Zmiana zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji.

Dz.U.69.20.148
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 czerwca 1969 r.
w sprawie zmiany zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji.
Rada Ministrów zarządza, co następuje:
§  1. Wprowadza się zmiany zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji, określone w paragrafach następnych. Zmiany określone w §§ 2-10 wprowadzone zostają na podstawie ustaw powołanych w tych przepisach.
§  2. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1964 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 52), wydanym na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. o zmianach w organizacji i zakresie działania naczelnych organów administracji państwowej w dziedzinie budownictwa i planowania przestrzennego (Dz. U. Nr 8, poz. 49), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 pkt 1 dodaje się lit. d), e), f), g), h) w brzmieniu:

"d) bilansowanie robót budowlano-montażowych w skali całego kraju i w ujęciu wojewódzkim,

e) kierowanie rozdziałem robót budowlano-montażowych w oparciu o ustalenia narodowych planów gospodarczych dla resortów i prezydiów rad narodowych oraz ustalanie wiążących wytycznych i wydawanie zaleceń ministrom nadzorującym działalność przedsiębiorstw budowlano-montażowych, zapewniających prawidłowe wykorzystanie mocy produkcyjnych tych przedsiębiorstw zgodnie z ich profilem produkcyjnym,

f) rozdział robót budowlano-montażowych dla inwestycji i kapitalnych remontów planu centralnego, inwestycji wspólnych wynikłych z koordynacji terenowej przez właściwe organy prezydiów rad narodowych, dla budownictwa mieszkaniowego łącznie z inwestycjami towarzyszącymi, budownictwa osiedli mieszkaniowych oraz dla inwestycji służby zdrowia i oświaty,

g) w zakresie robót bilansowanych i rozdzielanych przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych:

- czuwanie nad zgodnością wysokości zgłoszonych robót z mocą przerobową przedsiębiorstw, przewidzianą w narodowym planie gospodarczym dla danego województwa, i udzielanie w tym zakresie wytycznych prezydiom rad narodowych i inwestorom w celu doprowadzenia do zgodności z planem,

- wstrzymanie realizacji inwestycji oraz zawiadamianie właściwych inwestorów i w ważniejszych przypadkach również Prezydium Rządu w razie stwierdzenia, że działalność inwestorów jest sprzeczna z zasadą koncentracji środków na inwestycjach kontynuowanych albo że inwestycje nie są należycie przygotowane i wskutek tego grozi przedłużenie się założonego cyklu inwestycji,

w zakresie robót bilansowanych i rozdzielanych przez innych ministrów lub prezydia wojewódzkich rad narodowych:

udzielanie inwestorom zaleceń usunięcia nieprawidłowości lub wstrzymania realizacji inwestycji w razie stwierdzenia poważnych nieprawidłowości w wykonawstwie robót inwestycyjnych oraz informowanie Prezydium Rządu o wypadku niezastosowania się inwestora do tych zaleceń,

h) opracowywanie w porozumieniu z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów projektów normatywnych cykli budowy i przedkładanie ich Radzie Ministrów,";

2) w § 3 dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu:

"4. Wynikające z przepisów szczególnych uprawnienia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w zakresie wydawania aktów normatywnych dotyczących procesu wykonawstwa robót budowlano-montażowych przechodzą do kompetencji Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych".

§  3. W § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Finansów i zmiany zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. z 1950 r. Nr 22, poz. 188 i z 1951 r. Nr 25, poz. 185), wydanego na podstawie ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o przekształceniu urzędu Ministra Skarbu w urząd Ministra Finansów (Dz. U. Nr 10, poz. 101), ustawy z dnia 10 lutego 1949 r. o zmianie organizacji naczelnych władz gospodarki narodowej (Dz. U. Nr 7, poz. 43) oraz ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o utworzeniu przy Radzie Ministrów Komisji Planowania i o zniesieniu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. Nr 54, poz. 244), wprowadza się następujące zmiany:
1) po pkt 3 dodaje się nowy pkt 3a w brzmieniu:

"3a) opracowywania i przedkładania Komisji Planowania przy Radzie Ministrów projektów rocznych planów gospodarczych w zakresie:

- zadań rzeczowych (usług), zatrudnienia i funduszu płac oraz nakładów na kapitalne remonty dla jednostek objętych działami oświaty, nauki i kultury oraz ochrony zdrowia, opieki społecznej i kultury fizycznej, przy czym projekty zadań rzeczowych i niezbędnych środków w zakresie nauki przedstawia Ministrowi Finansów Przewodniczący Komitetu Nauki i Techniki,

- zatrudnienia i funduszu płac jednostek administracji, wymiaru sprawiedliwości, prokuratury, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych i innych jednostek budżetowych";

2) po pkt 9 dodaje się nowe pkt 9a i 9b w brzmieniu:

"9a) opracowywania i ustalania kwartalnych bilansów pieniężnych dochodów i wydatków ludności; bilanse te powinny być rozpatrywane i ustalane na posiedzeniu kolegium Ministerstwa przy udziale wiceprezesa Rady Ministrów, zastępcy Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz przedstawicieli zainteresowanych resortów i instytucji,

9b) ustalania ogólnych warunków umów między jednostkami gospodarki uspołecznionej w zakresie i trybie wynikającym z upoważnień Rady Ministrów, wydanych na podstawie art. 384 Kodeksu cywilnego".

§  4. W § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 marca 1949 r. w sprawie zakresu działania Ministra Handlu Zagranicznego (Dz. U. Nr 15, poz. 96 i z 1951 r. Nr 25, poz. 185), wydanego na podstawie ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o przekształceniu urzędu Ministra Skarbu w urząd Ministra Finansów (Dz. U. Nr 10, poz. 101) i ustawy z dnia 10 lutego 1949 r. o zmianie organizacji naczelnych władz gospodarki narodowej (Dz. U. Nr 7, poz. 43), po pkt 16 dodaje się nowe pkt 17, 18, 19 i 20 w brzmieniu:

"17) opracowywanie i przedstawianie Komisji Planowania przy Radzie Ministrów projektów rocznych planów handlu zagranicznego oraz - w razie potrzeby - występowanie do Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z wnioskami w sprawie korekty narodowego planu gospodarczego,

18) dysponowanie operatywną rezerwą dewizową w handlu zagranicznym,

19) opracowywanie projektów planów obrotów płatniczych z zagranicą (bilansów płatniczych),

20) dokonywanie co kwartał wspólnie z Ministrem Finansów, zastępcą Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i ministrami nadzorującymi głównych dostawców oraz głównych odbiorców oceny sytuacji w handlu zagranicznym i bilansie płatniczym oraz ustalanie bieżących zadań w tym zakresie; wnioski wynikające z tych ocen Minister Handlu Zagranicznego przedkłada Prezesowi Rady Ministrów; w razie istotnych zagrożeń wykonania planu handlu zagranicznego lub bilansu płatniczego Minister Handlu Zagranicznego przedstawia sprawę Prezydium Rządu wraz z odpowiednimi wnioskami".

§  5. W § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 maja 1967 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Górnictwa i Energetyki (Dz. U. Nr 17, poz. 80), wydanego na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1957 r. o zmianach w organizacji i zakresie działania naczelnych organów administracji państwowej w niektórych gałęziach przemysłu, budownictwa i komunikacji (Dz. U. z 1957 r. Nr 17, poz. 86, z 1962 r. Nr 32, poz. 150 i z 1964 r. Nr 8, poz. 49):
1) po pkt 1 dodaje się nowy pkt 1a w brzmieniu:

"1a) opracowywania i ustalania kwartalnych i innych okresowych planów rozdziału węgla oraz dostaw węgla, jak również współdziałania z Ministrem Przemysłu Ciężkiego w zakresie opracowywania i ustalania kwartalnych planów rozdziału koksu; kwartalne plany rozdziału węgla powinny być rozpatrywane i ustalane na posiedzeniu kolegium Ministerstwa przy udziale wiceprezesa Rady Ministrów, zastępcy Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz przedstawicieli zainteresowanych resortów i instytucji";

2) na końcu pkt 11 dodaje się zdanie w brzmieniu:

"oraz bilansowania i rozdzielnictwa robót związanych z budową kopalń podziemnych w ujęciu krajowym i wojewódzkim."

§  6. W § 1 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1967 r. w sprawie zakresu działania Ministra Przemysłu Ciężkiego (Dz. U. Nr 43, poz. 216), wydanego na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu Maszynowego (Dz. U. Nr 43, poz. 215), dodaje się po pkt 9 nowy pkt 10 w brzmieniu:

"10) opracowywania i ustalania we współdziałaniu z Ministrem Górnictwa i Energetyki kwartalnych planów rozdziału (rozdzielników) koksu; plany te powinny być rozpatrywane i ustalane na posiedzeniu kolegium Ministerstwa przy udziale wiceprezesa Rady Ministrów, zastępcy Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz przedstawicieli zainteresowanych resortów i instytucji".

§  7. W § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 1957 r. w sprawie szczegółowego określenia zakresu działania Ministra Komunikacji oraz rozgraniczenia właściwości Ministra Komunikacji i innych ministrów (Dz. U. Nr 50, poz. 245), wydanego na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1957 r. o zmianach w organizacji i zakresie działania naczelnych organów administracji państwowej w niektórych gałęziach przemysłu, budownictwa i komunikacji (Dz. U. z 1957 r. Nr 17, poz. 86, z 1962 r. Nr 32, poz. 150 i z 1964 r. Nr 8, poz. 49), wprowadza się następujące zmiany:
1) po pkt 1 dodaje się nowy pkt 1a w brzmieniu:

"1a) bilansowanie i rozdzielanie robót budowlanych-komunikacyjnych (kolejowych i drogowych) w ujęciu krajowym i wojewódzkim";

2) po pkt 13 dodaje się nowy pkt 13a w brzmieniu:

"13a) opracowywanie i ustalanie kwartalnych planów przewozowych kolei, transportu samochodowego, lotniczego i żeglugi śródlądowej oraz skorelowanie ich z potrzebami i wymogami transportu morskiego; plany te powinny być rozpatrywane i ustalane na posiedzeniu kolegium Ministerstwa przy udziale wiceprezesa Rady Ministrów, zastępcy Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz przedstawicieli zainteresowanych resortów i instytucji".

§  8. W § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie zakresu działania Ministra Handlu Wewnętrznego (Dz. U. Nr 10, poz. 62 i Nr 61, poz. 478), wydanego na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 1949 r. o zmianie organizacji naczelnych władz gospodarki narodowej (Dz. U. Nr 7, poz. 43), w pkt 2 na końcu dodaje się zdania:

"oraz opracowywanie i ustalanie kwartalnych planów dostaw towarowych na rynek z przemysłu i importu oraz sprzedaży detalicznej, obejmujących całokształt zadań wszystkich organizacji handlowych zarówno państwowych, jak i spółdzielczych; plany te powinny być rozpatrywane i ustalane na posiedzeniu kolegium Ministerstwa przy udziale wiceprezesa Rady Ministrów, zastępcy Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz przedstawicieli zainteresowanych resortów, Centralnej Rady Związków Zawodowych i instytucji".

§  9. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1963 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Komitetu Nauki i Techniki oraz zasad współdziałania z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów, Polską Akademia Nauk i ministrami (kierownikami urzędów centralnych) (Dz. U. Nr 28, poz. 171), wydanym na podstawie ustawy z dnia 28 czerwca 1963 r. o utworzeniu Komitetu Nauki i Techniki (Dz. U. Nr 28, poz. 165), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 3 pkt 1 zdanie końcowe rozpoczynające się od wyrazów "przygotowuje i przedstawia Radzie Ministrów" do końca otrzymuje brzmienie:

"przygotowuje i w porozumieniu z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów przedstawia Radzie Ministrów projekty perspektywicznych, wieloletnich i rocznych planów prac naukowo-badawczych o szczególnym znaczeniu dla rozwoju gospodarki narodowej, ich finansowania oraz przedkłada Komisji Planowania przy Radzie Ministrów wykazy ważniejszych osiągnięć nauki i techniki przewidzianych do wdrożenia lub upowszechnienia w gospodarce narodowej",

2) w § 1 ust. 3 pkt 4 zdanie końcowe, rozpoczynające się od wyrazów "zapewnia środki mające na celu" do końca otrzymuje brzmienie:

"przedstawia Komisji Planowania przy Radzie Ministrów wnioski dotyczące zapewnienia w narodowych planach gospodarczych nakładów na wykorzystanie osiągnięć nauki i techniki w gospodarce narodowej oraz wspiera wdrożenia ze środków oddanych do dyspozycji Komitetu Nauki i Techniki".

§  10. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1960 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Komitetu Pracy i Płac oraz zakresu współpracy Komitetu z innymi organami administracji państwowej (Dz. U. Nr 23, poz. 133), wydanym na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o utworzeniu Komitetu Pracy i Płac oraz o zmianach właściwości w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, rent, zaopatrzeń i opieki społecznej (Dz. U. Nr 20, poz. 119), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) w ust. A po pkt 3 dodaje się nowy pkt 3a w brzmieniu:

"3a) ustalania - w porozumieniu z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów - współczynników bankowej korekty funduszu płac oraz zasad kształtowania funduszu płac przy przekraczaniu zadań planowych",

b) w ust. B:

– pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) ustalania w porozumieniu z właściwymi ministrami wytycznych dotyczących zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych oraz ustalania rocznych planów rozdziału absolwentów szkół wyższych, sporządzanych na podstawie wniosków resortowych",

– po pkt 10 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) opracowywania - w porozumieniu z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów, a w odniesieniu do jednostek budżetowych także z Ministrem Finansów - wniosków w sprawie wykorzystania centralnej rezerwy zatrudnienia i funduszu płac i przedkładania ich Radzie Ministrów",

2) w § 2 obecny tekst oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Komitet zapewnia Komisji Planowania przy Radzie Ministrów systematyczne informacje o zmianach w zasadach i formach wynagradzania potrzebnych do planowania funduszu płac.",

3) po § 2 dodaje się nowy § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. Komitet współdziała z Ministrem Oświaty i Szkolnictwa Wyższego i właściwymi ministrami w planowaniu kształcenia uczniów szkół przyzakładowych i międzyzakładowych oraz koordynuje z punktu widzenia potrzeb gospodarki narodowej szkolenie uczniów tych szkół."

§  11. Przekazuje się do zakresu działania Ministra Rolnictwa sprawy bilansowania i rozdzielania robót melioracyjnych w ujęciu krajowym i wojewódzkim.
§  12. Przekazuje się do zakresu działania Ministra Łączności sprawy bilansowania i rozdzielania robót budowlano-montażowych związanych ze środkami łączności w ujęciu krajowym i wojewódzkim.
§  13. Przekazuje się do zakresu działania Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego sprawy planowania kształcenia uczniów szkół przyzakładowych i międzyzakładowych w uzgodnieniu z Komitetem Pracy i Płac i właściwymi ministrami. Projekty planów w zbiorczym ujęciu w zakresie liczby tych uczniów i ich funduszu płac powinny być przedkładane Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
§  14. Przekazuje się do zakresu działania ministrów nadzorujących przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe ustalanie norm (wskaźników) zużycia materiałów z uwzględnieniem konieczności obniżenia zużycia materiałów i surowców oraz zastępowania surowców i materiałów deficytowych innymi surowcami i materiałami.
§  15. 1 Ustalone plany kwartalne, o których mowa w §§ 5, 6, 7 i 8, są obowiązujące dla wszystkich resortów i instytucji bez względu na ich podporządkowanie organizacyjne. Odpisy tych planów oraz odpisy bilansów pieniężnych dochodów i wydatków ludności (§ 3) powinny być przesyłane Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
§  16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 15 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 4 października 1971 r. (Dz.U.71.25.234) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 października 1971 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020