Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Sztokholm.1967.07.14.

Dz.U.75.9.49
KONWENCJA
o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej,
sporządzona w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r.
W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 14 lipca 1967 roku została sporządzona w Sztokholmie Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.

Po zaznajomieniu się z powyższą Konwencją Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że wymieniona Konwencja jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie, dnia 5 grudnia 1974 roku.

(Tekst konwencji zamieszczony jest w załączniku do niniejszego numeru.)

ZAŁĄCZNIK

KONWENCJA

O USTANOWIENIU ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

podpisana w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r.

Umawiające się Strony,

ożywione pragnieniem przyczynienia się do lepszego zrozumienia i współpracy pomiędzy Państwami na zasadzie poszanowania ich suwerenności i równości, mając na uwadze wzajemne korzyści oraz

pragnąc zachęcać do działalności twórczej przez popieranie ochrony własności intelektualnej na całym świecie,

pragnąc unowocześnić i usprawnić administrację Związków utworzonych dla ochrony własności przemysłowej oraz ochrony dzieł literackich i artystycznych, przy całkowitym poszanowaniu autonomii każdego Związku,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1

Ustanowienie Organizacji

Niniejszą Konwencją ustanawia się Światową Organizację Własności Intelektualnej.

Artykuł  2

Definicje

W rozumieniu niniejszej Konwencji określenie:

i) "Organizacja" oznacza Światową Organizację Własności Intelektualnej (SOWI);

ii) "Biuro Międzynarodowe" oznacza Międzynarodowe Biuro Własności Intelektualnej;

iii) "Konwencja paryska" oznacza Konwencję o ochronie własności przemysłowej, podpisaną w Paryżu dnia 20 marca 1883 roku, łącznie ze wszystkimi jej aktami rewizyjnymi;

iv) "Konwencja berneńska" oznacza Konwencję o ochronie dzieł literackich i artystycznych, podpisaną w Bernie dnia 9 września 1886 roku, łącznie z wszystkimi jej aktami rewizyjnymi;

v) "Związek Paryski" oznacza międzynarodowy związek utworzony przez Konwencję paryską;

vi) "Związek Berneński" oznacza międzynarodowy związek utworzony przez Konwencję berneńską;

vii) "Związki" oznaczają Związek Paryski, związki i porozumienia szczególne pozostające w łączności z tym Związkiem, Związek Berneński, jak również wszelkie inne porozumienia międzynarodowe mające na celu popieranie ochrony własności intelektualnej, których administrację zapewnia Organizacja na podstawie artykułu 4. iii).

viii) "własność intelektualna" oznacza prawa odnoszące się do:

- dzieł literackich, artystycznych i naukowych,

- interpretacji artystów interpretatorów oraz do wykonań artystów wykonawców, do fonogramów i do programów radiowych i telewizyjnych,

- wynalazków we wszystkich dziedzinach działalności ludzkiej,

- odkryć naukowych,

- wzorów przemysłowych,

- znaków towarowych i usługowych, jak również do nazw handlowych i oznaczeń handlowych,

- ochrony przed nieuczciwą konkurencją;

oraz wszelkie inne prawa dotyczące działalności intelektualnej w dziedzinie przemysłowej, naukowej, literackiej i artystycznej.

Artykuł  3

Cel Organizacji

Organizacja ma na celu:

i) popieranie ochrony właśności intelektualnej na całym świecie przez współdziałanie państw we współpracy, w razie potrzeby, z każdą inną organizacją międzynarodową;

ii) zapewnienie współdziałania administracyjnego między Związkami.

Artykuł  4

Zadania

Dla osiągnięcia celu, określonego w artykule 3, Organizacja przez swoje właściwe organy i z zastrzeżeniem właściowści każdego Związku:

i) przyczynia się do opracowywania przepisów mających na celu ulepszanie ochrony własności intelektualnej na całym świecie oraz uzgadnianie ustawodawstw krajowych w tej dziedzinie;

ii) zapewnia obsługę administracyjną Związkowi Paryskiemu, związkom szczególnym utworzonym w łączności z tym Związkiem oraz Związkowi Berneńskimu;

iii) może przyjąć wykonywanie czynności administracyjnych związanych z realizacją każdego innego porozumienia międzynarodowego mającego na celu popieranie ochrony własności intelektualnej lub brać udział w wykonywaniu tych czynności;

iv) zachęca do zawierania wszelkich porozumień międzynarodowych, mających na celu popieranie ochrony własności intelektualnej;

v) udziela pomocy Państwom, które zwracają się o pomoc techniczno-prawną w dziedzinie własności intelektualnej;

vi) gromadzi i rozpowszechnia wszelkie informacje dotyczące ochrony własności intelektualnej, prowadzi i zachęca do prowadzenia badań w tej dziedzinie oraz ogłasza ich wyniki;

vii) zapewnia usługi ułatwiające międzynarodową ochronę własności intelektualnej i w odpowiednich wypadkach prowadzi rejestracje w tej dziedzinie oraz publikuje informacje dotyczące tych rejestracji;

viii) podejmuje wszelkie inne środki działania z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Artykuł  5

Członkowie

1. Członkiem Organizacji może się stać każde Państwo, będące członkiem jednego ze Związków, określonych w artykule 2. vii).
2. Członkiem Organizacji może stać się również każde Państwo nie będące członkiem jednego ze Związków pod warunkiem, że;

i) jest ono członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych, jednej z organizacji wyspecjalizowanych związanych z Organizacją Narodów Zjednoczonych lub Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej albo stroną statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, albo

ii) zostało zaproszone przez Zgromadzenie Ogólne, aby zostało Stroną niniejszej Konwencji.

Artykuł  6

Zgromadzenie Ogólne

1. a) Powołuje się Zgormadzenie Ogólne składające się z Państw będących stronami niniejszej Konwecji, które są członkami co najmniej jednego ze Związków.

b) Rząd każdego Państwa będącego członkiem Związku jest reprezentowany przez jednego delegata, któremu mogą towarzyszyć zastępcy, doradcy i rzeczoznawcy.

c) Wydatki każdej delegacji ponosi Rząd, który ją wyznaczył.

2. Zgromadzenie Ogólne:

i) mianuje Dyrektora Generalnego na wniosek Komitetu Koordynacyjnego;

ii) bada i zatwierdza sprawozdania Dyrektora Generalnego dotyczące Organizacji oraz udziela mu wszelkich niezbędnych wytycznych;

iii) bada i zatwierdza sprawozdania i działalność Komitetu Koordynacyjnego oraz udziela mu wytycznych;

iv) uchwala trzyletni budżet wspólnych wydatków Związku;

v) zatwierdza postanowienia proponowane przez Dyrektora Generalnego, dotyczące administracji związanej z wprowadzeniem w życie porozumień międzynarodowych przewidzianych w artykule 4) iii);

vi) przyjmuje regulamin finansowy Organizacji;

vii) określa języki robocze sekretariatu, uwzględniając praktykę Narodów Zjednoczonych;

viii) zaprasza Państwa, wymienione w artykule 5. 2) ii), aby zostały stronami niniejszej Konwwencji;

ix) decyduje, które Państwa nie będące członkami Organizacji oraz które organizacje międzyrządowe i międzynarodowe organizacje pozarządowe mogą być dopuszczane do udziału w jego posiedzeniach w charakterze obserwatorów;

x) wykonuje wszelkie inne użyteczne zadania w ramach niniejszej Konwencji.

3. a) Każde Państwo będące członkiem jednego lub kilku związków dysponuje jednym głosem w Zgromadzeniu Ogólnym.

b) Połowa Państw będących członkami Zgromadzenia Ogólnego stanowi quorum.

c) Niezależnie od postanowień litery b), jeżeli liczba Państw reprezentowanych na danej sesji jest niższa od połowy, lecz równa lub wyższa od jednej trzeciej Państw będących członkami Zgromadzenia Ogólnego, Zgromadzenie może podejmować uchwały; jednakże decyzje Zgromadzenia Ogólnego, z wyjątkiem dotyczących jego procedury, stają się wykonalne dopiero po spełnieniu niżej wymienionych warunków. Międzynarodowe Biuro podaje te uchwały do wiadomości Państw będących członkami Zgromadzenia Ogólnego, które nie były reprezentowane, z prośbą, aby w terminie trzech miesięcy od daty przekazania złożyły na piśmie swoje głosy lub oznajmiły wstrzymanie się od oddania głosu. Jeżeli po upływie tego terminu liczba Państw, które w ten sposób oddały swój głos lub wstrzymały się od jego oddania, jest co najmniej równa liczbie Państw, których brakowało do osiągnięcia quorum na danej sesji, wymienione uchwały nabierają mocy, o ile równocześnie zostanie osiągnięta wymagana większość.

d) Z zastrzeżeniem postanowień liter e) i f) Zgromadzenie Ogólne podejmuje swoje uchwały większością dwóch trzecich oddanych głosów.

e) Przyjęcie postanowień dotyczących administracji związanej z realizacją porozumień międzynarodowych, o których mowa w artykule 4) iii), wymaga większości trzech czwartych oddanych głosów.

f) Zatwierdzenie układu z Organizacją Narodów Zjednoczonych zgodnie z postanowieniami artykułów 57 i 63 Karty Narodów Zjednoczonych wymaga większości dziewięciu dziesiątych oddanych głosów.

g) Mianowanie Dyrektora Generalnego (ustęp 2) i)), zatwierdzenie postanowień proponowanych przez Dyrektora Generalnego dotyczących administracji związanej z realizacją porozumień międzynarodowych (ustęp 2) v)) oraz przeniesienie siedziby (artykuł 10) wymagają większości przewidzianej nie tylko w Zromadzeniu Ogólnym, lecz również w Zgromadzeniu Związku Paryskiego i Zgromadzeniu Związku Berneńskiego.

h) Wstrzymanie się od głosowania nie jest uważane za oddanie głosu.

i) Jeden delegat może reprezentować tylko jedno Państwo i może głosować tylko w jego imieniu.

4. a) Zgromadzenie Ogólne zbiera się raz na trzy lata na sesję zwyczajną, którą zwołuje Dyrektor Generalny.

b) Zgromadzenie Ogólne zbiera się na sesję nadzwyczajną, którą zwołuje Dyrektor Generalny na wniosek Komitetu Koordynacyjnego lub jednej czwartej Państw będących członkami Zgromadzenia Ogólnego.

c) Posiedzenia odbywają się w siedzibie Organizacji.

5. Państwa będące stronami niniejszej Kowencji, które nie są członkami żadnego ze Związków, mogą brać udział w posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego w charakterze obserwatorów.
6. Zgromadzenie Ogólne ustala swój regulamin wewnętrzny.
Artykuł  7

Konferencja

1. a) Powołuje się Konferencję obejmującą Państwa będące stronami niniejszej Konwencji, bez względu na to, czy są one członkami jednego ze Związków.

b) Rząd każdego Państwa jest reprezentowany przez jednego delegata, któremu mogą towarzyszyć zastępcy, doradcy i rzeczoznawcy.

c) Wydatki każdej delegacji ponosi Rząd, który ją wyznaczył.

2. Konferencja:

i) rozpatruje sprawy mające podstawowe znaczenie w dziedzinie ochrony własności intelektualnej i może uchwalać zalecenia dotyczące tych spraw, przy całkowitym poszanowaniu właściwości i autonomii Związków;

ii) uchwala trzyletni budżet Konferencji;

iii) ustala, w granicach tego budżetu, trzyletni program pomocy techniczno-prawnej;

iv) uchwala zmiany niniejszej Konwencji zgodnie z procedurą określoną w artykule 17;

v) decyduje, które Państwa nie będące członkami Organizacji oraz które organizacje międzyrządowe, jak też międzynarodowe organizacje pozarządowe mogą być dopuszczane do udziału w jej posiedzeniach w charakterze obserwatorów;

vi) wykonuje wszelkie inne użyteczne zadania w ramach niniejszej Konwencji.

3. a) Każde Państwo będące członkiem dysponuje jednym głosem na Konferencji.

b) Jedna trzecia Państw będących członkami stanowi quorum.

c) Z zastrzeżeniem postanowień artykułu 17, Konferencja podejmuje swoje uchwały większością dwóch trzecich oddanych głosów.

d) Wysokość składek Państw będących stronami niniejszej Konwencji, które nie są członkami jednego ze Związków, jest ustalana w drodze głosowania, w którym mają prawo uczestniczyć jedynie delegaci tych Państw.

e) Wstrzymanie się od głosowania nie jest uważane za oddanie głosu.

f) Jeden delegat może reprezentować tylko jedno Państwo i może głosować tylko w jego imieniu.

4. a) Konferencja zbiera się na sesję zwyczajną, którą zwołuje Dyrektor Generalny, w tym samym czasie i w tym samym miejscu co Zgromadzenie Ogólne.

b) Konferencja zbiera się na sesję nadzwyczajną, którą zwołuje Dyrektor Generalny na wniosek większości Państw będących członkami.

5. Konferencja ustala swój regulamin wewnętrzny.
Artykuł  8

Komitet Koordynacyjny

1. a) Tworzy się Komitet Koordynacyjny składający się z Państw będących stronami niniejszej Konwencji, które są członkami Komitetu Wykonawczego Związku Paryskiego, Komitetu Wykonawczego Związku Berneńskiego albo obu tych Komitetów Wykonawczych. Jeżeli jednak w skład jednego z tych Komitetów Wykonawczych wchodzi więcej aniżeli czwarta część krajów będących członkami Zgromadzenia, które go wybrało, Komitet ten wyznacza spośród swoich członków Państwa, które będą członkami Komitetu Koordynacyjnego, w taki sposób, aby ich liczba nie przekraczała wyżej wymienionej jednej czwartej, z tym że przy obliczaniu tej jednej czwartej nie bierze się pod uwagę Państwa, na którego terytorium Organizacja ma swoją siedzibę.

b) Rząd każdego Państwa będącego członkiem Komitetu Koordynacyjnego jest reprezentowany przez jednego delegata, któremu mogą towarzyszyć zastępcy, doradcy i rzeczoznawcy.

c) Jeżeli Komitet Koordynacyjny bada sprawy dotyczące bezpośrednio programu lub budżetu Konferencji i jej porządku dziennego bądź propozycje zmiany niniejszej Konwencji, mogącej wpływać na prawa lub obowiązki Państw będących stronami niniejszej Konwencji, które nie są członkami jednego ze Związków, jedna czwarta tych Państw bierze udział w posiedzeniach Komitetu Koordynacyjnego na tych samych prawach co członkowie tego Komitetu. Konferencja wybiera na każdej sesji zwyczajnej Państwa mogące uczestniczyć w tych posiedzeniach.

d) Wydatki każdej delegacji ponosi Rząd, który ją wyznaczył.

2. Jeżeli inne Związki administrowane przez Organizację pragną być reprezentowane jako takie w łonie Komitetu Koordynacyjnego, ich przedstawiciele powinni być wyznaczani spośród Państw będących członkami Komitetu Koordynacyjnego.
3. Komitet Koordynacyjny:

i) udziela opinii organom Związków, Zgromadzeniu Ogólnemu, Konferencji i Dyrektorowi Generalnemu we wszelkich sprawach administracyjnych i finansowych oraz we wszelkich innych sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania bądź dwóch lub więcej Związków, bądź jednego lub kilku Związków i Organizacji, zwłaszcza dotyczących budżetu wspólnych wydatków Związków,

ii) przygotowuje projekt porządku dziennego Zgromadzenia Ogólnego,

iii) przygotowuje projekt porządku dziennego oraz projekty programu i budżetu Konferencji,

iv) wypowiada się na podstawie trzyletniego budżetu wspólnych wydatków Związków i trzyletniego budżetu Konferencji, jak również na podstawie trzyletniego programu pomocy techniczno-prawnej w sprawie odpowiednich rocznych budżetów i programów,

v) w razie upływu kadencji Dyrektora Generalnego lub w razie zwolnienia się tego stanowiska proponuje nowego kandydata celem mianowania go przez Zgromadzenie Ogólne na stanowisko Dyrektora Generalnego; jeżeli Zgromadzenie Ogólne nie mianuje kandydata zaproponowanego przez Komitet Koordynacyjny, Komitet ten przedstawia innego kandydata; ten sam tryb postępowania stosuje się aż do mianowania przez Zgromadzenie Ogólne ostatniego przedstawionego kandydata,

vi) jeżeli stanowisko Dyrektora Generalnego zwolni się między dwiema sesjami Zgromadzenie Ogólne mianuje tymczasowego Dyrektora Generalnego na okres do chwili objęcia stanowiska przez nowego Dyrektora Generalnego,

vii) wykonuje wszelkie inne zadania przydzielone mu w ramach niniejszej Konwencji.

4. a) Komitet Koordynacyjny zbiera się raz na rok na sesję zwyczajną, którą zwołuje Dyrektor Generalny. Zbiera się on w zasadzie w siedzibie Organizacji.

b) Komitet Koordynacyjny zbiera się na sesję nadzwyczajną, którą zwołuje Dyrektor Generalny bądź z własnej inicjatywy, bądź na wniosek przewodniczącego Komitetu, bądź jednej czwartej jego członków.

5. a) Każde Państwo, niezależnie od tego, czy jest członkiem tylko jednego z dwóch Komitetów Wykonawczych wymienionych w ustępie 1) a), czy też obu tych Komitetów, rozporządza w Komitecie Koordynacyjnym tylko jednym głosem.

b) Połowa członków Komitetu Koordynacyjnego stanowi quorum.

c) Jeden delegat może reprezentować tylko jedno Państwo i może głosować tylko w jego imieniu.

6. a) Komitet Koordynacyjny wyraża swe opinie i podejmuje uchwały zwykłą większością oddanych głosów. Wstrzymanie się od głosowania nie jest uważane za oddanie głosu.

b) Nawet w razie osiągnięcia zwykłej większości, każdy członek Komitetu Koordynacyjnego może natychmiast po głosowaniu zażądać, aby przystąpiono do specjalnego obliczenia głosów w następujący sposób: sporządza się dwie odrębne listy, na których zamieszcza się odpowiednio nazwy Państw będących członkami Komitetu Wykonawczego Związku Paryskiego oraz nazwy Państw będących czlonkami Komitetu Wykonawczego Związku Berneńskiego; głos każdego Państwa wpisuje się obok jego nazwy na każdej z list, na której została ona zamieszczona. W razie gdy to specjalne obliczenie wykaże, że zwykła większość nie została osiągnięta na każdej z tych list, propozycja nie będzie uznana za uchwaloną.

7. Każde Państwo będące członkiem Organizacji, a nie będące członkiem Komitetu Koordynacyjnego, może być reprezentowane na posiedzeniach tego Komitetu przez Obserwatorów z prawem uczestniczenia w obradach, lecz bez prawa głosowania.
8. Komitet Koordynacyjny ustala swój regulamin wewnętrzny.
Artykuł  9

Biuro Międzynarodowe

1. Biuro Międzynarodowe stanowi sekretariat Organizacji.
2. Biurem Międzynarodowym kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dwóch lub więcej Wicedyrektorów generalnych.
3. Dyrektor Generalny jest mianowany na oznaczony okres, który nie może być krótszy niż sześć lat. Jego nominacja może być ponawiana na dalsze oznaczone okresy.Czas trwania pierwszego okresu oraz ewntualnych dalszych okresów, jak również wszelkie inne warunki jego nominacji ustala Zgromadzenie Ogólne.
4. a) Dyrektor Generalny jest najwyższym funkcjonariuszem Organizacji.

b) Reprezentuje on Organizację.

c) Składa on sprawozdania Zgromadzeniu Ogólnemu i stosuje się do jego wytycznych dotyczących spraw wewnętrznych i zewnętrznych Organizacji.

5. Dyrektor Generalny przygotowuje projekty budżetu i programu, jak również okresowe sprawozdania z działalności. Przekazuje je Rządom zainteresowanych Państw oraz właściwym organom Związków i Organizacji.
6. Dyrektor Generalny i każdy wyznaczony przez niego członek personelu biorą udział, bez prawa głosowania, we wszystkich posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego Konferencji, Komitetu Koordynacyjnego oraz wszelkich innych komitetów i grup roboczych. Dyrektor Generalny lub wyznaczony przez niego członek personelu jest z urzędu sekretarzem tych organów.
7. Dyrektor Generalny mianuje personel niezbędny do właściwego działania Biura Międznarodowego. Mianuje on Wicedyrektorów Generalnych po uzyskaniu zgody Komitetu Koordynacyjnego. Warunki zatrudnienia ustala statut personelu, który powinien być zatwierdzony przez Komitet Koordynacyjny na wniosek Dyrektora Generalnego. Przy doborze i określaniu warunków zatrudnienia członków presonelu należy brać pod uwagę przede wszystkim konieczność zapewnienia usług urzędników wybitnie wykwalifikowanych z punktu widzenia wydajności ich pracy, fachowości i rzetelności. Należy zwrócić należytą uwagę na doniosłość zapewnienia tego doboru na możliwie najszerszej podstawie geograficznej.
8. Obowiązki Dyrektora Generalnego i członków personelu mają charakter ściśle międzynarodowy. Przy wykonywaniu swoich obowiązków nie powinni oni zwracać się o instrukcje ani ich przyjmować od żadnego Rządu ani żadnej władzy spoza Organizacji. Powinni oni powstrzymywać się od wszelkiego działania, które mogłoby narazić na uszczerbek ich status funkcjonariuszy międzynarodowych. Każde Państwo będące członkiem zobowiązuje się do poszanowania wyłącznie międzynarodowego charakteru obowiązków Dyrektora Generalnego i członków personelu oraz nie starania się wpływać na nich przy wykonywaniu przez nich tych obwiązków.
Artykuł  10

Siedziba

1. Siedzibę Organizacji ustala się w Genewie.
2. Decyzja o jej przeniesieniu może być powzięta na warunkach przewidzianych w artykule 6. 3) d) i g).
Artykuł  11

Finanse

1. Organizacja ma dwa odrębne budżety; budżet wspólnych wydatków Związków i budżet Konferencji.
2. a) Budżet wspólnych wydatków Związków obejmuje przewidywane wydatki w interesie kilku Związków.

b) Budżet ten jest finansowany z następujących źródeł:

i) składek Związków, z tym że wysokość składki każdego Związku ustala Zgromadzenie tego Związku, z uwzględnienim tego, w jakiej wysokości wspólne wydatki są dokonywane w interesie wymienionego Związku;

ii) opłat i kwot należnych za usługi świadczone przez Biuro Międzynarodowe, które nie dotyczą bezpośrednio jednego Związku i które nie są pobierane za usługi świadczone przez Biuro Międzynarodowe w zakresie pomocy techniczno-prawnej;

iii) dochodów ze sprzedaży wydawnictw Biura Międzynarodowego, które nie dotyczą bezpośrednio jednego ze Związków, oraz praw związanych z tymi wydawnictwami;

iv) darowizn, zapisów i subwencji, z których korzysta Organizacja, z wyjątkiem wymienionych w ustępie3) b), iv);

v) czynszów, odsetek i różnych innych dochodów Organizacji.

3. a) Budżet Konferencji obejmuje przewidywane wydatki związane z sesjami Konferencji oraz wydatki na realizację programu pomocy techniczno-prawnej.

b) Budżet ten jest finansowany z następujących źródeł:

i) składek Państw będących stronami niniejszej Konwencji, które nie są członkami jednego ze związków;

ii) kwot przekazywanych ewentualnie na rzecz tego budżetu przez Związki, z tym że wysokość kwoty przekazywanej przez każdy Związek ustala Zgromadzenie tego Związku oraz że żaden Związek nie ma obowiązku dokonywania wpłat do tego budżetu;

iii) kwot pobieranych za usługi świadczone przez Biuro Międzynarodowe w zakresie pomocy techniczno-prawnej;

iv) darowizn, zapisów i subwencji, z których korzysta Organizacja, przeznaczonych na cele wymienione w punkcie a).

4. a) Każde Państwo będące stroną niniejszej Konwencji, które nie jest członkiem jednego ze Związków, zostaje zaliczone dla ustalenia wysokości jego składki do budżetu Konferencji do jednej z klas i uiszcza swe roczne składki na podstawie liczby jednostek ustalonych następująco:

Klasa A ...... 10

Klasa B ...... 3

Klasa C ...... 1

b) Każde z tych Państw w chwili dokonania jednej z czynności przewidzianych w artykule 14. 1) wskazuje klasę, do której pragnie być zaliczone. Może ono zmienić klasę. Jeżeli wybierze klasę niższą, powinno zawidomić o tym Konferencję podczas jednej z jej sesji zwyczajnych. Zmiana taka wywiera skutek z początkiem roku kalendarzowego następującego po wymienionej sesji.

c) Składka roczna każdego z tych Państw równa jest kwocie, której stosunek do łącznej sumy składek wszystkich tych Państw do budżetu Konferencji jest taki sam jak stosunek między liczbą jednostek klasy, do której zostało ono zaliczone, a łączną liczbą jednostek wszystkich tych Państw.

d) Składki są należne od dnia 1 stycznia każdego roku.

e) Jeżeli budżet nie został przyjęty przed początkiem nowego roku finansowego, stosuje się budżet z roku poprzedniego według zasad przewidzianych w regulaminie finansowym.

5. Każde Państwo będące stroną niniejszej Konwencji, a nie będące członkiem żadnego ze Związków, które zalega z wpłatą składek w świetle postanowień niniejszego artykułu, a także każde Państwo będące stroną niniejszej Konwencji i członkiem jednego ze Związków, które zalega z wpłatą swoich składek na rzecz tego Związku, nie może wykonywać swego prawa głosowania w żadnym z organów Organizacji, którego jest członkiem, jeżeli kwota jego zaległości jest równa lub wyższa od kwoty składek należnych od niego za całe dwa ubiegłe lata. Jednakże Państwo takie może być upoważnione do wykonywania nadal swego prawa głosowania w danym organie, dopóki organ ten uważa, iż zaległość wynika z wyjątkowych i nie dających się uniknąć okoliczności.
6. Wysokość opłat i kwot należności za usługi świadczone przez Biuro Międzynarodowe w zakresie pomocy techniczno-prawnej ustala Dyrektor Generalny, który składa z tego sprawozdanie Komitetowi Koordynacyjnemu.
7. Organizacja może za zgodą Komitetu Koordynacyjnego przyjmować wszelkie darowizny, zapisy i subwencje, pochodzące bezpośrednio od rządów, instytucji publicznych lub prywatnych, od stowarzyszeń lub osób prywatnych.
8. a) Organizacja ma fundusz obrotowy utworzony przez jednorazową wpłatę dokonaną przez Związki i przez każde Państwo będące stroną niniejszej Konwencji, a nie będące członkiem żadnego ze Związków. Jeżeli fundusz ten okaże się niewystarczający, uchwala się jego powiększenie.

b) Wysokość jednorazowej wpłaty każdego Związku oraz jego ewntualny udział w każdym powiększeniu tego funduszu ustala Zgromadzenie Związku.

c) Wysokość jednorazowej wpłaty każdego Państwa będącego stroną niniejszej Konwencji, a nie będącego członkiem żadnego ze Związków, oraz jego udział w każdym powiększeniu funduszu są proporcjonalne do składki tego Państwa za rok, w ciągu którego fundusz został utworzony lub uchwalone zostało jego powiększenie. Proporcję i sposoby dokonywnia wpłaty uchwala Konferencja na wniosek Dyrektora Generalnego i po zasięgnięciu opinii Komitetu Koordynacyjnego.

9. a) Umowa w sprawie siedziby zawarta z Państwem, na którego terytorium Organizacja ma swą siedzibę, powinna przewidywać, że w razie gdyby fundusz obrotowy był niewystarczający, Państwo to udzieli zaliczek. Wysokość tych zaliczek i warunki, na których będą one udzielane, stanowią w każdym wypadku przedmiot odrębnej umowy między Państwem, o którym mowa, a Organizacją. Dopóki Państwo to jest obowiązane udzielać zaliczek, dopóty przysługuje mu ex officio miejsce w Komitecie Koordynacyjnym.

b) Państwo, o którym mowa pod literą a), i Organizacja mają prawo wypowiedzieć umowę o udzielaniu zaliczek w drodze pisemnej notyfikacji. Wypowiedzenie to nabiera mocy z upływem trzech lat od końca roku, w którym było notyfikowane.

10. Sprawdzanie rachunków jest dokonywane, zgodnie z zasadami przewidzianymi w regulaminie finansowym, przez jedno lub kilka Państw będących członkami Organizacji lub przez kontrolerów spoza Organizacji, których wyznacza, za ich zgodą, Zgromadzenie Ogólne.
Artykuł  12

Zdolność prawna; przywileje i immunitety

1. Organizacja korzysta na terytorium każdego Państwa będącego jej członkiem, zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa, ze zdolności prawnej niezbędnej do realizacji celów Organizacji i wykonywania jej zadań.
2. Organizacja zawiera umowę w sprawie siedziby z Konfederacją Szwajcarską oraz z każdym innym Państwem, w którym mogłaby być w przyszłości ustalona jej siedziba.
3. Organizacja może zawierać umowy dwustronne lub wielostronne z innymi Państwami będącymi jej członkami w celu zapewnienia sobie, jak również swym funkcjonariuszom oraz przedstawicielom wszystkich Państw będących członkami Organizacji, korzystania z przywilejów i immunitetów niezbędnych do realizacji swych celów i wykonywania swych zadań.
4. Dyrektor Generalny może prowadzić rokowania, a po uzyskaniu zgody Komitetu Koordynacyjnego zawierać i podpisywać w imieniu Orgnizacji umowy wymienione w ustępach 2) i 3).
Artykuł  13

Stosunki z innymi organizacjami

1. Jeżeli Organizacja uzna to za stosowne, nawiązuje stosunki współpracy i współdziała z innymi organizacjami międzyrządowymi. Każdy ogólny układ sporządzony w tym celu z tymi organizacjami zawiera i podpisuje Dyrektor Generalny po uzyskaniu zgody Komitetu Koordynacyjnego.
2. Organizacja może podejmować w sprawach należących do jej właściwości wszelkie odpowiednie środki w celu konsultowania się z międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi oraz z zastrzeżeniem zgody zainteresowanych Rządów z krajowymi organizacjami rządowymi lub pozarządowymi, jak również w celu wszelkiego rodzaju współpracy z wymienionymi organizacjami. Środki takie podejmuje Dyrektor Generalny po uzyskaniu zgody Komitetu Koordynacyjnego.
Artykuł  14

Tryb, w jakim Państwa mogą stać się Stronami Konwencji

1. Państwa wymienione w artykule 5 mogą stać się Stronami niniejszej Konwencji oraz członkami Organizacji przez:

i) podpisanie bez zastrzeżenia ratyfikacji albo

ii) podpisanie z zastrzeżeniem ratyfikacji i następnie złożenie dokumentu ratyfikacyjnego, albo

iii) złożenie dokumentu przystąpienia.

2. Niezależnie od wszelkich innych postanowień niniejszej Konwencji, Państwo będące Stroną Konwencji paryskiej, Konwencji berneńskiej lub obu tych Konwencji może stać się stroną niniejszej Konwencji tylko wówczas, jeżeli staje się jednocześnie albo stało się przedtem, przez ratyfikację lub przystąpienie, Stroną, bądź Aktu sztokholmskiego Konwencji paryskiej w całości lub z jedynym ograniczeniem przewidzianym w artykule 20 ustęp 1) b) i) wymienionego Aktu, bądź Aktu sztokholmskiego Konwencji berneńskiej w całości lub z jedynym ograniczeniem przewidzianym w artykule 28 ustęp1) b) i) wymienionego Aktu.
3. Dokumenty ratyfikacyjne lub dokumenty przystąpienia składa się Dyrektorowi Generalnemu.
Artykuł  15

Wejście w życie Konwencji

1. Niniejsza Konwencja wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dokonania przez dziesięć Państw członków Związku Paryskiego i siedem Państw członków Związku Berneńskiego jednego z aktów przewidzianych w artykule 14. 1), z tym że każde Państwo będące członkiem obu tych Związków zalicza się do obydwu grup. W tym samym dniu niniejsza Konwencja wchodzi również w życie w stosunku do Państw, które nie będąc członkami żadnego z wymienionych Związków dokonały na trzy lub więcej miesięcy przed tym dniem jednego z aktów przewidzianych w artykule 14. 1).
2. W stosunku do każdego innego Państwa niniejsza Konwencja wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia dokonania przez to Państwo jednego z aktów przewidzianych w artykule 14. 1).
Artykuł  16

Zastrzeżenia

Nie dopuszcza się żadnych zastrzeżeń do niniejszej Konwencji.

Artykuł  17

Zmiany

1. Wnioski o zmianę niniejszej Konwencji mogą być zgłaszane przez każde Państwo będące członkiem Organizacji, przez Komitet Koordynacyjny lub przez Dyrektora Generalnego. Wnioski te Dyrektor Generalny przekazuje do wiadomości Państwom będącym członkami Organizacji co najmniej na sześć miesięcy przed przedstawieniem ich Konferencji do rozpatrzenia.
2. Wszelkie zmiany uchwala Konferencja. Jeżeli chodzi o zmiany mogące wpływać na prawa i obowiązki Państw będących stronami niniejszej Konwencji, nie będących członkami żadnego ze Związków, Państwa te biorą również udział w głosowaniu. Tylko Państwa będące stronami niniejszej Konwencji, które są członkami co najmniej jednego ze Związków, są upoważnione do głosowania nad wszystkimi propozycjami dotyczącymi innych zmian. Zmiany są uchwalane zwykłą większością oddanych głosów, z tym że Konferencja przeprowadza głosowanie jedynie nad propozycjami zmian przyjętymi uprzednio przez Zgromadzenie Związku Paryskiego i Zgromadzenie Związku Berneńskiego według zasad stosowanych w każdym z nich przy wprowadzaniu zmiany postanowień administracyjnych odpowiednich Konwencji.
3. Każda zmina wchodzi w życie po upływie miesiąca od otrzymania przez Dyrektora Generalnego pisemych notyfikacji o jej przyjęciu, dokonanym zgodnie z ich odpowiednimi zasadami konstytucyjnymi przez trzy czwarte Państw, które były członkami Organizacji i miały prawo głosowania nad proponowaną zmianą zgodnie z ustępem 2), w chwili gdy zmiana została uchwalona przez Konferencję. Każda przyjęta w ten sposób zmiana wiąże wszystkie Państwa będące członkami Organizacji w chwili wejścia w życie tej zmiany, jak i te, które staną się jej członkami później; jednakże każda zmiana, która zwiększa zobowiązania finansowe Państw będących członkami Organizacji, wiąże tylko te z nich, które notyfikowały przyjęcie tej zmiany.
Artykuł  18

Wypowiedzenie

1. Każde Państwo będące członkiem Organizacji może wypowiedzieć niniejszą Konwencję w drodze notyfikacji adresowanej do Dyrektora Generalnego.
2. Wypowiedzenie staje się skuteczne po upływie sześciu miesięcy od dnia otrzymania przez Dyrektora Generalnego notyfikacji.
Artykuł  19

Notyfikacja

Dyrektor Generalny notyfikuje Rządom wszystkich Państw członkowskich:

i) datę wejścia w życie Konwencji,

ii) złożenie podpisów oraz dokumentów ratyfikacyjnych lub dokumentów przystąpienia,

iii) przyjęcia zmian niniejszej Konwencji i datę, od której zmiany te wejdą w życie,

iv) wypowiedzenia niniejszej Konwencji.

Artykuł  20

Postanowienia protokolarne

1. a) Niniejsza Konwencja została podpisana w jednym egzemplarzu w językach angielskiem, francuskim, hiszpańskim i rosyjskim, przy czym wszystkie te teksty są jednakowo autentyczne; jest ona złożona na przechowanie Rządowi Szwecji.

b) Niniejsza Konwencja pozostaje otwarta do podpisu w Sztokholmie do dnia 13 stycznia 1968 roku.

2. Dyrektor Generalny po konsultacji z zainteresowanymi Rządami sporządza urzędowe teksty w językach niemieckim, włoskim i portugalskim oraz w innych językach, które może wskazać Konferencja.
3. Dyrektor Generalny przekaże po dwie należycie uwierzytelnione kopie niniejszej Konwencji oraz każdej zmiany przyjętej przez Konferencję Rządom Państw członków Związków Paryskiego i Berneńskiego, Rządowi każdego innego Państwa, w razie gdy przystąpi ono do niniejszej Konwencji, jak też na życzenie Rządowi każdego innego Państwa. Kopie podpisanego tekstu Konwencji przekazywane Rządom są należycie uwierzytelniane przez Rząd Szwecji.
4. Dyrektor Generalny dokona rejestracji niniejszej Konwencji w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Artykuł  21

Klauzule przejściowe

1. Do czasów objęcia funkcji przez pierwszego Dyrektora Generalnego wzmianki niniejszej Konwencji dotyczące Biura Międzynarodowego lub Dyrektora Generalnego należy uważać za odnoszące się odpowiednio do Zjednoczonych Międzynarodowych Biur do Spraw Ochrony Własności Przemysłowej, Literackiej i Artystycznej (zwanych również Zjednoczonymi Biurami Międznarodowymi do Spraw Ochrony Własności Intelektualnej BIRPI) lub do ich Dyrektora.
2. a) Państwa, które są członkami jednego ze Związków, lecz nie są jeszcze stronami niniejszej Konwencji, mogą w ciągu pięciu lat, licząc od daty wejścia jej w życie, korzystać, jeśli tego pragną, z tych samych praw, jakby były jej stronami. Każde Państwo, które pragnie korzystać z wymienionych praw, składa w tym celu Dyrektorowi Generalnemu pisemną notyfikację, która nabiera mocy od dnia jej przyjęcia. Aż do upływu wyżej wymienionego okresu Państwa takie są uważane za członków Zgromadzenia Ogólnego i Konferencji.

b) Po upływie okresu pięciu lat Państwa te nie będą miały prawa głosowania w Zgromadzeniu Ogólnym, Konferencji i Komitecie Koordynacyjnym.

c) Państwa te mogą ponownie korzystać z prawa głosowania od chwili, gdy staną się stronami niniejszej Konwencji.

3. a) Dopóki wszystkie Państwa będące członkami Związków Paryskiego lub Berneńskiego nie staną się stronami niniejszej Konwencji, dopóty Biuro Międzynarodowe i Dyrektor Generalny będą wykonywać również funkcje należące odpowiednio do Zjednoczonych Biur Międzynarodowych do Spraw Ochrony Własności Przemysłowej, Literackiej i Artystycznej oraz ich Dyrektora.

b) Personel zatrudniony w wymienionych Biurach w dniu wejścia w życie niniejszej Konwencji jest uważany przez okres przejściowy, o którym mowa pod literą a), również za personel Biura Międzynarodowego.

4. a) Gdy wszystkie Państwa będące członkami Związku Paryskiego staną się członkami Organizacji, prawa, zobowiązania oraz majątek Biura tego Związku przejdą na Międzynarodowe Biuro Organizacji.

b) Gdy wszystkie Państwa członkowskie Związku Berneńskiego staną się członkami Organizacji, prawa, zobowiązania i majątek Biura tego Związku przejdą na Biuro Międzynarodowej Organizacji.

Na dowód czego niżej podpisani, należycie do tego upoważnieni, podpisali niniejszą Konwencję.

Sporządzono w Sztokholmie, dnia 14 lipca 1967 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1975.9.49

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Sztokholm.1967.07.14.
Data aktu: 14/07/1967
Data ogłoszenia: 24/03/1975
Data wejścia w życie: 23/03/1975