmuje:

a) palonego słodu w postaci namiastki kawy naturalnej (pozycja nr 09.01 albo pozycja nr 21.02);

b) mąki i grysików, przygotowanych jako odżywki dla dzieci lub produkty dietetyczne i kulinarne (pozycja nr 19.02);

c) płatków zbożowych i innych produktów objętych pozycją nr 19.05;

d) produktów farmaceutycznych (rozdział 30);

e) krochmali i skrobi, mających charakter wyrobów perfumeryjnych, toaletowych lub kosmetycznych, objętych pozycją nr 33.06.

2. A) Niniejszy rozdział obejmuje produkty młynarskie ze zbóż wymienionych niżej w tabeli, pod warunkiem, że w stosunku do suchej masy produktu mają one:

a) procent skrobi (oznaczony według zmodyfikowanej metody polarymetrycznej Ewersa) większy niż podany w kolumnie (2);

b) procent popiołu (dedukcja faktycznej zawartości substancji mineralnych, np. przez dodanie) równy lub mniejszy od podanego w kolumnie (3).

Produkty nie spełniające wyżej podanych warunków objęte są pozycją nr 23.02.

B) Produkty objęte, zgodnie z podanymi wyżej warunkami, niniejszym rozdziałem klasyfikowane są do pozycji nr 11.01 (mąka) wówczas gdy ich procent przechodzenia przez sito z gazy jedwabnej, z włókna sztucznego, o wymiarach oczek podanych w kolumnie (4) lub (5), zgadza się ze wskazaniami w tych kolumnach w odniesieniu do suchej masy (lub masy ogólnej) i jest równy lub wyższy niż dla zbóż wymienionych w tabeli. W innym wypadku mąka ta klasyfikowana jest do pozycji nr 11.02.

Rodzaj zboża Zawartość skrobi Zawartość popiołu % przejścia przez sita z gazy o oczkach
315 mikronów 500 mikronów
(1) (2) (3) (4) (5)
Pszenica i żyto 45% 2,5% 80% -
Jęczmień 45% 3% 80% -
Owies 45% 5% 80% -
Kukurydza i sorgo 45% 2% - 90%
Ryż 45% 1,6% 80% -
Gryka 45% 4% 80% -
Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
11.01 Mąka zbożowa:
1) pszenna i żytnia 5 8
2) ryżowa 8 12
3) pozostała 8 12
11.02 Kasze, grysiki, ziarna łuszczone, polerowane, rozdrobione, miażdżone lub w płatkach, z wyjątkiem ryżu objętego pozycją nr 10.06; kiełki zbożowe całe, miażdżone, w płatkach lub mielone:
1) kasza, ziarno miażdżone, płatki bez cła 5
2) kiełki zbóż bez cła 3
11.04 Mąka z suszonych warzyw objętych pozycją nr 07.05 lub z owoców objętych rozdziałem 8; mąka i grysiki z sago oraz z korzeni i bulw, objętych pozycją nr 07.06:
1) mąka z grochu, z fasoli i z bananów 10 15
2) mąka i grysiki z sago oraz z korzeni i

bulw, objętych pozycją nr 07.06

35 50
3) pozostałe 15 25
11.05 Mąka, grysik i płatki - ziemniaczane 35 50
11.07 Słód, nawet palony 40 60
11.08 Skrobia, inulina:
1) krochmale ziemniaczane 40 60
2) pozostałe 8 12
11.09 Gluten pszenny, nawet w stanie suchym 8 12
Rozdział  12

Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe i lecznicze; słomy i pasze

Uwagi:

1. W rozumieniu pozycji nr 12.01 za nasiona oleiste uważa się: orzeszki ziemne, ziarna soi, nasiona: gorczycy, maku ogrodowego, maku i kopry. Pozycja nie obejmuje natomiast orzechów kokosowych i innych produktów objętych pozycją nr 08.01 oraz oliwek (rozdział 7 lub 20).

2. Nasiona: buraków, roślin łąkowych, kwiatów ozdobnych, warzyw, drzew owocowych i leśnych, wyki (z wyjątkiem gatunku Vicia faba) i łubinu uważane są za nasiona siewne, objęte pozycją nr 12.03.

Pozycja ta nie obejmuje natomiast nasion:

a) warzyw strączkowych (rozdział 7);

b) przypraw i innych produktów, objętych rozdziałem 9;

c) zbóż (rozdział 10);

d) produktów objętych pozycjami nr 12.01 i nr 12.07.

3. Pozycja nr 12.07 obejmuje obok innych roślin i części roślin następujących gatunków: bazylii, ogórecznika, hyzopa, różnych gatunków mięty, rozmarynu, ruty, szałwii i piołunu.

Pozycja ta nie obejmuje natomiast:

a) nasion i owoców oleistych (pozycja nr 12.01);

b) produktów farmaceutycznych, objętych rozdziałem 30;

c) wyrobów perfumeryjnych i toaletowych, objętych rozdziałem 33;

d) produktów odkażających, owadobójczych, grzybobójczych, chwastobójczych i produktów podobnych, objętych pozycją nr 38.11.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
12.01 Nasiona i owoce oleiste, nawet rozdrobnione:
1) orzeszki ziemne:
a) w opakowaniu do 500 g netto 20 30
b) pozostałe bez cła 3
2) nasiona soi bez cła 3
3) nasiona maku 15 25
4) nasiona rzepaku 20 30
5) nasiona gorczycy 3 5
6) nasiona lnu do celów przemysłowych bez cła 3
7) pozostałe 20 30
12.02 Mąka z nasion i owoców oleistych nie odolejona, z wyjątkiem mąki z nasion gorczycy:
1) sojowa 10 15
2) pozostała 20 30
12.03 Nasiona, zarodniki i owoce - siewne:
1) nasiona kwiatów ozdobnych 10 15
2) pozostałe bez cła 3
12.04 Buraki cukrowe, nawet krojone w plastry - świeże, suszone i sproszkowane; trzcina cukrowa 30 45
12.06 Chmiel (szyszki, lupulina) 30 45
12.07 Rośliny, części roślin, nasiona i owoce gatunków używanych głównie w perfumerii, w farmacji lub używanych jako środki owadobójcze, pasożytobójcze i podobne - świeże lub suszone, nawet krojone, rozdrobnione lub sproszkowane bez cła 3
12.08 Korzenie cykorii, świeże lub suszone, nawet krojone - nie palone; chleb świętojański świeży lub suszony, nawet rozdrobniony lub sproszkowany, pestki owoców i produkty roślinne używane głównie do celów spożywczych, gdzie indziej nie wymienione lub włączone:
1) korzenie cykorii 30 45
2) pozostałe 20 30
12.09 Słoma i plewy zbóż, surowe, również rozdrobnione 20 30
12.10 Buraki pastewne, brukiew, korzenie pastewne, siano, lucerna, esparceta, koniczyna, kapusta pastewna, łubin, wyka i inne podobne rośliny pastewne 20 30
Rozdział  13

Gumy, żywice oraz inne soki i ekstrakty roślinne

Uwagi:

Ekstrakty z lukrecji, złocienia, chmielu, aloesu, opium są sokami i ekstraktami roślinnymi w rozumieniu pozycji nr 13.03.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

a) ekstraktów lukrecji, zawierających powyżej 10% sacharozy, używanych jako wyroby cukiernicze (pozycja nr 17.04);

b) ekstraktów słodu (pozycja nr 19.02);

c) ekstraktów kawy, herbaty lub herbaty paragwajskiej (pozycja nr 21.02);

d) soków ekstraktów roślinnych z domieszką alkoholu, jak również produktów alkoholowych, komponowanych z zagęszczonych ekstraktów roślinnych (rozdział 22);

e) kamfory naturalnej, gliceryzyny i innych produktów objętych pozycjami nr 29.13 i nr 29.41;

f) leków objętych pozycją nr 30.03 i odczynników do określania grup lub czynników krwi (pozycja nr 30.05);

g) ekstraktów garbarskich lub farbiarskich (pozycja nr 32.01 lub nr 32.04);

h) olejków eterycznych, konkretów, absolutów i rezinoidów (pozycja nr 33.01) oraz destylatów wodnych i wodnych roztworów olejków eterycznych (pozycja nr 33.06);

i) kauczuku, bałaty, gutaperki i podobnych żywic naturalnych (pozycja nr 40.01).

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
13.02 Szelak, nawet odbarwiony; gumy, gumożywice, żywice i balsamy naturalne:
1) szelak 10 15
2) żywice z drzew iglastych 15 25
3) pozostałe 12 18
13.03 Soki i ekstrakty roślinne, pektyny, pektany, pektyniany, agar-agar i inne rozczyny gumy i środki stężające pochodzenia roślinnego:
1) soki i ekstrakty roślinne 15 25
2) pektyny, pektany i pektyniany 10 15
3) agar-agar 5 8
4) pozostałe 15 25
Rozdział  14

Materiały roślinne do wyplatania; produkty pochodzenia roślinnego, gdzie indziej nie wymienione lub włączone

Uwagi:

1. Niniejszy rozdział nie obejmuje roślinnych surowców włókienniczych, bez względu na stopień ich obróbki, stosowanych w przemyśle włókienniczym oraz innych materiałów roślinnych przetwarzanych w materiały włókniste. Surowce te i materiały obejmuje dział XI.

2. Wiklina koszykarska, trzcina, bambus itp., trzcina indyjska do wyplatania objęte są pozycją nr 14.01. Pozycja nie obejmuje wiórów drzewnych (pozycja nr 44.09).

3. Wełnę drzewną obejmuje pozycja nr 44.12, a nie pozycja nr 14.02.

4. Pozycja nr 14.03 nie obejmuje kępek z włosia do produkcji wyrobów szczotkarskich (pozycja nr 96.01).

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
14.01 Materiały roślinne używane głównie do produkcji wyrobów koszykarskich i plecionych (wiklina, trzcina, bambus, trzcina indyjska, sitowie, rafia, słoma oczyszczona, bielona lub barwiona, łyko lipowe itp.):
1) wiklina, sitowie i trzcina 20 30
2) bambus i rafia 10 15
3) pozostałe 20 30
14.02 Materiały roślinne używane głównie do wyściełania i wypychania (kapok, włosie roślinne, trawa morska itp.), również w arkuszach, nawet wzmacnianych innymi materiałami:
1) surowe 10 15
2) pozostałe 20 30
14.03 Materiały roślinne używane głównie do wyrobu mioteł i szczotek (sorgo, piassawa, perz, korzeń ryżowy itp.), nawet w wiązkach lub pęczkach 10 15
14.05 Produkty pochodzenia roślinnego, gdzie indziej nie wymienione lub włączone:
1) surowce dla przemysłu farbiarskiego i

garbarskiego

bez cła 3
2) nasiona i ziarna twarde, łupiny orzechów

i orzechy twarde nadające się do

rzeźbienia i toczenia

10 15
3) pozostałe 8 12
DZIAŁ  III

TŁUSZCZE I OLEJE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO ORAZ PRODUKTY ICH ROZKŁADU; GOTOWE TŁUSZCZE JADALNE; WOSKI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO

Rozdział  15

Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego

Uwagi:

1. Niniejszy rozdział nie obejmuje:

a) słoniny oraz tłuszczu wieprzowego i z drobiu, objętych pozycją nr 02.05;

b) masła kakaowego, łącznie z tłuszczem i olejem kakaowym (pozycja nr 18.04);

c) skwarków (pozycja nr 23.01) i pozostałości (pozycja nr 23.04);

d) wydzielonych kwasów tłuszczowych, wosków preparowanych, substancji tłuszczowych przetworzonych w produkty farmaceutyczne, farby, lakiery, mydła, wyroby perfumeryjne i kosmetyczne; olejów sulfonowanych oraz innych produktów objętych działem VI,

e) faktysy pochodzącej z olejów (pozycja nr 40.02).

2. Produkty uboczne przemysłu tłuszczowego, odpady olejowe, pak stearynowy, odpady tłuszczopotu, pak glicerynowy objęte są pozycją nr 15.17.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
15.01 Smalec i inne tłuszcze wieprzowe, tłuszcze z drobiu - topione lub ekstrahowane:
1) smalec i inne tłuszcze wieprzowe:
a) konsumpcyjne 10 15
b) pozostałe 7 10
2) tłuszcz z drobiu 20 30
15.02 Łoje (wołowy, barani i kozi) surowe, topione lub ekstrahowane, łącznie z łojem "premier jus":
1) premier jus 10 15
2) pozostałe 8 12
15.03 Olej stearynowy, olej smalcowy, oleostearyna, oleomargaryna - nie emulgowane, nie mieszane z innymi produktami i nie przerabiane:
1) olej smalcowy 20 30
2) pozostałe 8 12
15.04 Tłuszcze i oleje z ryb i ssaków morskich, nawet rafinowane:
1) tran bez cła 3
2) pozostałe bez cła 3
15.05 Tłuszcze i tłuszczopoty z wełny oraz lanolina 15 25
15.06 Pozostałe tłuszcze i oleje zwierzęce (olej kopytkowy, tłuszcz kostny, tłuszcz z odpadków itp. 15 25
15.07 Oleje roślinne stałe, ciekłe lub utwardzone - surowe, oczyszczone lub rafinowane:
1) rycynusowy, tungowy 5 8
2) rzepakowy 20 30
3) lniany, sojowy i słonecznikowy 5 8
4) oliwa (olej z oliwek) 12 18
5) pozostałe 5 8
15.08 Oleje roślinne i zwierzęce gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, dmuchane lub polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni albo w atmosferze gazu obojętnego lub inaczej modyfikowane 15 25
15.10 Kwasy tłuszczowe, kwaśne oleje porafinacyjne, alkohole tłuszczowe:
1) kwasy tłuszczowe:
a) oleina 15 25
b) stearyna 15 25
c) pozostałe 15 25
2) alkohole tłuszczowe 20 30
3) pozostałe 20 30
15.11 Gliceryna i jej roztwory:
1) gliceryna 10 15
2) woda glicerynowa 15 25
15.12 Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne uwodornione częściowo lub całkowicie, utwardzone, nawet rafinowane, ale nie obrabiane inaczej:
1) jadalne 18 27
2) pozostałe 18 27
15.13 Margaryna, produkty smalcopodobne oraz inne gotowe tłuszcze jadalne:
1) margaryna 20 30
2) pozostałe 20 30
15.15 Olbrot surowy, wyciskany lub rafinowany, nawet barwiony; wosk pszczeli, wosk wytworzony przez inne owady, nawet barwiony:
1) olbrot 15 25
2) pozostałe 6 9
15.16 Woski roślinne, nawet barwione 20 30
15.17 Degras; produkty odpadowe w procesach obróbki substancji tłuszczowych lub wosków roślinnych albo zwierzęcych:
1) degras 15 25
2) pozostałe 10 15
DZIAŁ  IV

WYROBY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO; NAPOJE BEZALKOHOLOWE I ALKOHOLOWE; OCET; TYTOŃ

Rozdział  16

Przetwory z mięsa, ryb, skorupiaków i mięczaków

Uwagi:

Niniejszy rozdział nie obejmuje mięsa, podrobów mięsnych, ryb, skorupiaków i mięczaków, przetworzonych lub konserwowanych sposobami, o których mowa w rozdziałach 2 i 3.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
16.01 Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów mięsnych lub z krwi zwierzęcej:
1) z podrobów 20 30
2) wołowe, cielęce i wieprzowe 20 30
3) pozostałe 20 30
16.02 Inne wyroby lub konserwy z mięsa i podrobów:
1) z podrobów 18 27
2) wołowe, cielęce i wieprzowe 18 27
3) pozostałe 18 27
16.03 Ekstrakty i soki mięsne, ekstrakty rybne 20 30
16.04 Wyroby i konserwy rybne oraz kawior i jego namiastki:
1) kawior i jego namiastki 30 45
2) pozostałe 30 45
16.05 Wyroby i konserwy ze skorupiaków lub mięczaków 30 45
Rozdział  17

Cukry i wyroby cukiernicze

Uwagi:

1. Niniejszy rozdział nie obejmuje:

a) wyrobów cukierniczych zawierających kakao (pozycja nr 18.06);

b) cukrów chemicznie czystych (z wyjątkiem sacharozy, glukozy i laktozy) i innych produktów objętych pozycją nr 29.43;

c) leków i innych produktów objętych rozdziałem 30.

2. Chemicznie czystą sacharozę, bez względu na jej pochodzenie, obejmuje pozycja nr 17.01.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
17.01 Cukier buraczany i cukier trzcinowy - w postaci stałej:
1) barwiony i aromatyzowany 40 60
2) pozostały 30 45
17.02 Inne cukry w postaci stałej; syropy nie zawierające aromatów i barwników, namiastki miodu, nawet mieszane z miodem naturalnym; cukier i melasy karmelizowane:
1) cukry barwione i aromatyzowane 40 60
2) laktoza nie barwiona i nie aromatyzowana 20 30
3) pozostałe 30 45
17.03 Melasa:
1) barwiona lub przyprawiona 40 60
2) pozostała 20 30
17.04 Wyroby cukiernicze nie zawierające kakao:
1) guma do żucia 40 60
2) cukierki 40 60
3) pozostałe 40 60
Rozdział  18

Kakao i wyroby zawierające kakao

Uwagi:

1. Niniejszy rozdział nie obejmuje wyrobów zawierających kakao lub czekoladę, objętych pozycjami nr 19.02, 19.08, 22.02, 22.09 i 30.03.

2. Pozycja nr 18.06 obejmuje wyroby cukiernicze zawierające kakao oraz, uwzględniając uwagę 1 do niniejszego rozdziału, inne wyroby spożywcze zawierające kakao.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
18.01 Ziarna kakaowe, łamane lub w całości - surowe lub palone 10 15
18.02 Łupiny nasion kakaowych, osłonki oraz inne odpady 5 8
18.03 Pasta kakaowa (w masie lub w bryłach), nawet odtłuszczona 15 25
18.04 Masło kakaowe (tłuszcz lub olej) 15 25
18.05 Proszek kakaowy nie słodzony:
1) w opakowaniu do 1 kg netto 35 50
2) pozostały 20 30
18.06 Czekolada i inne wyroby spożywcze zawierające kakao:
1) czekolada pełna 40 60
2) czekolada do picia 35 50
3) pozostałe 40 60
Rozdział  19

Produkty otrzymywane ze zboża, z mąki lub ze skrobi; wyroby cukiernicze

Uwagi:

1. Niniejszy rozdział nie obejmuje:

a) wyrobów z mąki, skrobi i ekstraktu słodowego, stosowanych jako odżywka dla dzieci oraz do celów dietetycznych i kulinarnych, zawierających 50% lub więcej kakao (pozycja nr 18.06);

b) sucharów lub innych produktów z mąki i skrobi, specjalnie przygotowanych jako pasza dla zwierząt (pozycja nr 23.07);

c) leków i innych produktów, objętych rozdziałem 30.

2. W rozdziale tym określenie "mąka" dotyczy również mączki owocowej i warzywnej; produkty z tych mączek należy klasyfikować razem z podobnymi produktami z mąki zbożowej.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
19.02 Ekstrakt słodowy; wyroby z mąki, mączki, skrobi lub ekstraktu słodowego, stosowane jako odżywka dla dzieci oraz do celów dietetycznych lub kulinarnych, zawierające mniej niż 50% kakao:
1) odżywki spożywcze węglowodanowe 10 15
2) ekstrakt słodowy 15 25
3) pozostałe 15 25
19.03 Makarony, spaghetti i produkty podobne 5 8
19.04 Tapioka i sago; namiastki tapioki i sago, otrzymywane z ziemniaków i innych roślin skrobiowych 20 30
19.05 Produkty spożywcze otrzymywane przez dęcie i prażenie zbóż oraz produktów zbożowych (ryż dęty, płatki kukurydziane i podobne produkty) 15 25
19.07 Chleb, suchary okrętowe oraz inne pospolite wyroby piekarnicze, bez dodatku cukru, miodu, jaj, tłuszczów, sera lub owoców; opłatki sakralne, kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i produkty podobne:
1) chleb, suchary i inne pospolite wyroby

piekarnicze

15 25
2) pozostałe 20 30
19.8 Biszkopty, suchary, torty i inne słodkie wyroby cukiernicze, nawet zawierające kakao we wszystkich proporcjach 20 30
Rozdział  20

Przetwory z owoców i roślin warzywnych oraz z innych roślin lub z ich części

Uwagi:

1. Niniejszy rozdział nie obejmuje:

a) warzyw i owoców przygotowanych lub konserwowanych sposobami, o których mowa w rozdziałach 7 i 8;

b) słodzonych galaretek i mas owocowych oraz podobnych produktów o charakterze wyrobów cukierniczych (pozycja nr 17.04) lub wyrobów czekoladowych (pozycja nr 18.06).

2. Pozycje nr 20.01 i 20.02 obejmują te same warzywa, które objęte są pozycjami od nr 07.01 do nr 07.05, pod warunkiem, że znajdują się one w stanie określonym przez pozycje nr 20.01 i 20.02.

3. Rośliny oraz jadalne części roślin konserwowanych w syropie (np. imbir i dziągiel) należy klasyfikować tak jak owoce konserwowane objęte pozycją nr 20.06; prażone orzeszki ziemne również objęte są pozycją nr 20.06.

4. Sok pomidorowy, w którym zawartość suchej masy stanowi 7% lub więcej, objęty jest pozycją nr 20.02.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
20.01 Warzywa i owoce przygotowane i konserwowane przy użyciu octu lub kwasu octowego, nawet z dodatkiem soli, cukru, gorczycy, przypraw 15 25
20.02 Warzywa przygotowane i konserwowane w inny sposób niż przy użyciu octu lub kwasu octowego:
1) koncentrat pomidorowy 10 15
2) pozostałe 20 30
20.03 Owoce mrożone z dodatkiem cukru 20 30
20.04 Owoce, skórki z owoców i części roślin zabezpieczane cukrem (osączone, lukrowane lub kandyzowane) 20 30
20.05 Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe - gotowane lub smażone nawet z cukrem:
1) z owoców południowych 15 25
2) pozostałe 25 35
20.06 Owoce przyrządzane lub konserwowane innymi sposobami, nawet z dodatkiem cukru lub alkoholu:
1) południowe 12 18
2) pozostałe 20 30
20.07 Soki owocowe (łącznie z moszczem winogronowym) i soki warzywne, nawet z dodatkiem cukru, ale nie sfermentowane i nie zawierające alkoholu:
1) z owoców cytrusowych 12 18
2) pozostałe 20 30
Rozdział  21

Różne produkty spożywcze

Uwagi:

1. Niniejszy rozdział nie obejmuje:

a) mieszanek warzywnych objętych pozycją nr 07.04;

b) namiastek kawy palonej, zawierających kawę naturalną we wszelkich proporcjach (pozycja nr 09.01);

c) przypraw i innych produktów, objętych pozycjami od nr 09.04 do nr 09.10;

d) drożdży w postaci lekarstw oraz innych produktów, objętych pozycją nr 30.03;

e) gotowych enzymów objętych pozycją nr 35.07.

2. Ekstrakty namiastek wymienionych wyżej w uwadze 1 b) objęte są pozycją nr 21.02.

3. W rozumieniu pozycji nr 21.05 określenie "homogenizowane produkty spożywcze" dotyczy wyrobów stosowanych jako odżywki dla dzieci lub do celów dietetycznych, składających się z dokładnie homogenizowanej mieszaniny dwóch lub więcej podstawowych składników, jak: mięso (łącznie z produktami mięsnymi), ryby, warzywa i owoce. Przy stosowaniu tego określenia nie uwzględnia się małych ilości jakichkolwiek składników, które mogą być dodawane do mieszaniny dla jej przyprawienia, konserwacji lub w innych celach. Takie wyroby mogą zawierać małe ilości widocznych części składników innych niż mięso, podroby mięsne lub ryby.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
21.02 Ekstrakty, esencje lub koncentraty kawy, herbaty i herbaty paragwajskiej: wyroby oparte na tych ekstraktach esencjach i koncentratach, cykoria palona i inne palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty:
1) cykoria palona i inne namiastki kawy oraz

ich ekstrakty, esencje i koncentraty

25 35
2) pozostałe 30 45
21.03 Gorczyca mielona i gorczyca przyrządzona:
1) mielona 15 25
2) pozostała 25 35
21.04 Sosy; złożone przyprawy i złożone przyprawy korzenne 20 30
21.05 Zupy i buliony w stanie ciekłym, w stałej masie, nawet sproszkowane; homogenizowane złożone produkty spożywcze 25 35
21.06 Drożdże naturalne (aktywne lub nieaktywne): gotowy proszek do pieczenia 20 30
21.07 Produkty spożywcze, gdzie indziej nie wymienione lub włączone:
1) syropy barwione i aromatyzowane 40 60
2) pozostałe 30 45
Rozdział  22

Napoje, napoje alkoholowe i octy

Uwagi:

1. Niniejszy rozdział nie obejmuje:

a) wody morskiej (pozycja nr 25.01);

b) wody destylowanej i wody do pomiarów przewodnictwa oraz wody o podobnej czystości (pozycja nr 28.58);

c) kwasu octowego o stężeniu przekraczającym 10% (pozycja nr 29.14);

d) leków objętych pozycją nr 30.03;

e) wyrobów perfumeryjnych i toaletowych (rozdział 33).

2. Dla pozycji nr 22.08 i 22.09 przyjęto taką moc alkoholu, jaką wskazuje alkoholomierz Gay Lussaca w temperaturze 15 °C.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
22.01 Wody, również wody mineralne i gazowane; lód i śnieg:
1) wody mineralne i gazowane 15 25
2) pozostałe 10 15
22.02 Lemoniady, aromatyzowane wody mineralne i wody gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, z wyjątkiem soków owocowych i warzywnych, objętych pozycją nr 20.07 20 30
22.03 Piwo otrzymywane ze słodu:
1) butelkowane lub w puszkach 20 30
2) pozostałe 14 21
22.04 Moszcz winogronowy fermentujący lub z fermentacją wstrzymaną w inny sposób niż przez dodanie alkoholu 15 25
22.05 Wino ze świeżych winogron; moszcz ze świeżych winogron z fermentacją wstrzymaną przez dodanie alkoholu:
1) wina musujące, również szampany 20 30
2) pozostałe wina:
a) butelkowane 20 30
b) pozostałe 14 21
3) pozostałe 14 21
22.06 Wermuty i inne wina ze świeżych winogron, przyprawiane ekstraktami aromatycznymi:
1) butelkowane 20 30
2) pozostałe 14 21
22.07 Inne napoje poddawane fermentacji (np. jabłecznik, moszcz gruszkowy i miód pitny) 35 50
22.08 Alkohol etylowy i czysty spirytus, nie skażone, o mocy 80° lub więcej; alkohole skażone, zawierające alkohol etylowy o dowolnym stężeniu:
1) nie skażony 60 80
2) pozostałe 40 60
22.09 Napoje alkoholowe (inne niż objęte pozycją nr 22.08); likiery i inne napoje alkoholowe; mieszaniny preparatów alkoholowych, znane jako "stężone ekstrakty", stosowane do produkcji napojów:
1) wódki czyste 100 150
2) wódki gatunkowe 100 150
3) koniaki, rumy, araki, whisky, brandy i

inne podobne napoje alkoholowe

80 120
4) destylat winny do dalszego przetwórstwa 20 30
5) stężone ekstrakty pozostałe 60 80
6) pozostałe 100 150
22.10 Octy i namiastki octu 30 45
Rozdział  23

Produkty uboczne i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
23.01 Mąki i mączki z mięsa, podrobów mięsnych, ryb, skorupiaków i mięczaków, nie nadające się do spożycia, skwarki:
1) mączka rybna bez cła 5
2) pozostałe 3 5
23.02 Otręby, przemysłowe odpady młynarskie oraz inne uboczne produkty odsiewu, przemiału lub innych obróbek ziarna zbóż i warzyw strączkowych:
1) otręby jęczmienne bez cła 3
2) pozostałe 3 5
23.03 Wytłoki buraczane, wysłodki z trzciny cukrowej oraz inne odpady przemysłu cukrowniczego; pozostałości i odpadki warzelnicze i destylacyjne; pozostałości przemysłu skrobiowego i podobne pozostałości 10 15
23.04 Makuchy oraz inne pozostałości (z wyjątkiem osadów) ekstrakcyjne roślin oleistych 3 5
23.05 Szlam i kamień winny 10 15
23.06 Produkty pochodzenia roślinnego używane jako pasza dla zwierząt, gdzie indziej nie wymienione lub włączone 3 5
23.07 Pasze dosładzane; inne produkty używane jako pasze dla zwierząt 3 5
Rozdział  24

Tytoń

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
24.01 Tytoń nie poddany przeróbce; odpadki tytoniowe:
1) tytoń nie poddany przeróbce -

fermentowany

10 15
2) odpadki 20 30
3) pozostały 10 15
24.02 Tytoń poddany przeróbce; ekstrakty i esencje tytoniowe:
1) cygara 60 80
2) papierosy 60 80
3) tytoń fajkowy 60 80
4) pozostałe 40 55
DZIAŁ  V

PRODUKTY MINERALNE

Rozdział  25

Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe; wapno i cement

Uwagi:

1. Jeżeli pozycje lub uwaga 3 do rozdziału nie stanowią inaczej, niniejszy rozdział obejmuje tylko te produkty, które występują w stanie surowym albo które zostały przemyte (nawet substancjami chemicznymi, usuwającymi zanieczyszczenia bez zmiany struktury produktu), rozdrobnione, sproszkowane, szlamowane, sortowane, przesiane, wzbogacone w procesie flotacji, wzbogacone magnetycznie lub innymi procesami mechanicznymi lub fizycznymi (oprócz krystalizacji), ale nie wypalone ani nie poddawane innym obróbkom niż określone w każdej pozycji.

2. Niniejszy rozdział nie obejmuje:

a) siarki sublimowanej, strąconej oraz siarki koloidalnej (pozycja nr 28.02);

b) żelazawych ziem barwiących, zawierających 70% lub więcej żelaza związanego w przeliczeniu na Fe2O3 (pozycja nr 28.23);

c) leków lub innych produktów, objętych rozdziałem 30;

d) wyrobów perfumeryjnych, kosmetycznych i toaletowych, objętych pozycją nr 33.06;

e) kostek i płyt nawierzchniowych, krawężników i płyt chodnikowych (pozycja nr 68.01), kostek mozaikowych (pozycja nr 68.02) oraz dachówek, wykładzin budowlanych i warstw izolacyjnych (pozycja nr 68.03);

f) kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (pozycja nr 71.02);

g) hodowanych kryształów chlorku sodowego lub tlenku magnezowego (z wyjątkiem elementów optycznych), o masie jednostkowej równej lub większej niż 2,5 g, objętych pozycją nr 38.19; elementów optycznych z chlorku sodowego lub tlenku magnezowego (pozycja nr 90.01);

h) kredy do pisania lub rysowania, kredy krawieckiej lub bilardowej (pozycja nr 98.05).

3. Pozycja nr 25.32 obejmuje m. in.: ziemie barwiące, nawet wypalane lub zmieszane razem; tlenki żelaza z zawartością naturalnej miki; naturalną piankę morską (nawet w oszlifowanych kawałkach) oraz bursztyn; piankę morską i bursztyn - odtworzone, występujące w postaci płytek, pręcików, pałeczek i podobnych postaciach, nie obrobiane po uformowaniu; gagat; stroncjanit (nawet wypalany), z wyjątkiem tlenku strontowego; odpady i zmielony złom porcelanowy i ceramiczny.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
25.01 Sól zwykła (również sól kamienna, sól morska i sól kuchenna); czysty chlorek sodowy; solanka; woda morska 5 8
25.02 Piryty żelazowe nie wyprażone bez cła 3
25.03 Różne odmiany siarki, z wyjątkiem siarki sublimowanej, strąconej i koloidalnej 5 8
25.04 Grafit naturalny bez cła 3
25.05 Różne odmiany naturalnych piasków, nawet barwionych, z wyjątkiem piasków z zawartością metali, objętych pozycją nr 26.01 3 5
25.06 Kwarc (z wyjątkiem piasku naturalnego); kwarcyt: surowy, wstępnie obrobiony, nie więcej niż wstępnie rozłupany, z grubsza ociosany lub przepiłowany na kawałki 5 8
25.07 Gliny (np. kaolin i bentonit), z wyjątkiem glińca, czyli kruszywa porowatego z gliny objętego pozycją nr 68.07, andaluzyt, cyjanit, silimanit - nawet wypalone; mullit; ziemie szamotowe i dynasowe:
1) kaolin surowy bez cła 3
2) kaolin wzbogacony bez cła 3
3) gliny ogniotrwałe 3 5
4) pozostałe 3 5
25.08 Kreda 3 5
25.10 Naturalne fosforany wapniowe, naturalne fosforany glinowo-wapniowe, apatyt i kreda fosforanowa bez cła 3
25.11 Naturalny siarczan barowy (baryt); naturalny węglan barowy (witeryt) nawet wypalany, z wyjątkiem tlenku barowego 8 12
25.12 Miazga krzemionkowa kopalna oraz podobne ziemie krzemionkowe (np. ziemia okrzemkowa, trypla i diatomit), nawet wypalane, o gęstości pozornej równej 1 g/cm3 lub mniejszej 8 12
25.13 Pumeks; szmergiel; naturalny korund, naturalny granat oraz inne naturalne materiały ścierne, nawet poddawane obróbce cieplnej bez cła 3
25.14 Łupek surowy, wstępnie rozłupany, z grubsza ociosany lub przepiłowany na kawałki 12 18
25.15 Marmur, trawertyn, ekausyna oraz inne wapienie budowlane o gęstości pozornej równej 2,5 g/cm3 lub większej oraz alabaster - surowe, wstępnie rozłupane, z grubsza ociosane lub przepiłowane na kawałki 15 25
25.16 Granit, porfir, bazalt, piaskowiec oraz inne kamienie budowlane - surowe, wstępnie rozłupane, z grubsza ociosane lub przepiłowane na kawałki 8 12
25.17 Otoczaki i kamienie rozkruszone lub rozłupane (nawet poddawane obróbce cieplnej), żwir, makadam i makadam smołowany, w rodzaju zazwyczaj używanych do produkcji betonów, tłucznia drogowego oraz podsypki torów kolejowych lub do produkcji innych kruszyw; krzemień i gruby żwir, nawet poddawane obróbce cieplnej, granulki i odłamki (nawet poddawane obróbce cieplnej) oraz proszek z kamieni objętych pozycjami nr 25.15 i 25.16 15 25
25.18 Dolomit, nawet wypalany, wstępnie rozłupany, z grubsza ociosany; dolomit spiekany (zawierający dolomit smołowany):
1) mączka dolomitowa 15 25
2) pozostały 15 25
25.19 Naturalny węglan magnezowy (magnezyt); magnezja topiona; magnezja palona (spiekana), nawet zawierająca małe ilości innych tlenków dodanych przed spiekaniem; pozostałe tlenki magnezowe, nawet chemicznie czyste:    
1) tlenek magnezowy czysty (łącznie z

magnezją topioną i paloną)

5 8
2) pozostałe bez cła 3
25.20 Gips; anhydryt; gips palony i gipsy o podstawie siarczanu wapniowego, nawet barwione, z wyjątkiem gipsów specjalnie przygotowywanych do zastosowania w dentystyce:
1) kamień gipsowy 10 15
2) pozostałe 3 5
25.21 Topnik wapniowy i kamień wapienny używane do produkcji wapna lub cementu 15 25
25.22 Wapno palone, wapno gaszone oraz wapno hydrauliczne, z wyjątkiem tlenku i wodorotlenku wapniowego 15 25
25.23 Cement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy, cement anhydrytowy oraz podobne cementy hydrauliczne, nawet barwione lub w postaci klinkieru 15 25
25.24 Azbest 8 12
25.26 Mika, łącznie z jej nieregularnymi połupanymi płytkami; odpadki miki bez cła 3
25.27 Naturalny steatyt, surowy, wstępnie rozłupany, z grubsza ociosany lub obrobiony przez piłowanie; talk:
1) talk bez cła 3
2) pozostały bez cła 3
25.28 Naturalny kryolit i naturalny chiolit bez cła 3
25.30 Surowe naturalne borany i ich koncentraty (nawet wypalane), z wyjątkiem boranów wyodrębnionych z naturalnych solanek; surowy naturalny kwas borowy zawierający nie więcej niż 85% H3BO3, w przeliczeniu na suchą masę 3 5
25.31 Skaleń, leucyt, nefelin i sjenit nefelinowy; fluoryt 3 5
25.32 Substancje mineralne, gdzie indziej nie wymienione lub włączone:
1) pianka morska, bursztyn, gagat 10 15
2) ziemie barwiące, nawet wypalane lub

mieszane razem; tlenki żelaza z

zawartością naturalnej miki; naturalne

siarczki arsenu

5 8
3) pozostałe 5 8
Rozdział  26

Rudy metali, żużel i popiół

Uwagi:

1. Niniejszy rozdział nie obejmuje:

a) żużlu i podobnych odpadów przemysłowych, przerabianych na makadam (pozycja nr 25.17);

b) naturalnego węglanu magnezowego (magnezytu), nawet wypalonego (pozycja nr 25.19);

c) tomasyny objętej rozdziałem 31;

d) wełny żużlowej, wełny skalnej oraz podobnych wełen mineralnych (pozycja nr 68.07);

e) popiołów z wytopu złota, srebra i jubilerskich opiłków i odpadków metali szlachetnych (pozycja nr 71.11);

f) miedziowych, niklowych lub kobaltowych kamieni otrzymywanych w jakimkolwiek procesie wytapiania (dział XV).

2. Określenie "rudy metali" użyte w pozycji nr 26.01 dotyczy minerałów aktualnie stosowanych w metalurgii do otrzymywania rtęci, metali objętych pozycją nr 28.50 lub metali objętych działem XIV lub XV, nawet jeżeli są one przeznaczone do innych zastosowań, jednak pod warunkiem, że nie poddano ich innym obróbkom niż normalnie zastrzeżone dla rud.

3. Pozycja nr 26.03 obejmuje wyłącznie popiół i pozostałości, które są wykorzystywane w przemyśle jako surowce do otrzymywania metali oraz jako podstawowy surowiec do otrzymywania związków chemicznych metali.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
26.01 Rudy metali, koncentraty i wyprażone piryty żelazowe 5 8
26.02 Szlaki, żużel, zgorzeliny i podobne odpady produkcyjne żelaza lub stali bez cła 3
26.03 Popiół i pozostałości (inne niż powstające przy produkcji żelaza lub stali), zawierające metale lub związki metali bez cła 3
26.04 Inny żużel i popiół, łącznie z popiołem z obróbki wodorostów morskich 3 5
Rozdział  27

Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne

Uwagi:

1. Niniejszy rozdział nie obejmuje:

a) wyodrębnionych związków organicznych o określonej budowie chemicznej, z wyjątkiem czystego metanu i propanu, które klasyfikowane są do pozycji nr 27.11;

b) leków objętych pozycją nr 30.03;

c) mieszanin węglowodorów nienasyconych, które obejmują pozycje nr 33.01, 33.04 i 38.07.

2. Pozycja nr 27.07 obejmuje produkty podobne do tych, które są otrzymywane w procesie destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej, ale które otrzymuje się w wyniku takich procesów, jak: proces destylacji niskotemperaturowej smoły węglowej lub innych smół mineralnych, proces przerobu ropy naftowej lub jakikolwiek inny proces pod warunkiem, że udział masy aromatycznych składników produktu przewyższa udział masy składników niearomatycznych.

3. Uwagi podane w pozycji nr 27.10, dotyczące olejów z ropy naftowej i z minerałów bitumicznych, odnoszą się nie tylko do tych olejów, ale również do olejów podobnych, składających się z mieszaniny węglowodorów nienasyconych i otrzymywanych w jakimkolwiek procesie pod warunkiem, że udział masy niearomatycznych składników olejów przewyższa udział masy składników aromatycznych.

4. Pozycja nr 27.13, poza parafiną i innymi objętymi nią produktami, obejmuje również produkty podobne, otrzymywane w wyniku syntezy lub innych procesów.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
27.01 Węgiel; brykiety; węgiel drobnoziarnisty, sprasowany w jajowate bryłki oraz podobne paliwa stałe otrzymywane z węgla:
1) węgiel koksowy 5 8
2) pozostałe 12 18
27.02 Lignit, nawet spiekany 12 18
27.03 Torf (łącznie z odpadkami torfowymi), nawet spiekany 12 18
27.04 Koks i półkoks z węgla kamiennego, lignitu lub torfu, nawet spiekane; węgiel retortowy:
1) węgiel retortowy 8 12
2) pozostałe 12 18
27.05bis Gaz świetlny, gaz wodny, gaz generatorowy oraz podobne gazy 8 12
27.06 Smoła destylowana z węgla, lignitu lub torfu oraz inne smoły mineralne, łącznie ze smołami częściowo destylowanymi oraz mieszaninami paku z olejami kreozotowymi lub z innymi produktami destylacji smoły węglowej 8 12
27.07 Oleje i inne produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; produkty podobne do określonych w uwadze 2 do niniejszego rozdziału 8 12
27.08 Pak i koks pakowy, otrzymywane ze smoły węglowej lub z innych smół mineralnych 8 12
27.09 Oleje otrzymywane z ropy naftowej i z minerałów bitumicznych - surowe bez cła 3
27.10 Oleje otrzymywane z ropy naftowej i z minerałów bitumicznych (z wyjątkiem olejów surowych); przetwory gdzie indziej nie wymienione lub włączone, zawierające nie mniej niż 70% olejów otrzymywanych z ropy naftowej i z minerałów bitumicznych i w których te oleje stanowią składniki zasadnicze:
1) paliwa do silników niskoprężnych; paliwa

silnikowe lotnicze

15 25
2) paliwa do silników wysokoprężnych 15 25
3) oleje opałowe 15 25
4) oleje smarowe i specjalne smary stałe 15 25
5) pozostałe 15 25
27.11 Gazy ziemne i inne węglowodory gazowe bez cła 3
27.12 Wazelina 15 25
27.13 Parafina, wosk mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, ozokeryt, wosk montanowy, wosk torfowy oraz inne woski mineralne, nawet barwione:
1) woski 5 8
2) parafiny i cerezyny 10 15
3) pozostałe 10 15
27.14 Bitumy naftowe, koks naftowy oraz inne pozostałości olejów otrzymywanych z ropy naftowej lub z minerałów bitumicznych:
1) asfalty naftowe 10 15
2) koksy naftowe bez cła 3
3) pozostałe 10 15
27.15 Naturalne bitumy i asfalt; łupek bitumiczny, skała asfaltowa i piaski bitumiczne bez cła 3
27.16 Mieszaniny bitumiczne oparte na naturalnym asfalcie lub naturalnym bitumie, na bitumie naftowym, na smole mineralnej lub na mineralnym paku smołowym (np. żywice bitumiczne, mieszanki "cut-backs") 10 15
27.17 Energia elektryczna 10 15
DZIAŁ  VI

PRODUKTY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO I PRZEMYSŁÓW POKREWNYCH

Uwagi:

1. a) Produkty (z wyjątkiem rud promieniotwórczych) określone w pozycji nr 28.50 lub nr 28.51 klasyfikowane są wyłącznie do tych pozycji i nie występują w żadnej innej pozycji niniejszej nomenklatury;

b) z zastrzeżeniem postanowień podanych wyżej w uwadze 1 a) produkty określone w pozycji nr 28.49 lub nr 28.52 klasyfikowane są wyłącznie do tych pozycji i nie występują w żadnej innej pozycji niniejszego działu.

2. Z zastrzeżeniem postanowień uwagi 1 do niniejszego działu produkty klasyfikowane do pozycji nr 30.03, 30.04, 30.05, 32.09, 33.06, 35.06, 37.08 lub 38.11, ze względu na występowanie w określonych dawkach albo ze względu na przeznaczenie do sprzedaży detalicznej, klasyfikowane są wyłącznie do wymienionych pozycji i nie występują w żadnej innej pozycji niniejszej nomenklatury.

3. Produkty stanowiące zestawy złożone z dwóch lub więcej składników, z których niektóre lub wszystkie objęte są niniejszym działem przeznaczone są do zmieszania razem, w celu otrzymania produktu objętego działem VI lub VII, klasyfikowane są do pozycji właściwej dla danego produktu, pod warunkiem, że składniki te:

1) mogą być wyraźnie rozpoznane jako przeznaczone do użycia razem bez konieczności przepakowywania,

2) są importowane razem i

3) są możliwe do rozpoznania z uwagi na ich charakter lub też względne proporcje jako wzajemnie uzupełniające się.

Rozdział  28

Produkty nieorganiczne; związki organiczne i nieorganiczne metali szlachetnych, metali ziem rzadkich oraz pierwiastków promieniotwórczych i izotopów

Uwagi:

1. Jeżeli pozycje lub uwagi nie stanowią inaczej, niniejszy rozdział obejmuje wyłącznie:

a) wyodrębnione pierwiastki i związki chemiczne o określonej budowie chemicznej, nawet zanieczyszczone;

b) roztwory wodne produktów podanych wyżej w punkcie a);

c) inne roztwory produktów podanych wyżej w punkcie a), jednak pod warunkiem, że rozpuszczanie takie stanowi ogólnie przyjętą, niezbędną metodę preparacji tych produktów ze względu na bezpieczeństwo lub transport oraz że rozpuszczalnik nie spowoduje zmian produktu, które uczynią go bardziej odpowiednim do niektórych zastosowań specjalnych niż do zastosowania ogólnego;

d) produkty podane wyżej w punktach a), b) i c) z dodatkiem stabilizatorów, niezbędnych dla ich trwałości lub transportu;

e) produkty podane wyżej w punktach a), b) c) i d) z dodatkiem środków przeciwpylących lub barwiących dodawanych dla ułatwienia ich identyfikacji lub ze względów bezpieczeństwa, jednak pod warunkiem, że dodatki te nie uczynią produktu bardziej odpowiednim do niektórych zastosowań specjalnych niż do zastosowania ogólnego.

2. Do niniejszego rozdziału oprócz dwutionionów stabilizowanych związkami organicznymi i sulfaksylanów (sulphoxylates) (pozycja nr 28.36), soli nieorganicznych zasad i kwasu węglowego lub nadwęglowego (pozycja nr 28.42), nieorganicznych cyjanków prostych i złożonych (pozycja nr 28.43), piorunianów, cyjanianów i tiocyjanianów zasad nieorganicznych (pozycja nr 28.44), produktów organicznych objętych pozycjami od nr 28.49 do nr 28.52 oraz węglików metali i niemetali (pozycja nr 28.56) klasyfikuje się jedynie następujące związki węgla:

a) tlenki węgla; kwasy: cyjanowodorowy, piorunowy, izocyjanowy, tiocyjanowy oraz inne proste i złożone kwasy cyjanopochodne (pozycja nr 28.13);

b) tlenohalogenki węgla (pozycja nr 28.14);

c) dwusiarczek węgla (pozycja nr 28.15);

d) tiowęglany, selenowęglany, tellurowęglany, selenocyjaniany, tellurocyjaniany, czterorodanodwuaminochromiany (reinekiany) oraz inne złożone cyjaniany zasad nieorganicznych (pozycja nr 28.48);

e) stały nadtlenek wodoru (pozycja nr 28.54), tlenosiarczek węgla, halogenki tiokarbonylu, cyjan, halogenki cyjanu, cyjanamid oraz jego pochodne metaliczne (pozycja nr 28.58), inne niż cyjanamid wapniowy zawierający nie więcej niż 25% azotu w stosunku do suchego bezwodnego produktu (rozdział 31).

3. Niniejszy rozdział nie obejmuje:

a) chlorku sodowego i tlenku magnezowego, nawet chemicznie czystych, oraz innych produktów objętych działem V;

b) związków organiczno-nieorganicznych - innych niż wymienione wyżej w uwadze 2;

c) produktów wymienionych w uwagach 1, 2, 3 i 4 do rozdziału 31;

d) produktów nieorganicznych używanych jako luminofory, objętych pozycją nr 32.07;

e) sztucznego grafitu (pozycja nr 38.01); produktów używanych jako ładunki w gaśnicach przeciwpożarowych lub granatach gaśniczych, objętych pozycją nr 38.17; środków wywabiających atrament czy tusz w opakowaniach przeznaczonych do sprzedaży detalicznej (pozycja nr 38.19); hodowanych kryształów (innych niż elementy optyczne) halogenków metali alkalicznych lub halogenków metali ziem alkalicznych o masie jednostkowej nie mniejszej niż 2,5 g (pozycja nr 38.19);

f) kamieni szlachetnych i półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych i odtworzonych), proszków i pyłów tych kamieni (pozycje od nr 71.02 do nr 71.04) oraz metali szlachetnych i ich stopów objętych rozdziałem 71;

g) metali, nawet chemicznie czystych, i stopów metali objętych działem XV;

h) elementów optycznych, np. halogenków metali alkalicznych lub halogenków metali ziem alkalicznych (pozycja nr 90.01).

4. Kwasy złożone, zawierające w swych cząsteczkach kwasy niemetaliczne, objęte podrozdziałem II oraz kwasy metaliczne objęte podrozdziałem IV klasyfikuje się do pozycji nr 28.13.

5. Pozycje od nr 28.29 do nr 28.48 obejmują tylko sole i nadtlenosole amonowe i metali. Sole podwójne lub kompleksowe, pod warunkiem uwzględnienia wyjątków, klasyfikowane są do pozycji nr 28.48.

6. Pozycja nr 28.50 obejmuje wyłącznie:

a) następujące rozszczepialne pierwiastki i izotopy: uran naturalny, izotopy uranu 233 i 235, pluton oraz izotopy plutonu;

b) następujące pierwiastki promieniotwórcze: technet, promet, polon, astat, rad, frans, radon, aktyn, protaktyn, neptun, ameryk i pozostałe pierwiastki o wyższej liczbie atomowej;

c) wszystkie pozostałe promieniotwórcze izotopy naturalne lub sztuczne, łącznie z izotopami metali szlachetnych i metali nieszlachetnych objętych działami XIV i XV;

d) związki organiczne i nieorganiczne tych pierwiastków lub izotopów o określonej lub nieokreślonej budowie chemicznej oraz ich mieszaniny;

e) stopy (inne niż żelazo-uranowe), dyspersje i cermetale zawierające jakikolwiek z tych pierwiastków, izotopów lub ich związki organiczne i nieorganiczne;

f) wsady reaktorów jądrowych, zużyte lub napromieniowane.

Określenie "izotopy" użyte wyżej oraz w pozycjach nr 28.50 i 28.51 obejmuje izotopy wzbogacone, nie dotyczy jednak pierwiastków chemicznych występujących w przyrodzie w postaci czystych izotopów ani też uranu zubożonego w U 235.

7. Pozycja nr 28.55 obejmuje stopy żelaza i fosforu o zawartości fosforu nie mniejszej niż 15% oraz stopy miedzi i fosforu, zawierające więcej niż 8% fosforu.

8. Pierwiastki chemiczne (np. krzem i selen), wzbogacone dla wykorzystania w elektronice, klasyfikowane są do niniejszego rozdziału pod warunkiem, że występują w postaci nie obrobionej, chociaż ciągnione albo w postaci cylindrów lub prętów. Pierwiastki te, występujące w postaci płytek, krążków lub podobnych postaciach, klasyfikowane są do pozycji nr 38.19.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
I. Pierwiastki chemiczne
28.01 Chlorowce (fluor, chlor, brom i jod):
1) fluor 5 8
2) chlor 12 18
3) brom 10 15
4) jod 5 8
28.02 Siarka sublimowana lub strącona; siarka koloidalna 15 25
28.03 Węgiel (łącznie z sadzą) 5 8
28.04 Wodór, gazy szlachetne oraz inne niemetale:
1) wodór 12 18
2) gazy szlachetne 10 15
3) pozostałe metaloidy 10 15
28.05 Metale alkaliczne oraz metale ziem alkalicznych: metale ziem rzadkich: itr, skand oraz ich mieszaniny i stopy; rtęć:
1) metale alkaliczne:
a) sód 5 8
b) pozostałe 5 8
2) metale ziem rzadkich 5 8
3) rtęć bez cła 3
4) pozostałe 5 8
II. Kwasy nieorganiczne oraz związki tlenowe niemetali
28.06 Kwas chlorowodorowy oraz kwas chlorosulfonowy 15 25
28.08 Kwas siarkowy; oleum 10 15
28.09 Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące 15 25
28.10 Pięciotlenek fosforu oraz kwasy fosforowe (meta-, orto- i piro-) 15 25
28.12 Trójtlenek boru i kwas ortoborowy 8 12
28.13 Inne kwasy nieorganiczne oraz związki tlenowe niemetali (z wyjątkiem wody):
1) dwutlenek siarki 15 25
2) tlenek arsenawy 8 12
3) pozostałe 10 15
III. Związki siarki lub chlorowców z niemetalami
28.14 Halogenki, tlenohalogenki oraz inne związki chlorowców z niemetalami 15 25
28.15 Siarczki niemetali; trójsiarczek fosforu:
1) dwusiarczek węgla 10 15
2) pozostałe 10 15
IV. Zasady nieorganiczne oraz tlenki, wodorotlenki i nadtlenki metali
28.16 Amoniak bezwodny i w roztworach wodnych 10 15
28.17 Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna); wodorotlenek potasowy (potaż żrący); nadtlenki: sodowy i potasowy:
1) wodorotlenek sodowy 15 25
2) wodorotlenek potasowy 15 25
3) pozostałe 10 15
28.18 Wodorotlenek i nadtlenek magnezowy; tlenki, wodorotlenki oraz nadtlenki; strontowy i barowy:
1) tlenek, wodorotlenek i nadtlenek barowy 10 15
2) tlenek, wodorotlenek i nadtlenek

strontowy

8 12
3) wodorotlenek i nadtlenek magnezowy 5 8
28.19 Tlenek cynkowy oraz nadtlenek cynkowy 8 12
28.20 Tlenek i wodorotlenek glinowy; sztuczny korund 8 12
28.21 Tlenki i wodorotlenki chromu 8 12
28.22 Tlenki manganu 10 15
28.23 Tlenki i wodorotlenki żelaza; pigmenty ziemne, zawierające 70% lub więcej żelaza związanego w przeliczeniu na Fe2O2 5 8
28.24 Tlenki i wodorotlenki kobaltu; techniczne tlenki kobaltu 5 8
28.25 Tlenki tytanu 8 12
28.27 Tlenki ołowiu; minia ołowiana i minia pomarańczowa 8 12
28.28 Hydrazyna i hydroksyloamina oraz ich sole nieorganiczne; inne nieorganiczne zasady oraz tlenki, wodorotlenki i nadtlenki metali:
1) tlenki i wodorotlenki miedzi 5 8
2) tlenki cyny (tlenek cynawy i cynowy) 8 12
3) pozostałe 10 15
V. Sole metali i kwasów nieorganicznych oraz nieorganicznych kwasów nadtlenowych
28.29 Fluorki, fluorokrzemiany, fluoroborany oraz inne złożone sole fluoru 8 12
28.30 Chlorki, tlenochlorki i chlorki zasadowe; bromki i tlenobromki; jodki i tlenojodki:
1) chlorki 10 15
2) tlenochlorki i chlorki zasadowe 5 8
3) pozostałe 8 12
28.31 Podchloryny; techniczny podchloryn wapniowy; chloryny; podbrominy:
1) chloryny 10 15
2) podchloryny 10 15
3) podbrominy 8 12
28.32 Chlorany i nadchlorany; bromiany i nadbromiany; jodany i nadjodany:
1) chlorany 10 15
2) nadchlorany 5 8
3) pozostałe 8 12
28.35 Siarczki; polisiarczki 10 15
28.36 Dwutioniny, łącznie z dwutioninami stabilizowanymi związkami organicznymi; sulfoksylany (sulphoxylates) 15 25
28.37 Siarczany i tiosiarczany 8 12
28.38 Siarczany (łącznie z ałunami) oraz nadsiarczany:
1) siarczany:
a) siarczan sodowy 10 15
b) pozostałe 8 12
2) nadsiarczany 8 12
28.39 Azotyny; azotany:
1) azotyny 15 25
2) azotany 12 18
28.40 Fosforyny, podfosforyny oraz fosforany 10 15
28.42 Węglany i nadwęglany; techniczny węglan amonowy, zawierający karbaminian amonowy 5 8
28.43 Cyjanki oraz cyjanki złożone 10 15
28.44 Pioruniany, cyjaniany oraz tiocyjaniany 10 15
28.45 Krzemiany; techniczne krzemiany; sodowy i potasowy 10 15
28.46 Borany oraz nadborany 10 15
28.47 Sole kwasów metalicznych (np. chromiany, nadmanganiany, cyniany):
1) nadmanganian potasowy 5 8
2) pozostałe 8 12
28.48 Inne sole i nadtlenosole kwasów nieorganicznych, z wyjątkiem azydków:
1) arseniny i arseniany 8 12
2) pozostałe 10 15
VI. Produkty różne
28.49 Koloidy metali szlachetnych; amalgamaty metali szlachetnych; sole oraz inne związki organiczne i nieorganiczne metali szlachetnych, łącznie z albuminianami, proteinianami, taninianami i podobnymi związkami o określonej lub nieokreślonej budowie chemicznej:
1) koloidy metali szlachetnych 5 8
2) amalgamaty metali szlachetnych 8 12
3) pozostałe 5 8
28.50 Rozszczepialne pierwiastki i izotopy; inne promieniotwórcze pierwiastki i izotopy; związki nieorganiczne i organiczne tych pierwiastków i izotopów, o określonej lub nieokreślonej budowie chemicznej; stopy, dyspersje i cermetale zawierające jakikolwiek z tych pierwiastków, izotopów lub związków bez cła 3
28.51 Izotopy i ich związki organiczne i nieorganiczne, o określonej lub nieokreślonej budowie chemicznej, inne niż izotopy i związki objęte pozycją nr 28.50 bez cła 3
28.52 Organiczne i nieorganiczne związki toru, uranu zubożonego w U 235, metali ziem rzadkich, itru, skandu oraz ich mieszaniny bez cła 3
28.54 Nadtlenek wodoru (łącznie ze stałym nadtlenkiem wodoru) 8 12
28.55 Fosforki o określonej lub nieokreślonej budowie chemicznej 10 15
28.56 Węgliki o określonej lub nieokreślonej budowie chemicznej bez cła 3
28.57 Wodorki, azotki, azydki, krzemki i borki, o określonej lub nieokreślonej budowie chemicznej 10 15
28.58 Inne związki nieorganiczne (łącznie z wodą destylowaną, wodą do pomiarów przewodnictwa oraz wodą o podobnej czystości); powietrze skroplone (nawet pozbawione gazów szlachetnych); powietrze sprężone; amalgamaty, z wyjątkiem amalgamatów metali szlachetnych:
1) amalgamaty metali, z wyjątkiem

amalgamatów metali szlachetnych

8 12
2) powietrze skroplone lub sprężone 12 18
3) pozostałe 10 15
Rozdział  29

Produkty organiczne

Uwagi:

1. Jeżeli pozycje nie stanowią inaczej, niniejszy rozdział obejmuje wyłącznie:

a) wyodrębnione związki organiczne o określonej budowie chemicznej, nawet zanieczyszczone;

b) mieszaniny dwu lub większej liczby izomerów tego samego związku organicznego (czyste lub zanieczyszczone), z wyjątkiem mieszanin izomerów węglowodorów alifatycznych (innych niż stereoizomery), nasyconych i nienasyconych (rozdział 27);

c) produkty objęte pozycjami od nr 29.38 do nr 29.42, etery i estry cukrów oraz ich sole, objęte pozycją nr 29.43, oraz produkty objęte pozycją nr 29.44, o określonej lub nieokreślonej budowie chemicznej;

d) roztwory wodne produktów podanych wyżej w punktach a), b), c);

e) inne roztwory produktów podanych wyżej w punktach a), b), c), jednak pod warunkiem, że rozpuszczanie takie stanowi ogólnie przyjętą, niezbędną metodę preparacji tych produktów ze względu na bezpieczeństwo lub transport oraz że rozpuszczalnik nie spowoduje zmian produktu, które uczynią go bardziej odpowiednim do niektórych zastosowań specjalnych niż do zastosowania ogólnego;

f) produkty podane wyżej w punktach a), b), c), d) i e) z dodatkiem stabilizatorów niezbędnych dla ich trwałości lub transportu;

g) produkty podane wyżej w punktach a), b), c), d), e) lub f) z dodatkiem środków przeciwpylących, barwiących lub substancji zapachowych, dodawanych dla ułatwienia ich identyfikacji lub ze względów bezpieczeństwa, jednak pod warunkiem, że dodatki te nie uczynią produktu bardziej odpowiednim do niektórych zastosowań specjalnych niż do zastosowania ogólnego;

h) następujące produkty rozcieńczone do stężeń standardowych używane do produkcji barwników azowych: sole dwuazoniowe, związki sprzęgające do tych soli oraz dwuazowalne aminy i ich sole.

2. Niniejszy rozdział nie obejmuje:

a) produktów objętych pozycją nr 15.04 oraz gliceryny (pozycja nr 15.11);

b) alkoholu etylowego (pozycja nr 22.08 lub nr 22.09);

c) metanu i propanu (pozycja nr 27.11);

d) związków węgla, o których mowa w uwadze 2 do rozdziału 28;

e) mocznika (pozycja nr 31.02 albo nr 31.05);

f) środków barwiących pochodzenia roślinnego lub pochodzenia zwierzęcego (pozycja nr 32.04); syntetycznych barwników organicznych (również pigmentów), syntetycznych produktów organicznych używanych jako luminofory, produktów znanych jako wybielacze optyczne do włókien i naturalnego indygo (pozycja nr 32.05), barwników lub innych środków barwiących w postaciach lub opakowaniach przeznaczonych do sprzedaży detalicznej (pozycja nr 32.09);

g) enzymów (pozycja nr 35.07);

h) metaldehydu, sześciometylenoczteroaminy oraz podobnych substancji występujących w różnych postaciach (np. tabletki, laski lub podobne kształty), używanych jako paliwa, oraz paliw płynnych do zapalniczek mechanicznych, w zbiorniczkach o pojemności nie przekraczającej 300 cm3 (pozycja nr 36.08);

ij) produktów używanych jako ładunki w gaśnicach przeciwpożarowych lub granatach gaśniczych (pozycja nr 38.17); środków wywabiających atrament czy tusz, w opakowaniach przeznaczonych do sprzedaży detalicznej (pozycja nr 38.19);

k) elementów optycznych, np. winianu etylenodwuaminy (pozycja nr 90.01).

3. Produkty, które mogłyby być objęte dwoma lub więcej pozycjami niniejszego rozdziału, należy klasyfikować do pozycji, która w kolejności numerycznej jest ostatnia.

4. W pozycjach od nr 29.03 do nr 29.05, od nr 29.07 do nr 29.10 oraz od nr 29.12 do nr 29.21 określenia: nitro-, nitrozo-, sulfo- oraz chlorowcopochodne dotyczą również odpowiednich złożonych pochodnych (np. chlorowcosulfo-, chlorowconitro-, nitrosulfo- oraz chlorowconitrosulfopochodnych).

Grupy nitrowa i nitrozowa nie są uważane za grupy funkcyjne zawierające azot, odpowiadające pozycji nr 29.30.

5. a) Estry utworzone ze związków organicznych o charakterze kwasów, objętych podrozdziałami I-VII, ze związkami organicznymi objętymi tymi samymi podrozdziałami należy klasyfikować razem z tym ze składników, który jest objęty pozycją ostatnią w kolejności numerycznej;

b) estry alkoholu etylowego lub gliceryny i związków organicznych z kwasową grupą funkcyjną, objętych podrozdziałami I-VII, należy klasyfikować razem z odpowiednimi związkami o charakterze kwasowym;

c) sole estrów wymienionych wyżej w punktach a) i b) i zasad nieorganicznych należy klasyfikować razem z odpowiednimi estrami;

d) sole innych związków organicznych z kwasową lub fenolową grupą funkcyjną, objętych podrozdziałami I-VII, z zasadami nieorganicznymi należy klasyfikować razem z odpowiednimi związkami organicznymi o charakterze kwasowym lub fenolowym;

e) halogenki kwasów karboksylowych należy klasyfikować wraz z odpowiednimi kwasami.

6. Związki objęte pozycjami od nr 29.31 do nr 29.34 mają w swoich cząsteczkach, oprócz atomów węgla, wodoru i tlenu, atomy innych niemetali i metali (jak siarka, arsen, rtęć lub ołów) bezpośrednio związane z atomem węgla. Pozycja nr 29.31 (organiczne związki siarki) oraz pozycja nr 29.34 (inne związki organiczno-nieorganiczne) nie obejmują sulfo- i chlorowcopochodnych (również z pochodnymi złożonymi), w których oprócz wodoru, tlenu i azotu występują atomy siarki lub chlorowców, bezpośrednio związane z atomami węgla, co nadaje im charakter pochodnych sulfonowych lub halogenowych (albo pochodnych mieszanych).

7. Pozycja nr 29.35 (związki heterocykliczne) nie obejmuje wewnętrznych eterów, wewnętrznych hemiacetali, eterów metylenowych, fenoli ortodwuwodorotlenowych, epoksydów z pierścieniami trój- lub czteroczłonowymi, cyklicznych acetali, cyklicznych polimerów aldehydów, tioaldehydów, aldehydoimidów, bezwodników kwasów wielozasadowych, cyklicznych estrów wielowodorotlenowych alkoholi i wielozasadowych kwasów, cyklicznych ureidów oraz cyklicznych tioureidów, imidów kwasów wielozasadowych, sześciometylenoczteroaminy oraz trójmetylenotrójnitroaminy.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
I. Węglowodory i ich nitro-, nitrozo-, sulfo- i chlorowcopochodne
29.01 Węglowodory:
1) benzen, toluen, ksylen, naftalen, styren 12 18
2) etylobenzen, butadien 12 18
3) pozostałe 12 18
29.02 Chlorowcopochodne węglowodorów 12 18
29.03 Sulfo-, nitro- oraz nitrozopochodne węglowodorów:
1) trójnitrotoluen (trotyl) 15 25
2) pozostałe 12 18
II. Alkohole oraz ich nitro-, nitrozo-, sulfo- i chlorowcopochodne
29.04 Alkohole alifatyczne oraz ich nitro-, nitrozo, sulfo- i chlorowcopochodne 10 15
29.05 Alkohole cykliczne oraz ich nitro-, nitrozo-, sulfo- i chlorowcopochodne 10 15
III. Fenole, fenoloalkohole oraz ich nitro-, nitrozo-, sulfo- chlorowcopochodne
29.06 Fenole i fenoloalkohole 12 18
29.07 Nitro-, nitrozo-, sulfo- oraz chlorowcopochodne fenoli i fenoloalkoholi 10 15
IV. Etery, nadtlenki alkoholowe, nadtlenki eterowe, epoksydy z pierścieniami trój- lub czteroczłonowymi, acetale i hemiacetale oraz nitro-, nitrozo-, sulfo- i chlorowcopochodne tych związków
29.08 Etery, eteroalkohole, eterolenole, eteroalkoholofenole, nadtlenki alkoholowe, nadtlenki eterowe oraz nitro-, nitrozo-, sulfo- i chlorowcopochodne tych związków 10 15
29.09 Epoksydy, epoksyalkohole, epoksyfenole oraz epoksyetery z pierścieniami trój- lub czteroczłonowymi i ich nitro-, nitrozo-, sulfo- i chlorowcopochodne 10 15
29.10 Acetale, hemiacetale oraz acetale i hemiacetale z tlenową grupą funcyjną prostą lub złożoną oraz ich nitro-, nitrozo-, sulfo- i chlorowcopochodne 10 15
V. Związki z aldehydową grupą funkcyjną
29.11 Aldehydy, aldehydoalkohole, aldehydoetery, aldehydofenole oraz aldehydy z tlenową grupą funkcyjną prostą lub złożoną; cykliczne polimery aldehydów; paraformaldehyd:
1) aldehydy acykliczne:
a) formaldehyd 12 18
b) pozostałe 10 15
2) aldehydy aromatyczne 10 15
3) pozostałe 10 15
29.12 Nitro-, nitrozo-, sulfo- lub chlorowcopochodne produktów objętych pozycją nr 29.11 10 15
VI. Związki z ketonową grupą funkcyjną oraz związki z chinonową grupą funkcyjną
29.13 Ketony, ketonoalkohole, ketonofenole, ketonoaldehydy, chinony, chinonoalkohole, chinonofenole, chinonoaldehydy oraz ketony i chinony z prostą lub złożoną tlenową grupą funkcyjną oraz ich nitro-, nitrozo-, sulfo- i chlorowcopochodne 8 12
VII. Kwasy karboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy oraz ich nitro-, nitrozo-, sulfo- i chlorowcopochodne
29.14 Kwasy jednokarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy oraz ich nitro-, nitrozo-, sulfo- i chlorowcopochodne 8 12
29.15 Kwasy wielokarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy oraz ich nitro-, nitrozo-, sulfo- i chlorowcopochodne 8 12
29.16 Kwasy karboksylowe z alkoholową, lenolową, aldehydową lub ketonową grupą funkcyjną oraz kwasy karboksylowe z tlenową grupą funkcyjną prostą lub złożoną, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy oraz ich nitro-, nitrozo-, sulfo- i chlorowcopochodne 10 15
VIII. Estry nieorganiczne, ich sole oraz ich nitro-, nitrozo-, sulfo- i chlorowcopochodne
29.19 Estry kwasu fosforowego, ich sole, łącznie z laktofosforanami, oraz ich nitro-, nitrozo-, sulfo- i chlorowcopochodne:
1) laktofosforany 10 15
2) fosforan trójfenylowy, trójbutylowy,

trójkrezolowy

12 18
3) pozostałe 15 25
29.21 Inne estry kwasów nieorganicznych (z wyjątkiem halogenków kwasowych), ich sole oraz ich nitro-, nitrozo-, sulfo- i chlorowcopochodne:
1) estry kwasu siarkowego, ich sole oraz ich

nitro-, nitrozo-, sulfo- i

chlorowcopochodne

10 15
2) nitrogliceryna 12 18
3) glikol dwunitrodwuetylenowy 12 18
4) pozostałe 12 18
IX. Związki z azotową grupą funkcyjną
29.22 Związki z aminową grupą funkcyjną 8 12
29.23 Związki z grupą aminową i tlenową grupą funkcyjną prostą lub złożoną 8 12
29.24 Czwartorzędowe sole i wodorotlenki amoniowe; lecytyny oraz inne fosforoaminolipidy 10 15
29.25 Amidy kwasów karboksylowych; związki kwasu węglowego z amidową grupą funkcyjną 8 12
29.26 Imidy kwasów karboksylowych (łącznie z imidem kwasu ortosulfobenzoesowego i jego solami) oraz związki z iminową grupą funkcyjną (łącznie z sześciometylenoczteroaminą oraz trójmetylenotrójnitroaminą) 8 12
29.27 Nitryle 10 15
29.28 Dwuazo-, azo- i azoksyzwiązki 10 15
29.29 Pochodne organiczne hydrazyny i hydroksyloaminy 10 15
29.30 Związki z innymi azotowymi grupami funkcyjnymi 10 15
X. Związki organiczno-nieorganiczne i związki heterocykliczne
29.31 Organiczne związki siarki:
1) ksantogeniany 10 15
2) pozostałe 15 25
29.33 Organiczne związki rtęci 10 15
29.34 Inne związki organiczno-nieorganiczne:
1) organiczne związki arsenu 10 15
2) pozostałe 15 25
29.35 Związki heterocykliczne; kwasy nukleinowe:
1) furfurol, kumaron 10 15
2) tiofen 10 15
3) karbazol i jego sole 10 15
4) pirydyna 10 15
5) indol i jego pochodne 10 15
6) chinolina i jej pochodne 12 18
7) akrydyna i jej pochodne 10 15
8) kaprolaktam 15 25
9) pozostałe 15 25
29.36 Sulfamidy 12 18
29.37 Sultony i sultamy 15 25
XI. Prowitaminy, witaminy i hormony naturalne lub syntetyczne
29.38 Prowitaminy i witaminy, naturalne i syntetyczne (łącznie z naturalnymi koncentratami), których pochodne używane są głównie jako witaminy; mieszaniny wyżej wymienionych substancji, nawet rozpuszczone w dowolnym rozpuszczalniku 15 25
29.39 Hormony naturalne i syntetyczne; pochodne hormonów, używane głównie jako hormony; inne steroidy używane głównie jako hormony:
1) insulina 3 5
2) pozostałe 8 12
XII. Glikozydy oraz alkaloidy roślinne naturalne lub syntetyczne oraz ich sole, etery, estry i inne pochodne
29.41 Glikozydy naturalne lub syntetyczne, ich sole, etery, estry i inne pochodne 15 25
29.42 Alkaloidy roślinne, naturalne lub syntetyczne, ich sole, etery, estry i inne pochodne 15 25
XIII. Inne związki organiczne
29.43 Cukry chemicznie czyste, z wyjątkiem sacharozy, glukozy i laktozy; etery cukrów, estry cukrów i ich sole inne niż objęte pozycjami nr 29.39, 29.41 i 29.42 15 25
29.44 Antybiotyki 15 25
29.45 Inne związki organiczne 15 25
Rozdział  30

Produkty farmaceutyczne

Uwagi:

1. Określenie "leki" użyte w pozycji nr 30.03 dotyczy produktów (z wyjątkiem odżywek i napojów dietetycznych, dla diabetyków czy wzmacniających) nie objętych pozycjami nr 30.02 lub nr 30.04; produkty te mogą być:

a) mieszaninami lub połączeniami dwu lub większej liczby składników zmieszanych lub związanych, przeznaczonych do celów leczniczych lub profilaktycznych;

b) składnikami wyżej wymienionych mieszanin i związków, występującymi osobno w postaci określonych dawek bądź opakowań, przeznaczonych do sprzedaży detalicznej, w celach leczniczych lub profilaktycznych.

Zgodnie z powyższą uwagą oraz z uwagą punktu 3 d) niniejszy rozdział obejmuje następujące produkty:

A. Nie występujące w postaci mieszanin:

1) roztwory wodne produktów nie zmieszanych;

2) wszystkie produkty objęte rozdziałem 28 i 29;

3) oddzielne ekstrakty roślinne, objęte pozycją nr 13.03, jedynie o nastawionym mianie lub rozpuszczone w dowolnym rozpuszczalniku.

B. Występujące w postaci mieszanin:

1) koloidy i zawiesiny (z wyjątkiem siarki koloidalnej);

2) ekstrakty roślinne otrzymane przez obróbkę mieszanin materiałów roślinnych;

3) sole i koncentraty otrzymane przez odparowanie naturalnych wód mineralnych.

2. Niniejszy rozdział nie obejmuje:

a) destylatów wodnych i wodnych roztworów leczniczych olejków eterycznych (pozycja nr 33.06);

b) wszystkich rodzajów środków do czyszczenia zębów, łącznie z tymi, które mają właściwości lecznicze i profilaktyczne; środki te objęte są pozycją nr 33.06;

c) mydeł lub innych produktów objętych pozycją nr 34.01 z dodatkiem środków leczniczych.

3. Pozycja nr 30.05 obejmuje wyłącznie:

a) sterylny katgut chirurgiczny i podobne sterylne materiały chirurgiczne przeznaczone do zszywania;

b) sterylne opatrunki oraz sterylne tampony;

c) sterylne, absorpcyjne, chirurgiczne środki tamujące krwawienie;

d) preparaty kontrastowe do badań rentgenowskich i odczynniki diagnostyczne (z wyjątkiem objętych pozycją nr 30.02), przeznaczone do badań pacjentów, które są produktami nie zmieszanymi w postaci określonych dawek lub mieszaninami dwu lub większej liczby składników, przeznaczonymi do tych samych celów;

e) odczynniki do ustalania grup krwi;

f) cementy dentystyczne oraz inne wypełniacze dentystyczne;

g) zestawy zawierające środki pierwszej pomocy i podręczne apteczki.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
30.01 Organolecznicze gruczoły lub inne narządy suszone, nawet sproszkowane; organolecznicze ekstrakty gruczołów lub innych narządów oraz ich wydzielin; inne substancje pochodzenia zwierzęcego przygotowane do celów leczniczych lub profilaktycznych, gdzie indziej nie wymienione lub włączone 10 15
30.02 Przeciwsurowice; szczepionki bakteryjne, toksyny, kultury drobnoustrojów (również enzymy, jednak z wyjątkiem drożdży) oraz podobne produkty:
1) przeciwsurowice i szczepionki bez cła 3
2) pozostałe 5 8
30.03 Leki (również stosowane w weterynarii):
1) w opakowaniach przeznaczonych do

sprzedaży detalicznej

15 25
2) pozostałe 10 15
30.04 Wata, gaza, bandaże i podobne wyroby (np. opatrunki, plastry, okłady) impregnowane lub pokryte środkami farmaceutycznymi lub w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, z przeznaczeniem do celów leczniczych lub chirurgicznych, inne niż wyroby wymienione w uwadze 3 niniejszego rozdziału:
1) w opakowaniach przeznaczonych do

sprzedaży detalicznej

25 35
2) pozostałe 15 25
30.05 Inne produkty farmaceutyczne 10 15
Rozdział  31

Nawozy

Uwagi:

1. Pozycja nr 31.02 obejmuje wyłącznie następujące produkty, pod warunkiem, że nie występują one w postaciach i opakowaniach określonych w pozycji nr 31.05:

A. Produkty odpowiadające któremukolwiek z określeń podanych niżej:

1) azotan sodowy zawierający nie więcej niż 16,3% azotu;

2) azotan amonowy, czysty lub zanieczyszczony;

3) sól podwójna azotanu i siarczanu amonowego, czysta lub zanieczyszczona;

4) siarczan amonowy, czysty lub zanieczyszczony;

5) azotan wapniowy zawierający nie więcej niż 16% azotu;

6) azotan magnezowo-wapniowy (sól podwójna), czysty lub zanieczyszczony;

7) cyjanamid wapniowy (azotniak) zawierający nie więcej niż 25% azotu, surowy lub nasycony olejem;

8) mocznik, czysty lub zanieczyszczony.

B. Nawozy sztuczne, zawierające mieszaniny produktów wymienionych w uwadze A, przygotowane bez stosowania kryteriów ilościowych (bez brania pod uwagę granicznych zawartości składników).

C. Nawozy sztuczne, zawierające chlorek amonowy lub produkty wymienione w uwagach A i B, zmieszane bez stosowania kryteriów ilościowych z gipsem, kredą lub innymi substancjami nieorganicznymi nie będącymi nawozem sztucznym.

D. Ciekłe nawozy sztuczne, zawierające produkty wymienione w uwagach A 2 (lub A 8), lub roztwory wodne i amoniakalne mieszanin tych produktów.

2. Pozycja nr 31.03 obejmuje wyłącznie następujące produkty, pod warunkiem, że nie występują one w postaciach i opakowaniach określonych w pozycji nr 31.05:

A. Produkty odpowiadające któremukolwiek z określeń podanych niżej:

1) tomasyna;

2) rozdrobnione (kalcynowane) fosforany wapniowe (termofosfaty i fosforany stopione) oraz kalcynowane, naturalne fosforany glinowo-wapniowe;

3) superfosfaty (prosty, podwójny i potrójny);

4) kwaśny fosforan wapniowy, zawierający nie mniej niż 0,2% fluoru.

B. Nawozy sztuczne, zawierające mieszaniny produktów wymienionych w uwadze A, przygotowane bez stosowania kryteriów ilościowych (bez brania pod uwagę granicznych zawartości składników).

C. Nawozy sztuczne, zawierające produkty wymienione w uwagach A i B, zmieszane bez stosowania kryteriów ilościowych z gipsem, kredą lub innymi produktami nieorganicznymi nie będącymi nawozem sztucznym.

3. Pozycja nr 31.04 obejmuje wyłącznie następujące produkty, pod warunkiem, że nie występują one w postaciach i opakowaniach określonych w pozycji nr 31.05:

A. Produkty odpowiadające któremukolwiek z określeń podanych niżej:

1) naturalne sole potasowe w stanie surowym (np. karnalit, kainit, sylwinit);

2) naturalne sole potasowe otrzymane przez obróbkę pozostałości melasy buraczanej;

3) chlorek potasowy, czysty lub zanieczyszczony, z wyjątkiem określonego niżej w uwadze 6c);

4) siarczan potasowy, zawierający nie więcej niż 52% K2O;

5) siarczan potasowo-magnezowy, zawierający nie więcej niż 30% K2O.

B. Nawozy sztuczne, zawierające mieszaniny produktów wymienionych w uwadze A, przygotowane bez stosowania kryteriów ilościowych (bez brania pod uwagę granicznych zawartości składników).

4. Ortofosforany jedno- i dwuamonowe, czyste lub zanieczyszczone, oraz ich mieszaniny należy klasyfikować do pozycji nr 31.05.

5. Podane w uwagach 1 A, 2 A oraz 3 A kryteria ilościowe dotyczą suchych, bezwodnych produktów.

6. Rozdział niniejszy nie obejmuje:

a) krwi zwierzęcej, objętej pozycją nr 05.15;

b) wyodrębnionych związków chemicznych o określonej budowie chemicznej (z wyjątkiem związków wymienionych w uwagach 1 A, 2 A, 3 A lub 4);

c) hodowanych kryształów chlorku potasowego (z wyjątkiem elementów optycznych), o masie jednostkowej nie mniejszej niż 2,5 g, objętych pozycją nr 38.19; elementów optycznych z chlorku potasowego (pozycja nr 90.01).

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
31.01 Guano oraz inne naturalne zwierzęce lub roślinne nawozy i ich mieszaniny - nie obrobione chemicznie:
1) guano 10 15
2) pozostałe 10 15
31.02 Nawozy sztuczne azotowe 15 25
31.03 Nawozy sztuczne fosforowe bez cła 3
31.04 Nawozy sztuczne potasowe 5 8
31.05 Inne nawozy; produkty objęte niniejszym rozdziałem występujące w postaci tabletek, pastylek oraz innych podobnych gotowych formach lub w opakowaniach o masie brutto nie przekraczającej 10 kg 15 25
Rozdział  32

Ekstrakty garbników i środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, farby, lakiery i pokosty; kity (szpachlówka); materiały wypełniające i środki służące do wytwarzania warstw ochronnych; atramenty

Uwagi:

1. Niniejszy rozdział nie obejmuje:

a) wyodrębnionych pierwiastków i związków chemicznych o określonej budowie chemicznej (z wyjątkiem objętych pozycjami nr 32.04 i nr 32.05, produktów nieorganicznych w rodzaju używanych jako luminofory (pozycja nr 32.07) oraz barwników lub innych środków barwiących, występujących w postaciach lub opakowaniach przeznaczonych do sprzedaży detalicznej, objętych pozycją nr 32.09);

b) garbników oraz pochodnych garbników objętych pozycjami od nr 29.38 do nr 29.42, nr 29.44 lub od nr 35.01 do nr 35.04.

2. Pozycja nr 32.05 obejmuje mieszaniny stabilizowanych soli dwuazoniowych i związków sprzęgających do produkcji barwników azowych.

3. Pozycje nr 32.05, 32.06 i 32.07 obejmują także preparaty oparte odpowiednio na: syntetycznych barwnikach organicznych (również na pigmentach), lakach i innych środkach barwiących, używanych do barwienia w masie tworzyw sztucznych, kauczuku oraz podobnych materiałów lub jako składniki preparatów do drukowania tkanin. Pozycje te nie obejmują gotowych preparowanych pigmentów objętych pozycją nr 32.09.

4. Pozycja nr 32.09 obejmuje roztwory (z wyjątkiem koloidów) produktów wymienionych w pozycjach od nr 39.01 do nr 39.06 w lotnych rozpuszczalnikach organicznych pod warunkiem, że masa rozpuszczalnika przekracza 50% masy roztworu.

5. Określenie "środek barwiący" użyte w niniejszym rozdziale nie dotyczy produktów używanych jako wypełniaczy farb olejnych, nawet odpowiednich dla wodnych farb klejowych.

6. "Folie do wytłoczeń" objęte pozycją nr 32.09 są to produkty używane do oznakowania np. okładek książkowych, obwolut i składające się z:

a) cienkich warstewek wytworzonych z proszku metalicznego (łącznie z proszkami metali szlachetnych) lub pigmentów, zespolonych klejem, żelatyną lub innym spoiwem;

b) metali (np. złota czy aluminium) lub pigmentów osadzanych na papierze, tworzywie sztucznym lub innym podłożu.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
32.01 Ekstrakty garbników pochodzenia roślinnego; garbniki (kwasy garbnikowe), łącznie z ekstraktem wodnym dębianki, ich sole, etery, estry i inne pochodne:
1) ekstrakty garbników pochodzenia

roślinnego

10 15
2) pozostałe 15 25
32.03 Syntetyczne garbniki organiczne i nieorganiczne; preparaty garbujące, nawet zawierające garbniki naturalne; preparaty enzymatyczne, stosowane w procesie wstępnego tzw. zagarbowania (np. pochodzenia enzymatycznego, trzustkowego czy bakteryjnego) 15 25
32.04 Środki barwiące pochodzenia roślinnego(również z ekstraktem barwiącym drewno i innymi ekstraktami barwiącymi, jednak z wyjątkiem indygo) lub pochodzenia zwierzęcego:
1) barwniki pochodzenia roślinnego 8 12
2) barwniki pochodzenia zwierzęcego 10 15
32.05 Syntetyczne barwniki organiczne (również z pigmentami); syntetyczne produkty organiczne używane jako luminofory; produkty znane jako wybielacze optyczne włókien; naturalne indygo:
1) barwniki reaktywne i dyspersyjne 18 27
2) barwniki bezpośrednie 12 18
3) barwniki siarkowe 15 25
4) pozostałe 18 27
32.06 Laki barwnikowe 15 25
32.07 Inne środki barwiące; produkty nieorganiczne używane jako luminofory 15 25
32.08 Gotowe pigmenty, środki matujące i farby; szkliste emalie i glazury, ciekłe materiały do wytworzenia połysku oraz podobne materiały używane w przemyśle ceramicznym, szklarskim i emalierskim; masy formierskie (lejne); spieki szklarskie oraz inne spieki szkła w formie proszku, granulek lub płatków:
1) pigmenty, środki matujące i farby suche 15 25
2) szkliste emalie i glazury 12 18
3) pobiałki 18 27
4) fryty szklane i inne szkła w postaci

proszku, granulek, łusek lub płatków

18 27
5) pozostałe 18 27
32.09 Pokosty i lakiery; wodne farby klejowe; gotowe pigmenty wodne używane do wykańczania skóry; farby i emalie; pigmenty rozproszone w oleju lnianym, benzynie lakowej, olejku terpentynowym lub innych środkach używanych do wyrobu farb i emalii; folie do wytłoczeń; barwniki i inne środki barwiące w postaciach lub opakowaniach przeznaczonych do sprzedaży detalicznej; roztwory określone w uwadze 4 niniejszego rozdziału 20 30
32.10 Farby, lakiery, środki modyfikujące odcienie, plakatówki i podobne - do celów artystycznych, szkolnych i reklamowych - w tabletkach, tubkach, słoikach, butelkach, miseczkach lub podobnych formach lub opakowaniach zawierających zestaw barw, nawet z pędzlami, paletami lub innymi akcesoriami 15 25
32.11 Suszki gotowe 15 25
32.12 Kit szklarski; kit ogrodniczy(do przeszczepów), wypełniacze malarskie; preparaty matujące powierzchnię; masy ochronne, masy uszczelniające oraz podobne środki, łącznie z masami żywicznymi i cementami 15 25
32.13 Atrament do pisania, farba drukarska oraz inne atramenty i tusze:
1) atramenty 18 27
2) tusze 18 27
3) farby drukarskie 18 27
4) pozostałe 18 27
Rozdział  33

Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe

Uwagi:

1. Niniejszy rozdział nie obejmuje:

a) preparatów alkoholowych złożonych (znanych jako "ekstrakty stężone"), stosowanych do wytwarzania napojów, objętych pozycją nr 22.09;

b) mydeł i innych produktów, objętych pozycją nr 34.01;

c) lotnych frakcji terpentyny oraz innych produktów, objętych pozycją nr 38.07.

2. Określenie "preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe" użyte w pozycji nr 33.06 dotyczy między innymi:

a) gotowych dezodorantów do pomieszczeń, nawet perfumowanych;

b) produktów, nawet zmieszanych (z wyjątkiem destylatów wodnych i wodnych roztworów olejków eterycznych), nadających się do użycia jako artykuły: perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe lub jako dezodoranty do pomieszczeń, występujących w opakowaniach do sprzedaży detalicznej.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
33.01 Olejki eteryczne (nawet pozbawione terpenów), konkrety i absoluty; rezinoidy, koncentraty olejków eterycznych w tłuszczach, nielotnych olejach, woskach i podobnych substancjach, otrzymane w drodze absorpcji na zimno lub maceracji; terpenowe produkty uboczne deterpenacji olejków eterycznych:
1) olejki eteryczne 18 27
2) koncentraty olejków eterycznych w

tłuszczach, nielotnych olejach, woskach i

podobnych substancjach otrzymane w drodze

absorbcji na zimno lub maceracji

20 30
3) pozostałe 15 25
33.04 Mieszaniny dwu lub większej liczby substancji zapachowych (naturalnych lub sztucznych) oraz mieszaniny (łącznie z roztworami alkoholowymi) oparte na jednej lub kilku z tych substancji zapachowych, używane jako surowce w przemyśle perfumeryjnym, spożywczym i innych przemysłach:
1) mieszaniny zapachowe dla przemysłu

mydlarskiego

10 15
2) mieszaniny zapachowe dla przemysłu

perfumeryjnego i kosmetycznego

18 27
3) pozostałe 18 27
33.06 Wyroby perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe; destylaty wodne oraz wodne roztwory olejków eterycznych, łącznie z tego rodzaju produktami stosowanymi w lecznictwie:
1) wyroby perfumeryjne 30 45
2) wyroby kosmetyczne 30 45
3) wyroby toaletowe 30 45
4) pozostałe 15 25
Rozdział  34

Mydła, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia i szorowania, świece i produkty podobne, pasty (materiały) modelarskie oraz "woski dentystyczne"

Uwagi:

1. Niniejszy rozdział nie obejmuje:

a) wyodrębnionych związków chemicznych o określonej budowie chemicznej;

b) środków do czyszczenia zębów, kremów do golenia, szamponów zawierających mydło lub organiczny środek powierzchniowo czynny (pozycja nr 33.06).

2. Określenie "mydło" użyte w pozycji nr 34.01 dotyczy jedynie mydeł rozpuszczalnych w wodzie. Mydła oraz inne produkty objęte tą pozycją mogą zawierać dodatkowe substancje (np. środki dezynfekujące, proszek ścierny, wypełniacze lub leki).

Produkty zawierające proszki ścierne klasyfikowane są do pozycji nr 34.01 tylko wtedy, gdy występują w postaci prętów, kawałków lub innych ukształtowanych (odlewanych) form. Pozostałe postacie tych produktów klasyfikowane są do pozycji nr 34.05 jako "proszki czyszczące i preparaty podobne".

3. Informacja o olejach pochodnych ropy naftowej oraz olejach bitumicznych, podana w pozycji nr 34.03, dotyczy jedynie produktów określonych w uwadze nr 3 do rozdziału 27.

4. Określenie "woski preparowane, nie emulgowane i nie zawierające rozpuszczalników" użyte w pozycji nr 34.04 dotyczy wyłącznie:

A. Mieszanin wosków pochodzenia zwierzęcego, mieszanin wosków pochodzenia roślinnego oraz mieszanin wosków syntetycznych;

B. Mieszanin różnych wosków (pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, mineralnych i syntetycznych);

C. Mieszanin o konsystencji woskopodobnej, nie emulgowanych ani nie zawierających rozpuszczalników; podstawowym składnikiem tych mieszanin jest jeden lub większa liczba wosków; mieszaniny te zawierają tłuszcze, żywice, produkty mineralne i inne.

Niniejszy rozdział nie obejmuje:

a) wosków objętych pozycją nr 27.13;

b) poszczególnych wosków pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego, jedynie zabarwionych.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
34.01 Mydła; organiczne środki powierzchniowo czynne oraz preparaty używane jako mydło, w postaci prętów, kawałków, brył i innych ukształtowanych form, nawet zawierające mydło 20 30
34.02 Organiczne środki powierzchniowo czynne; preparaty powierzchniowo czynne oraz preparaty piorące, nawet zawierające mydło 25 35
34.03 Preparaty smarowe oraz preparaty stosowane do natłuszczania tkanin, skór lub innych materiałów, z wyjątkiem preparatów zawierających 70% lub więcej olejów pochodnych ropy naftowej lub olejów bitumicznych 20 30
34.04 Woski syntetyczne (również woski rozpuszczalne w wodzie); woski preparowane nie emulgowane i nie zawierające rozpuszczalników 18 27
34.05 Pasty i kremy do obuwia, mebli, podłóg, metali; proszki czyszczące i preparaty podobne, z wyjątkiem wosków preparowanych, objętych pozycją nr 34.04 20 30
34.06 Świece, stoczki, knoty nasycone woskiem oraz produkty podobne 25 35
34.07 Materiały (pasty) modelarskie (również pasty lub plasteliny do zabaw dziecięcych); preparaty znane jako "woski dentystyczne" lub jako "dentystyczne materiały formierskie", występujące w postaci płytek, lasek, podkówek itp. 18 27
Rozdział  35

Produkty białkowe; kleje; enzymy

Uwagi:

1. Niniejszy rozdział nie obejmuje:

a) drożdży (pozycja nr 21.06);

b) leków (pozycja nr 30.03);

c) preparatów enzymatycznych do zagarbowania (pozycja nr 32.03);

d) preparatów enzymatycznych do moczenia lub prania i innych produktów objętych rozdziałem 34;

e) żelatynowych produktów przemysłu poligraficznego (rozdział 49).

2. Określenie "dekstryny" użyte w pozycji nr 35.05 dotyczy produktów rozpadu skrobi, w których zawartość cukru reprezentowanego przez dekstrozę nie przekracza 10% w przeliczeniu na substancję suchą.

Podobne produkty o zawartości cukru przekraczającej 10% objęte są pozycją nr 17.02.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
35.01 Kazeina, kazeiniany oraz inne pochodne kazeiny; kleje kazeinowe 18 27
35.02 Albuminy, albuminiany i inne pochodne albumin:
1) albumina 18 27
2) pozostałe 18 27
35.03 Żelatyna (łącznie z żelatyną w prostokątach, barwioną, bezbarwną lub obrobioną powierzchniowo) oraz pochodne żelatyny; kleje kostne, kleje ze skór, ścięgien, żył lub podobnych produktów oraz kleje rybne, karuk:
1) żelatyna
a) do celów przemysłowych 15 25
b) do celów spożywczych i

farmaceutycznych

8 12
c) do celów fotograficznych 3 5
2) kleje ze skór 18 27
3) kleje kostne 15 25
4) kleje rybne 18 27
5) pozostałe 18 27
35.04 Peptony oraz inne substancje proteinowe (z wyjątkiem enzymów objętych pozycją nr 35.07) i ich pochodne; proszek skórzany, nawet obrobiony chromem 8 12
35.05 Dekstryny i kleje dekstrynowe; skrobie rozpuszczalne lub prażone; kleje skrobiowe 18 27
35.06 Kleje gotowe gdzie indziej nie wymienione lub włączone; produkty wszelkie używane jako kleje, przeznaczone do sprzedaży detalicznej, w opakowaniach o masie nie przekraczającej netto 1 kg 18 27
35.07 Enzymy; preparaty enzymatyczne gdzie indziej nie wymienione lub włączone 10 15
Rozdział  36

Materiały wybuchowe; produkty pirotechniczne; zapałki; stopy piroforyczne; niektóre materiały łatwo palne

Uwagi:

1. Niniejszy rozdział nie obejmuje wyodrębnionych związków chemicznych o określonej budowie chemicznej, innych niż wymienione niżej w uwadze 2a) lub 2b).

2. Określenie "artykuły z materiałów łatwo palnych" użyte w pozycji nr 36.08 dotyczy wyłącznie:

a) metaldehydu, sześciometylenoczteroaminy oraz podobnych substancji występujących w postaci tabletek, lasek lub podobnych kształtów, stosowanych jako paliwa; paliw na podstawie alkoholu i podobnych gotowych paliw w stanie stałym lub półstałym;

b) paliw płynnych (np. benzyny), stosowanych w zapalniczkach mechanicznych, w zbiorniczkach o pojemności nie przekraczającej 300 cm3;

c) kaganków, ogniowych źródeł oświetlenia (pochodni) i produktów podobnych.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
36.01 Proch strzelniczy 30 45
36.02 Gotowe materiały wybuchowe, inne niż proch strzelniczy 30 45
36.04 Lonty prochowe, lonty detonujące; spłonki nabojowe i detonujące; zapalniki; detonatory 30 45
36.05 Wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne, petardy sygnalizacyjne, kolejarskie, dla sygnalizacji w czasie mgły, rakiety przeciwgradowe) 20 30
36.06 Zapałki (z wyjątkiem zapałek bengalskich) 30 45
36.08 Stopy żelazowo-cerowe oraz inne stopy piroforyczne we wszelkich postaciach; artykuły z materiałów łatwo palnych 25 35
Rozdział  37

Materiały fotograficzne i kinematograficzne

Uwagi:

1. Niniejszy rozdział nie obejmuje produktów odpadowych i wybrakowanych.

2. Pozycja nr 37.08 obejmuje wyłącznie:

a) mieszaniny produktów chemicznych lub połączenia tych produktów, wykonane do wykorzystania w fotografii (np. emulsje światłoczułe, utrwalacze, wywoływacze);

b) produkty nie zmieszane, do wykorzystania jak wyżej, występujące w opakowaniach przeznaczonych do sprzedaży detalicznej w dawkach i formach gotowych do bezpośredniego użycia.

Pozycja nie obejmuje past, gum fotograficznych, lakierów oraz podobnych produktów.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
37.01 Filmy i płyty fotograficzne płaskie, światłoczułe, nie naświetlone, wykonane z innych materiałów niż papier, tektura lub tkanina:
1) filmy 20 30
2) płyty fotograficzne 20 30
37.02 Filmy w rolkach (zwojach), światłoczułe, nie naświetlone, również perforowane:
1) filmy fotograficzne:
a) czarno-białe 25 35
b) kolorowe 20 30
2) filmy kinematograficzne:
a) czarno-białe 20 30
b) kolorowe 20 30
c) do celów przemysłowych 15 25
3) filmy rentgenowskie:
a) do celów medycznych 20 30
b) do celów przemysłowych 15 25
4) pozostałe 20 30
37.03 Światłoczuły papier, tektura lub tkanina, nie naświetlone oraz naświetlone, ale nie wywołane:
1) dla fotografii czarno-białej 20 30
2) dla fotografii kolorowej 20 30
37.04 Światłoczułe płyty i filmy naświetlone, ale nie wywołane, negatywy i pozytywy:
1) filmy kinematograficzne:
a) negatywy 5 8
b) pozytywy 8 12
2) pozostałe 20 30
37.05 Płyty, filmy, również perforowane (z wyjątkiem taśm filmowych), naświetlone i wywołane, pozytywy i negatywy:
1) mikrofilmy 5 8
2) pozostałe 25 35
37.07 Taśmy filmowe, naświetlone i wywołane, nawet zawierające ścieżkę dźwiękową lub zawierające tylko ścieżkę dźwiękową, negatywy i pozytywy:
1) negatywy 5 8
2) pozytywy 20 30
37.08 Produkty chemiczne oraz materiały do wytwarzania światła błyskowego, w postaciach odpowiednich do zastosowania w fotografii 20 30
Rozdział  38

Produkty chemiczne różne

Uwagi:

1. Niniejszy rozdział nie obejmuje:

a) wyodrębnionych pierwiastków chemicznych i związków o określonej budowie chemicznej, z wyjątkiem:

1) sztucznego grafitu (pozycja nr 38.01);

2) środków odkażających, owadobójczych, grzybobójczych, gryzoniobójczych, chwastobójczych, zapobiegających kiełkowaniu, regulatorów wzrostu roślin i podobnych produktów w postaciach lub w opakowaniach opisanych w pozycji nr 38.11;

3) produktów używanych jako ładunki w gaśnicach przeciwpożarowych lub granatach gaśniczych (pozycja nr 38.17);

4) produktów wymienionych niżej w uwagach 2a), 2c), 2d) oraz 2f);

b) mieszanin produktów chemicznych oraz produktów spożywczych stosowanych w przygotowywaniu artykułów spożywczych (na ogół pozycja nr 21.07);

c) leków (pozycja nr 30.03).

2. Za objęte pozycją nr 38.19, a nie inną pozycją nomenklatury, należy uważać:

a) hodowane kryształy tlenku magnezowego, halogenków metali alkalicznych oraz halogenków metali ziem alkalicznych (oprócz będących elementami optycznymi), o masie jednostkowej nie mniejszej niż 2,5 g;

b) oleje fuzlowe;

c) wywabiacze atramentu (tuszu) w opakowaniach przeznaczonych do sprzedaży detalicznej;

d) produkty do poprawiania matryc białkowych, w opakowaniach przeznaczonych do sprzedaży detalicznej;

e) pirometry ceramiczne, łatwo topliwe (np. stożki Segera);

f) zaprawy ceramiczne (gipsowe) do użytku dentystycznego;

g) pierwiastki chemiczne objęte rozdziałem 28 (np. krzem i selen), dostosowane do potrzeb elektroniki, w postaci krążków, plastrów (płytek) lub innych podobnych postaciach, nawet polerowane lub pokryte jednorodną warstwą epitaksjalną.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
38.01 Sztuczny grafit, grafit koloidalny, z wyjątkiem zawiesiny w oleju 18 27
38.03 Węgiel aktywny: aktywne naturalne produkty mineralne: węgiel zwierzęcy, również zużyty:
1) węgiel aktywny 15 25
2) pozostałe 15 25
38.05 Olej talowy 3 5
38.06 Stężony ług posiarczynowy 15 25
38.07 Olejek terpentynowy (żywiczny, drzewny oraz siarczanowy) oraz inne rozpuszczalniki terpenowe, otrzymywane w wyniku destylacji lub innych obróbek drzew iglastych; surowy dwupenten; terpentyna posiarczynowa; olejek sosnowy (z wyjątkiem "olejków sosnowych" o niewielkiej zawartości terpineolu) 15 25
38.08 Kalafonia i kwasy żywiczne, ich pochodne, z wyjątkiem żywic estrowych objętych pozycją nr 39.05; lotny olejek żywiczny i oleje żywiczne 18 27
38.09 Smoła drzewna; oleje ze smoły drzewnej (z wyjątkiem rozpuszczalników i rozcieńczalników złożonych, objętych pozycją nr 38.18); drzewny kreozot; drzewna benzyna ciężka; olej acetonowy; paki roślinne wszelkiego rodzaju; paki browarniane i podobne produkty oparte na kalafonii lub paku roślinnym; odlewnicze spoiwa rdzeniowe oparte na naturalnych produktach żywicznych:
1) paki roślinne wszelkiego rodzaju; paki

browarniane i podobne produkty oparte na

kalafonii lub paku roślinnym; odlewnicze

spoiwa rdzeniowe oparte na naturalnych

produktach żywicznych

18 27
2) pozostałe 15 25
38.11 Środki odkażające, owadobójcze, grzybobójcze, gryzoniobójcze, chwastobójcze, opóźniające kiełkowanie, regulatory wzrostu roślin i podobne produkty w postaciach lub w opakowaniach do sprzedaży detalicznej lub w postaci preparatów i artykułów (np. taśmy nasycane siarką, knoty i świece siarkowane, lepy na muchy):
1) w opakowaniach przeznaczonych do

sprzedaży detalicznej

20 30
2) pozostałe bez cła 3
38.12 Gotowe polewy, gotowe klejonki i gotowe zaprawy stosowane w przemyśle papierniczym, włókienniczym, skórzanym i podobnych przemysłach 15 25
38.13 Środki odrdzewiające do powierzchni metalowych, topniki i inne preparaty pomocnicze do lutowania, brązowania lub spawania; proszki lub pasty lutownicze, brązownicze i spawalnicze z metalu i innych materiałów; preparaty używane jako rdzenie lub powłoki do prętów spawalniczych i elektrod 15 25
38.14 Związki przeciwstukowe, inhibitory utleniania, inhibitory tworzenia się żywic, plastyfikatory, preparaty antykorozyjne i podobne gotowe dodatki uszlachetniające do olejów mineralnych 15 25
38.15 Gotowe przyspieszacze wulkanizacji 15 25
38.16 Gotowe pożywki do hodowli kultur drobnoustrojów 8 12
38.17 Preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; granaty gaśnicze 15 25
38.18 Złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki do lakierów i podobnych produktów 15 25
38.19 Produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (również mieszaniny składające się z naturalnych produktów), gdzie indziej nie wymienione lub włączone; produkty odpadowe przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych, gdzie indziej nie wymienione lub włączone:
1) amoniakalne wody pogazowe i zużyty

tlenek, wytwarzane w procesie

oczyszczania gazu węglowego

18 27
2) pozostałe 10 15
DZIAŁ  VII

ŻYWICE SZTUCZNE, TWORZYWA SZTUCZNE, ESTRY I ETERY CELULOZY ORAZ WYROBY Z TYCH MATERIAŁÓW; KAUCZUK, KAUCZUK SYNTETYCZNY, FAKTYSA ORAZ WYROBY Z TYCH MATERIAŁÓW

Uwagi:

Towary w zestawach zawierających dwa lub więcej składników, z których niektóre lub wszystkie objęte są niniejszym działem i przeznaczone są do zmieszania razem w celu otrzymania produktu objętego działem VI lub VII, klasyfikowane są do pozycji właściwej dla danego produktu pod warunkiem, że składniki te:

- mogą być wyraźnie rozpoznane jako przeznaczone do użycia razem bez konieczności przepakowywania,

- są importowane razem,

- są możliwe do rozpoznania z uwagi na ich charakter lub też względne proporcje, jako wzajemnie uzupełniające się.

Rozdział  39

Żywice sztuczne i tworzywa sztuczne, estry i etery celulozy oraz wyroby z tych materiałów

Uwagi:

1. Niniejszy rozdział nie obejmuje:

a) metalizowanej folii do wytłoczeń, objętej pozycją nr 32.09;

b) wosków syntetycznych (pozycja nr 34.04);

c) kauczuków syntetycznych zdefiniowanych w rozdziale 40 oraz wyrobów z nich;

d) wyrobów siodlarskich i rymarskich (pozycja nr 42.01) lub wyrobów podróżnych, torebek damskich i innych podobnych wyrobów, objętych pozycją nr 42.02;

e) plecionek, wyrobów koszykarskich i innych wyrobów, objętych rozdziałem 46;

f) wyrobów objętych działem XI (materiałów włókienniczych i wyrobów z nich);

g) obuwia, nakryć głowy, parasoli przeciwdeszczowych i przeciwsłonecznych, lasek, biczy, szpicrut i ich części oraz innych wyrobów, objętych działem XII;

h) sztucznej biżuterii objętej pozycją nr 71.16;

ij) wyrobów objętych działem XVI (maszyn i urządzeń mechanicznych lub elektrycznych);

k) części samolotów lub środków transportu, objętych działem XVII;

l) elementów optycznych z tworzyw sztucznych; oprawek do okularów, przyborów kreślarskich i innych wyrobów, objętych rozdziałem 90;

m) wyrobów objętych rozdziałem 91 (np. zegarków lub kopert do zegarków);

n) instrumentów muzycznych lub ich części oraz innych wyrobów, objętych rozdziałem 92;

o) mebli i innych wyrobów, objętych rozdziałem 94;

p) szczotek i innych wyrobów, objętych rozdziałem 96;

q) wyrobów objętych rozdziałem 97 (np. zabawek, gier i artykułów sportowych);

r) guzików, zamków błyskawicznych, grzebieni, ustników lub cybuchów do fajek, cygarniczek itp., części termosów itp., piór, ołówków automatycznych oraz innych wyrobów, objętych rozdziałem 98.

2. Pozycje nr 39.01 i 39.02 obejmują wyłącznie produkty otrzymywane drogą syntezy chemicznej oraz odpowiadające jednemu z następujących określeń:

a) tworzywa sztuczne, w tym również żywice sztuczne;

b) silikony;

c) rezole, ciekły poliizobutylen i podobne sztuczne produkty polikondensacji lub polimeryzacji.

3. Pozycje od nr 39.01 do nr 39.06 obejmują wyłącznie materiały występujące w postaci:

a) cieczy lub pasty (w tym również emulsje, dyspersje i roztwory);

b) bloków, brył, proszków (w tym również tłoczywa proszkowe), granulek, płatków oraz w podobnych masach niezwartych;

c) pojedyńczych włókien, których wymiar przekroju przekracza 1 mm; rur bez szwu, prętów, pałeczek i kształtek profilowanych, nawet obrabianych powierzchniowo, ale nie obrabianych inaczej;

d) płyt, arkuszy, błon, folii i taśm (z wyjątkiem klasyfikowanych do pozycji nr 51.02 zgodnie z uwagą 4 do rozdziału 51), nawet drukowanych lub wykończonych inną obróbką powierzchniową, pociętych lub nie w prostokąty, lecz dalej nie obrabianych (nawet, jeżeli tak cięte stawałyby się wyrobami gotowymi do użytku);

e) odpadków i ścinków.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
39.01 Produkty kondensacji, polikondensacji i poliaddycji, nawet modyfikowane i polimeryzowane, liniowe lub nieliniowe (np. fenoplasty, aminoplasty, żywice alkidowe, poliestry allilowe i inne poliestry nienasycone, silikony):
1) fenoplasty i aminoplasty 15 25
2) tworzywa poliestrowe 15 25
3) tworzywa ftalowe i epoksydowe 15 25
4) silikony 15 25
5) pozostałe 15 25
39.02 Produkty polimeryzacji i kopolimeryzacji (np. polietylen, policzterohalogenoetyleny, poliizobutylen, polistyren, polichlorek winylu, polioctan winylu, polichlorooctan winylu i inne pochodne poliwinylowe, pochodne poliakrylowe i polimetakrylowe, żywice kumaronowo-indenowe):
1) polichlorek winylu 15 25
2) polietylen niskociśnieniowy 5 8
3) polietylen wysokociśnieniowy 15 25
4) polistyren 15 25
5) polimery akrylowe i metakrylowe pozostałe 15 25
6) pozostałe 20 30
39.03 Celuloza regenerowana; azotan celulozy; octan celulozy i inne estry celulozy, etery celulozy i inne chemiczne pochodne celulozy, nawet plastyfikowane (np. kolodium, celuloid); fibra:
1) celofan 15 25
2) celuloid 15 25
3) pozostałe 5 8
39.04 Utwardzane proteiny (np. utwardzana kazeina, utwardzana żelatyna):
1) jelita sztuczne (osłonki do wędlin):
a) kazeinowe 20 30
b) pozostałe 20 30
2) pozostałe 20 30
39.05 Naturalne żywice modyfikowane przez stapianie (żywice płynne); żywice sztuczne otrzymywane przez estryfikację naturalnych żywic lub kwasów żywicznych (żywice estrowe); chemiczne pochodne naturalnego kauczuku (np. chlorokauczuk, chlorowodorek kauczuku, kauczuk utleniony, cyklokauczuk):
1) chlorokauczuk 10 15
2) pozostałe 10 15
39.06 Inne polimery wielkocząsteczkowe, żywice sztuczne i tworzywa sztuczne, łącznie z kwasem alginowym, jego solami i estrami; linoksyn:
1) kwas alginowy, jego sole i estry 20 30
2) pozostałe 20 30
39.07 Wyroby z materiałów objętych pozycjami od nr 39.01 do nr 39.06:
1) osłony, obudowy i części maszyn i

urządzeń, wyroby techniczne

20 30
2) wyroby dla budownictwa 20 30
3) wyroby powszechnego użytku 20 30
4) opakowania 20 30
5) pozostałe 20 30
Rozdział  40

Kauczuk, kauczuk syntetyczny, faktysa i wyroby z tych materiałów

Uwaga:

1. Określenie "kauczuk" używane w nomenklaturze dotyczy następujących produktów, nawet wulkanizowanych i utwardzanych: kauczuku naturalnego, balaty, gutaperki oraz podobnych żywic naturalnych, kauczuku syntetycznego i faktysy jako pochodnej olejów oraz wymienionych produktów regenerowanych, jeśli z brzmienia pozycji nie wynika inaczej.

2. Niniejszy rozdział nie obejmuje następujących produktów z kauczuku i materiałów włókienniczych, które wymienione są głównie w dziale XI:

a) dzianin lub materiałów szydełkowanych i wyrobów z nich, elastycznych lub gumowanych (innych niż pasy transmisyjne, przenośnikowe i podnośnikowe oraz materiały na te pasy z dzianin lub materiałów szydełkowanych gumowanych, objętych pozycją nr 40.10), a także innych tkanin elastycznych lub wyrobów z tych tkanin;

b) węży do pomp oraz podobnych rur, wykonanych z tkanin wewnątrz powlekanych lub pokrywanych kauczukiem (pozycja nr 59.15);

c) materiałów włókienniczych tkanych (innych niż objęte pozycją nr 40.10), impregnowanych, powlekanych, pokrywanych lub laminowanych kauczukiem:

1) o masie nie większej niż 1.500 g/m2; lub

2) o masie większej niż 1.500 g/m2 i zawierających więcej niż 50% materiału włókienniczego;

oraz wyrobów z tych tkanin;

d) filcu impregnowanego lub powlekanego kauczukiem i zawierającego więcej niż 50% materiału włókienniczego oraz wyrobów z tego filcu;

e) włóknin i przędzin impregnowanych lub powlekanych kauczukiem lub w których kauczuk tworzy substancję wiążącą, niezależnie od masy ich metra kwadratowego, oraz wyrobów z tych materiałów;

f) tkanin składających się z równoległych włókien połączonych kauczukiem, bez względu na masę metra kwadratowego i wyrobów z tych tkanin.

Natomiast płytki, arkusze i taśmy z kauczuku piankowego, gąbczastego lub komórkowego, związane z tkaniną włókienniczą, i wyroby z tych materiałów klasyfikuje się do niniejszego rozdziału, pod warunkiem, że tkanina została użyta jedynie dla wzmocnienia.

3. Niniejszy rozdział nie obejmuje również:

a) obuwia lub jego części, objętych rozdziałem 64;

b) nakryć głowy lub ich części (łącznie z czepkami kąpielowymi), objętych rozdziałem 65;

c) urządzeń mechanicznych lub elektrycznych lub ich części (łącznie z wyrobami elektrycznymi wszelkiego rodzaju) z utwardzonego kauczuku, objętych działem XVI;

d) wyrobów objętych rozdziałami: 90, 92, 94 lub 96;

e) wyrobów objętych rozdziałem 97 (z wyjątkiem rękawic sportowych i wyrobów objętych pozycją nr 40.11);

f) guzików, grzebieni, cybuchów, fajek, piór lub innych wyrobów, objętych rozdziałem 98.

4. W uwadze 1 do niniejszego rozdziału i w pozycjach nr 40.02, 40.05 i 40.06 określenie "kauczuk syntetyczny" dotyczy:

a) nienasyconych substancji syntetycznych, które mogą być przekształcone nieodwracalnie przez wulkanizację siarką na substancje, które po optymalnej wulkanizacji (bez dodatku innych substancji, jak: plastyfikatory, wypełniacze lub środki wzmacniające, nie wymagane do sieciowania struktury chemicznej) mogą tworzyć materiały, które w temp. 18°-29°C nie zostaną rozerwane w wyniku rozciągania na trzykrotną długość w stosunku do długości pierwotnej, a które po rozciągnięciu do swej dwukrotnej długości powrócą w ciągu pięciu minut do długości nie większej niż półtorakrotna długość pierwotna:

Do takich substancji zaliczane są: cis - poliizopren (IR), polibutadien (BR), polichlorobutadien (CR), polibudadienostyren (SBR), polichlorobutadieno-akrylonitryl (NCR), polibutadieno-akrylonitryl (NBR) oraz butylokauczuk (IIR);

b) tiokauczuków (TM)

c) naturalnego kauczuku modyfikowanego przez szczepienie lub zmieszanie z tworzywami sztucznymi, kauczuku naturalnego depolimeryzowanego i mieszanin nienasyconych substancji syntetycznych z nasyconymi syntetycznymi polimerami wielkocząsteczkowymi, pod warunkiem, że produkty te spełniają wymagania co do wulkanizacji, wydłużania się i regenerowania, podane wyżej w punkcie a).

5. Pozycje nr 40.01 i 40.02 nie obejmują:

a) lateksu kauczukowego naturalnego lub syntetycznego (również wstępnie wulkanizowanego lateksu kauczukowego) zmieszanego ze środkami wulkanizacyjnymi lub przyspieszaczami, wypełniaczami lub środkami wzmacniającymi, plastyfikatorami, substancjami barwiącymi (z wyjątkiem substancji barwiących dodawanych jedynie dla identyfikacji) lub z jakąś inną substancją; niemniej jednak lateks jedynie stabilizowany lub stężony oraz lateks termoczuły lub elektrododatni obejmują pozycje nr 40.01 lub nr 40.02;

b) kauczuku, który przed koagulacją został zmieszany z sadzą (z dodatkiem lub bez dodatku oleju mineralnego) lub z krzemionką (z dodatkiem lub bez dodatku oleju mineralnego), a także kauczuku, do którego po koagulacji dodano jakąkolwiek substancję;

c) mieszanin produktów wymienionych w uwadze 1 do niniejszego rozdziału, zmieszanych lub nie zmieszanych z jakąkolwiek inną substancją.

6. Włókno kauczuku całkowicie zwulkanizowanego, którego wymiar przekroju w jakimkolwiek miejscu przekracza 5 mm, należy klasyfikować jako pasmo, pręt lub kształtownik, objęte pozycją nr 40.08.

7. Pozycja nr 40.10 obejmuje pasy transmisyjne, przenośnikowe i podnośnikowe lub materiały na te pasy z tkanin włókienniczych impregnowanych, powlekanych, pokrywanych lub laminowanych kauczukiem lub z przędzy włókienniczej albo sznurka, impregnowanych lub powlekanych kauczukiem.

8. W rozumieniu pozycji nr 40.06 wstępnie wulkanizowany lateks kauczukowy uważa się za lateks kauczukowy nie wulkanizowany. W rozumieniu pozycji od nr 40.07 do nr 40.14 balata, gutaperka i podobne żywice naturalne oraz faktysa pochodząca z olejów, a także takie substancje regenerowane uważane są za kauczuk wulkanizowany, bez względu na to, czy były one wulkanizowane, czy też nie.

9. Określenia "płytki", "arkusze" i "taśmy", użyte w pozycjach nr 40.05, 40.08 i 40.15, dotyczą tylko płytek, arkuszy i taśm wytłaczanych lub nie albo w inny sposób obrabianych powierzchniowo; nie dotyczą natomiast takich materiałów, którym przez cięcie nadano kształt, lub które zostały obrobione w taki sposób, że mają charakter wyrobów gotowych.

Określenia "pręty" i "kształtowniki" użyte w pozycji nr 40.08 oraz określenia "pręty", "kształtowniki" i "rury" użyte w pozycji nr 40.15 dotyczą tylko takich produktów, które są nawet pocięte na odcinki o pewnej długości lub obrabiane powierzchniowo, lecz nie są obrabiane w inny sposób.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
I. Kauczuk surowy
40.01 Naturalny lateks kauczukowy, nawet z dodatkiem syntetycznego lateksu kauczukowego; naturalny lateks kauczukowy wstępnie wulkanizowany; kauczuk naturalny, balata, gutaperka i podobne żywice naturalne 5 8
40.02 Lateks kauczukowy syntetyczny; lateks kauczukowy syntetyczny wstępnie wulkanizowany; kauczuk syntetyczny; faktysa pochodząca z olejów:
1) kauczuki syntetyczne: styrenowe,

butadienowe, butadienowo-styrenowe

12 18
2) kauczuki syntetyczne pozostałe 12 18
3) faktysa 12 18
4) pozostałe 12 18
40.03 Kauczuk regenerowany 15 25
40.04 Odpadki, skrawki kauczuku nie utwardzonego; ścinki kauczuku nie utwardzonego, nadające się tylko do regeneracji kauczuku; proszek otrzymywany z odpadków lub ścinków kauczuku nie utwardzonego 15 25
II. Kauczuk nie wulkanizowany
40.05 Płyty, arkusze i taśmy z kauczuku nie wulkanizowanego naturalnego lub syntetycznego, inne niż arkusze zadymione i krepa, objęte pozycją nr 40.01 lub nr 40.02; granulki kauczuku nie wulkanizowanego naturalnego lub syntetycznego przygotowane do wulkanizacji; kauczuk nie wulkanizowany naturalny lub syntetyczny zmieszany z sadzą (nawet z dodatkiem oleju mineralnego) lub z krzemionką (nawet z dodatkiem oleju mineralnego) przed lub po koagulacji, w jakiejkolwiek formie, znanej jako przedmieszka 15 25
40.06 Kauczuk nie wulkanizowany naturalny lub syntetyczny, obejmujący lateks kauczukowy, w różnych postaciach lub stanach (np. pręty, rury, kształtowniki, roztwory oraz dyspersje); wyroby z kauczuku nie wulkanizowanego naturalnego lub syntetycznego (np. nitka włókiennicza powlekana lub impregnowana; pierścienie i krążki) 15 25
III. Wyroby z kauczuku wulkanizowanego nie utwardzonego
40.07 Nitka i kord z kauczuku wulkanizowanego, nawet pokryte tkaniną, oraz nitka włókiennicza pokryta lub impregnowana kauczukiem wulkanizowanym 18 27
40.08 Płyty, arkusze, taśmy, pręty i kształtowniki z kauczuku wulkanizowanego, nie utwardzonego 18 27
40.09 Rury i przewody z kauczuku wulkanizowanego nie utwardzonego 15 25
40.10 Pasy transmisyjne, przenośnikowe, podnośnikowe lub materiały na te pasy z kauczuku wulkanizowanego 18 27
40.11 Opony, nakładki na opony, wymienne bieżniki opon, dętki, ochraniacze do kół wszystkich rodzajów:
1) ogumienie pojazdów samochodowych

osobowych

30 45
2) ogumienie pojazdów samochodowych

ciężarowych i autobusów

25 35
3) ogumienie ciągnikowe 25 35
4) ogumienie do maszyn i urządzeń rolniczych 20 30
5) ogumienie do motocykli, skuterów,

motorowerów i rowerów

30 45
6) pozostałe 20 30
40.12 Wyroby higieniczne i farmaceutyczne (łącznie z odciągaczami do mleka) z kauczuku wulkanizowanego nie utwardzonego, nawet z częściami z kauczuku utwardzonego 20 30
40.13 Odzież, rękawiczki i dodatki odzieżowe do różnych celów z kauczuku wulkanizowanego, nie utwardzonego:
1) ochronne 20 30
2) pozostałe 25 35
40.14 Inne wyroby z kauczuku wulkanizowanego, nie utwardzonego:
1) wyroby techniczne 15 25
2) pozostałe 25 35
IV. Kauczuk utwardzony (ebonit i wulkanit); wyroby z tego materiału
40.15 Kauczuk utwardzony (ebonit i wulkanit) w masie, płytach, arkuszach, taśmach, prętach, kształtownikach lub rurach; wyroby wybrakowane, odpady oraz proszek z kauczuku utwardzonego 20 30
40.16 Wyroby z kauczuku utwardzonego (ebonitu i wulkanitu):
1) wyroby techniczne 25 35
2) pozostałe 25 35
DZIAŁ  VIII

SKÓRY I SKÓRKI NIE WYPRAWIONE, SKÓRY WYPRAWIONE, SKÓRY FUTERKOWE ORAZ WYROBY Z NICH; WYROBY SIODLARSKIE I RYMARSKIE; WYROBY PODRÓŻNE, TOREBKI DAMSKIE I PODOBNE WYROBY KALETNICZE; WYROBY Z JELIT

Rozdział  41

Skóry i skórki nie wyprawione (z wyjątkiem skór futerkowych) oraz skóry wyprawione

Uwagi:

1. Niniejszy rozdział nie obejmuje:

a) skrawków lub podobnych odpadków skór nie wyprawionych (pozycja nr 05.05 lub nr 05.15);

b) skór ptaków lub części skór ptaków, z piórami lub z puchem, objętych pozycją nr 05.07 lub nr 67.01;

c) skór lub skórek pokrytych sierścią, nie wyprawionych, garbowanych lub wykończonych (rozdział 43); jednak następujące skóry nie wyprawione, pokryte sierścią, objęte są pozycją nr 41.01; skóry bydlęce (obejmujące skóry bawole), skóry zwierząt jednokopytnych, skóry owcze i jagnięce (z wyjątkiem skórek jagniąt perskich, astrachańskich, skórek karakułowych, skórek jagniąt indyjskich, chińskich, mongolskich, tybetańskich oraz podobnych), skóry kozie i koźlęce (z wyjątkiem skór kóz i koźląt jemeńskich, mongolskich i tybetańskich), skóry świńskie (obejmujące skóry pekari), skóry reniferów, kozic, łosi, gazeli, danieli, saren, kozłów lub psów.

2. Określenie "skóry sztuczne lub regenerowane" dotyczy w całej nomenklaturze jedynie tych materiałów, które objęte są pozycją nr 41.10.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
41.01 Skórki i skóry nie wyprawione (świeże, solone, suszone, piklowane lub wapnowane), nawet dwojone, w tym również skóry owcze pokryte wełną:
1) cielęce bez cła 3
2) bydlęce bez cła 3
3) kozie - białoskórnicze bez cła 3
4) jagnięce i owcze 3 5
5) pozostałe bez cła 3
41.02 Skóry bydlęce wyprawione (również skóry bawole) oraz skóry końskie wyprawione, z wyjątkiem skór objętych pozycjami nr 41.06 lub 41.08:
1) skóry twarde:
a) do produkcji obuwia 6 9
b) techniczne 6 9
c) pozostałe 6 9
2) skóry miękkie na wierzchy obuwnicze:
a) cielęce 6 9
b) bydlęce 6 9
3) skóry miękkie galanteryjne:
a) bydlęce 6 9
b) końskie 6 9
4) skóry odzieżowe:
a) bydlęce 6 9
b) końskie 6 9
5) skóry pergaminowe 15 25
6) pozostałe 6 9
41.03 Skóry owcze i jagnięce wyprawione, z wyjątkiem skór objętych pozycjami nr 41.06 lub 41.08:
1) owcze 3 5
2) jagnięce 3 5
3) skóry pergaminowe 15 25
41.04 Skóry kozie i koźlęce wyprawione, z wyjątkiem skór objętych pozycjami nr 41.06 lub 41.08:
1) garbowane bez cła 3
2) wyprawione bez cła 3
3) pergaminowe 15 25
4) pozostałe bez cła 3
41.05 Inne rodzaje skór wyprawionych, z wyjątkiem skór objętych pozycjami nr 41.06 lub 41.08:
1) skóry miękkie - świńskie 10 15
2) skóry pergaminowe 15 25
3) pozostałe 8 12
41.06 Skóry zamszowe 3 5
41.08 Skóra lakierowana i imitacja skóry lakierowanej, skóra metalizowana 10 15
41.09 Skrawki i inne odpadki skóry wyprawionej, skóry sztucznej lub regenerowanej, skóry pergaminowej, nie nadające się do wyrobu przedmiotów ze skóry; wiórki, proszek i mąka skórzana:
1) proszek i mąka skórzana 3 5
2) pozostałe 3 5
41.10 Skóra sztuczna lub regenerowana oparta na skórze wyprawionej nie odwłóknionej lub włóknach skórzanych, w płytach lub arkuszach, nawet zwijanych:
1) lakierowana lub metalizowana 18 27
2) pozostała 18 27
Rozdział  42

Wyroby ze skóry; wyroby siodlarskie i rymarskie; wyroby podróżne, torebki damskie i podobne wyroby kaletnicze; wyroby z jelit zwierzęcych

Uwagi:

1. Niniejszy rozdział nie obejmuje:

a) sterylnych katgutów chirurgicznych oraz podobnych materiałów sterylnych do zszywania (pozycja nr 30.05);

b) odzieży i dodatków do odzieży (z wyjątkiem rękawiczek), podszytych futrem naturalnym lub sztucznym bądź też pokrytych takim futrem po zewnętrznej stronie, z wyjątkiem zwykłych ozdób (pozycja nr 43.03 lub nr 43.04);

c) toreb na zakupy itp., wykonanych z tkanin siatkowych objętych działem XI;

d) wyrobów objętych rozdziałem 64;

e) nakryć głowy i ich części, objętych rozdziałem 65;

f) biczów, szpicrut i innych artykułów, objętych pozycją nr 66.02;

g) strun, skór do bębnów i instrumentów podobnych oraz innych części instrumentów muzycznych (pozycja nr 92.10);

h) mebli lub części mebli (rozdział 94);

ij) wyrobów objętych rozdziałem 97 (np. zabawek, gier oraz artykułów sportowych);

k) guzików, spinek, spinek do mankietów, zatrzasków, zatrzasków guzikowych oraz półwyrobów i części takich wyrobów, objętych pozycją nr 98.01 lub rozdziałem 71.

2. W rozumieniu pozycji nr 42.03 określenie "odzież i dodatki do odzieży" dotyczy rękawic (również rękawic sportowych), fartuchów i innej odzieży ochronnej, szelek, pasów, bandoletów oraz pasków, łącznie z paskami do zegarków.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
42.01 Wyroby siodlarskie i rymarskie z jakiegokolwiek materiału (np. uprzęże, siodła, chomąta, postronki, nakolanniki i buty), dla wszelkich zwierząt:
1) siodła 12 18
2) pozostałe 15 25
42.02 Wyroby podróżne (np. kufry, walizy, pudła na kapelusze, torby podróżne, plecaki); torby na zakupy, torebki damskie, tornistry, teczki, portfele, portmonetki, nesesery, torby na narzędzia, woreczki na tytoń, futerały, pokrowce, pudełka (np. na: broń, instrumenty muzyczne, lornetki, biżuterię, butelki, kołnierzyki, obuwie, szczotki) oraz podobne wyroby ze skóry naturalnej, sztucznej lub regenerowanej, z fibry, z folii, z tworzyw sztucznych, z tektury lub z materiałów włókienniczych:
1) walizki:
a) skórzane 18 27
b) pozostałe 15 25
2) teczki i aktówki:
a) skórzane 18 27
b) pozostałe 15 25
3) torebki damskie:
a) skórzane 25 35
b) pozostałe 15 25
4) torby:
a) podróżne 10 15
b) pozostałe 15 25
5) futerały 15 25
6) pozostałe 18 27
42.03 Odzież i dodatki do odzieży ze skóry naturalnej, sztucznej lub regenerowanej:
1) odzież ze skóry naturalnej 20 30
2) odzież ze skóry sztucznej lub

regenerowanej

25 35
3) rękawiczki 15 25
4) rękawice sportowe i ochronne 10 15
5) odzież ochronna 10 15
6) pasy, paski, szelki i wyroby podobne:
a) ze skóry naturalnej 20 30
b) ze skóry sztucznej lub regenerowanej 25 35
7) pozostałe 20 30
42.04 Wyroby ze skóry naturalnej, sztucznej lub regenerowanej stosowane w urządzeniach i przyrządach mechanicznych lub do innych celów technicznych:
1) pasy pędne 10 15
2) uszczelki 10 15
3) pozostałe 15 25
42.05 Inne wyroby ze skóry naturalnej, sztucznej lub regenerowanej:
1) wyroby artystyczno-ludowe 25 35
2) pozostałe 15 25
42.06 Wyroby z jelit zwierzęcych, błon, pęcherzy lub ścięgien 10 15
Rozdział  43

Skóry futerkowe i sztuczne futra; wyroby z nich

Uwagi:

1. Określenie "skóry futerkowe" (z wyjątkiem skór nie wyprawionych objętych pozycją nr 43.01) dotyczy w całej nomenklaturze skór lub skórek zwierzęcych pokrytych włosiem, wygarbowanych lub wykończonych.

2. Niniejszy rozdział nie obejmuje:

a) skór ptaków lub części skór ptaków, z piórami lub z puchem, objętych pozycją nr 05.07 lub nr 67.01;

b) skór lub skórek nie wyprawionych, pokrytych włosiem, objętych rozdziałem 41 (uwaga 1c) do rozdziału 41);

c) rękawiczek ze skóry i z futra lub ze skóry i ze sztucznego futra (pozycja nr 42.03);

d) wyrobów objętych rozdziałem 64;

e) nakryć głowy lub ich części, objętych rozdziałem 65;

f) wyrobów objętych rozdziałem 97 (np. zabawki, gry i artykuły sportowe).

3. W rozumieniu pozycji nr 43.02 określenie "błamy, krzyże oraz podobne formy" dotyczy skór futerkowych lub ich części (z wyjątkiem skór sztukowanych), zszytych razem w prostokąty, krzyże lub trapezy, bez dodawania innych materiałów.

Inne łączone skóry gotowe do bezpośredniego użycia (lub wymagające tylko cięcia) oraz skóry lub kawałki skór zszyte razem i mające postać odzieży, części lub dodatków do odzieży, jak również skór w formie innych wyrobów objęte są pozycją nr 43.03.

4. Odzież oraz dodatki do odzieży (z wyjątkiem wymienionych w uwadze 2), podszyte futrem naturalnym lub sztucznym albo pokryte takim futrem po zewnętrznej stronie, z wyjątkiem zwykłych ozdób, klasyfikowane są do pozycji nr 43.03 lub nr 43.04 w zależności od rodzaju futra.

5. W całej nomenklaturze określenie "sztuczne futro" dotyczy jakiejkolwiek imitacji skóry futerkowej składającej się z wełny, włosia lub innych włókien podgumowanych lub przyszytych do skóry, tkaniny czy też innych materiałów, z wyjątkiem imitacji futra otrzymywanej w wyniku tkania (np. pozycja nr 58.04).

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
43.01 Skóry futerkowe nie wyprawione:
1) lisów:
a) rudych bez cła 3
b) srebrzystych bez cła 3
c) pozostałych bez cła 3
2) zwierząt kunowatych:
a) norek bez cła 3
b) pozostałych bez cła 3
3) bobrów błotnych bez cła 3
4) nutrii bez cła 3
5) królicze i zajęcze bez cła 3
6) jagnięce, z wyjątkiem objętych pozycją nr

41.01

bez cła 3
7) zwierząt myszowatych bez cła 3
8) pozostałe bez cła 3
43.02 Skóry futerkowe wygarbowane lub wykończone, nawet połączone w błamy, krzyże oraz podobne formy; kawałki skór futerkowych wygarbowanych lub wykończonych, obejmujące łby, łapy, ogony itp. (nie zszywane):
1) zwierząt pospolitych:
a) owcze 8 12
b) jagnięce 8 12
c) kozie 8 12
d) pozostałe 8 12
2) zwierząt szlachetnych:
a) lisów 25 35
b) norek 25 35
c) nutrii 25 35
d) piżmaków 20 30
e) pozostałe 15 25
3) królicze barwione i uszlachetnione 15 25
4) jagnięce barwione i uszlachetnione 25 35
5) pozostałe 12 18
43.03 Wyroby ze skór futerkowych:
1) odzież futrzana ze skór zwierząt

pospolitych

20 30
2) odzież futrzana ze skór zwierząt

szlachetnych

35 50
3) odzież futrzana ze skór jagnięcych 35 50
4) kołnierze i etole 25 35
5) śpiwory i derki 18 27
6) pozostałe 20 30
43.04 Futra sztuczne i wyroby z nich:
1) odzież 20 30
2) pozostałe 20 30
DZIAŁ  IX

DREWNO I WYROBY Z DREWNA, WĘGIEL DRZEWNY, KOREK I WYROBY Z KORKA, WYROBY ZE SŁOMY, ESPARTO I INNYCH MATERIAŁÓW DO WYPLATANIA, WYROBY KOSZYKARSKIE I WYROBY Z WIKLINY

Rozdział  44

Drewno i wyroby z drewna, węgiel drzewny

Uwagi:

1. Niniejszy rozdział nie obejmuje:

a) drewna używanego w przemyśle perfumeryjnym, farmaceutycznym oraz do produkcji środków owadobójczych, pasożytobójczych i podobnych zastosowań, objętego pozycją nr 12.07;

b) drewna używanego do produkcji garbników i barwników, objętego pozycją nr 14.05;

c) węgla drzewnego aktywnego, objętego pozycją nr 38.03;

d) artykułów objętych rozdziałem 46;

e) obuwia i jego części oraz podobnych artykułów objętych rozdziałem 64;

f) parasoli, lasek, ich części itp., objętych rozdziałem 66;

g) wyrobów objętych pozycją nr 68.09;

h) sztucznej biżuterii objętej pozycją nr 71.16;

ij) wyrobów objętych działem XVII (głównie wyrobów kołodziejskich);

k) wyrobów objętych rozdziałem 91 (np. zegarów i obudów do zegarów);

l) instrumentów muzycznych i ich części, objętych rozdziałem 92;

m) części broni palnej, objętych pozycją nr 93.06;

n) mebli i ich części, objętych rozdziałem 94;

o) wyrobów objętych rozdziałem 97 (np. zabawek, gier, artykułów sportowych);

p) fajek, części fajek, guzików, ołówków oraz innych wyrobów, objętych rozdziałem 98.

2. W rozumieniu niniejszego rozdziału określenie "drewno ulepszone jakościowo" dotyczy drewna jednolitego lub złożonego z kilku warstw poddawanego obróbkom chemicznym lub fizycznym w celu otrzymania produktu o wyższych parametrach jakości, takich jak: gęstość, twardość, wytrzymałość na rozerwanie oraz odporność na czynniki chemiczne lub elektryczne.

3. Pozycje od nr 44.19 do 44.28 obejmują wymienione w nich wyroby, wykonane również z budowlanych płyt pilśniowych, ze sklejek, z drewna komórkowego, z drewna ulepszonego lub drewna odzyskiwanego.

4. Narzędzia drewniane z częściami metalowymi objęte są pozycją nr 44.25, jeżeli części te nie są ostrzami ani częściami roboczymi tych narzędzi.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
44.01 Drewno opałowe w postaci polan, okrąglaków, gałęzi lub w wiązkach; odpadki drewna oraz trociny 12 18
44.02 Węgiel drzewny (łącznie z węglem z łupin i orzechów), nawet prasowany 20 30
44.03 Drewno surowe, nawet okorowane lub tylko z grubsza obrobione:
1) drewno (bez egzotycznego):
a) grubizna iglasta 10 15
b) grubizna liściasta 10 15
2) słupy 12 18
3) drewno kopalniakowe, stemple i połowice 12 18
4) papierówka:
a) iglasta 5 8
b) liściasta 5 8
5) drewno egzotyczne 10 15
44.04 Drewno z grubsza ociosane - okantowane, lecz dalej nie obrobione 25 35
44.05 Drewno przepiłowane wzdłużnie, cięte nożem maszynowym lub odwijane z pnia, o grubości powyżej 5 mm:
1) tarcica:
a) iglasta 15 25
b) liściasta 20 30
c) z drewna egzotycznego 10 15
2) drewno cięte nożem maszynowym lub

odwijane z pnia, o grubości powyżej 5 mm:

a) iglaste 15 25
b) liściaste 20 30
c) z drewna egzotycznego 10 15
44.07 Drewniane podkłady kolejowe i tramwajowe:
1) z drewna iglastego 10 15
2) z drewna liściastego 8 12
44.09 Obręcze drewniane, tyczki, żerdzie, pale, kołki o zaostrzonym końcu, nie piłowane wzdłużnie; ścinki drewna; drewno ciągnione; miazga celulozowa w wiórach lub cząstkach; wióry drzewne stosowane do produkcji octu lub klarowania cieczy; drewniane pałeczki z grubsza obrobione, lecz nie toczone, wygięte lub w inny sposób obrobione, nadające się do wyrobu lasek, rączek do parasoli, rękojeści do narzędzi itp.:
1) drewno łuszczone 25 35
2) żerdzie rozszczepione 25 35
3) wióry drzewne:
a) do produkcji octu lub klarowania

cieczy

15 25
b) pozostałe 25 35
4) drewno ciągnione 20 30
5) pozostałe 25 35
44.11 Budowlane płyty pilśniowe z drewna lub innych materiałów roślinnych, spojone lub nie spojone naturalnymi lub sztucznymi żywicami lub innymi spoiwami organicznymi:
1) płyty pilśniowe porowate:
a) zwykłe 25 35
b) dźwiękochłonne 25 35
c) pozostałe 25 35
2) płyty pilśniowe twarde:
a) zwykłe 25 35
b) laminowane lub lakierowane 20 30
c) pozostałe 20 30
3) płyty budowlane z masy papierniczej 20 30
4) pozostałe 18 27
44.12 Wełna drzewna i mączka drzewna:
1) wełna drzewna:
a) budowlana 10 15
b) opakunkowa 15 25
2) mączka drzewna 15 25
44.13 Drewno (łącznie z klepkami i listwami podłogowymi nie połączonymi) z rowkami i wypustkami, nawet obrobionymi, o ściętych krawędziach i podobne:
1) półfabrykaty iglaste lite:
a) meblowe 20 30
b) stolarki budowlanej 20 30
c) maszyn rolniczych 15 25
d) pozostałe 15 25
2) półfabrykaty liściaste lite:
a) meblowe 20 30
b) maszyn rolniczych 15 25
c) pozostałe 15 25
3) fryzy:
a) dębowe 20 30
b) pozostałe 18 27
4) deszczułki posadzkowe lite:
a) dębowe 20 30
b) pozostałe 18 27
5) pozostałe 15 25
44.14 Drewno piłowane wzdłużnie, cięte (nożem maszynowym) lub odwijane z pnia bez dalszej obróbki o grubości nie przekraczającej 5 mm; fornir i arkusze drewniane o grubości nie przekraczającej 5 mm - do wyrobu sklejki:
1) obłogi:
a) z drewna iglastego 15 25
b) z drewna liściastego 18 27
c) z drewna egzotycznego 15 25
2) okleiny:
a) z drewna iglastego 15 25
b) z drewna liściastego 18 27
c) z drewna egzotycznego 15 25
3) drewno do wyrobu łubianek 20 30
4) pozostałe 20 30
44.15 Drewno warstwowe, sklejki, płyty laminowane, łaty z tarcicy i podobnie laminowane wyroby z drewna (łącznie z płytami i arkuszami krytymi okleiną); drewno wykładzinowe, drewno inkrustowane:
1) sklejka iglasta:
a) suchotrwała 15 25
b) wodoodporna 10 15
c) pozostała 15 25
2) sklejka liściasta:
a) suchotrwała 10 15
b) wodoodporna 8 12
c) pozostała 10 15
3) sklejka z drewna egzotycznego 15 25
4) sklejka lotnicza i modelarska 8 12
5) sklejka kryta okleiną (boazeria) 15 25
6) pozostałe 15 25
44.16 Płyty z drewna komórkowego, również pokryte blachą z metali nieszlachetnych:
1) płyty stolarskie pustakowe 20 30
2) płyty pokryte blachą 15 25
3) pozostałe 20 30
44.17 Drewno ulepszone w postaci płyt, arkuszy, bloków itp.:
1) drewno ulepszone lite 10 15
2) drewno ulepszone warstwowe 10 15
44.18 Drewno odtworzone, otrzymane z wiórów drzewnych, strużyn drzewnych, trocin, mączki drzewnej lub innych odpadów drzewnych, spojonych żywicami naturalnymi lub sztucznymi albo innymi spoiwami organicznymi, w postaci arkuszy, bloków itp.:
1) płyty wiórowe:
a) prasowane 25 35
b) wytłaczane 25 35
2) płyty z kory i trocinowe 25 35
3) pozostałe 20 30
44.19 Ornamenty i listwy drewniane, łącznie z listwami przyściennymi i innymi profilowanymi deskami:
1) listwy:
a) przyścienne 20 30
b) pozostałe 20 30
2) pozostałe 20 30
44.20 Ramy drewniane do obrazów, luster, ramki do fotografii itp. 20 30
44.21 Drewniane skrzynie, pudła, klatki, bębny itp., opakowania całkowicie drewniane:
1) skrzynki i komplety skrzynkowe 22 33
2) bębny ze sklejki 15 25
3) bębny do kabli i przewodów 18 27
4) palety ładunkowe 10 15
5) pozostałe 15 25
44.22 Beczki, baryłki, kadzie, balie, wiadra i inne wyroby bednarskie oraz ich części z drewna, łącznie z klepkami:
1) beczki i komplety beczkowe z drewna

iglastego:

a) beczki gotowe 35 50
b) komplety beczkowe 25 35
2) beczki i komplety beczkowe z drewna

liściastego:

a) beczki gotowe 35 50
b) komplety beczkowe 25 35
3) kadzie 10 15
4) faski 10 15
5) baryłki 25 35
6) klepki bednarskie, drewniane, również

opiłowane z dwóch stron, lecz nie

obrobione inaczej:

a) klepki boczne i denka z drewna

dębowego

15 25
b) pozostałe 20 30
7) pozostałe 30 45
44.23 Wyroby stolarskie i ciesielskie - budowlane, łącznie z budynkami prefabrykowanymi i składanymi oraz połączonymi parkietowymi płytami podłogowymi:
1) drzwi:
a) surowe i gruntowane 10 15
b) malowane i szklone 15 25
c) pozostałe 20 30
2) skrzydła drzwiowe:
a) surowe i gruntowane 10 15
b) malowane i szklone 15 25
c) pozostałe 15 25
3) okna:
a) surowe i gruntowane 10 15
b) malowane i szklone 15 25
4) boazerie 20 30
5) elementy konstrukcyjne budynków

drewnianych

15 25
6) budynki drewniane przenośne lub

przewoźne:

a) kioski 20 30
b) garaże 25 35
c) kabiny 20 30
d) domki kempingowe 20 30
e) pozostałe 20 30
7) płyty posadzkowe:
a) mozaikowe 20 30
b) pozostałe 15 25
8) pozostałe 20 30
44.24 Drewniane wyroby gospodarstwa domowego:
1) przybory kuchenne 35 50
2) przybory i sprzęt do prania i suszenia 35 50
3) pozostałe 35 50
44.25 Drewniane: narzędzia, oprawy i trzonki narzędzi, oprawy i kije do mioteł, szczotek i pędzli, drewniane kopyta i prawidła do obuwia:
1) sprzęt stolarski drewniany 10 15
2) trzonki, rękojeści, kije 20 30
3) kopyta 10 15
4) prawidła 15 25
5) pozostałe 12 18
44.26 Szpule, szpulki, rolki drewniane do przędzy oraz podobne tokarskie wyroby drewniane 20 30
44.27 Lampy wzorcowe, stołowe i inne wyposażenie oświetleniowe z drewna, drewniane wyroby meblarskie nie objęte rozdziałem 94; kasetki, pudełka na papierosy, tacki, miski na owoce, ozdoby i inna galanteria drewniana; futerały do sztućców, przyborów kreślarskich i skrzypiec oraz podobne pojemniki drewniane; artykuły z drewna do użytku osobistego lub ozdoby noszone zwykle w kieszeni, torebce lub na sobie, części tych artykułów z drewna:
1) galanteria drzewna dekoracyjna:
a) talerze 35 50
b) lichtarze 35 50
c) podstawki i tacki 35 50
d) figurki i rzeźby z drewna, z wyjątkiem

objętych pozycją nr 99.03

30 45
2) lampy drewniane:
a) stojące 30 45
b) pozostałe 30 45
3) wieszaki 35 50
4) piórniki, pudełka, futerały 30 45
5) pozostałe 35 50
44.28 Inne wyroby drewniane:
1) kostki drewniane brukowe 40 60
2) patyczki zapałczane 15 25
3) szpilki szewskie 20 30
4) pozostałe 20 30
Rozdział  45

Korek i wyroby z korka

Uwagi:

1. Niniejszy rozdział nie obejmuje:

a) obuwia i części obuwia, objętych rozdziałem 64;

b) nakryć głowy i ich części, objętych rozdziałem 65;

c) wyrobów objętych rozdziałem 97, np.: zabawek, gier, artykułów sportowych.

2. Korek naturalny, jedynie z grubsza ociosany na prostopadłościany lub pozbawiony zewnętrznej kory objęty jest pozycją nr 45.02, a nie pozycją nr 45.01.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
45.01 Korek naturalny nie obrobiony, kruszony, granulowany lub mielony, odpady korka:
1) korek naturalny surowy (kora korkowa) 5 8
2) odpady korka 8 12
3) pozostałe 10 15
45.02 Korek naturalny w blokach, płytach, arkuszach, taśmach (łącznie z kostkami lub kwadratowymi płytkami do produkcji korków i zatyczek) 12 18
45.03 Wyroby z korka naturalnego 15 25
45.04 Korek rozdrobniony i sprasowany (nawet z dodatkiem spoiwa) oraz wyroby z takiego korka:
1) wyroby izolacji budowlanej 12 18
2) pozostałe 25 35
Rozdział  46

Wyroby ze słomy, esparto i innych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny

Uwagi:

1. W rozumieniu niniejszego rozdziału określenie "materiały do wyplatania" dotyczy: słomy, wikliny, wierzby, sitowia, trzciny, bambusu i pasków: z drewna, z włókien roślinnych lub z kory, nie przędzonych włókien tkackich, włókien pojedynczych, pasków z tworzyw sztucznych oraz pasków z papieru, lecz nie dotyczy pasków ze skóry naturalnej, sztucznej lub regenerowanej, taśm filcowych, włosów ludzkich, włosia końskiego, niedoprzędu lub przędzy tkackiej oraz pojedynczych włókien i pasków, objętych rozdziałem 51.

2. Niniejszy rozdział nie obejmuje:

a) lin, sznurków, powrozów lub kabli plecionych lub nie (pozycja nr 59.04);

b) obuwia, nakryć głowy i ich części, objętych rozdziałami 64 i 65;

c) wyplatanych pojazdów i nadwozi pojazdów (rozdział 87);

d) mebli i ich części (rozdział 94).

3. W rozumieniu pozycji nr 46.02 za "materiały do wyplatania równoległe" uważa się materiały równolegle ułożone względem siebie i płasko ze sobą połączone w postaci arkuszy, niezależnie od tego, czy materiałem łączącym jest materiał włókienniczy, czy nie.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
46.02 Plecionki i podobne produkty wykonane z materiałów do wyplatania, do wszelkich zastosowań, nawet połączone w pasma; materiały do wyplatania połączone w równoległe pasma lub splecione w postaci arkuszy, również materiały na maty, maty i osłony; opakowania na butelki ze słomy:
1) maty z trzciny pospolitej:
a) podtynkowe 35 50
b) pozostałe 35 50
2) płyty z trzciny pospolitej 35 50
3) maty ze słomy:
a) ogrodnicze 35 50
b) pozostałe 35 50
4) maty i chodniki z rogożyny 35 50
5) plecionki i podobne produkty wykonane z

materiałów do wyplatania, do wszelkich

zastosowań, nawet połączone w pasma:

a) plecionki z trzciny egzotycznej 12 18
b) plecionki z pozostałych materiałów 20 30
c) pozostałe 15 25
6) pozostałe 20 30
46.03 Ukształtowane wyroby koszykarskie, wikliniarskie i inne wyroby z materiałów do wyplatania: wyroby z materiałów objętych pozycją nr 46.02; wyroby z luffy:
1) wyroby koszykarskie:
a) gospodarstwa domowego 35 50
b) pozostałe 35 50
2) galanteria koszykarska z:
a) wikliny 35 50
b) trzciny egzotycznej 15 25
c) pozostałych materiałów 20 30
3) pozostałe 25 35
DZIAŁ  X

MATERIAŁY DO WYTWARZANIA PAPIERU; PAPIER, TEKTURA I WYROBY Z NICH

Rozdział  47

Materiały do wytwarzania papieru

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
47.01 Miazga otrzymywana mechanicznie lub chemicznie z jakiegokolwiek włóknistego materiału roślinnego:
1) ścier:
a) biały bez cła 3
b) pozostały bez cła 3
2) masy półchemiczne:
a) drzewne bez cła 3
b) słomowe bez cła 3
c) pozostałe bez cła 3
3) celuloza:
a) siarczynowa 5 8
b) siarczanowa 5 8
c) pozostała 5 8
4) pozostała bez cła 3
47.02 Odpady papieru i tektury, makulatura papierowa i tekturowa, nadające się wyłącznie do przetworzenia w przemyśle papierniczym 3 5
Rozdział  48

Papier i tektura; wyroby z masy celulozowej, papieru i tektury

Uwagi:

1. Niniejszy rozdział nie obejmuje:

a) folii do wytłoczeń - pozycja nr 32.09;

b) papierów perfumeryjnych i kosmetycznych - pozycja nr 33.06;

c) papierów nasyconych lub powlekanych mydłem - pozycja nr 34.01, papieru nasyconego lub pokrytego detergentami - pozycja nr 34.02, celulozowych podkładów nasyconych środkami do polerowania, pastami lub preparatami podobnymi - pozycja nr 34.05;

d) papieru i tektury światłoczułych - pozycja nr 37.03;

e) laminatów, papieru lub tektury i folii z tworzyw sztucznych - pozycje od nr 39.01 do nr 39.06, fibry - pozycja nr 39.03 lub wyrobów z tych materiałów - pozycja nr 39.07;

f) wyrobów objętych pozycją nr 42.02 (np. wyroby podróżne);

g) artykułów objętych rozdziałem 46 (z materiałów do wyplatania);

h) przędzy papierowej lub wyrobów z przędzy papierowej - dział XI;

ij) papieru i tektury ściernej - pozycja nr 68.06, papieru lub tektury pokrytych warstwą miki - pozycja nr 68.15 (papier pokryty proszkiem mikowym klasyfikowany jest do pozycji nr 48.07);

k) folii metalowych wzmocnionych papierem lub tekturą - dział XV;

l) perforowanego papieru lub tektury, przeznaczonych do instrumentów muzycznych - pozycja nr 92.10;

m) wyrobów objętych rozdziałem 97 (np. zabawki, gry i artykuły sportowe) lub rozdziałem 98 (np. guziki).

2. Z zastrzeżeniem postanowień uwagi 3 pozycja nr 48.01 obejmuje papiery i tektury poddane kalandrowaniu lub superkalandrowaniu, satynowane lub podobnie wykończone, papiery ze sztucznymi znakami wodnymi, również papiery i tektury barwione lub marmurkowane w masie, jakąkolwiek metodą.

Pozycja ta nie obejmuje jednak papieru lub tektury, które były poddane dalszej obróbce, np. powlekaniu lub impregnacji.

3. Papiery i tektury, które mogą być objęte jednocześnie dwiema lub kilkoma pozycjami od nr 48.01 do nr 48.07, należy klasyfikować do pozycji, która jest ostatnią w kolejności numerycznej.

4. Pozycje od nr 48.01 do nr 48.07 nie obejmują: papieru, tektury, waty celulozowej w następujących postaciach:

a) w taśmach lub zwojach o szerokości nie przekraczającej 15 cm;

b) w arkuszach prostokątnych (po wyprostowaniu), których żaden bok nie przekracza 36 cm lub

c) ciętych na kształty inne niż prostokątny.

Z zastrzeżeniem postanowień uwagi 3 pozycja nr 48.01 obejmuje papiery czerpane ręcznie o różnych wymiarach i kształtach, o nierównych brzegach.

5. W rozumieniu pozycji nr 48.11 za tapety oraz linkrustę uważa się:

a) papier w zwojach przeznaczony do dekoracji ścian lub sufitu:

- z jednym lub dwoma marginesami, nawet oddzielonymi znakami;

- bez marginesu, barwiony powierzchniowo, drukowany we wzory, powlekany lub z wytłaczanymi wzorami, o szerokości nie przekraczającej 60 cm;

b) pasy, szlaki, narożniki papierowe, przeznaczone do dekoracji ścian i sufitów.

6. Pozycja nr 48.15 obejmuje między innymi: wełnę papierową, taśmy papierowe (nawet marszczone lub powlekane), w rodzaju używanych do wyplatania, papier toaletowy w rolkach lub w opakowaniach, z wyjątkiem wyrobów wymienionych w uwadze 7.

7. Pozycja nr 48.21 obejmuje między innymi karty do maszyn statystycznych, perforowane papierowe lub tekturowe karty do maszyn Żakarda i podobnych maszyn, papierowe: koronki lub hafty, serwety i serwetki, chustki do nosa, uszczelki, formowane lub prasowane, wyroby z masy papierniczej i szablony krawieckie.

8. Papier, tektura, wata celulozowa oraz wyroby z nich, z nadrukami lub rysunkami zmieniającymi ich zasadnicze przeznaczenie, klasyfikowane są do rozdziału 49.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
I. Papier i tektura w zwojach lub arkuszach
48.01 Papier i tektura (łącznie z watą celulozową), w zwojach lub arkuszach:
1) papier gazetowy 8 12
2) papier do druku, pisania i rysowania:
a) do druku 12 18
b) do pisania 15 25
c) pozostały 12 18
3) papier i karton pakowy:
a) workowy 8 12
b) karton introligatorsko-pudełkowy 15 25
c) pozostałe 12 18
4) papier papierosowy 20 30
5) tektura:
a) budowlana 12 18
b) pozostała 15 25
6) wata celulozowa w zwojach o szerokości

powyżej 15 cm

10 15
7) papier i tektura wykonane ręcznie

(czerpane)

25 35
8) pozostałe 15 25
48.03 Papier i tektura pergaminowe, ich imitacje i przezroczysty papier satynowy, w zwojach lub arkuszach:
1) papier pergaminowy 20 30
2) pergamin sztuczny 18 27
3) pozostałe 18 27
48.04 Papier i tektura klejone z kilku warstw, nie impregnowane ani nie powlekane powierzchniowo, nawet wewnętrznie wzmocnione, w zwojach lub arkuszach:
1) natronowe smołowane 12 18
2) pozostałe 18 27
48.05 Papier i tektura faliste (nawet z naklejaną warstwą wierzchnią), karbowane, marszczone, fałdowane, wytłaczane lub perforowane, w zwojach lub arkuszach:
1) tektura falista 12 18
2) papier fałdowany lub marszczony 20 30
3) pozostałe 20 30
48.07 Papier i tektura impregnowane, powlekane, barwione powierzchniowo, o zdobionej lub drukowanej powierzchni (nie stanowiące materiałów drukowanych objętych rozdziałem 49), w zwojach lub arkuszach:
1) papiery uszlachetnione:
a) kolorowane 25 35
b) kredowane 15 25
c) powlekane 18 27
d) pozostałe 20 30
2) papier podłożowy na papier fotograficzny 10 15
3) papiery impregnowane 12 18
4) papier i tektura liniowane lub

kratkowane:

a) papier zeszytowy 25 35
b) pozostałe 35 50
5) pozostałe 18 27
48.08 Krążki, arkusze i płyty filtracyjne z masy papierniczej 20 30
II. Papier i tektura pocięte na wymiary i kształty; wyroby z papieru i tektury
48.10 Bibułka papierosowa pocięta do wymiaru, nawet w książeczkach lub tutkach:
1) bibułka papierosowa:
a) w książeczkach 30 45
b) pozostała 25 35
2) tutki papierosowe 25 35
48.11 Tapety, linkrusta, okienny papier przezroczysty:
1) tapety:
a) gruntowe wodoodporne 20 30
b) pozostałe 20 30
2) oblamowania, fryzy, narożniki 20 30
3) linkrusta 20 30
4) pozostałe 20 30
48.12 Wykładziny podłogowe na podłożu papieru lub tektury, nawet pocięte do wymiaru lub nawet pokryte powierzchniowo masą linoleową 20 30
48.13 Kalka przebitkowa lub inne papiery do kopiowania (włączając matryce do powielania białkowego) i przenoszenia, pocięte do wymiaru, nawet w pudełkach:
1) kalka przebitkowa:
a) maszynowa 20 30
b) ołówkowa 20 30
2) matryce do powielania 25 35
3) pozostałe 22 33
48.14 Bloki korespondencyjne, koperty, karty listowe, karty korespondencyjne, karty pocztowe nie ilustrowane, komplety w pudełkach, portfelach i okładkach z papieru lub tektury, zawierające wyłącznie zestaw materiałów piśmiennych:
1) bloki korespondencyjne 25 35
2) koperty 25 35
3) karty pocztowe nie ilustrowane 25 35
4) papeteria 25 35
5) pozostałe 25 35
48.15 Inne papiery i tektury pocięte do wymiaru lub kształtu:
1) wełna papierowa 35 50
2) papier toaletowy 25 35
3) papier do maszyn liczących 15 25
4) pozostałe 20 30
48.16 Pudełka, torby i inne opakowania z papieru lub tektury; kartoteki pudełkowe, tacki na listy i podobne wyroby z papieru lub tektury, w rodzaju powszechnie używanych w biurach, sklepach itp.:
1) pudełka tekturowe 20 30
2) worki papierowe:
a) do cementu 12 18
b) pozostałe 20 30
3) torby i torebki papierowe 25 35
4) wytłaczanki do jaj 20 30
5) kosze do odpadków 40 60
6) kartoteki pudełkowe, tacki na listy i

podobne artykuły powszechnie używane w

biurach, sklepach itp.

40 60
7) pozostałe 22 33
48.18 Rejestry, zeszyty, notatniki, księgi zamówieniowe, kwitariusze, segregatory, terminarze, bibularze, skoroszyty (z kartkami do wyjmowania lub inne), okładki do akt i inne materiały piśmienne z papieru lub tektury, albumy wzorcowe i inne, okładki albumów i książek z papieru lub tektury:
1) zeszyty i bruliony 20 30
2) rejestry, skorowidze, terminarze 35 50
3) segregatory i skoroszyty 35 50
4) bloki i szkicowniki 25 35
5) klasery, albumy 25 35
6) pozostałe 35 50
48.19 Naklejki (etykiety) papierowe lub tekturowe, nawet drukowane lub z ilustracjami, z podkładem kleju lub bez:
1) samoprzylepne 12 18
2) gumowane 20 30
3) pozostałe 25 35
48.20 Szpule, cewki, cewki przędzalnicze itp., z masy papierniczej, papieru lub tektury (nawet perforowane lub utwardzane):
1) cewki i tuleje 15 25
2) pozostałe 15 25
48.21 Inne wyroby z masy papierniczej, papieru, tektury lub waty celulozowej:
1) jelita sztuczne papierowe 5 8
2) karty do maszyn statystycznych 10 15
3) perforowane karty żakardowskie 5 8
4) serwety i serwetki, chustki do nosa -

papierowe

30 45
5) talerze i tacki tekturowe 20 30
6) wykroje (szablony) krawieckie 35 50
7) uszczelki papierowe 15 25
8) pozostałe 20 30
Rozdział  49

Książki, gazety, obrazki i inne produkty przemysłu poligraficznego; manuskrypty, maszynopisy i plany

Uwagi:

1. Niniejszy rozdział nie obejmuje:

a) papieru, tektury i waty celulozowej oraz wyrobów z tych materiałów, w których druk ma znaczenie jedynie pomocnicze dla ich zasadniczego zastosowania (rozdział 48);

b) kart do gry oraz innych wyrobów, objętych rozdziałem 97;

c) oryginalnych rycin, sztychów lub litografii, objętych pozycją nr 99.02, znaczków pocztowych, znaczków skarbowych itp., objętych pozycją nr 99.04, oraz przedmiotów antycznych, których wiek przekracza 100 lat i innych artykułów, objętych rozdziałem 99.

2. Gazety oraz wydawnictwa periodyczne (czasopisma) oprawione zarówno pojedynczo, jak i w większej liczbie egzemplarzy objęte są pozycją nr 49.01, a nie pozycją nr 49.02.

3. Pozycja nr 49.01 obejmuje również:

a) zbiory reprodukcji rycin, dzieł sztuki, rysunków itp., stanowiące kompletne dzieła z numerowanymi stronami przystosowanymi, do oprawy w formie książek, z rycinami i odpowiednim tekstem dotyczącym samych dzieł lub ich autorów;

b) wkładki ilustrowane sprowadzane jednocześnie z książkami i stanowiące ich uzupełnienie;

c) książki drukowane w postaci oddzielnych arkuszy, stanowiące część lub całość dzieła przeznaczonego do oprawy w częściach lub całości. Rysunki i ilustracje bez tekstu, w formie arkuszy lub oddzielnych kart, objęte są pozycją nr 49.11.

4. Druki reklamowe z umieszczoną na nich nazwą firmy albo też wydane na jej koszt oraz druki wyłącznie reklamowe, np. reklama turystyczna, nie są objęte pozycją nr 49.01 lub nr 49.02, a pozycją nr 49.11.

5. W rozumieniu pozycji nr 49.03 określenie "książki obrazkowe dla dzieci" dotyczy książek dla dzieci, których główną atrakcją jest ilustracja, a tekst jest dodatkiem.

6. Pozycja nr 49.06 obejmuje kopie tekstów ręcznych lub maszynowych, wykonane przy użyciu kalki przebitkowej lub na papierze światłoczułym. Kopie otrzymane na przyrządach do powielania lub innymi metodami traktuje się jak teksty drukowane.

7. W rozumieniu pozycji nr 49.09 określenie "karty pocztowe ilustrowane" dotyczy kart składających się głównie z ilustracji oraz drukowanych informacji o ich użytkowaniu.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
49.01 Drukowane: książki, książeczki, broszury i ulotki bez cła 3
49.02 Dzienniki, gazety, czasopisma, nawet ilustrowane bez cła 3
49.03 Książki obrazkowe dla dzieci i książki do rysowania lub kolorowania, w okładce tekturowej lub oprawione:
1) książki obrazkowe dla dzieci bez cła 3
2) książki do rysowania lub kolorowania 3 5
49.04 Nuty drukowane lub w rękopisie, nawet ilustrowane lub oprawione bez cła 3
49.05 Mapy hydrograficzne i podobne mapy morskie, atlasy, mapy ścienne i plany topograficzne drukowane; globusy (ziemi i nieba):
1) mapy kartograficzne i plany topograficzne 10 15
2) globusy ziemi i nieba, wykonane sposobem

graficznym

15 25
3) pozostałe 15 25
49.06 Plany i rysunki techniczne, architektoniczne, techniczne, maszynowe, handlowe itp., oryginalne lub w reprodukcjach na światłoczułym papierze, rękopisy i maszynopisy bez cła 3
49.07 Znaczki pocztowe, znaczki skarbowe itp., nie kasowane, bieżącej lub nowej emisji w kraju, dla którego są one przeznaczone; znaczki w arkuszach; banknoty, akcje, obligacje itp.; książeczki czekowe:
1) znaczki pocztowe, znaczki skarbowe - nie

kasowane, przeznaczone lub przewidziane

do obiegu w kraju importera

20 30
2) blankiety wekslowe, banknoty, akcje,

książeczki czekowe, papiery wartościowe

35 50
3) pozostałe 35 50
49.08 Kalkomania wszelka:
1) kalkomania przemysłowa 10 15
2) pozostała 35 50
49.09 Karty pocztowe ilustrowane, świąteczne i inne karty ilustrowane z pozdrowieniami, drukowane w jakikolwiek sposób, nawet zawierające ozdoby:
1) przestrzenne 35 50
2) pozostałe 25 35
49.10 Kalendarze wszelkie z papieru lub tektury, również bloki kalendarzowe:
1) kalendarze ścienne 35 50
2) kalendarze książkowe 30 45
3) pozostałe 35 50
49.11 Inne wyroby drukowane, łącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami:
1) reprodukcje 25 35
2) druki reklamowe, foldery handlowe i

turystyczne

15 25
3) pozostałe 35 50
DZIAŁ  XI

MATERIAŁY WŁÓKIENNICZE I WYROBY Z NICH

Uwagi:

1. Niniejszy dział nie obejmuje:

a) szczeciny lub sierści zwierzęcej do wyrobu szczotek (pozycja nr 05.02); włosia lub odpadów włosia (pozycja 05.03);

b) włosów ludzkich i wyrobów z włosów ludzkich (pozycje nr 05.01, 67.03 lub 67.04), z wyjątkiem tkaniny filtracyjnej - powszechnie stosowanej w prasach olejarskich itp. (pozycja nr 59.17);

c) produktów roślinnych objętych rozdziałem 14;

d) azbestu objętego pozycją nr 25.24 oraz wyrobów z azbestu i innych wyrobów, objętych pozycją nr 68.13 lub nr 68.14;

e) artykułów objętych pozycją nr 30.04 lub nr 30.05 (np. wata, gaza, bandaże, podobne artykuły do celów leczniczych i chirurgicznych, sterylne chirurgiczne materiały do zszywania);

f) tkanin światłoczułych (pozycja nr 37.03);

g) pojedynczych włókien, których jakikolwiek wymiar przekroju poprzecznego przekracza 1 mm, oraz pasków (sztuczna słomka i podobne) z tworzyw sztucznych, o szerokości przekraczającej 5 mm (rozdział 39), plecionek lub tkanin z takich pojedynczych włókien lub pasków (rozdział 46);

h) tkanin włókienniczych, filców, połączonych włókien i przędzy impregnowanych, powlekanych, pokrywanych lub laminowanych gumą oraz wyrobów z nich, objętych rozdziałem 40;

ij) skór z wełną (rozdział 41 lub 43), wyrobów futrzanych, sztucznych futer i wyrobów z nich, objętych pozycją nr 43.03 lub nr 43.04;

k) wyrobów z materiałów włókienniczych, objętych pozycją nr 42.01 lub nr 42.02;

l) produktów i wyrobów, objętych rozdziałem 48 (np. wata celulozowa);

m) obuwia, części obuwia, getrów, sztylp i podobnych artykułów, objętych rozdziałem 64;

n) nakryć głowy i części nakryć głowy, objętych rozdziałem 65;

o) siatek na włosy (pozycja nr 65.05 lub nr 67.04 w zależności od przypadku);

p) wyrobów objętych rozdziałem 67;

q) nici, lin lub tkanin, pokrytych materiałem ściernym (pozycja nr 68.06);

r) włókien szklanych i wyrobów z nich, innych niż hafty ze szklanych nitek na wyraźnym podłożu włókna (rozdział 70);

s) artykułów objętych rozdziałem 94 (mebli i pościeli);

t) artykułów objętych rozdziałem 97 (zabawki, gry, artykuły sportowe itp.).

2. A) Towary klasyfikowane do jakiejkolwiek pozycji rozdziałów od 50 do 57 i stanowiące mieszaninę dwóch lub więcej materiałów włókienniczych należy klasyfikować tak, jakby składały się całkowicie z tego materiału włókienniczego, którego masa jest większa od masy któregokolwiek ze składników.

B) Zgodnie z powyższą zasadą:

a) przędzę metalizowaną należy traktować jako pojedynczy materiał włókienniczy, którego masę stanowi łączna masa składników metalowego i włókienniczego; przy klasyfikacji tkanin nitka metalowa uważana jest za materiał włókienniczy;

b) w razie gdy pozycja obejmuje towary z różnych materiałów włókienniczych (np. jedwab i odpadki jedwabiu, wełna czesankowa i wełna zgrzebna - owcza), materiały te należy traktować jako pojedynczy materiał włókienniczy.

C) Postanowienia pkt A i B mają zastosowanie do przędzy podanej niżej w uwagach 3 i 4.

3. A) W rozumieniu niniejszego działu, poza wyjątkami podanymi niżej w pkt B, przędze pojedyncze, nitkowane lub wielokrotnie nitkowane, uważane są za "sznurki, wyroby powroźnicze, liny i kable":

a) z jedwabiu, wyczesków albo innych odpadów jedwabiu, o masie przekraczającej 2g/m (18.000 denier);

b) z włókien sztucznych (łącznie z zawierającymi przędzę z dwu lub więcej pojedynczych włókien, objętych rozdziałem 51), o masie przekraczającej 1 g/m (9.000 denier);

c) z konopi i lnu:

- nabłyszczane lub gładzone, których długość na kilogram pomnożona przez numer jest mniejsza niż 7.000 m;

- nie nabłyszczane i nie gładzone, których masa przekracza 2 g/m;

d) z włókna kokosowego zawierającego trzy lub więcej pasm;

e) z innych włókien roślinnych, o masie przekraczającej 2 g/m;

lub

f) wzmocnione metalem.

B) Wyżej podane postanowienia nie mają zastosowania do:

a) przędzy z wełny owczej lub z innej sierści zwierzęcej i przędzy papierowej, innej niż przędza wzmocniona metalem;

b) ciągłych włókien pakuł do wyrobu włókien sztucznych (nieciągłych) i przędz z włókien wielokrotnych bez skręcania albo ze skręceniem mniejszym niż 5 obrotów na metr;

c) włókien jedwabnych, imitacji katgutu z jedwabiu lub włókien sztucznych i włókien pojedynczych, objętych rozdziałem 51;

d) przędzy metalizowanej - nie będącej przędzą wzmocnioną metalem;

e) przędzy kordonkowej i żyłkowanej.

4. A) W rozumieniu rozdziałów 50, 51, 53, 54, 55 i 56 określenie "przeznaczony do sprzedaży detalicznej" w odniesieniu do przędzy (poza wyjątkami podanymi niżej w pkt B) dotyczy przędzy:

a) w kłębkach lub na kartonach, szpulkach, cewkach i innych podobnych nośnikach, o masie (łącznie z nośnikiem) nie przekraczającej:

- 200 g w przypadku lnu i rami;

- 85 g w przypadku jedwabiu, wyczesków albo innych odpadów jedwabiu i sztucznych włókien ciągłych;

- 125 g w innych przypadkach;

b) w pasmach lub motkach, o masie nie przekraczającej:

- 85 g w przypadku jedwabiu, wyczesków albo innych odpadów jedwabiu i sztucznych włókien ciągłych;

- 125 g w innych przypadkach;

c) w pasmach lub motkach, zawierających kilka mniejszych pasm lub motków oddzielonych nitkami działowymi, które są niezależne jedne od drugich, o masie poszczególnych pasemek nie przekraczającej:

- 85 g w przypadku jedwabiu, wyczesków albo innych odpadów jedwabiu i sztucznych włókien ciągłych;

- 125 g w innych przypadkach.

B) Wyżej podane postanowienia nie mają zastosowania do:

a) pojedynczej przędzy z materiałów włókienniczych, z wyjątkiem:

- pojedynczej przędzy z wełny owczej lub z czystej sierści zwierzęcej nie bielonej;

- pojedynczej przędzy z wełny owczej lub zwierzęcych sierści bielonych, farbowanych lub drukowanych, o długości mniejszej niż 2.000 m/kg;

b) przędzy nitkowanej lub wielokrotnie nitkowanej, nie bielonej:

- z jedwabiu, wyczesków albo innych odpadów jedwabiu lub

- z innych materiałów włókienniczych, z wyjątkiem wełny albo innej sierści zwierzęcej w pasmach lub motkach;

c) nitkowanej lub wielokrotnie nitkowanej przędzy z jedwabiu, wyczesków albo innych odpadów jedwabiu, bielonej, farbowanej lub drukowanej, o długości nie mniejszej niż 75.000 m/kg, mierzonych wielokrotnie (w stanie zwitym);

d) pojedynczej, nitkowanej lub wielokrotnie nitkowanej przędzy z materiałów włókienniczych:

- w "krzyżowo" zwiniętych motkach lub pasmach

- na nośniku lub w innej postaci wskazującej na zastosowanie w przemyśle włókienniczym (np. na szpulach, cewkach skręcarki, cewkach wątkowych, szpulach stożkowych, wrzecionach albo na wężówkach do krosien hafciarskich).

5) a) W rozumieniu pozycji nr 55.07 określenie "gaza" dotyczy włókna z osnową złożoną całkowicie lub częściowo z nitek stałych (prostych) oraz z nitek ruchomych (owijających), których przecięcie tworzy pół obrotu, całkowity obrót lub kilka obrotów - dla uformowania wzoru, w którym przechodzi nitka wątku;

b) w rozumieniu pozycji nr 58.08 określenie "tiul i tkaniny siatkowe" dotyczy tkanin, które na całej powierzchni mają tylko jeden równomierny szereg siatek tego samego kształtu i rozmiaru, bez żadnych wzorów czy też wypełnień siatki.

W znaczeniu powyższego określenia nie bierze się pod uwagę żadnych mniejszych otwartych przestrzeni, które muszą występować w podstawowej formacji siatki.

6. W rozumieniu niniejszego działu określenie "konfekcjonowanie" dotyczy:

a) artykułów pociętych inaczej niż w prostokąty;

b) artykułów bezpośrednio wykańczanych przez tkanie lub gotowych do użytku po rozdzieleniu przez zastosowanie nitek działowych, nie wymagających szycia i innych operacji wykańczających (np. ścierki do kurzu, ręczniki, obrusy, chusty i narzuty);

c) artykułów obrębianych lub wykańczanych okrętką (z wyjątkiem tkanin w kawałkach, ciętych z szerszych kawałków i obrębianych dla zabezpieczenia przed strzępieniem), frędzlami lub inaczej wykończonych;

d) artykułów pociętych na określone kształty według uprzednio wyciągniętych nitek (mereżki);

e) artykułów łączonych i zespalanych przez szycie, klejenie lub inaczej (innych niż artykuły w kawałkach, złożone z dwóch lub więcej długości z identycznej tkaniny - łączonej koniec z końcem albo w kawałkach, kompletowane z dwóch lub więcej tkanin połączonych w warstwy).

7. Jeżeli z treści nie wynika inaczej, rozdziały od 50 do 57 i od 58 do 60 nie obejmują artykułów konfekcjonowanych w rozumieniu uwagi 6. Rozdziały od 50 do 57 nie obejmują artykułów objętych rozdziałami 58 lub 59.

8. Tkaniny klasyfikowane do rozdziałów od 50 do 57 obejmują również tkaniny składające się z warstw równoległej przędzy nałożonych jedna na drugą pod kątem ostrym lub prostym. Warstwy te łączone są na przecięciach przędzy za pomocą kleju lub metodą termiczną.

Rozdział  50

Jedwab i odpady jedwabiu

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
50.01 Kokony jedwabników nadające się do motania 3 5
50.02 Jedwab surowy (nie skręcany) 3 5
50.03 Odpady jedwabiu (łącznie z kokonami nie nadającymi się do motania, wyczeskami lub szarpanką ciągnioną lub garnetowaną) 5 8
50.04 Przędza jedwabna inna niż przędza z wyczesków albo innych odpadów jedwabiu, nie przeznaczona do sprzedaży detalicznej 5 8
50.05 Przędza z wyczesków lub innych odpadów jedwabiu, nie przeznaczona do sprzedaży detalicznej 8 12
50.07 Przędza jedwabna oraz przędza z wyczesków lub innych odpadów jedwabiu - przeznaczona do sprzedaży detalicznej; nici jedwabne; imitacja katgutu z jedwabiu:
1) imitacja katgutu 5 8
2) przędza 15 25
3) pozostałe 10 15
50.09 Tkaniny z jedwabiu, z wyczesków lub innych odpadów jedwabiu:
1) tkaniny surowe 5 8
2) pozostałe 15 25
Rozdział  51

Włókna sztuczne (ciągłe)

Uwagi:

1. Określenie "włókna sztuczne" dotyczy włókien polimerów organicznych, otrzymywanych w procesie przemysłowym:

a) przez polimeryzację albo kondensację monomerów organicznych, np. poliamidów, poliestrów, poliuretanów i pochodnych poliwinylowych, albo

b) przez transformację (przetwarzanie) chemiczną naturalnych polimerów organicznych (jak celuloza, kazeina, proteiny i glony), np. jedwab wiskozowy, jedwab miedziankowy, jedwab octanowy, alginaty.

2. Pozycja nr 51.01 nie obejmuje ciągłych włókien pakuł z włókien sztucznych, objętych rozdziałem 56.

3. Określenie "przędza z włókien sztucznych (ciągłych)" nie dotyczy przędzy (znanej jako "zerwane włókna przędzy"), w której większość włókien została zerwana podczas transportu lub w procesie technologicznym (rozdział 56).

4. Pojedyncze włókna ze sztucznych materiałów włókienniczych, których jakikolwiek wymiar przekroju poprzecznego nie przekracza 1 mm, klasyfikowane są do pozycji nr 51.01, gdy ich masa jest mniejsza niż 6,6 mg/m (60 denier), i do pozycji nr 51.02 w innych wypadkach.

Pojedyncze włókna, których jakikolwiek wymiar przekroju poprzecznego przekracza 1 mm, objęte są rozdziałem 39. Paski (sztuczna słomka i podobne) ze sztucznych materiałów włókienniczych klasyfikowane są do pozycji nr 51.02, jeżeli szerokość ich nie przekracza 5 mm, i do rozdziału 39 w innych wypadkach.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
51.01 Przędza z włókien sztucznych (ciągłych), nie przeznaczona do sprzedaży detalicznej:
1) przędza wiskozowa 10 15
2) przędza octanowa 10 15
3) przędza poliamidowa 15 25
4) przędza poliestrowa 15 25
5) pozostała 15 25
51.02 Pojedyncze włókna, paski (sztuczna słomka i podobne) oraz imitacja katgutu ze sztucznych materiałów włókienniczych:
1) żyłka o przekroju poprzecznym do 1 mm:
a) rybacka 12 18
b) pozostała 15 25
2) sztuczna słomka 15 25
3) pozostałe 15 25
51.03 Przędza z włókien sztucznych (ciągłych), przeznaczona do sprzedaży detalicznej:
1) przędza nawinięta na nośniki o łącznej

masie z nośnikiem do 85 g

20 30
2) pozostała 15 25
51.04 Tkaniny z włókien sztucznych (ciągłych), łącznie z tkaninami z pojedynczych włókien lub pasków objętych pozycją nr 51.01 lub nr 51.02:
1) tkaniny z włókien wiskozowych 15 25
2) tkaniny z włókien poliestrowych 20 30
3) tkaniny z włókien poliamidowych 20 30
4) pozostałe 15 25
Rozdział  52

Metalizowane materiały włókiennicze

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
52.01 Przędza metalizowana, będąca przędzą włókienniczą z nitkami metalowymi lub metalizowanymi za pomocą jakiegokolwiek procesu:
1) nitki w obwoju metalowym 15 25
2) przędza metalizowana 18 27
3) pozostałe 20 30
52.02 Tkaniny z nitek metalowych lub przędzy metalizowanej, stosowane w artykułach odzieżowych jako tkaniny dekoracyjne lub podobne:
1) tkaniny odzieżowe 25 35
2) pozostałe 20 30
Rozdział  53

Wełna i inna sierść zwierzęca

Uwaga:

Określenie "czysta sierść zwierzęca" dotyczy sierści alpaki, lamy, wigonia, jaka, wielbłąda, kozy: angorskiej, tybetańskiej, kaszmirskiej i innych kóz (i nie tylko kóz), królika (łącznie z królikiem angorskim), zająca, bobra, nutrii oraz piżmowca.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
53.01 Wełna owcza, z wyjątkiem zgrzebnej lub czesanej:
1) wełna prana nie karbonizowana:
a) żywa 5 8
b) pozostała 5 8
2) wełna prana karbonizowana 5 8
3) pozostała 5 8
53.02 Inne sierści zwierzęce (czyste lub surowe), z wyjątkiem zgrzebnych lub czesanych:
1) sierść prana nie karbonizowana kozia:
a) mohair 3 5
b) pozostała 5 8
2) sierść prana nie karbonizowana

wielbłądzia

3 5
3) sierść prana nie karbonizowana królicza:
a) angorska 8 12
b) pozostała 10 15
4) sierści karbonizowane 8 12
5) pozostałe 8 12
53.03 Odpady wełny owczej albo innych sierści zwierzęcych (czyste lub surowe), nie ciągnione lub garnetowane:
1) odpady nie sortowane wełniane:
a) wyczesy 3 5
b) zużytki 3 5
c) pozostałe 3 5
2) pozostałe 5 8
53.04 Odpady wełny owczej lub innych sierści zwierzęcych (czyste lub surowe), ciągnione lub garnetowane (łącznie z szarpanką ciągnioną lub garnetowaną) 3 5
53.05 Wełna owcza lub inne sierści zwierzęce (czyste lub surowe), zgrzebne i czesane:
1) czesanka wełniana (Tops) 3 5
2) czesanka wełniana cięta 3 5
3) pozostałe 5 8
53.06 Przędza ze zgrzebnej wełny owczej, nie przeznaczona do sprzedaży detalicznej 10 15
53.07 Przędza z czesanej wełny owczej (przędza czesankowa), nie przeznaczona do sprzedaży detalicznej:
1) przędza wełniana czesankowa tkacka 10 15
2) przędza wełniana czesankowa dziewiarska 10 15
3) pozostała 10 15
53.08 Przędza z czystej sierści zwierzęcej (zgrzebna lub czesana), nie przeznaczona do sprzedaży detalicznej:
1) przędza zgrzebna 10 15
2) przędza czesana 10 15
53.09 Przędza z włosia końskiego lub innej surowej sierści zwierzęcej, nie przeznaczona do sprzedaży detalicznej 10 15
53.10 Przędza z wełny owczej, z włosia końskiego lub z innych sierści zwierzęcych (czystych lub surowych), przeznaczona do sprzedaży detalicznej:
1) włóczka 20 30
2) pozostała 15 25
53.11 Tkaniny z wełny owczej albo czystej sierści zwierzęcej:
1) tkaniny wełniane surowe 15 25
2) tkaniny wełniane wykończone:
a) odzieżowe 18 27
b) pozostałe 20 30
3) pozostałe 15 25
53.12 Tkaniny z włosia końskiego lub innej surowej sierści zwierzęcej:
1) tkaniny z włosia końskiego 22 33
2) pozostałe tkaniny:
a) odzieżowe 20 30
b) techniczne i specjalne 15 25
c) pozostałe 18 27
Rozdział  54

Len i ramia

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
54.01 Len surowy lub obrobiony, ale nie przędzony; pakuły lniane i odpady lnu (zawierające szarpankę ciągnioną lub garnetowaną):
1) słoma lniana odziarniona 5 8
2) włókno lniane długie trzepane:
a) moczone 15 25
b) pozostałe 10 15
3) włókno lniane krótkie:
a) biologiczne 25 35
b) pozostałe 30 45
4) włókno lniane czesane 15 25
5) włókno lniane pozostałe 30 45
6) pakuły i odpady lnu 30 45
54.02 Ramia surowa lub obrobiona, ale nie przędzona: pakuły rami i odpady rami (zawierające szarpankę ciągnioną lub garnetowaną):
1) ramia surowa 5 8
2) włókno rami czesane 10 15
3) włókno rami garnetowane 15 25
4) pozostałe 20 30
54.03 Przędza z lnu lub rami, nie przeznaczona do sprzedaży detalicznej:
1) przędza lniana 20 30
2) przędza z rami 25 35
54.04 Przędza z lnu lub rami, przeznaczona do sprzedaży detalicznej:
1) przędza nawinięta na nośniki, o łącznej

masie z nośnikiem do 200 g

30 45
2) pozostała 20 30
54.05 Tkaniny z lnu lub rami:
1) tkaniny lniane surowe 20 30
2) tkaniny lniane wykończone:
a) pościelowe 30 45
b) odzieżowe i bieliźniane 30 45
c) dekoracyjne 30 45
d) techniczne i specjalne 30 45
e) pozostałe 30 45
3) tkaniny z rami wykończone:
a) namiotowe 25 35
b) żaglowe 20 30
c) pozostałe 30 45
4) pozostałe 30 45
Rozdział  55

Bawełna

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
55.01 Bawełna (z wyjątkiem zgrzebnej lub czesanej) 3 5
55.02 Linters bawełniany:
1) na włókna celulozowe 3 5
2) pozostały 5 8
55.03 Odpady bawełniane (zawierające szarpankę ciągnioną lub garnetowaną), z wyjątkiem zgrzebnych lub czesanych:
1) odpadki bawełniane nie sortowane 15 25
2) niedoprzęd na lonty 10 15
3) pozostałe 15 25
55.04 Bawełna zgrzebna lub czesana:
1) bawełna zgrzebna 5 8
2) bawełna czesana 5 8
55.05 Przędza bawełniana, nie przeznaczona do sprzedaży detalicznej:
1) przędza bawełniana czesankowa:
a) z bawełny 100% 5 8
b) pozostała 10 15
2) przędza bawełniana zgrzebna:
a) z bawełny 100% 5 8
b) pozostała 10 15
3) pozostała 10 15
55.06 Przędza bawełniana, przeznaczona do sprzedaży detalicznej:
1) przędza nawinięta na nośniki o łącznej

masie z nośnikiem do 125 g

20 30
2) pozostała 15 25
55.07 Gaza bawełniana 20 30
55.08 Tkaniny bawełniane, pętelkowe i podobne:
1) tkaniny bouclé 15 25
2) tkaniny frotté:
a) ręcznikowe 12 18
b) pozostałe 15 25
3) pozostałe 15 25
55.09 Inne tkaniny bawełniane:
1) tkaniny bawełniane surowe 5 8
2) tkaniny bawełniane wykończone pościelowe 15 25
3) tkaniny bawełniane wykończone pozostałe:
a) bieliźniane i odzieżowe 15 25
b) dekoracyjne 15 25
c) techniczne i specjalne 15 25
d) pozostałe 15 25
4) tkaniny bawełniane pozostałe 15 25
Rozdział  56

Włókna sztuczne (cięte)

Uwaga:

W rozumieniu pozycji nr 56.02 określenie "kable na cięte włókna sztuczne" dotyczy kabli zawierających włókna pojedyncze równoległe, o długości równej długości kabla, spełniające następujące warunki:

a) długość kabla przekracza 2 m;

b) skręt jest mniejszy niż 5 obrotów na metr;

c) masa włókna jest mniejsza niż 6,6 mg/m (60 denier);

d) w odniesieniu do włókien omówionych w uwadze 1 a) do rozdziału 51 kabel musi być rozciągnięty, czyli jego długość nie może być zwiększona powyżej 100% długości pierwotnej;

e) całkowita masa kabla jest większa niż 2 g/m (18.000 denier).

Kable o długości nie przekraczającej 2 m objęte są pozycją nr 56.01.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
56.01 Włókna sztuczne cięte, z wyjątkiem zgrzebnych, czesanych lub inaczej przygotowanych do przędzenia:
1) włókna celulozowe 5 8
2) włókna poliamidowe 8 12
3) pozostałe 10 15
56.02 Kable do wyrobu ciętych włókien sztucznych:
1) kable na włókno celulozowe 5 8
2) kable na włókno poliestrowe 8 12
3) pozostałe 10 15
56.03 Odpady (również odpady przędzy oraz szmaty szarpane lub garnetowane) z włókien sztucznych (ciągłych lub ciętych), z wyjątkiem zgrzebnych, czesanych lub inaczej przygotowanych do przędzenia 5 8
56.04 Włókna sztuczne (cięte lub odpadowe), zgrzebne, czesane lub inaczej przygotowane do przędzenia 8 12
56.05 Przędza z włókien sztucznych (ciętych lub odpadowych), nie przeznaczona do sprzedaży detalicznej 10 15
56.06 Przędza z włókien sztucznych (ciętych lub odpadowych), przeznaczona do sprzedaży detalicznej:
1) przędza nawinięta na nośniki o łącznej

masie z nośnikiem do 85 g

20 30
2) pozostała 15 25
56.07 Tkaniny z włókien sztucznych (ciętych lub odpadowych):
1) tkaniny z włókien wiskozowych 10 15
2) tkaniny z włókien poliestrowych 15 25
3) tkaniny z włókien poliamidowych 18 27
4) pozostałe 15 25
Rozdział  57

Inne roślinne materiały włókiennicze; przędza papierowa i tkaniny z przędzy papierowej

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
57.01 Konopie prawdziwe ("Cannabis Sativa") surowe lub przerobione, ale nie przędzone; pakuły i odpady konopi prawdziwych (zawierające szarpane liny i skrawki):
1) słoma konopna 30 45
2) włókno konopne krótkie 30 45
3) pozostałe 30 45
57.02 Manila (konopie "Musa textilis") surowa lub przerobiona, ale nie przędzona; pakuły i odpady manili (zawierające szarpane liny i skrawki) 5 8
57.03 Juta i inne łykowe włókna przędne, gdzie indziej nie wymienione lub włączone, surowe lub przerobione, ale nie przędzone; pakuły i odpady z nich (zawierające szarpane liny i skrawki) 5 8
57.04 Inne roślinne włókna przędne surowe lub przerobione, ale nie przędzone, odpady takich włókien (zawierające szarpane liny i skrawki) 5 8
57.06 Przędza z juty lub z innych łykowych włókien przędnych objętych pozycją nr 57.03 8 12
57.07 Przędza z innych roślinnych włókien przędnych; przędza papierowa:
1) przędza z konopi prawdziwych 35 50
2) przędza papierowa 15 25
3) pozostała 8 12
57.10 Tkaniny z juty lub z innych łykowych włókien przędnych objętych pozycją nr 57.03 10 15
57.11 Tkaniny z innych roślinnych włókien przędnych; tkaniny z przędzy papierowej:
1) tkaniny z konopi prawdziwych 35 50
2) tkaniny z przędzy papierowej 15 25
3) pozostałe 10 15
Rozdział  58

Dywany, maty, wycieraczki, tkaniny pluszowe i szenilowe; taśmy; pasmanteria; tiul i inne tkaniny siatkowe; koronki; hafty

Uwagi:

1. Niniejszy rozdział nie obejmuje tkanin: powlekanych, impregnowanych, elastycznych; elastycznej pasmanterii; pasów przenośnikowych i transmisyjnych oraz innych wyrobów objętych rozdziałem 59. Hafty na materiałach włókienniczych obejmuje pozycja nr 58.10.

2. W rozumieniu pozycji nr 58.01 i 58.02 określenie "dywany i chodniki" dotyczy także wyrobów podobnych, o cechach dywanów podłogowych, lecz przeznaczonych do umieszczania w innych miejscach niż na podłodze.

Pozycje nie obejmują dywanów filcowych objętych rozdziałem 59.

3. W rozumieniu pozycji nr 58.05 określenie "wąskie wyroby tkane" dotyczy:

a) tkanin włókienniczych o szerokości nie przekraczającej 30 cm, także taśm ciętych z szerszych kawałków zabezpieczonych brzegiem (splecionym, gumowanym lub inaczej sporządzonym z obydwu końców);

b) cylindrycznego splotu włókien o spłaszczonej szerokości nie przekraczającej 30 cm;

c) skośnych wiązań o zwiniętych brzegach o szerokości, w stanie rozwiniętym, nie przekraczającej 30 cm.

Wąskie wyroby tkane w postaci frędzli objęte są pozycją nr 58.07.

4. Pozycja nr 58.08 nie obejmuje siatek płaskich lub w odcinkach, wykonanych ze szpagatu, powrozów lub lin, objętych pozycją nr 59.05.

5. W rozumieniu pozycji nr 58.10 określenie "hafty" dotyczy haftów z nitek szklanych lub metalowych na materiale włókienniczym oraz naszytych aplikacji z cekinów, paciorków lub motywów dekoracyjnych na materiale włókienniczym lub innym. Pozycja nie obejmuje ręcznie wykonanych tkanin obiciowych, objętych pozycją nr 58.03.

6. Niniejszy rozdział obejmuje określone wyroby wykonane z nitki metalowej, używane w odzieży, meblach itp.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
58.01 Dywany, chodniki i narzuty wiązane (konfekcjonowane lub nie):
1) robione ręcznie 20 30
2) pozostałe 30 45
58.02 Inne dywany, chodniki, narzuty, maty i wycieraczki oraz tkaniny o nazwach: kilim, sumak, karaman i podobne (konfekcjonowane lub nie):
1) dywany:
a) bouclé 30 45
b) pozostałe 25 35
2) kilimy 35 50
3) pozostałe 30 45
58.03 Tkaniny obiciowe tkane ręcznie typu gobelinów, Flanders, Aubusson, Beauvais i podobne oraz materiały obiciowe plecione (np. o splotach "petit-point" lub splocie krzyżowym), nawet konfekcjonowane:
1) gobeliny 20 30
2) materiały obiciowe 30 45
3) pozostałe 25 35
58.04 Welur, plusz, tkaniny pętelkowe i szenilowe, z wyjątkiem wyrobów objętych pozycją nr 55.08 i pozycją nr 58.05 20 30
58.05 Wąskie wyroby tkane oraz taśmy bez wątku (bolduk) połączone za pomocą kleju, z wyjątkiem wyrobów objętych pozycją nr 58.06 20 30
58.06 Etykiety, odznaki i podobne wyroby tkane, nie haftowane, w sztukach, taśmach lub wykrojone według kształtu lub rozmiaru 20 30
58.07 Przędza szenilowa (również wyczeski przędzy szenilowej), przędza w obwoju (z wyjątkiem przędzy metalizowanej objętej pozycją nr 52.01 i przędzy z włosia końskiego w obwoju); plecionki i ozdobne wyroby pasmanteryjne w sztukach; frędzle; pompony i podobne:
1) szenila 10 15
2) plecionki 20 30
3) ozdobne wyroby pasmanteryjne 15 25
4) pozostałe 18 27
58.08 Tiul i inne tkaniny siatkowe gładkie (z wyjątkiem tkanin plecionych, dzianin lub wyrobów szydełkowanych) 20 30
58.09 Tiule i inne tkaniny siatkowe wzorzyste (z wyjątkiem tkanin plecionych, dzianin lub wyrobów szydełkowanych); koronki ręczne lub maszynowe w sztukach, taśmach lub motywach:
1) tiule 18 27
2) koronki 25 35
3) pozostałe 20 30
58.10 Hafty w sztukach, taśmach lub motywach 30 45
Rozdział  59

Wata, file, sznurek, powrozy, liny i kable, tkaniny specjalne, tkaniny impregnowane i powlekane, wyroby techniczne z materiałów włókienniczych

Uwagi:

1. A) W rozumieniu niniejszego rozdziału określenie "tkanina" dotyczy tkanin objętych rozdziałami od 50 do 57 i pozycjami nr 58.04 i 58.05, plecionek i wyrobów pasmanteryjnych w sztukach, objętych pozycją nr 58.07; tiulu i innych tkanin siatkowych, objętych pozycjami nr 58.08 i 58.09; koronek objętych pozycją nr 58.09 oraz dzianin objętych pozycją nr 60.01.

B) W niniejszej nomenklaturze określenie "file" dotyczy tkanin złożonych ze splecionych włókien przędnych, których spójność zwiększono przez zszycie z użyciem włókien z samej tkaniny.

2. A) Pozycja nr 59.08 obejmuje tkaniny impregnowane, powlekane i laminowane pochodnymi celulozy lub innymi tworzywami sztucznymi, niezależnie od rodzaju tworzywa sztucznego i masy metra kwadratowego (pianki, gąbki itp.).

Pozycja nie obejmuje jednak:

a) tkanin, których impregnacja, powleczenie lub pokrycie nie jest widoczne gołym okiem (rozdziały od 50 do 58 i 60); dla celów klasyfikacji nie są brane pod uwagę zmiany barwy powodowane tymi zabiegami;

b) wyrobów, które nie mogą być nawinięte ręcznie, bez spękania, wokół cylindra o średnicy 7 mm, w temperaturze od 15° do 30°C (zwykle rozdział 39); lub

c) wyrobów, w których tkanina jest całkowicie powleczona lub pokryta po obydwu stronach tworzywami sztucznymi (rozdział 39).

B) Pozycja nr 59.12 nie obejmuje:

a) tkanin, których impregnacja lub powleczenie nie jest widoczne gołym okiem (zwykle rozdziały od 50 do 58 i 60); dla celów klasyfikacji nie są brane pod uwagę zmiany barwy powodowane tymi zabiegami;

b) tkanin malowanych w desenie (innych niż brezenty i płótna malowane na dekoracje teatralne, tła atelier i podobnych);

c) tkanin pokrytych puchem, pyłem, sproszkowanym korkiem itp.;

d) tkanin wykańczanych apreturą z substancji skrobiowej lub z podobnych substancji.

3. W rozumieniu pozycji nr 59.11 określenie "tkaniny gumowane" dotyczy:

a) tkanin impregnowanych, powleczonych, pokrytych lub laminowanych gumą:

- o masie 1 m2 nie większej niż 1.500 g,

- o masie 1 m2 powyżej 1.500 g i zawartości powyżej 50% materiałów włókienniczych;

b) tkanin, niezależnie od masy ich metra kwadratowego, komponowanych przez połączenie równoległych, tekstylnych włókien przędzy i gumy;

c) płyt, arkuszy lub taśm z gumy piankowej, gąbczastej lub komórkowej, połączonych z tkaniną, innych niż objęte rozdziałem 40 (ostatni ustęp uwagi 2 do tego rozdziału).

4. Pozycja nr 59.16 nie obejmuje:

a) materiałów na pasy transmisyjne przenośnikowe lub podnośnikowe, o grubości mniejszej niż 3 mm; albo

b) transmisyjnych, przenośnikowych i podnośnikowych pasów lub materiałów na te pasy z tkanin - impregnowanych, powlekanych, pokrywanych lub laminowanych gumą, lub z przędzy włókienniczej albo sznurka, impregnowanych lub powlekanych gumą (pozycja nr 40.10).

5. Pozycja nr 59.17 obejmuje następujące wyroby, nie objęte innymi pozycjami działu XI:

a) wyroby włókiennicze (z wyjątkiem tych, które mają charakter wyrobów objętych pozycjami od nr 59.14 do nr 59.16), tj.:

- tkaniny, filce, tkaniny podbite filcem, powlekane, pokryte lub laminowane gumą, skórą albo innymi materiałami w rodzaju powszechnie używanych do wyrobu obić zgrzeblarskich i podobnych wyrobów stosowanych w maszynach i instalacjach,

- gazę młynarską,

- tkaniny filtracyjne stosowane w prasach olejarskich i podobnych, z materiałów włókienniczych lub włosów ludzkich,

- tkaniny, również filcowane, impregnowane lub powlekane w rodzaju powszechnie używanych w maszynach papierniczych i innych, cylindryczne lub zamknięte, z jedną lub wieloma osnowami i/lub wątkami albo tkane płasko z wieloma osnowami i/lub wątkami,

- tkaniny wzmocnione metalem, stosowane w maszynach i instalacjach,

- tkaniny z przędzy metalizowanej, objęte pozycją nr 52.01, stosowane w maszynach papierniczych lub innych maszynach,

- sznury, szpagaty itp., również powlekane, impregnowane lub wzmocnione metalem, stosowane w maszynach lub instalacjach jako pakunki lub materiały smarujące;

b) wyroby włókiennicze (z wyjątkiem objętych pozycjami od nr 59.14 do nr 59.16) stosowane w maszynach albo instalacjach, jako uszczelki, podkładki, tarcze polerskie i inne części maszyn.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
59.01 Wata i artykuły z waty, wyczeski włókiennicze, proszek oraz rozdrobnione resztki włókien:
1) watolina 20 30
2) pozostałe 25 35
59.02 Filce i artykuły z filcu, nawet impregnowane lub powlekane 15 25
59.03 Włókniny i przędziny oraz wyroby z nich, nawet impregnowane lub powlekane:
1) włókniny wykończone:
a) odzieżowe 15 25
b) specjalne i techniczne 10 15
c) pozostałe 15 25
2) pozostałe 15 25
59.04 Sznurki, liny, kable i powrozy, nawet plecione:
1) sznury i sznurki 15 25
2) pozostałe 12 18
59.05 Siatki i materiały siatkowe, wykonane ze sznurka, lin lub powrozów, gotowe sieci rybackie z przędzy, sznurka, lin lub powrozów:
1) sieci z bawełny 10 15
2) pozostałe 15 25
59.06 Inne wyroby z przędzy, sznurka, powrozów, lin lub kabli, z wyjątkiem tkanin z tych materiałów i artykułów wykonanych z takich tkanin 20 30
59.07 Tkaniny powlekane gumą lub substancją skrobiową, używane do opraw książek itp., techniczna kalka płócienna, płótna zagruntowane do celów malarskich, płótno klejone i inne tkaniny do formowania stożków do kapeluszy lub podobnego zastosowania:
1) techniczna kalka płócienna 15 25
2) tkaniny introligatorskie 10 15
3) pozostałe 18 27
59.08 Tkaniny impregnowane, powlekane, pokrywane i laminowane pochodnymi celulozy lub innymi tworzywami sztucznymi 15 25
59.10 Linoleum i materiały przygotowane na podstawie tkanin w sposób podobny do linoleum, nawet wycinane według kształtu lub dostosowane do nakrycia podłóg; wykładziny podłogowe składające się z powłoki na podkładzie włókienniczym, również wykrojone według kształtu 30 45
59.11 Tkaniny gumowane, z wyjątkiem gumowanych dzianin i materiałów szydełkowanych 25 35
59.12 Tkaniny impregnowane lub powlekane w inny sposób, płótna malowane jako dekoracje teatralne, tła atelier i podobne:
1) tkaniny powlekane albo impregnowane

olejem lub preparatami na podstawie

olejów schnących:

a) cerata 25 35
b) pozostałe 20 30
2) pozostałe 30 45
59.13 Tkaniny elastyczne i wyroby pasmanteryjne (z wyjątkiem wyrobów dzianych i szydełkowanych), wykonane z materiału włókienniczego, połączonego z nitką gumową 20 30
59.14 Knoty tkane, plecione lub dziane z materiałów włókienniczych, do lamp, kuchenek, zapalniczek, świec i wyrobów podobnych; koszulki żarowe oraz dzianiny cylindryczne do ich wyrobu 30 45
59.15 Włókiennicze przewody rurowe i przewody podobne, również z wykładziną, zbrojeniem lub akcesoriami z innych materiałów 25 35
59.16 Transmisyjne, przenośnikowe i podnośnikowe pasy lub materiały na te pasy, z materiałów włókienniczych, nawet wzmacniane metalem lub innym materiałem:
1) pasy transportowe 12 18
2) pozostałe 20 30
59.17 Tkaniny i wyroby z materiałów włókienniczych, stosowane w maszynach lub instalacjach 12 18
Rozdział  60

Wyroby dziane i szydełkowane

Uwagi:

1. Niniejszy rozdział nie obejmuje:

a) koronek szydełkowanych, objętych pozycją nr 58.09;

b) wyrobów dzianych i szydełkowanych, objętych rozdziałem 59;

c) gorsetów, pasów gorsetowych, pasów podwiązkowych, biustonoszy, szelek, podwiązek itp. (pozycja nr 61.09);

d) odzieży używanej i innych artykułów, objętych pozycją nr 63.01;

lub

e) aparatów ortopedycznych, pasów lekarskich, przepuklinowych i podobnych (pozycja nr 90.19).

2. Pozycje od nr 60.02 do nr 60.06 obejmują wyroby dziane i szydełkowane oraz ich części:

a) dziane i szydełkowane na określone kształty, niezależnie od tego, czy są importowane jako oddzielne jednostki, czy też w formie jednostek numerycznych w długości;

b) konfekcjonowane szyciem lub inaczej.

3. W rozumieniu pozycji nr 60.06 dzianiny i materiały szydełkowane, zawierające nitki gumowe lub taśmy ściągające, nie są zaliczane do wyrobów elastycznych.

4. Niniejszy rozdział obejmuje określone wyroby wykonane z nitki metalowej, używane w odzieży, meblach itp.

5. W rozumieniu niniejszego rozdziału:

a) określenie "elastyczny" dotyczy materiałów włókienniczych z nitką gumową;

b) określenie "gumowany" dotyczy impregnowania, powlekania, pokrycia lub laminowania gumą albo wykonania wyrobu z nitki włókienniczej impregnowanej, powlekanej albo pokrytej gumą.

6. W niniejszej nomenklaturze określenie "wyroby dziane" obejmuje towary zszywane, w których ściegi łańcuszkowe tworzone są z przędzy włókienniczej.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
60.01 Dzianiny i materiały szydełkowane, nieelastyczne i nie gumowane:
1) z włókien naturalnych 20 30
2) pozostałe 25 35
60.02 Rękawiczki, mitenki, rękawice z jednym palcem, dziane lub szydełkowane, nieelastyczne i gumowane 20 30
60.03 Pończochy, podpończochy, skarpety, skarpetki, podkolanówki i podobne wyroby dziane lub szydełkowane nieelastyczne i nie gumowane:
1) skarpetki 30 45
2) pończochy 25 35
3) pozostałe 25 35
60.04 Bielizna dziana i szydełkowana, nieelastyczna i nie gumowana:
1) rajstopy 20 30
2) pozostała:
a) z włókien naturalnych 15 25
b) pozostała 25 35
60.05 Odzież wierzchnia i inne wyroby, dziane lub szydełkowane, nieelastyczne i nie gumowane 30 45
60.06 Dzianiny, materiały szydełkowane, elastyczne i gumowane oraz wyroby z nich (również nakolanniki i pończochy elastyczne) 25 35
Rozdział  61

Odzież i dodatki odzieżowe z materiałów włókienniczych, inne niż wyroby z dzianin i wyroby szydełkowane

Uwagi:

1. Niniejszy rozdział obejmuje wyłącznie wyroby wykonane z tkanin (również z filcu, włókniny, plecionki lub pasmanterii, objętych pozycją nr 58.07, oraz tiulu i innych siatkowych tkanin i koronek) lub z tkanin z nitki metalowej, z wyjątkiem wyrobów z dzianin i materiałów szydełkowanych, innych niż objęte pozycją nr 61.09.

2. Niniejszy rozdział nie obejmuje:

a) odzieży używanej i innych wyrobów, objętych pozycją nr 63.01;

lub

b) aparatów ortopedycznych, pasów lekarskich, przepuklinowych i podobnych (pozycja nr 90.19).

3. W rozumieniu pozycji od nr 61.01 do nr 61.04:

a) wyroby, które nie są rozpoznawalne jako odzież męska i chłopięca lub damska i dziewczęca klasyfikowane są do pozycji nr 61.02 lub nr 61.04;

b) określenie "odzież niemowlęca" dotyczy:

- odzieży dla małych dzieci (nie będącej eleganckim ubraniem dziewczęcym lub chłopięcym),

- pieluszek niemowlęcych.

4. Szale i wyroby typu szali, kwadratowe lub podobne, których żaden bok nie przekracza 60 cm, klasyfikowane są jako chustki (pozycja nr 61.05). Chustki, których jakikolwiek bok przekracza 60 cm, klasyfikowane są do pozycji nr 61.06.

5. Niniejszy rozdział obejmuje materiały włókiennicze (inne niż dzianiny i materiały szydełkowane) cięte wg wykroju do wykonania wyrobów objętych rozdziałem.

Pozycja nr 61.09 obejmuje również dzianiny i materiały szydełkowane, o określonych kształtach, do wykonania wyrobów objętych tą pozycją, niezależnie od tego, czy są importowane jako oddzielne jednostki, czy też w formie jednostek numerycznych w długości.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
61.01 Odzież wierzchnia męska i chłopięca 30 45
61.02 Odzież wierzchnia damska, dziewczęca i niemowlęca:
1) niemowlęca 15 25
2) pozostała 30 45
61.03 Bielizna męska i chłopięca, łącznie z kołnierzykami, gorsami i mankietami 30 45
61.04 Bielizna damska, dziewczęca i niemowlęca:
1) niemowlęca 15 25
2) pozostała 30 45
61.05 Chustki 35 50
61.06 Szale, szarfy, szaliki, mantyle, woalki i wyroby podobne 30 45
61.07 Krawaty, muszki i krawatki 35 50
61.09 Gorsety, pasy gorsetowe, pasy podwiązkowe, biustonosze, szelki, podwiązki i wyroby podobne (również z dzianin i materiałów szydełkowanych), nawet elastyczne:
1) gorsety, pasy biodrowe, biustonosze:
a) elastyczne 20 30
b) pozostałe 25 35
2) pozostałe 22 33
61.10 Rękawiczki, mitenki, rękawice z jednym palcem, pończochy, skarpety i podkolanówki, inne niż dziane i szydełkowane:
1) rękawiczki:
a) ochronne i robocze 20 30
b) pozostałe 35 50
2) pończochy i skarpetki 25 35
61.11 Konfekcjonowane dodatki do odzieży (np. potniki, podkładki na ramiona i inne, pasy, zarękawki, rękawy ochronne, kieszenie):
1) kołnierzyki, krezy, kwety, gorsy, żaboty,

mankiety, falbanki, karczki oraz podobne

dodatki i przybrania odzieży i bielizny

damskiej i dziewczęcej

35 50
2) pozostałe 30 45
Rozdział  62

Inne konfekcjonowane wyroby włókiennicze

Uwagi:

1. Niniejszy rozdział obejmuje wyłącznie wyroby z tkanin (innych niż filc, włókniny i przędziny) lub z plecionek albo pasmanterii objętej pozycją nr 58.07, nie dziane i nie szydełkowane.

2. Niniejszy rozdział nie obejmuje:

a) wyrobów objętych rozdziałami 58, 59 i 61; oraz

b) odzieży używanej i innych wyrobów, objętych pozycją nr 63.01.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
62.01 Pledy i koce:
1) bawełniane 15 25
2) wełniane 35 50
3) pozostałe 40 60
62.02 Bielizna pościelowa, stołowa, kąpielowa i kuchenna, firanki, zasłony i inne wyroby dekoracyjne:
1) bielizna pościelowa:
a) bawełniana 20 30
b) lniana 35 50
c) pozostała 30 45
2) obrusy:
a) bawełniane 20 30
b) lniane 35 50
c) pozostałe 30 45
3) ręczniki:
a) bawełniane 20 30
b) pozostałe 30 45
4) ścierki:
a) lniane 35 50
b) pozostałe 25 35
5) firanki:
a) bawełniane 20 30
b) z włókien sztucznych 35 50
c) pozostałe 30 45
6) pozostałe 30 45
62.03 Worki i torebki w rodzaju używanych do pakowania towarów:
1) worki:
a) jutowe 10 15
b) pozostałe 20 30
2) pozostałe 20 30
62.04 Plandeki, żagle, zewnętrzne osłony przeciwsłoneczne, namioty i wyroby kempingowe:
1) plandeki 20 30
2) żagle 20 30
3) markizy 35 50
4) namioty 35 50
5) śpiwory 30 45
6) pozostałe wyposażenie biwakowe 20 30
62.05 Inne konfekcjonowane wyroby włókiennicze (łącznie z wzorami i wykrojami odzieży) 20 30
Rozdział  63

Odzież i inne wyroby włókiennicze używane; szmaty

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
63.01 Odzież, dodatki do odzieży, pledy i koce, bielizna domowa i artykuły dekoracyjne (z wyjątkiem objętych pozycjami nr 58.01, 58.02 lub 58.03), z materiałów włókienniczych; obuwie i nakrycia głowy z wszelkich materiałów - z wyraźnymi śladami używania, importowane luzem lub w belach, workach albo podobnych opakowaniach 30 45
63.02 Używane lub nowe szmaty, resztki sznurka, powrozów, lin i kabli oraz zużyte wyroby ze sznurka, powrozów, lin i kabli 3 5
DZIAŁ  XII

OBUWIE, NAKRYCIA GŁOWY, PARASOLE, PARASOLKI, OSŁONY OD SŁOŃCA; BICZE, SZPICRUTY I ICH CZĘŚCI; PIÓRA WYKOŃCZONE, WYROBY Z PIÓR; SZTUCZNE KWIATY; WYROBY Z WŁOSÓW LUDZKICH

Rozdział  64

Obuwie, getry i wyroby podobne oraz ich części

Uwagi:

1. Niniejszy rozdział nie obejmuje:

a) obuwia bez podeszew, z dzianin lub materiałów szydełkowanych (pozycja nr 60.03) lub z innych materiałów włókienniczych (oprócz filcu, włókniny i przędziny) (pozycja nr 62.05);

b) obuwia używanego, objętego pozycją nr 63.01;

c) wyrobów z azbestu (pozycja nr 68.13);

d) obuwia ortopedycznego, aparatów ortopedycznych lub ich części (pozycja nr 90.19);

e) obuwia o charakterze zabawek, butów łyżwiarskich z przymocowanymi łyżwami (rozdział 97).

2. W rozumieniu pozycji nr 64.05 i nr 64.06 określenie "części" nie dotyczy szpilek, ochraniaczy do podeszew i obcasów, haków na buty, kółek, sprzączek, ozdób, galonów, koronek, pomponów lub innej pasmanterii (które należy klasyfikować do odpowiednich pozycji) oraz guzików lub innych wyrobów, objętych pozycją nr 98.01.

3. W rozumieniu pozycji nr 64.01 określenie "kauczuk lub tworzywo sztuczne" dotyczy jakiejkolwiek tkaniny, pokrytej lub powleczonej zewnętrznie kauczukiem lub tworzywem sztucznym.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
64.01 Obuwie z zewnętrznymi podeszwami i wierzchem z kauczuku lub z tworzywa sztucznego:
1) obuwie:
a) robocze i ochronne 12 18
b) pozostałe 25 35
2) obuwie kąpielowe 20 30
3) pozostałe 20 30
64.02 Obuwie z zewnętrznymi podeszwami ze skóry naturalnej, sztucznej lub regenerowanej; obuwie (z wyjątkiem objętego pozycją nr 64.01) z zewnętrznymi podeszwami z kauczuku lub z tworzywa sztucznego:
1) obuwie z cholewką skórzaną, z zewnętrzną

podeszwą ze skóry:

a) obuwie sportowe 15 25
b) pozostałe 20 30
2) obuwie z cholewką skórzaną, z zewnętrzną

podeszwą z kauczuku lub z tworzywa

sztucznego

25 35
3) obuwie ochronne 15 25
4) pozostałe 20 30
64.03 Obuwie z drewna lub obuwie z zewnętrznymi podeszwami z drewna lub z korka:
1) obuwie z zewnętrzną podeszwą z drewna 25 35
2) obuwie z zewnętrzną podeszwą z korka 15 25
64.04 Obuwie z zewnętrznymi podeszwami z innych materiałów (sznurek, tektura, tkanina, filc, plecionka z wikliny itp.) 25 35
64.05 Części obuwia (łącznie z wierzchami, podeszwami wewnętrznymi i obcasami do przykręcania) z wszelkich materiałów, z wyjątkiem metalu:
1) podeszwy zewnętrzne z tworzyw sztucznych 15 25
2) pozostałe 20 30
64.06 Getry, nagolenniki, sztylpy, ochraniacze kości piszczelowej i wyroby podobne oraz ich części 20 30
Rozdział  65

Nakrycia głowy oraz ich części

Uwagi:

1. Niniejszy rozdział nie obejmuje:

a) używanych nakryć głowy, objętych pozycją nr 63.01;

b) siatek na głowę wykonanych z włosów ludzkich (pozycja nr 67.04);

c) azbestowych nakryć głowy (pozycja nr 68.13);

d) kapeluszy i czapek dla lalek lub innych, o charakterze zabawek oraz kotylionów karnawałowych, objętych rozdziałem 97.

2. Pozycja nr 65.02 nie obejmuje zszywanych stożków do kapeluszy (z wyjątkiem sporządzonych przez zszycie w spirale, plecionych lub innych pasków).

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
65.01 Formy kapeluszy, korpusy kapeluszy i stożki z filcu nie modelowane do kształtu i bez rond; płaty i rury (łącznie z rurami rozciętymi) z filcu 30 45
65.02 Stożki plecione lub wykonane z plecionych lub innych pasków z jakiegokolwiek materiału, nie modelowane do kształtu i bez rond 20 30
65.03 Kapelusze i inne nakrycia głowy z filcu, wykonane ze stożków i krążków filcowych, objętych pozycją nr 65.01, również z podszyciem lub przybraniem 30 45
65.04 Kapelusze i inne nakrycia głowy plecione lub wykonane z plecionych lub innych pasków z jakiegokolwiek materiału, nawet z podszyciem lub przybraniem 20 30
65.05 Kapelusze i inne nakrycia głowy (oraz siatki na włosy), dziane lub szydełkowane oraz wykonane z koronki, filcu lub innych tkanin (oprócz wykonanych z pasków), nawet z podszyciem lub przybraniem 35 50
65.06 Inne nakrycia głowy, nawet z podszyciem lub przybraniem:
1) kapelusze:
a) skórzane 25 35
b) futrzane 30 45
c) pozostałe 30 45
2) nakrycia głowy robocze i ochronne, z

wyjątkiem objętych pozycjami od nr 65.03

do nr 65.05 i nr 68.13

15 25
3) pozostałe 20 30
65.07 Taśmy do wewnętrznego wykańczania kapeluszy, podszewki, osłony nakryć głowy, sztywne konstrukcje szkieletowe kapeluszy, ramy do kapeluszy (łącznie z urządzeniami sprężynowymi do kapeluszy składanych), daszki do czapek i wiązania do nakryć głowy:
1) podszewka do kapeluszy 30 45
2) daszki do czapek 20 30
3) pozostałe 18 27
Rozdział  66

Parasole i parasolki, osłony od słońca, laski, bicze, szpicruty i ich części

Uwagi:

1. Niniejszy rozdział nie obejmuje:

a) tyczek mierniczych i podobnych (pozycja nr 90.16);

b) lasek - strzelb, lasek - szpad, lasek wypełnionych ołowiem itp. (rozdział 93);

c) wyrobów objętych rozdziałem 97, a zwłaszcza parasolek o charakterze zabawek, kijów hokejowych, kijów golfowych oraz kijów narciarskich.

2. Pozycja nr 66.03 nie obejmuje dodatków z materiałów włókienniczych oraz pokrowców, osłon, pomponów, uchwytów do rękojeści itp., wykonanych z wszelkich materiałów, przeznaczonych do wyrobów objętych pozycjami nr 66.01 i 66.02.

Omawiane dodatki należy klasyfikować oddzielnie, nawet wtedy, gdy są importowane łącznie z wyrobami, do których są przeznaczone, lecz nie są z nimi w sposób trwały połączone.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
66.01 Parasole, parasolki i osłony od słońca (łącznie z parasolkami-laskami, parasolkami-namiotami, parasolami ogrodowymi itp.):
1) parasole damskie i męskie:
a) składane 15 25
b) pozostałe 20 30
2) pozostałe 20 30
66.02 Laski (łącznie z laskami używanymi przy wspinaniu i laskami-stołkami), laski z trzciny, bicze, szpicruty itp.:
1) laski 20 30
2) bicze, szpicruty 30 45
3) pozostałe 30 45
66.03 Części i przybory, ozdoby oraz akcesoria wyrobów objętych pozycjami nr 66.01 lub nr 66.02 15 25
Rozdział  67

Pióra i puch wykończone oraz wyroby z piór i puchu; sztuczne kwiaty; wyroby z włosów ludzkich

Uwagi:

1. Niniejszy rozdział nie obejmuje:

a) tkanin z włosów ludzkich (pozycja nr 59.17);

b) motywów kwiatowych z koronek, haftów i innych materiałów włókienniczych (dział XI);

c) obuwia (rozdział 64);

d) nakryć głowy (rozdział 65);

e) puszków do pudru (pozycja nr 96.05) oraz sit z włosów (pozycja nr 96.06);

f) wyrobów o charakterze zabawek lub artykułów sportowych, kotylionów, ozdób choinkowych (np. sztucznych choinek - rozdział 97).

2. Pozycja nr 67.01 nie obejmuje:

a) wyrobów (np. pościeli), w których pióra lub puch stanowią materiał wyściełający lub wypełniający, objętych pozycją nr 94.04;

b) odzieży i konfekcji, w których pióra i puch stanowią ozdobę lub materiał wypełniający;

c) sztucznych kwiatów i liści, ich części oraz wyrobów wykonanych z nich, objętych pozycją nr 67.02.

3. Pozycja nr 67.02 nie obejmuje:

a) wyrobów ze szkła (rozdział 70);

b) sztucznych kwiatów, liści lub owoców z: ceramiki, kamieni, metali, drewna lub innych materiałów, wykonanych w całości przez odlewanie, wytłaczanie, kucie, rzeźbienie lub inną metodą, albo wyrobów gotowych, składających się z kilku części połączonych inaczej niż przez wiązanie, klejenie albo podobnym sposobem.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
67.01 Skóry ptasie oraz inne części ptaków z piórami lub puchem, pióra, części piór, puch i wyroby z piór i puchu, z wyjątkiem objętych pozycją nr 05.07 i z wyjątkiem obrobionych, twardych części piór:
1) odkurzacze z piór 30 45
2) pozostałe 20 30
67.02 Sztuczne kwiaty, liście, owoce i ich części; wyroby ze sztucznych kwiatów, liści i owoców 25 35
67.03 Włosy ludzkie uczesane, przerzedzone, rozjaśnione lub obrobione innym sposobem; wełna, inne włosy zwierzęce i materiały włókiennicze, przygotowane do produkcji wyrobów perukarskich:
1) włosy ludzkie 15 25
2) pozostałe 18 27
67.04 Peruki, sztuczne brody, brwi, rzęsy, warkocze i podobne wyroby z włosów ludzkich, zwierzęcych lub materiałów włókienniczych; inne wyroby z włosów ludzkich (łącznie z siatkami na włosy):
1) peruki i loki:
a) z włosów ludzkich 20 30
b) pozostałe 30 45
2) pozostałe 30 45
DZIAŁ  XIII

WYROBY Z KAMIENI, GIPSU, CEMENTU, AZBESTU, MIKI I PODOBNYCH MATERIAŁÓW; WYROBY CERAMICZNE; SZKŁO I WYROBY ZE SZKŁA

Rozdział  68

Wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki i podobnych materiałów

Uwagi:

1. Niniejszy rozdział nie obejmuje:

a) produktów objętych rozdziałem 25;

b) papieru i tektury, impregnowanych lub powlekanych, objętych pozycją nr 48.07 (np. papieru pokrytego proszkiem z miki lub grafitu, tektury i papieru bitumicznego lub asfaltowego);

c) tkanin impregnowanych lub powlekanych, objętych rozdziałem 59 (np. tkanin pokrytych miką lub impregnowanych asfaltem lub masą bitumiczną);

d) towarów objętych rozdziałem 71;

e) narzędzi lub ich części, objętych rozdziałem 82;

f) kamieni litograficznych, objętych pozycją nr 84.34;

g) izolatorów elektrycznych, objętych pozycją nr 85.25 oraz osprzętu z materiałów izolacyjnych, objętych pozycją nr 85.26;

h) ściernic dentystycznych, objętych pozycją nr 90.17;

ij) produktów objętych rozdziałem 91 (np. zegarów i obudów zegarów);

k) towarów objętych pozycją nr 95.08, jeśli są wykonane z materiałów wyszczególnionych w uwadze 2b do rozdziału 95;

l) produktów objętych rozdziałem 97 (np. zabawek, gier i artykułów sportowych);

m) towarów objętych pozycją nr 98.01 (np. guzików), pozycją nr 98.05 (np. rysików), pozycją nr 98.06 (np. tabliczek łupkowych do rysowania);

n) dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, objętych rozdziałem 99.

2. W rozumieniu pozycji nr 68.02 określenie "obrobione kamienie budowlane lub na pomniki" dotyczy nie tylko kamieni używanych głównie w budownictwie, wymienionych w pozycjach nr 25.15 i 25.16, lecz również wszelkich kamieni naturalnych podobnie obrabianych (np. kwarcytu, krzemienia, dolomitu, steatytu), z wyjątkiem łupków.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
68.01 Kostki i płyty nawierzchniowe, krawężniki i płyty chodnikowe, z kamieni naturalnych, z wyjątkiem łupków 20 30
68.02 Obrobione kamienie budowlane lub na pomniki i wyroby z nich (łącznie z kostkami do mozaiki), z wyjątkiem objętych pozycją nr 68.01 i rozdziałem 69:
1) elementy budowlane kamienne-obrobione 20 30
2) kostki i kamienie do mozaiki 25 35
3) pozostałe 20 30
68.03 Obrobione łupki i wyroby z łupków naturalnych, łącznie z wyrobami z łupków zlepianych 20 30
68.04 Osełki do ręcznego polerowania, ostrzenia, szlifowania itp.; kamienie młyńskie, kamienie do ostrzenia, ściernice itp. (łącznie z tarczami ściernymi, szlifierskimi, polerskimi, do kształtowania i cięcia, głowicami, krążkami, ostrzami), wykonane z kamieni naturalnych (spiekanych lub nie), ze spiekanych naturalnych lub sztucznych materiałów ściernych lub ceramicznych, z rdzeniami, trzonkami, gniazdami, osiami i podobnymi częściami (lub bez nich), wykonanymi z innych materiałów, lecz bez kratownic, szkieletów konstrukcji i podstaw; segmenty i inne gotowe części takich kamieni i kół, wykonane z kamieni naturalnych (spiekanych lub nie), ze spiekanych naturalnych lub sztucznych materiałów ściernych lub ceramicznych:
1) z dodatkiem pyłu diamentowego 10 15
2) pozostałe 20 30
68.06 Proszek lub ziarno z naturalnych lub sztucznych materiałów ściernych, na podłożu z tkanin, papieru, tektury lub innych materiałów, nawet ciętych w kształtki, zszytych lub inaczej połączonych 20 30
68.07 Wełna żużlowa, wełna skalna i podobne wełny mineralne; wermikulit porowaty, iły porowate, żużel spieniony, pumeks hutniczy i podobne porowate materiały mineralne, mieszaniny oraz wyroby z materiałów mineralnych, używane do izolacji termicznej, akustycznej, z wyjątkiem materiałów objętych pozycją nr 68.12 i nr 68.13 oraz rozdziałem 69:
1) wełna mineralna i wyroby z wełny

mineralnej

15 25
2) pozostałe 20 30
68.08 Wyroby z asfaltu lub z podobnych materiałów (np. bitumu naftowego, paku ze smoły węglowej) 25 35
68.09 Płyty, płytki, bloki, tafle i podobne elementy wykonane z: włókien roślinnych, wełny drzewnej, słomy lub z odpadów drzewnych (łącznie z trocinami), złączonych cementem, gipsem lub innymi spoiwami mineralnymi 25 35
68.10 Wyroby z gipsu i mieszanek gipsowych 25 35
68.11 Wyroby cementowe, betonowe, ze sztucznego kamienia, nawet zbrojone, łącznie z wyrobami z cementu żużlowego bezklinkierowego lub z lastryka:
1) wyroby z betonu 20 30
2) pozostałe 20 30
68.12 Wyroby azbestowo-cementowe, celulozowo-cementowe i podobne 20 30
68.13 Azbest obrobiony; wyroby z azbestu, inne niż objęte pozycją nr 68.14 (papier azbestowy, nici, tkaniny, odzież, nakrycia głowy, obuwie itp.), nawet wzmocnione; mieszaniny na podstawie azbestu, azbestu i węglanu magnezowego oraz wyroby z tych materiałów:
1) włókna 10 15
2) tkaniny, odzież i obuwie ochronne 20 30
3) pozostałe 25 35
68.14 Okładziny cierne (segmenty, tarcze, pierścienie, taśmy, arkusze, pasy, płyty, rolki itp.) używane do hamulców, sprzęgieł itp., wykonane na podstawie azbestu, innych substancji mineralnych lub celulozy, nawet połączone z materiałami włókienniczymi lub innymi 20 30
68.15 Mika obrobiona i wyroby z miki, łącznie z miką na podłożu z papieru lub tkanin (np. mikanit, mikafolia) 20 30
68.16 Wyroby z kamieni lub innych substancji mineralnych (łącznie z wyrobami z torfu), gdzie indziej nie wymienione lub włączone 25 35
Rozdział  69

Wyroby ceramiczne

Uwagi:

1. Niniejszy rozdział obejmuje wyroby ceramiczne wypalone, po uprzednim nadaniu kształtów. Pozycje od nr 69.04 do nr 69.14 obejmują inne wyroby niż izolacyjne i ogniotrwałe.

2. Niniejszy rozdział nie obejmuje:

a) wyrobów objętych rozdziałem 71 (np. sztucznej biżuterii);

b) cermetali (pozycja nr 81.04);

c) izolatorów elektrycznych (pozycja nr 85.25) oraz osprzętu z materiałów izolacyjnych objętego pozycją nr 85.26;

d) sztucznych zębów ceramicznych (pozycja nr 90.19);

e) wyrobów zegarmistrzowskich objętych rozdziałem 91 (np. zegarów i obudów zegarów);

f) wyrobów objętych rozdziałem 97 (np. zabawek, gier, artykułów sportowych);

g) guzików, fajek do palenia oraz innych artykułów, objętych rozdziałem 98;

h) dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków (rozdział 99).

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
I. Wyroby izolacyjne i ogniotrwałe
69.01 Cegły, płyty, bloki i inne wyroby izolacyjne z miazgi krzemionkowej kopalnej lub podobnych ziem krzemionkowych (ziemia okrzemkowa, trypolit lub diatomit) 15 25
69.02 Ogniotrwałe: cegły, bloki, płytki i podobne wyroby ogniotrwałe budowlane, z wyjątkiem objętych pozycją nr 69.01 15 25
69.03 Inne wyroby ogniotrwałe, (np. retorty, tygle, mufle, dysze, wtyczki, wsporniki, tygle probiercze do kupelacji, rury, tulejki, osłony, pręty), z wyjątkiem wyrobów objętych pozycją nr 69.01:
1) grafitowe 15 25
2) zasadowe 15 25
3) pozostałe 15 25
II. Inne wyroby ceramiczne
69.04 Cegły budowlane (łącznie z pustakami stropowymi, płytami podporowymi lub osłaniającymi i podobnymi) 20 30
69.05 Dachówki, ozdoby architektoniczne (gzymsy, fryzy itp.) i inne budowlane wyroby ceramiczne (nasady kominowe, pustaki kominowe itp.) 20 30
69.06 Rury, złącza rur, inne wyroby kanalizacyjne oraz wyroby do podobnego użytku 20 30
69.07 Kostki i płyty nawierzchniowe lub wykładzinowe, kafle piecowe i ścienne, nie pokryte glazurą 25 35
69.08 Kostki i płyty nawierzchniowe lub wykładzinowe, kafle piecowe i ścienne, pokryte glazurą 25 35
69.09 Wyroby do celów chemicznych, laboratoryjnych i przemysłowych; koryta, wanny, kadzie i podobne zbiorniki używane w rolnictwie; kotły, dzbany i podobne pojemniki powszechnie używane do pakowania towarów lub transportu:
1) porcelanowe 20 30
2) pozostałe 15 25
69.10 Zlewy, umywalki, bidety, miski klozetowe, pisuary, wanny i podobne wyroby sanitarne:
1) porcelanowe 20 30
2) fajansowe 15 25
3) pozostałe 15 25
69.11 Zastawy stołowe i inne wyroby powszechnie używane do celów domowych lub toaletowych - z porcelany (również z porcelany nie pokrytej glazurą) 35 50
69.12 Zastawy stołowe i inne wyroby powszechnie używane do celów domowych lub toaletowych - z innych materiałów ceramicznych 30 45
69.13 Statuetki, posążki i inne wyroby zdobnicze i dekoracyjne 35 50
69.14 Inne wyroby z materiałów ceramicznych 30 45
Rozdział  70

Szkło i wyroby ze szkła

Uwagi:

1. Niniejszy rozdział nie obejmuje:

a) emalii ceramicznych (pozycja nr 32.08);

b) wyrobów objętych rozdziałem 71 (np. sztuczna biżuteria);

c) izolatorów elektrycznych (pozycja nr 85.25, oraz osprzętu z materiałów izolacyjnych objętego pozycją nr 85.26;

d) strzykawek lekarskich, sztucznych oczu, termometrów, barometrów, areometrów, gęstościomierzy, optycznie obrobionych elementów i innych artykułów, objętych rozdziałem 90;

e) zabawek, gier, artykułów sportowych, ozdób choinkowych i innych wyrobów objętych rozdziałem 97 (z wyjątkiem oczu szklanych bez mechanizmów dla lalek lub do wyposażenia innych przedmiotów, objętych rozdziałem 97);

f) guzików, termosów kompletnych, rozpylaczy do perfum i podobnych oraz innych wyrobów, objętych rozdziałem 98.

2. Użyte w pozycji nr 70.07 określenie "szkło lane, walcowane, ciągnione lub dmuchane (również szkło powlekane lub zbrojone), cięte inaczej, niż na prostokąty lub gięte albo inaczej obrobione (np. o ukosowatych lub grawerowanych krawędziach), nawet o powierzchni szlifowanej lub polerowanej" dotyczy również wyrobów z takiego szkła, pod warunkiem, że nie są one oprawione lub połączone z innymi materiałami.

3. W rozumieniu pozycji nr 70.20 określenie "wełna" dotyczy:

a) wełny mineralnej o zawartości krzemionki (SiO2) nie mniej niż 60%;

b) wełny mineralnej o zawartości krzemionki (SiO2) poniżej 60%, lecz z dodatkiem tlenków potasowego i/lub sodowego (K2O i/lub Na2O) powyżej 5% lub trójtlenku boru (B2O3) powyżej 2%. Wełny mineralne nie spełniające powyższych warunków objęte są pozycją nr 68.07.

4. W rozumieniu nomenklatury określenie "szkło" dotyczy także stopionego kwarcu, stopionej krzemionki.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
70.01 Odpady szklane (stłuczki); masa szklana (z wyjątkiem szkła optycznego) 20 30
70.03 Szkło w postaci prętów, kulek, rur - nie obrobione (z wyjątkiem szkła optycznego):
1) szkło emaliowe 20 30
2) pozostałe 15 25
70.04 Szkło lane lub walcowane - nie obrobione (również szkło powlekane lub zbrojone), nawet wzorzyste, w prostokątach 20 30
70.05 Szkło ciągnione lub dmuchane - nie obrobione (również szkło powlekane), w prostokątach 20 30
70.06 Szkło lane, walcowane, ciągnione lub dmuchane (również szkło powlekane lub zbrojone), w prostokątach, o powierzchni szlifowanej lub polerowanej, lecz więcej nie obrobione:
1) płaskie polerowane 15 25
2) pozostałe 20 30
70.07 Szkło lane, walcowane, ciągnione lub dmuchane (również powlekane lub zbrojone), cięte inaczej niż na prostokąty lub gięte albo inaczej obrobione (np. o ukosowanych lub szlifowanych krawędziach), nawet o powierzchni szlifowanej lub polerowanej; szkło izolacyjne wielowarstwowe, witrażowe i podobne 25 35
70.08 Szkło bezpieczne wykonane ze szkła hartowanego lub warstwowego, również o nadanych kształtach 15 25
70.09 Lustra szklane (również lustra wsteczne), nawet obramowane lub zabezpieczone z tyłu 25 35
70.10 Balony, butle, słoje, dzbany, pojemniki rurowe i podobne ze szkła, powszechnie używane do transportu lub pakowania towarów; pokrywki i inne zamknięcia za szkła:
1) opakowania kosmetyczne 25 35
2) pozostałe 25 35
70.11 Szklane powłoki (łącznie z bańkami i rurkami) do produkcji lamp elektrycznych, elektronowych i podobnych 20 30
70.12 Szklane wkłady do termosów lub do innych naczyń próżniowych 25 35
70.13 Wyroby ze szkła (inne niż objęte pozycją nr 70.19) powszechnie używane do celów stołowych, kuchennych, toaletowych lub biurowych, do dekoracji wnętrz lub do podobnych zastosowań:
1) gospodarcze ze szkła żaroodpornego 20 30
2) pozostałe 35 50
70.14 Wyroby szklane oświetleniowe, sygnalizacyjne i elementy optyczne ze szkła, z wyjątkiem obrobionych optycznie lub ze szkła optycznego 30 45
70.15 Szkiełka zegarowe i zegarkowe oraz podobne szkła (łącznie ze szkłami używanymi w okularach przeciwsłonecznych, lecz bez szkieł odpowiednich na soczewki korekcyjne) wygięte, wypukłe, wklęsłe i podobne; szklane kule i fragmenty kul w rodzaju używanych do produkcji szkieł zegarowych, zegarkowych i podobnych 20 30
70.16 Szklane: cegły, płyty, dachówki, bloki, kostki i inne wyroby ze szkła prasowanego lub formowanego, powszechnie używane w budownictwie: szkło porowate lub piankowe w blokach, płytach, płytkach i kokilach 20 30
70.17 Wyroby szklane laboratoryjne, sanitarne, farmaceutyczne, nawet skalowane i kalibrowane; ampułki szklane:
1) ampułki, fiolki i cylinderki 15 25
2) pozostałe 20 30
70.18 Szkło optyczne i elementy ze szkła optycznego, inne niż optycznie obrobione; półfabrykaty korekcyjnego szkła okularowego 15 25
70.19 Paciorki szklane, imitacje pereł, imitacje kamieni szlachetnych i półszlachetnych, odłamki, strużyny i podobne galanteryjne lub dekoracyjne drobne wyroby szklane oraz artykuły z nich wykonane; kostki i płytki szklane, nawet na podłożu do mozaik i podobnych dekoracji; oczy szklane, łącznie z przeznaczonymi do zabawek, lecz z wyjątkiem protez; ozdoby i inne wyroby galanteryjne ze szkła obrabianego na palniku; kuleczki szklane 30 45
70.20 Włókna szklane (łącznie z wełną szklaną), przędza, tkaniny i wyroby z nich 20 30
70.21 Inne wyroby ze szkła 25 35
DZIAŁ  XIV

PERŁY NATURALNE, KAMIENIE SZLACHETNE I PÓŁSZLACHETNE, METALE SZLACHETNE, METALE ŁĄCZONE Z METALAMI SZLACHETNYMI, WYROBY Z TYCH MATERIAŁÓW; SZTUCZNA BIŻUTERIA; MONETY

Rozdział  71

Perły naturalne, kamienie szlachetne i półszlachetne, metale szlachetne, metale łączone z metalami szlachetnymi, wyroby z tych materiałów; sztuczna biżuteria

Uwagi:

1. Z zastrzeżeniem postanowień uwagi 1a) do działu VI oraz z wyjątkami podanymi niżej niniejszy rozdział obejmuje wszystkie wyroby składające się w całości lub w części:

a) z pereł naturalnych lub z kamieni szlachetnych albo półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych);

b) z metali szlachetnych lub metali łączonych z metalami szlachetnymi.

Wyroby te klasyfikowane są wyłącznie do tego rozdziału i w żadnym innym nie występują.

2. a) Pozycje nr 71.12, 71.13 i 71.14 nie obejmują wyrobów, w których metale szlachetne lub metale łączone z metalami szlachetnymi stanowią nieznaczny dodatek, taki jak niewielkie wypełnienia lub ornamentacje (np. monogramy, okucia i obrzeża); powyższa uwaga 1b) nie ma zastosowania do takich wyrobów;

b) pozycja nr 71.15 nie obejmuje wyrobów zawierających metale szlachetne lub metale łączone z metalami szlachetnymi (innych niż określone jako nieznaczne dodatki).

3. Niniejszy rozdział nie obejmuje:

a) amalgamatów metali szlachetnych oraz metali szlachetnych w stanie koloidalnym (pozycja nr 28.49);

b) sterylnych materiałów chirurgicznych do zszywania, wypełniaczy dentystycznych i innych wyrobów, objętych rozdziałem 30;

c) przedmiotów objętych rozdziałem 32 (np. lustry);

d) torebek damskich i innych wyrobów, objętych pozycją nr 42.02 lub nr 42.03;

e) towarów objętych pozycją nr 43.03 lub nr 43.04;

f) towarów objętych działem XI (materiały włókiennicze i wyroby z nich);

g) obuwia (rozdział 64) i nakryć głowy (rozdział 65);

h) parasoli, lasek i innych artykułów, objętych rozdziałem 66;

ij) monet (rozdział 72 lub 99);

k) towarów ściernych objętych pozycjami nr 68.04, 68.06 lub rozdziałem 82 zawierających pyły i proszek z kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych lub syntetycznych); towarów objętych rozdziałem 82, których część robocza wykonana jest z kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych), na podłożu z metalu nieszlachetnego; maszyn, urządzeń mechanicznych i elektrycznych oraz ich części, objętych działem XVI, nie wykonanych w całości z kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych);

l) wyrobów objętych rozdziałami 90, 91 lub 92 (przyrządów naukowych, zegarów i zegarków lub instrumentów muzycznych);

m) broni i jej części (rozdział 93);

n) artykułów, o których mowa w uwadze 2 do rozdziału 97;

o) artykułów objętych rozdziałem 98, z wyjątkiem objętych pozycjami nr 98.01 i nr 98.12;

p) oryginalnych rzeźb i posągów (pozycja nr 99.03), przedmiotów wchodzących w skład kolekcji (pozycja nr 99.05) oraz antyków mających ponad sto lat (pozycja nr 99.06), innych niż perły naturalne, kamienie szlachetne lub półszlachetne.

4. a) Określenie "perły naturalne" dotyczy również pereł hodowanych;

b) określenie "metale szlachetne" dotyczy srebra, złota, platyny i innych metali z grupy platynowców;

c) określenie "inne metale z grupy platynowców" dotyczy irydu, osmu, palladu, rodu i rutenu.

5. W rozumieniu niniejszego rozdziału każdy stop (łącznie ze spiekaną mieszaniną i związkiem międzymetalicznym) zawierający metal szlachetny jest traktowany jako stop metalu szlachetnego wtedy i tylko wtedy, gdy jakikolwiek metal szlachetny stanowi co najmniej 2% stopu (masy).

Stopy metali szlachetnych należy klasyfikować następująco:

a) stop zawierający 2% lub więcej (masy) platyny, należy klasyfikować tylko jako stop platyny;

b) stop zawierający 2% lub więcej (masy) złota, przy braku platyny lub jej zawartości mniejszej niż 2%, należy klasyfikować tylko jako stop złota;

c) pozostałe stopy, zawierające 2% lub więcej (masy) srebra, należy klasyfikować jako stopy srebra.

W rozumieniu niniejszej uwagi metale grupy platynowców zostały odniesione do jednego metalu - platyny i są traktowane jako platyna.

6. Jeżeli pozycje nie stanowią inaczej, każdy odnośnik w niniejszych uwagach lub gdziekolwiek indziej w nomenklaturze, dotyczący metali szlachetnych lub jakiegokolwiek jednego metalu szlachetnego, dotyczy również stopów metali szlachetnych, klasyfikowanych zgodnie z podaną wyżej uwagą 5. Nie dotyczy to metali łączonych z metalami szlachetnymi oraz metali nieszlachetnych lub niemetali powlekanych albo pokrywanych metalami szlachetnymi.

7. Określenie "metale łączone z metalami szlachetnymi" dotyczy materiału wykonanego na podstawie metalowej, składającej się z jednej lub więcej płaszczyzn, pokrytej metalem szlachetnym metodą lutowania, zgrzewania, walcowania na gorąco lub innymi podobnymi metodami. Określenie dotyczy także metali inkrustowanych metalem szlachetnym.

8. W rozumieniu pozycji nr 71.12 za "biżuterię" uważa się:

a) każdy mały przedmiot zdobiący człowieka (klejnot lub nie) (np. pierścienie, bransolety, naszyjniki, brosze, zausznice, łańcuchy do zegarków, wisiorki, szpile do krawata, spinki do mankietów, guzy ozdobne, dewocjonalia lub inne medale i insygnia);

b) przedmioty osobistego użytku w rodzaju zazwyczaj noszonych w kieszeni, torebce lub na sobie (takie jak papierośnice, puderniczki, portmonetki na łańcuszku, pudełka na cukierki).

9. W rozumieniu pozycji nr 71.13 za "wyroby jubilerskie ze złota i srebra" uważa się ozdoby, zastawę stołową, przybory toaletowe, akcesoria dla palaczy tytoniu oraz inne przedmioty dekoracyjne domowego, biurowego lub kultowego użytku.

10. W rozumieniu pozycji nr 71.16 za "sztuczną biżuterię" uważa się biżuterię zgodnie z określeniem podanym wyżej w uwadze 8a) (ale z wyjątkiem guzików, guzów, spinek do mankietów i innych wyrobów, objętych pozycją nr 98.01, oraz grzebieni, spinek do włosów i podobnych wyrobów, objętych pozycją nr 98.12), nie zawierającą pereł naturalnych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych) ani też metali szlachetnych lub metali łączonych z metalami szlachetnymi (z wyjątkiem powlekanych lub stanowiących nieznaczne dodatki) i składającą się:

a) całkowicie lub częściowo z metalu nieszlachetnego, nawet powlekanego metalem szlachetnym; lub

b) z przynajmniej dwóch materiałów (np. drewna i szkła, kości i bursztynu, masy perłowej i tworzyw sztucznych), nie biorąc pod uwagę materiału (np. sznur do naszyjnika), stosowanego wyłącznie dla połączenia.

11. Kasetki, pudełka i podobne pojemniki, importowane z wyrobami objętymi niniejszym rozdziałem, klasyfikowane są łącznie z tymi wyrobami, jeśli są zwykle sprzedawane razem z nimi. Kasetki, pudełka i podobne pojemniki, importowane oddzielnie, klasyfikowane są do odpowiednich dla nich pozycji.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
I. Perły naturalne, kamienie szlachetne i półszlachetne
71.01 Perły naturalne, nawet obrobione, lecz nie obsadzone, oprawione lub nawleczone (z wyjątkiem pereł nie sortowanych, tymczasowo nawleczonych dla ułatwienia transportu) bez cła 3
71.02 Kamienie szlachetne i półszlachetne, surowe, cięte lub obrobione w inny sposób, lecz nie obsadzone, oprawione lub nawleczone (z wyjątkiem kamieni nie sortowanych, tymczasowo nawleczonych dla ułatwienia transportu):
1) kamienie szlachetne 10 15
2) kamienie półszlachetne 20 30
71.03 Syntetyczne lub odtworzone kamienie szlachetne lub półszlachetne, surowe, cięte lub obrobione w inny sposób, lecz nie obsadzone, oprawione lub nawleczone (z wyjątkiem kamieni nie sortowanych, tymczasowo nawleczonych dla ułatwienia transportu) 18 27
71.04 Pył i proszek z naturalnych lub syntetycznych kamieni szlachetnych lub półszlachetnych:
1) pył i proszek diamentowy bez cła 3
2) pozostałe 10 15
II. Metale szlachetne i metale łączone z metalami szlachetnymi w stanie surowym lub półwyrobu
71.05 Srebro, łącznie ze srebrem pozłacanym i platynowanym, w stanie surowym lub półwyrobu:
1) srebro surowe 5 8
2) stopy srebra 10 15
3) półwyroby ze srebra i stopów 15 25
4) srebro pozłacane lub platynowane 20 30
5) pozostałe 20 30
71.06 Metale nieszlachetne łączone ze srebrem, w stanie surowym lub półwyrobu 15 25
71.07 Złoto, łącznie z platynowanym, w stanie surowym lub półwyrobu:
1) złoto surowe i rodzime bez cła 3
2) stopy złota 5 8
3) półwyroby ze złota i stopów 5 8
4) złoto platynowane bez cła 3
5) pozostałe 5 8
71.08 Metale nieszlachetne lub srebro łączone ze złotem, w stanie surowym lub półwyrobu 5 8
71.09 Platyna i pozostałe metale z grupy platynowców, w stanie surowym lub półwyrobu bez cła 3
71.10 Metale nieszlachetne lub szlachetne łączone z platyną lub innymi metalami z grupy platynowców, w stanie surowym lub półwyrobu: bez cła
1) metale szlachetne łączone z platyną bez cła 3
2) metale nieszlachetne łączone z platyną bez cła 3
3) pozostałe 3 5
71.11 Zmiotki, pozostałości oraz inne odpady i złom metali szlachetnych z produkcji złotniczej i jubilerskiej bez cła 3
III. Biżuteria, wyroby jubilerskie ze złota i srebra oraz inne wyroby
71.12 Biżuteria i jej części z metali szlachetnych lub metali łączonych z metalami szlachetnymi:
1) biżuteria:
a) złota 30 45
b) srebrna 30 45
c) platynowa 30 45
d) srebrna złocona 30 45
e) złota platynowana 30 45
f) pozostała 30 45
2) biżuteria z metali łączonych ze:
a) złotem 25 35
b) srebrem 25 35
c) pozostałymi metalami szlachetnymi 25 35
3) pozostałe 25 35
71.13 Wyroby jubilerskie ze złota i srebra oraz ich części z metali szlachetnych lub metali łączonych z metalami szlachetnymi, z wyjątkiem wyrobów objętych pozycją nr 71.12:
1) wyroby złotnicze oraz ich części z metali

szlachetnych

30 45
2) wyroby złotnicze oraz ich części z metali

łączonych z metalami szlachetnymi

25 35
71.14 Inne wyroby z metali szlachetnych lub metali łączonych z metalami szlachetnymi 30 45
71.15 Wyroby z pereł naturalnych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych), wyroby z perłami naturalnymi, kamieniami szlachetnymi lub półszlachetnymi (naturalnymi, syntetycznymi lub odtworzonymi):
1) z pereł 30 45
2) z kamieni:
a) szlachetnych 25 35
b) półszlachetnych 30 45
3) pozostałe 25 35
71.16 Sztuczna biżuteria 25 35
Rozdział  72

Monety

Uwaga:

Niniejszy rozdział nie obejmuje monet mających charakter numizmatów (pozycja nr 99.05).

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
72.01 Monety bez cła 3
DZIAŁ  XV

METALE NIESZLACHETNE I WYROBY Z METALI NIESZLACHETNYCH

Uwagi:

1. Niniejszy dział nie obejmuje:

a) gotowych farb, atramentów lub innych wyrobów zawierających metale w postaci płatków lub proszku, objętych pozycjami nr 32.08, 32.09, 32.10 i 32.13;

b) żelazo-ceru i innych stopów piroforycznych (pozycja nr 36.08);

c) nakryć głowy i ich części, objętych pozycją nr 65.06 lub nr 65.07;

d) konstrukcji parasoli i innych wyrobów objętych pozycją nr 66.03;

e) wyrobów objętych rozdziałem 71 (np. stopów metali szlachetnych, metali łączonych z metalami szlachetnymi oraz sztucznej biżuterii);

f) artykułów objętych działem XVI (maszyn, urządzeń mechanicznych oraz przyrządów elektrycznych);

g) zmontowanych torów kolejowych i tramwajowych (pozycja nr 86.10) i innych wyrobów objętych działem XVII (pojazdów, okrętów i łodzi, samolotów);

h) instrumentów i aparatów z metali nieszlachetnych, objętych działem XVIII, łącznie ze sprężynami zegarków i zegarów;

ij) śrutu ołowianego stosowanego do amunicji (pozycja nr 93.07) i innych artykułów objętych działem XIX (broń i amunicja);

k) artykułów objętych rozdziałem 94 (meble i materace);

l) sit ręcznych (pozycja nr 96.06);

m) artykułów objętych rozdziałem 97 (np. zabawek, gier oraz artykułów sportowych);

n) guzików, piór do pisania, obsadek ołówków, stalówek i innych artykułów, objętych rozdziałem 98.

2. W całej nomenklaturze określenie "części ogólnego użytku" dotyczy:

a) wyrobów określonych w pozycjach nr 73.20, 73.25, 73.29, 73.31 i 73.32 oraz podobnych wyrobów z innych metali nieszlachetnych;

b) sprężyn i piór do resorów, wykonanych z metali nieszlachetnych, innych niż sprężyny do zegarków i zegarów (pozycja nr 91.11);

c) wyrobów objętych pozycjami nr 83.01, 83.02, 83.07, 83.09 i 83.14 oraz ram i luster z metalu nieszlachetnego objętych pozycją nr 83.06.

W rozdziałach 73-82 (z wyłączeniem pozycji nr 73.29) postanowienia dotyczące części wyrobów nie obejmują części ogólnego użytku, określonych wyżej.

Z zastrzeżeniem podanym w niniejszej uwadze oraz uwagach do rozdziału 83 żaden wyrób wymieniony w pozycjach rozdziałów 73-81 nie jest objęty rozdziałami 82 lub 83.

3. Klasyfikacja stopów (innych niż stopy żelaza oraz stopy przejściowe określone w rozdziałach 73 i 74):

a) stop metali nieszlachetnych należy klasyfikować jako stop metalu, który przeważa masą nad każdym innym metalem;

b) stop złożony z metali nieszlachetnych objętych niniejszym działem oraz ze składników nie objętych tym działem należy klasyfikować do niniejszego działu, jako stop metali nieszlachetnych, jeśli całkowita masa tych metali jest równa lub wyższa od ogólnej masy pozostałych składników;

c) w rozumieniu niniejszego działu określenie "stopy" dotyczy również spiekanych mieszanin proszków metali, różnorodnych mieszanin otrzymywanych przez stapianie (z wyjątkiem cermetali) i związków międzymetalicznych.

4. Jeżeli pozycje nie stanowią inaczej, każdy odnośnik w całej nomenklaturze do metali nieszlachetnych dotyczy również stopów, które stosownie do postanowień uwagi 3 (wyżej) klasyfikowane są jako stopy danego metalu.

5. Klasyfikacja wyrobów złożonych:

z wyjątkiem postanowień odmiennych wyroby z metalu nieszlachetnego (łącznie z wyrobami z materiałów mieszanych, traktowanymi jako wyroby z metalu nieszlachetnego zgodnie z powyższymi uwagami), zawierające dwa lub więcej metali nieszlachetnych, klasyfikowane są jako wyroby z tego metalu nieszlachetnego, którego udział masy przeważa.

Do tego celu:

a) żelazo i stal lub odmiany żelaza i stali uważane są za jeden i ten sam metal;

b) stopy traktuje się tak, jak gdyby składały się tylko z metalu, którego są stopem, zgodnie z zasadami klasyfikacji podanymi w uwadze 3;

c) cermetal objęty pozycją nr 81.04 uważa się za pojedynczy metal nieszlachetny.

6. W rozumieniu niniejszego działu określenie "odpady i złom" dotyczy odpadów i złomu nadających się wyłącznie do odzyskiwania metalu lub do wykorzystania w produkcji chemikalii.

Rozdział  73

Żelazo i stal oraz wyroby z nich

Uwagi:

1. W rozumieniu niniejszego rozdziału następujące określenia oznaczają:

a) surówka i żeliwo (pozycja nr 73.01):

produkt żelazowy, zawierający 1,9% lub więcej węgla i który może zawierać jeden lub więcej następujących składników w ściśle określonych granicach zawartości, wyrażonych w procentach masy:

mniej niż 15% fosforu,

nie więcej niż 8% krzemu,

nie więcej niż 6% manganu,

nie więcej niż 30% chromu,

nie więcej niż 40% wolframu oraz

łącznie nie więcej niż 10% innych składników stopu (np. niklu, miedzi, aluminium, tytanu, wanadu, molibdenu). Jednakże stopy żelaza znane jako "stale narzędziowe odporne na odkształcenia", zawierające 1,9% lub więcej węgla i mające właściwości stali, klasyfikowane są jako stale, do odpowiednich pozycji:

b) surówka zwierciadlista (pozycja nr 73.01):

produkt żelazowy zawierający więcej niż 6% lecz nie więcej niż 30% manganu, a w pozostałej części zgodny z określeniem podanym wyżej w uwadze 1a);

c) żelazostopy (pozycja nr 73.02):

stopy żelaza (inne niż stopy przejściowe, określone w uwadze 1 do rozdziału 74), które nie są ciągliwe, a są powszechnie stosowane jako surowiec w produkcji stopów żelaza i które zawierają, oddzielnie lub łącznie:

więcej niż 8% krzemu, lub

więcej niż 30% manganu, lub

więcej niż 30% chromu, lub

więcej niż 40% wolframu, lub

łącznie więcej niż 10% innych składników stopu (aluminium, tytanu, wanadu, miedzi, molibdenu, niobu lub innych składników, z zastrzeżeniem, że maksymalna zawartość miedzi nie przekracza 10%).

Jednocześnie zawierają one nie mniej niż 4% żelaza, gdy chodzi o stopy żelaza z zawartością krzemu, nie mniej niż 8% żelaza, jeżeli chodzi o stopy zawierające mangan, lecz nie zawierające krzemu, i nie mniej niż 10% żelaza w pozostałych wypadkach;

d) stal stopowa (pozycja nr 73.15):

stal zawierająca jeden lub kilka składników w niżej podanych proporcjach:

więcej niż 2% manganu i krzemu łącznie lub

2% lub więcej manganu, lub

2% lub więcej krzemu, lub

0,50% lub więcej niklu, lub

0,50% lub więcej chromu, lub

0,10% lub więcej molibdenu, lub

0,10% lub więcej wanadu, lub

0,30% lub więcej wolframu, lub

0,30% lub więcej kobaltu, lub

0,30% lub więcej aluminium, lub

0,40% lub więcej miedzi, lub

0,10% lub więcej ołowiu, lub

0,12% lub więcej fosforu, lub

0,10% lub więcej siarki, lub

0,20% lub więcej fosforu i siarki łącznie, lub

0,10% lub więcej innych składników, oddzielnie wziętych;

e) stal wysokowęglowa (pozycja nr 73.15):

stal zawierająca nie mniej niż 0,60% węgla i mniej niż 0,04% fosforu i siarki, oddzielnie biorąc, oraz mniej niż 0,07% tych dwóch składników łącznie;

f) pręty i pale z żelaza pudlarskiego (pozycja nr 73.06): wyroby do walcowania, kucia lub przetopu, otrzymane:

- przez zgniatanie bochna pudlarskiego dla usunięcia żużlu powstającego w procesie pudlarskim lub

- przez wstępne zgrzewanie, w warunkach walcowania na gorąco, kawałków złomu żelaznego lub stalowego lub żelaza pudlarskiego;

g) wlewki (pozycja nr 73.06):

produkty do walcowania lub kucia otrzymane przez odlewanie w formach;

h) kęsiska kwadratowe i kęsy (pozycja nr 73.07):

półfabrykaty o kształcie prostokątnym, o powierzchni przekroju przekraczającej 1,225 mm2 i takich wymiarach, że grubość przekracza jedną czwartą szerokości;

ij) kęsiska płaskie i blachówki (łącznie z płytami ocynowanymi) (pozycja nr 73.07):

półfabrykaty o kształcie prostokątnym, o grubości nie mniejszej niż 6 mm i szerokości nie mniejszej niż 150 mm oraz takich wymiarach, że grubość nie przekracza jednej czwartej szerokości;

k) zwoje do powtórnego walcowania (pozycja nr 73.08):

zwinięte półwyroby walcowane na gorąco, o kształcie prostokątnym, o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm, szerokości przekraczającej 500 mm i masie sztuki nie mniejszej niż 500 kg;

l) arkusze uniwersalne (pozycja nr 73.09):

produkty o kształcie prostokątnym, wzdłużnie walcowane w zamkniętej komorze lub na walcarce uniwersalnej, o grubości przekraczającej 5 mm, lecz nie większej niż 100 mm, i o szerokości większej niż 150 mm, lecz nie przekraczającej 1.200 mm;

m) obręcze i taśmy (pozycja nr 73.12):

produkty walcowane o ściętych lub nie ściętych krawędziach, kształtu prostokątnego, o grubości nie przekraczającej 6 mm, szerokości nie przekraczającej 500 mm i o takich wymiarach, że grubość nie przekracza jednej dziesiątej szerokości, proste, w zwojach lub z zwojach spłaszczonych;

n) blachy cienkie i grube (pozycja nr 73.13):

produkty walcowane (inne niż zwoje do powtórnego walcowania określone pod lit. k) (wyżej) jakiejkolwiek grubości, a jeżeli są prostokątne, to o szerokości przekraczającej 500 mm.

Pozycja nr 73.13 obejmuje również blachy cienkie i grube, pocięte na kawałki nieprostokątne, perforowane, faliste, żłobkowane, żebrowane, polerowane lub powlekane, pod warunkiem, że obróbki te nie nadały tym wyrobom cech wyrobów objętych innymi pozycjami;

o) drut (pozycja nr 73.14):

produkty ciągnione na zimno, o stałym przekroju, o dowolnym kształcie, którego żaden wymiar nie przekracza 13 mm. W rozumieniu pozycji nr 73.26 i nr 73.27 określenie "drut" dotyczy produktów walcowanych, o tych samych wymiarach;

p) sztaby i pręty (łącznie z walcówką) (pozycja nr 73.10):

produkty o stałym przekroju, które nie odpowiadają w całości któremukolwiek z określeń podanych wyżej pod lit. h), ij), k), l), m), n) oraz o), posiadające przekrój w kształcie: koła, wycinka koła, owalu, trójkąta równoramiennego, prostokąta, sześciokąta, ośmiokąta lub czworoboku, w którym tylko dwa boki są równoległe, a dwa pozostałe równe.

Określenie dotyczy również prętów zbrojeniowych do betonu, które, nie biorąc pod uwagę nieznacznych nacięć, obrzeży, rowków lub innych deformacji, wykonanych podczas procesu walcowania, odpowiadają powyższej definicji;

q) stal wiertnicza stosowana w górnictwie (pozycja nr 73.10):

sztaby stalowe drążone, o dowolnym kształcie przekroju, nadające się do wierceń górniczych, o największych wymiarach przekroju poprzecznego większych niż 15 mm, lecz nie przekraczających 50 mm i których największe wymiary wewnętrzne nie przekraczają jednej trzeciej największego wymiaru zewnętrznego. Inne sztaby stalowe drążone objęte są pozycją nr 73.18;

r) kształtowniki (pozycja nr 73.11):

produkty nie objęte pozycją nr 73.16, które nie odpowiadają w całości któremukolwiek z określeń podanych wyżej pod lit. h), ij), k), l), m), n) oraz o) i które nie mają przekroju w kształcie: koła, wycinka koła, owalu, trójkąta równoramiennego, prostokąta, sześciokąta, ośmiokąta lub czworoboku, w którym tylko dwa boki są równoległe, a dwa pozostałe, równe, i które nie są drążone.

2. Pozycje od nr 73.06 do nr 73.14 nie obejmują wyrobów ze stali stopowych lub stali wysokowęglowej (pozycja nr 73.15).

3. Wyroby z żelaza i stali określone w którejkolwiek pozycji od nr 73.06 do nr 73.15, platerowane innym metalem żelaznym, klasyfikowane są jako produkty z metalu, którego udział masy przeważa.

4. Żelazo otrzymane przez elektrolityczne osadzanie, klasyfikowane jest w zależności od postaci i wymiarów do pozycji właściwych dla żelaza otrzymanego innymi metodami.

5. Określenie "wysokociśnieniowe hydroelektryczne przewody stalowe" (pozycja nr 73.19) dotyczy nitowanych, spawanych lub bezszwowych, okrągłych rur lub przewodów stalowych i krzywaków do nich, o średnicy wewnętrznej większej niż 400 mm i grubości ścian przekraczającej 10,5 mm.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
73.01 Surówka żelaza, żeliwo i surówka zwierciadlista, w blokach, gęsiach, bryłach i podobnych formach 5 8
73.02 Żelazostopy:
1) żelazomangan 5 8
2) żelazokrzem 5 8
3) żelazochrom 5 8
4) żelazotytan 5 8
5) żelazowolfram i żelazomolibden 5 8
6) żelazowanad 5 8
7) pozostałe 5 8
73.03 Odpady i złom żelaza lub stali 10 15
73.04 Śrut okrągły i kanciasty z żelaza lub stali, nawet kalibrowany; śrut z drutu żelaznego lub stalowego 5 8
73.05 Proszki żelaza lub stali; gąbczaste żelazo lub stal 10 15
73.06 Pręty i pale z żelaza pudlarskiego; wlewki, bloki, bryły i podobne formy, z żelaza lub stali 10 15
73.07 Kęsiska kwadratowe, kęsy, kęsiska płaskie oraz blachówka (również płyty ocynowane), z żelaza lub stali; produkty z żelaza lub stali, wstępnie obrobione przez kucie 10 15
73.08 Zwoje z żelaza lub stali do powtórnego walcowania 10 15
73.09 Arkusze uniwersalne z żelaza lub stali 10 15
73.10 Sztaby i pręty (również drut walcowany), z żelaza lub stali, walcowane na gorąco, kute, wytłaczane, formowane na zimno lub wykańczane na zimno (łącznie z obróbką precyzyjną); stal wiertnicza stosowana w górnictwie 10 15
73.11 Kształtowniki z żelaza lub stali, walcowane na gorąco, kute, wytłaczane, formowane na zimno lub wykańczane na zimno; ścianka szczelna z żelaza lub stali, również drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów 10 15
73.12 Obręcze i taśmy z żelaza lub stali, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno 10 15
73.13 Blachy cienkie i grube z żelaza lub stali, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno 10 15
73.14 Drut żelazny lub stalowy, również powlekany, ale nie izolowany 15 25
73.15 Stal stopowa i stal wysokowęglowa w postaciach wymienionych w pozycjach od nr 73.06 do nr 73.14:
1) stal stopowa 10 15
2) stal wysokowęglowa 5 8
73.16 Kolejowy i tramwajowy, torowy materiał konstrukcyjny z żelaza lub stali: szyny, szyny ochronne, iglice zwrotnicowe, skrzyżowania (lub łącza), elementy skrzyżowań, cięgna sztywne zwrotnic, szyny zębate, podkłady, nakładki stykowe, siodełka, kliny siodełkowe, podkładki pod szyny, uchwyty szynowe, płyty podkładowe, wiązadła i inne materiały przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn 10 15
73.17 Rury i przewody z żeliwa 15 25
73.18 Rury i przewody oraz ich półwyroby z żelaza (innego niż żeliwo) lub stali, z wyjątkiem wysokociśnieniowych hydroelektrycznych rur:
1) półwyroby rur 10 15
2) pozostałe 15 25
73.19 Wysokociśnieniowe hydroelektryczne przewody stalowe, nawet wzmacniane 15 25
73.20 Armatura do rur i przewodów (np. złącza, kolanka, dwuzłączki i kołnierze), z żelaza lub stali 15 25
73.21 Konstrukcje i części konstrukcji (np. hangary i inne budynki, mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, ramy okienne i drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żelaza lub stali; płyty, taśmy, pręty, kształtowniki, rury i inne podobne wyroby przygotowane do użycia w konstrukcjach, z żelaza lub stali 15 25
73.22 Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki na jakikolwiek materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), z żelaza lub stali, o pojemności przekraczającej 300 l, nawet pokrywane i izolowane cieplnie, lecz nie wyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne 15 25
73.23 Baryłki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki z blachy cienkiej lub grubej, żelaznej lub stalowej, używane powszechnie do transportu lub pakowania towarów:
1) o pojemności do 50 l 20 30
2) pozostałe 25 35
73.24 Pojemniki z żelaza lub stali, na sprężony lub skroplony gaz 20 30
73.25 Skrętki, przewody, olinowanie, liny, taśmy plecione, zawiesina itp., z drutu żelaznego lub stalowego, z wyjątkiem izolowanych przewodów elektrycznych 20 30
73.26 Drut kolczasty, żelazny lub stalowy; obręcze skręcone lub pojedynczy drut płaski, nawet z hakami, i luźno skręcany drut podwójny używany na ogrodzenia - z żelaza lub stali 20 30
73.27 Siatka, tkanina, kraty, sieci, ogrodzenia, tkaniny wzmacniające i podobne materiały z drutu żelaznego lub stalowego; siatka jednolita z żelaza lub stali 20 30
73.29 Łańcuchy i ich części, z żelaza lub stali:
1) łańcuchy techniczne 20 30
2) pozostałe 20 30
3) części 20 30
73.30 Kotwice i drapacze oraz ich części, z żelaza lub stali 15 25
73.31 Gwoździe, gwoździki, klamry, haki - gwoździe, gwoździe karbowane, klamry do wbijania, sworznie, gwoździe tapicerskie i pinezki kreślarskie, z żelaza lub stali, również z łbami z innych materiałów, lecz z wyjątkiem tych, które mają łby z miedzi 20 30
73.32 Śruby i nakrętki (łącznie ze śrubami bez łba gwintowanymi na jednym końcu i śrubami dwustronnymi), gwintowane lub nie, oraz wkręty (łącznie z hakami oraz sworzniami gwintowanymi); nity, przetyczki, zawleczki itp. artykuły z żelaza lub stali; podkładki, również sprężyste, z żelaza lub stali 20 30
73.33 Igły do szycia ręcznego (łącznie z haftowaniem), igły do ręcznej produkcji dywanów i wyrobów dzianych, iglice, szydełka itp. oraz szydła do haftowania, z żelaza lub stali 20 30
73.34 Szpilki (z wyjątkiem szpilek do odzieży i innych ozdobnych oraz pinezek kreślarskich), szpilki do włosów, lokówki itp., z żelaza lub stali 20 30
73.35 Sprężyny i pióra do resorów, z żelaza lub stali 20 30
73.36 Piece (łącznie z piecami wyposażonymi w kotły centralnego ogrzewania), kuchenki, kuchnie, ruszty, paleniska oraz inne urządzenia grzejne, palniki gazowe, ogrzewacze do talerzy z palnikami, kotły do gotowania bielizny z paleniskiem lub inne elementy grzejne i podobne wyposażenie używane w gospodarstwie domowym, nieelektryczne, oraz ich części, z żelaza lub stali:
1) piece dla gospodarstwa domowego 15 25
2) kuchnie gazowe 15 25
3) pozostałe 15 25
4) części 15 25
73.37 Kotły (z wyjątkiem kotłów objętych pozycją nr 84.01) i grzejniki centralnego ogrzewania, nieelektryczne, oraz ich części, z żelaza lub stali; nagrzewnice powietrza i rozdzielacze gorącego powietrza (łącznie z tymi, które mogą również rozdzielać chłodne lub klimatyzowane powietrze), nie nagrzewane elektrycznie, wyposażone w wentylatory lub dmuchawy poruszane silnikiem, oraz ich części, z żelaza lub stali 20 30
73.38 Artykuły powszechnie używane w gospodarstwie domowym, urządzenia sanitarne domowego użytku oraz części tych artykułów i urządzeń, z żelaza lub stali; wełna żelazna lub stalowa; zmywaki do czyszczenia, szorowania i polerowania naczyń, rękawice oraz podobne artykuły, z żelaza lub stali:
1) zmywaki, wełna, rękawice i podobne

artykuły, z żelaza lub stali

10 15
2) pozostałe 15 25
73.40 Inne artykuły z żelaza lub stali 20 30
Rozdział  74

Miedź i wyroby z miedzi

Uwagi:

1. W rozumieniu pozycji nr 74.02 określenie "stopy przejściowe" oznacza stopy (z wyjątkiem fosforku miedzi - miedzi fosforowej, zawierającego więcej niż 8% fosforu) zawierające z innymi składnikami stopu więcej niż 10% miedzi, nieciągliwe i stosowane powszechnie jako surowiec w produkcji innych stopów lub jako odtleniacze, czynniki odsiarczające oraz materiały o podobnych zastosowaniach w metalurgii metali nieżelaznych. Fosforek miedzi (miedź fosforowa) zawierający więcej niż 8% fosforu objęty jest pozycją nr 28.55.

2. W rozumieniu niniejszego rozdziału następujące określenia oznaczają:

a) drut (pozycja nr 74.03): wyroby walcowane, wytłaczane lub ciągnione, o stałym przekroju jakiegokolwiek kształtu, którego żaden wymiar nie przekracza 6 mm;

b) obrobione sztaby, pręty i kształtowniki (pozycja nr 74.03); wyroby walcowane, wytłaczane, ciągnione lub kute, o stałym przekroju, którego największy wymiar przekracza 6 mm i które, jeżeli są płaskie, mają grubość przekraczającą jedną dziesiątą szerokości.

Również uznaje się za takie produkty odlewane lub spiekane, o tych samych kształtach i wymiarach, które zostały po wyprodukowaniu obrobione (inaczej niż przez proste przycinanie lub usuwanie zgorzeliny), pod warunkiem, że w ten sposób nie przyjęły one charakteru wyrobów objętych innymi pozycjami. Wlewki na druty i kęsy z końcami zwężonymi lub w inny sposób wstępnie obrobionymi dla zapewnienia wejścia do maszyny przetwarzającej je na np. walcówkę lub rury są jednak klasyfikowane jako miedź nie obrobiona, objęta pozycją nr 74.01;

c) obrobione blachy grube, blachy cienkie i taśmy (pozycja nr 74.04): płaskie, obrobione wyroby (zwinięte lub nie), których największy wymiar przekroju przekracza 6 mm i których grubość przekracza 0,15 mm, lecz nie przekracza jednej dziesiątej szerokości.

Pozycja nr 74.04 obejmuje również takie wyroby, nawet cięte na kształty, perforowane, karbowane, żebrowane, żłobkowane, polerowane lub powlekane, pod warunkiem, że obróbki te nie nadały tym wyrobom cech wyrobów objętych innymi pozycjami.

3. Pozycja nr 74.07 obejmuje również rury, przewody, sztaby drążone, polerowane, powlekane, ukształtowane lub obrobione przez gięcie, zwijanie, gwintowanie, wiercenie, przewężanie, utworzenie stożka lub żebrowanie. Pozycja nr 74.08 obejmuje także armaturę do rur i przewodów podobnie obrobioną.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
74.01 Kamień miedziowy; miedź nie obrobiona (nawet rafinowana); odpady i złom miedzi:
1) miedź surowa rafinowana bez cła 3
2) miedź surowa nie rafinowana bez cła 3
3) pozostałe bez cła 3
74.02 Stopy przejściowe 8 12
74.03 Obrobione sztaby, pręty i kształtowniki z miedzi; drut miedziany:
1) drut miedziany 20 30
2) pozostałe 15 25
74.04 Obrobione blachy grube, blachy cienkie i taśmy z miedzi 15 25
74.05 Folia miedziana (nawet wytłaczana, cięta na kształty, perforowana, powlekana, drukowana, łączona z papierem lub innym materiałem wzmacniającym), o grubości (z wyjątkiem podłoża) nie przekraczającej 0,15 mm 15 25
74.06 Proszki i płatki miedzi 10 15
74.07 Rury i przewody oraz ich półwyroby, z miedzi; sztaby drążone z miedzi 15 25
74.08 Armatura do rur i przewodów (np. złącza, kolanka, kielichy i kołnierze), z miedzi 15 25
74.10 Skrętki, kable, liny, taśmy plecione i podobne, z drutu miedzianego, z wyjątkiem izolowanych przewodów elektrycznych i kabli 25 35
74.11 Siatka, tkanina, kraty, sieci, ogrodzenia, tkaniny wzmacniające i podobne materiały (łącznie z taśmami bez końca), z drutu miedzianego; siatka jednolita z miedzi 20 30
74.15 Gwoździe, gwoździki, klamry, haki - gwoździe, klamry do wbijania, sworznie, gwoździe tapicerskie i pinezki kreślarskie, z miedzi albo żelaza lub stali, z łbami z miedzi; śruby i nakrętki (łącznie ze śrubami bez łba, gwintowanymi na jednym końcu i śrubami dwustronnymi) gwintowane lub nie oraz wkręty (łącznie z hakami i sworzniami gwintowanymi), nity, przetyczki, zawleczki itp. artykuły z miedzi; podkładki, również sprężyste, z miedzi 20 30
74.16 Sprężyny z miedzi 20 30
74.17 Urządzenia do gotowania i ogrzewania używane w gospodarstwie domowym, z wyjątkiem elektrycznych, oraz ich części, z miedzi 15 25
74.18 Inne artykuły powszechnie używane w gospodarstwie domowym, urządzenia sanitarne domowego użytku oraz części tych artykułów i urządzeń, z miedzi 15 25
74.19 Inne artykuły z miedzi 20 30
Rozdział  75

Nikiel i wyroby z niklu

Uwagi:

1. W rozumieniu niniejszego rozdziału następujące określenia oznaczają:

a) drut (pozycja nr 75.02); wyroby walcowane, wytłaczane lub ciągnione o stałym przekroju jakiegokolwiek kształtu, którego żaden wymiar nie przekracza 6 mm;

b) obrobione sztaby, pręty, kształtowniki (pozycja nr 75.02); wyroby walcowane, ciągnione, wytłaczane lub kute o stałym przekroju, którego największy wymiar przekracza 6 mm i które, jeżeli są płaskie, mają grubość przekraczającą jedną dziesiątą szerokości. Również uznaje się za takie produkty odlewane lub spiekane, o tych samych kształtach i wymiarach, które zostały następnie obrobione (inaczej niż przez proste przycinanie lub usuwanie zgorzeliny);

c) obrobione blachy grube, blachy cienkie i taśmy (pozycja nr 75.03); płaskie obrobione wyroby (zwinięte lub nie), których największy wymiar przekroju przekracza 6 mm i których grubość nie przekracza jednej dziesiątej szerokości.

Pozycja nr 75.03 obejmuje również takie wyroby, nawet cięte na kształty, perforowane, karbowane, żebrowane, żłobkowane, polerowane lub powlekane, pod warunkiem, że obróbki te nie nadały tym wyrobom cech wyrobów objętych innymi pozycjami.

2. Pozycja nr 75.04 obejmuje również rury, przewody i sztaby drążone oraz armaturę do rur i przewodów, polerowane, powlekane, ukształtowane lub obrobione przez gięcie, zwijanie, gwintowanie, wiercenie, przewężanie, utworzenie stożka lub żebrowanie.

Nr poz. Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
75.01 Kamień niklowy; kamień arsenowy zawierający nikiel i miedź oraz inne produkty pośrednie metalurgii niklu; nikiel nie obrobiony (z wyjątkiem anod galwanicznych); odpady i złom niklu bez cła 3
75.02 Obrobione sztaby, pręty, kształtowniki, z niklu; drut niklowy 5 8
75.03 Obrobione blachy grube, blachy cienkie i taśmy, z niklu; folia niklowa; proszki i płatki niklu 5 8
75.04 Rury i przewody oraz ich półwyroby, z niklu; sztaby drążone oraz armatura do rur i przewodów (np. złącza, kolanka, kielichy i kołnierze), z niklu 5 8
75.05 Anody galwaniczne z niklu, nawet obrobione, łącznie z produkowanymi metodą elektrolityczną 10 15
75.06 Inne artykuły z niklu 10 15
Rozdział  76

Aluminium (glin) i wyroby z aluminium (z glinu)

Uwagi:

1. W rozumieniu niniejszego rozdziału następujące określenia oznaczają:

a) drut (pozycja nr 76.02); wyroby walcowane, wytłaczane lub ciągnione o stałym przekroju jakiegokolwiek kształtu, którego żaden wymiar nie przekracza 6 mm;

b) obrobione sztaby, pręty i kształtowniki (pozycja nr 76.02); wyroby walcowane, wytłaczane, ciągnione lub kute, o stałym przekroju, którego największy wymiar przekracza 6 mm i które, jeżeli są płaskie, mają grubość przekraczającą jedną dziesiątą szerokości.

Również uznaje się za takie produkty odlewane lub spiekane, o tych samych kształtach i wymiarach, które zostały następnie obrobione (inaczej niż przez proste przycinanie lub usuwanie zgorzeliny);

c) obrobione blachy grube, blachy cienkie i taśmy (pozycja nr 76.03); płaskie, obrobione wyroby (zwinięte lub nie), których największy wymiar przekroju przekracza 6 mm i których grubość przekracza 0,20 mm, lecz nie przekracza jednej dziesiątej szerokości.

Pozycja nr 76.03 obejmuje również takie wyroby, nawet cięte na kształty, perforowane, karbowane, żebrowane, żłobkowane, polerowane lub powlekane, pod warunkiem, że obróbki te nie nadały tym wyrobom cech wyrobów objętych innymi pozycjami.

2. Pozycja nr 76.06 obejmuje również rury, przewody i sztaby drążone, polerowane lub powlekane albo ukształtowane lub obrobione przez gięcie, zwijanie, gwintowanie, wiercenie, przewężanie, utworzenie stożka lub żebrowanie. Pozycja nr 76.07 obejmuje także armaturę do rur i przewodów podobnie obrobioną.

Nr pozycji Nazwa towaru Stawka celna w % od wartości
I II
76.01 Aluminium nie obrobione; odpady i złom aluminium bez cła 3
76.02 Obrobione sztaby, pręty, kształtowniki, z aluminium; drut aluminiowy 10 15
76.03 Obrobione blachy grube, blachy cienkie i taśmy, z aluminium:
1) w zwojach 15 25
2) pozostałe 15 25
76.04 Folia aluminiowa (nawet wytłaczana, cięta na kształty, perforowana, powlekana, drukowana, łączona z papierem lub innym materiałem wzmacniającym), o grubości (z wyjątkiem podłoża) nie przekraczającej 0,20 mm 15 25
76.05 Proszki i płatki aluminium 15 25
76.06 Rury i przewody oraz ich półwyroby z aluminium; sztaby drążone z aluminium 15 25
76.07 Armatura do rur i przewodów (np. złącza, kolanka, kielichy i kołnierze), z aluminium 15 25
76.08 Konstrukcje i części konstrukcji (np. hangary i inne budynki, mosty i części mostów, wieże, maszty kratowane, dachy, szkielety konstrukcji dachów, ramy okienne i drzwiowe, balustrady, filary i kolumny), z aluminium; płyty, pręty, kształtowniki, rury i podobne wyroby z aluminium, przygotowane do użycia w konstrukcjach 15 25
76.09 Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki na jakikolwiek materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), z aluminium, o pojemności przekraczającej 300 l, nawet pokrywane i izolowane cieplnie, lecz nie wyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne 15 25
76.10 Baryłki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki (łącznie ze sztywnymi i składanymi pojemnikami rurowymi), z aluminium, używane powszechnie do transportu lub pakowania towarów 15 25
76.11 Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz 15 25
76.12 Skrętki, przewody, olinowanie, liny, taśmy plecione i podobne wyroby z drutu aluminiowego, z wyjątkiem izolowanych przewodów elektrycznych i kabli 20 30
76.15 Artykuły powszechnie używane w gospodarstwie domowym, urządzenia sanitarne domowego użytku oraz części tych artykułów i urządzeń, z aluminium 15 25
76.16 Inne artykuły z aluminium:
1) siatki jednolite