Zasady i tryb przeprowadzania nostryfikacji dyplomów i tytułów oraz stopni naukowych, uzyskanych za granicą.

Dz.U.78.25.115
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I TECHNIKI
z dnia 9 października 1978 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania nostryfikacji dyplomów i tytułów oraz stopni naukowych, uzyskanych za granicą.
Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1973 r. Nr 32, poz. 191) oraz art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych (Dz. U. z 1973 r. Nr 32, poz. 192) zarządza się, co następuje:
§  1. Nostryfikacji dyplomów i tytułów, uzyskanych w szkołach wyższych za granicą, dokonują rady wydziałów oraz rady naukowe jednostek organizacyjnych szkół wyższych, uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora w określonej dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej.
§  2.
1. Nostryfikacji stopni naukowych uzyskanych za granicą dokonują rady wydziałów oraz rady naukowe jednostek organizacyjnych szkół wyższych, samodzielnych placówek typu naukowo-dydaktycznego, placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk i instytutów naukowo-badawczych, uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w określonej dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej.
2. Nostryfikacji stopni naukowych doktora habilitowanego dokonują rady wydziału oraz rady naukowe jednostek i placówek, o których mowa w ust. 1, zatrudniających co najmniej jednego specjalistę z tytułem naukowym profesora lub zajmującego stanowisko docenta ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, reprezentującego dziedzinę nauki lub dyscyplinę naukową odpowiadającą tematowi rozprawy habilitacyjnej.
§  3. Ilekroć w dalszych przepisach rozporządzenia jest mowa o radzie wydziału bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć radę wydziału i radę naukową, o których mowa w § 1 lub 2.
§  4. Jeżeli dyplom i tytuł albo stopień naukowy uzyskany za granicą nie ma odpowiednika w dyplomie i tytule albo stopniu naukowym uzyskiwanym w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej albo jeżeli nostryfikacja dotyczy dziedziny nauki lub dyscypliny naukowej, która w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nie jest reprezentowana, nostryfikacji dokonuje rada wydziału w pokrewnej dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej, wyznaczona:
1) przez ministra (kierownika urzędu centralnego) nadzorującego szkołę wyższą w razie nostryfikacji dyplomu i tytułu,
2) przez Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w razie nostryfikacji stopnia naukowego.
§  5.
1. Osoba ubiegająca się o nostryfikację, zwana dalej "kandydatem", wnosi do odpowiedniej rady wydziału podanie oraz składa następujące załączniki:
1) życiorys,
2) oryginał dyplomu lub świadectwo ukończenia szkoły wyższej w razie ubiegania się o nostryfikację dyplomu i tytułu, a w razie ubiegania się o nostryfikację stopnia naukowego oryginał dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego oraz kopię lub fotokopię rozprawy naukowej,
3) dokumenty stwierdzające przebieg studiów w szkole wyższej za granicą (indeks, arkusz ocen, kopia kart egzaminacyjnych itp.),
4) odpis lub wypis z dokumentu stwierdzającego obywatelstwo, jeżeli kandydat jest cudzoziemcem.
2. W razie wątpliwości co do pochodzenia lub autentyczności dokumentu rada wydziału może zażądać legalizacji przedstawionego dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przez odpowiednie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, a ponadto może żądać złożenia dokumentu w tłumaczeniu na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
3. Rozprawa naukowa, o której mowa w ust. 1 pkt 3, powinna być złożona w języku oryginału oraz zawierać stwierdzenie dokonane przez jednostkę, która stopień nadała, że stanowiła ona podstawę przyznania stopnia naukowego.
4. Rada wydziału może żądać złożenia, dokonanego przez tłumacza przysięgłego, tłumaczenia pracy lub jej skrótu na język polski.
§  6. Nostryfikacja obejmuje:
1) dopuszczenie do nostryfikacji,
2) postępowanie nostryfikacyjne,
3) powzięcie uchwały o uznaniu dyplomu i tytułu albo stopnia naukowego, uzyskanego za granicą, za równorzędny z dyplomem i tytułem albo stopniem naukowym, nadawanym w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
§  7. Rada wydziału na podstawie dokumentów, o których mowa w § 5, podejmuje uchwałę o dopuszczeniu lub o niedopuszczeniu kandydata do postępowania nostryfikacyjnego.
§  8.
1. Rada wydziału przeprowadza postępowanie nostryfikacyjne lub może je zlecić powołanej przez siebie stałej albo doraźnej komisji.
2. Komisję, o której mowa w ust. 1, w składzie co najmniej trzech osób, rada wydziału powołuje spośród swoich członków, mających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego albo zajmujących stanowisko docenta. Rada wydziału wyznacza również przewodniczącego komisji.
3. Komisja może w razie potrzeby dokooptować do swego składu jednego lub dwóch wybitnych specjalistów z dziedziny nauki lub dyscypliny naukowej, właściwej ze względu na kierunek studiów albo temat rozprawy naukowej.
§  9.
1. W ramach postępowania nostryfikacyjnego rada wydziału lub komisja, o której mowa w § 8:
1) przy nostryfikacji dyplomu i tytułu:
a) wyznacza egzaminy przewidziane planem studiów dla uzyskania danego dyplomu i tytułu, które kandydat ubiegający się o nostryfikację powinien złożyć, i zleca dziekanowi (dyrektorowi instytutu) ustalenie terminów tych egzaminów; może również żądać od kandydata złożenia kopii, lub fotokopii pracy dyplomowej,
b) zleca wysłuchanie przez kandydata określonych wykładów lub odbycia określonych zajęć,
2) przy nostryfikacji stopnia naukowego:
a) przesyła przedstawioną rozprawę do opinii przynajmniej dwóch recenzentów, zgodnie z zasadami obowiązującymi przy opiniowaniu rozpraw doktorskich i habilitacyjnych w kraju,
b) ustala zakres egzaminu doktorskiego lub kolokwium habilitacyjnego i wyznacza jego termin.
2. Rada wydziału lub komisja, o której mowa w ust. 1, może podjąć decyzję o zwolnieniu kandydata z wszystkich lub niektórych egzaminów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a), oraz o zwolnieniu z egzaminu lub kolokwium, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b), a w razie ich negatywnego wyniku wyznaczyć nowy termin lub zlecić na wniosek egzaminatora ponowne powtórzenie egzaminu lub kolokwium.
§  10.
1. W stosunku do osób, które zostały skierowane zgodnie z przepisami o kierowaniu za granicę obywateli polskich w celach szkoleniowych i naukowo-badawczych i uzyskały za granicą dyplom i tytuł lub stopień naukowy, rada wydziału podejmuje uchwałę w sprawie uznania dyplomu i tytułu oraz stopnia naukowego za równorzędny z dyplomem i tytułem oraz stopniem naukowym, nadawanym w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, bez przeprowadzania postępowania nostryfikacyjnego.
2. W stosunku do osób skierowanych za granicę do pracy oraz członków ich rodzin, którzy uzyskali za granicą dyplom i tytuł lub stopień naukowy, rada wydziału może podjąć uchwałę w sprawie uznania dyplomu i tytułu oraz stopnia naukowego za równorzędny z dyplomem i tytułem oraz stopniem naukowym, nadawanym w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, bez przeprowadzania postępowania nostryfikacyjnego.
3. Za członków rodziny osób, o których mowa w ust. 2, uważa się pozostających z nimi przez cały okres pobytu za granicą:
1) małżonka,
2) dzieci własne pracownika lub jego małżonka oraz dzieci przysposobione, a także dzieci obce przyjęte na wychowanie i utrzymanie,
3) rodzeństwo, jeżeli pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z pracownikiem.
§  11.
1. Po zakończeniu postępowania nostryfikacyjnego rada wydziału podejmuje uchwałę o uznaniu lub o odmowie uznania dyplomu i tytułu lub stopnia naukowego za równorzędny z dyplomem i tytułem lub stopniem naukowym, nadawanym w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
2. Komisja, o której mowa w § 8, po zakończeniu postępowania nostryfikacyjnego formułuje wniosek do rady wydziału o uznanie lub o odmowę uznania dyplomu i tytułu albo stopnia naukowego za równorzędny z dyplomem i tytułem lub stopniem naukowym, nadawanym w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
3. Przy podejmowaniu uchwał przez radę wydziału mają zastosowanie zasady głosowania ustalone w przepisach o warunkach i trybie przeprowadzania przewodów doktorskich i habilitacyjnych.
§  12.
1. Od uchwały rady wydziału o niedopuszczeniu do postępowania nostryfikacyjnego lub o odmowie uznania dyplomu i tytułu lub stopnia naukowego za równorzędny z dyplomem i tytułem lub stopniem naukowym, nadawanym w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, kandydat może w terminie 14 dni od daty zawiadomienia go o treści uchwały złożyć odwołanie za pośrednictwem rady wydziału do:
1) ministra (kierownika urzędu centralnego) nadzorującego szkołę wyższą - przy nostryfikacji dyplomu i tytułu,
2) Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki - przy nostryfikacji stopnia naukowego.
2. W razie utrzymania w mocy przez właściwego ministra (kierownika urzędu centralnego) uchwały, o której mowa w ust. 1, dziekan (przewodniczący rady naukowej) zawiadamia o tej decyzji właściwe dla danej dziedziny nauki lub dyscypliny naukowej jednostki organizacyjne, o których mowa w § 1 i 2.
§  13. W razie podjęcia przez radę wydziału uchwały o uznaniu dyplomu i tytułu lub stopnia naukowego uzyskanego za granicą za równorzędny z dyplomem i tytułem lub stopniem naukowym, nadawanym w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, jednostki organizacyjne, o których mowa w § 1 i 2, wydają zainteresowanemu zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia, a kopię zaświadczenia o uznaniu stopnia naukowego za równorzędny przesyłają do centralnej ewidencji osób promowanych na stopień doktora lub stopień doktora habilitowanego w Ministerstwie Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
§  14. Przepisy rozporządzenia nie dotyczą:
1) nostryfikacji stopni naukowych, dyplomów i tytułów, uzyskanych za granicą z zakresu nauk wojskowych,
2) nostryfikacji dyplomów i tytułów, uzyskanych za granicą na wyższych studiach artystycznych.
§  15. Tracą moc:
1) rozporządzenie Ministrów Oświaty i Zdrowia z dnia 10 maja 1950 r. w sprawie uznawania studiów wyższych odbywanych w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. Nr 25, poz. 227),
2) rozporządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 1958 r. w sprawie zaliczania studiów wyższych odbytych w szkołach akademickich b. Rzeszy Niemieckiej (Dz. U. Nr 54, poz. 262).
§  16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

Zaświadczenie

Pełna nazwa jednostki miejscowość data

organizacyjnej

Po przeprowadzeniu nostryfikacji zgodnie z rozporządzeniem

Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 9

października 1978 r. (Dz. U. Nr 25, poz. 115) Rada Wydziału

............................................................

(pełna nazwa jednostki organizacyjnej uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora albo stopnia naukowego doktora habilitowanego w określonej dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej)

uchwałą z dnia .............. uznała dyplom i tytuł, stopień

naukowy ....................................................

............................................................

(pełna nazwa dyplomu i tytułu oraz stopnia naukowego,

uzyskanego za granicą)

nadany Ob. ................. urodzonemu w dniu .............

(imię i nazwisko) (data)

przez ......................................................

(pełna nazwa i siedziba jednostki, która wydała dyplom

lub nadała stopień naukowy za granicą)

za równorzędny z dyplomem i tytułem oraz stopniem naukowym

............................................................

(pełna nazwa tytułu lub stopnia naukowego)

w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

............................. .........................

podpis Rektora podpis Dziekana

(kierownika placówki naukowej (przewodniczącego rady

lub jednostki naukowo-badawczej) naukowej)

Okrągła pieczęć

Zaświadczenie ważne jest łącznie z oryginałem dokumentu o

uzyskaniu dyplomu i tytułu albo stopnia naukowego za granicą.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1978.25.115

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zasady i tryb przeprowadzania nostryfikacji dyplomów i tytułów oraz stopni naukowych, uzyskanych za granicą.
Data aktu: 09/10/1978
Data ogłoszenia: 17/10/1978
Data wejścia w życie: 17/10/1978