Zryczałtowanie podatków obrotowego i dochodowego od przychodów rolników ze zrywki i wywozu drewna z lasów przy użyciu ciągników.

Dz.U.76.17.108
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 28 kwietnia 1976 r.
w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów rolników ze zrywki i wywozu drewna z lasów przy użyciu ciągników.
Na podstawie art. 11 i 12 ust. 3 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3, art. 5 ust. 1, art. 76 ust. 3 i art. 101 ust. 2 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 11, poz. 60 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§  1. Przychody ze świadczeń w zakresie zrywki i wywozu drewna z lasów przy użyciu ciągników, wykonywanych na zlecenie jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych przez rolników prowadzących gospodarstwo rolne, opodatkowuje się podatkami obrotowym i dochodowym w formie ryczałtu, jeżeli świadczenia te są wykonywane osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
§  2. Ryczałt wynosi 10% każdorazowo wypłaconej kwoty należności za wykonane świadczenia określone w § 1.
§  3. Jeżeli rolnik obok przychodów ze świadczeń, o których mowa w § 1, osiąga inne przychody podlegające opodatkowaniu, przychody te opodatkowuje się odrębnie na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, przy czym przy wymiarze podatku dochodowego nie bierze się pod uwagę dochodów uzyskanych ze świadczeń określonych w § 1.
§  4. W odniesieniu do działalności zarobkowej objętej ryczałtem rolnicy wymienieni w § 1 są zwolnieni od przewidzianych w przepisach o postępowaniu podatkowym i zobowiązaniach podatkowych obowiązków zgłaszania obowiązku podatkowego, prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz deklaracji o obrocie i dochodzie, a także opłacania zaliczek na podatki obrotowy i dochodowy.
§  5.
1. Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, jako płatnicy, są obowiązane do obliczania i poboru ryczałtu przy każdej wypłacie należności za wykonane świadczenia.
2. Pobrane kwoty ryczałtu płatnicy obowiązani są przekazywać na rachunek budżetu rady narodowej stopnia podstawowego, właściwej według siedziby płatnika, w terminie do dnia 25 miesiąca następnego za miesiąc ubiegły.
3. Płatnicy obowiązani są do prowadzenia ewidencji pobranych kwot ryczałtu oraz - równocześnie z przekazaniem tych kwot na rachunek budżetu właściwej rady narodowej - do złożenia terenowemu organowi administracji państwowej stopnia podstawowego, właściwemu według siedziby płatnika, wykazu zawierającego imiona i nazwiska rolników, ich adresy, sumy wypłat i kwoty pobranego ryczałtu.
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1976.17.108

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zryczałtowanie podatków obrotowego i dochodowego od przychodów rolników ze zrywki i wywozu drewna z lasów przy użyciu ciągników.
Data aktu: 28/04/1976
Data ogłoszenia: 10/05/1976
Data wejścia w życie: 10/05/1976