Usprawnienie pracy resortów przy wykonywaniu przepisów niektórych rozporządzeń.

Dz.U.69.14.101
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 maja 1969 r.
w sprawie usprawnienia pracy resortów przy wykonywaniu przepisów niektórych rozporządzeń.
W celu uproszczenia i usprawnienia pracy resortów przy wykonywaniu zadań wynikających z niektórych rozporządzeń Rady Ministrów - na podstawie ustaw i dekretów powołanych w dalszych przepisach niniejszego rozporządzenia, Rada Ministrów zarządza, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1960 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Komitetu Pracy i Płac oraz zakresu współpracy Komitetu z innymi organami administracji państwowej (Dz. U. Nr 23, poz. 133), wydanym na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. (Dz. U. Nr 20, poz. 119), wprowadza się w § 1 część A następujące zmiany:
1) w pkt 2 po wyrazach "systemów płac" dodaje się wyrazy "oraz systemu bodźców materialnego zainteresowania pracowników",
2) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) opracowywanie i opiniowanie w porozumieniu z Ministrem Finansów projektów przepisów dotyczących funduszu zakładowego, funduszu za osiągnięcia ekonomiczne i innych funduszów o podobnym charakterze;".

§  2. Należące dotychczas do właściwości Ministra Finansów sprawy dotyczące tworzenia, uruchomienia i podziału funduszów zakładowych w przedsiębiorstwach państwowych, wynikające:
1) z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych (Dz. U. Nr 45, poz. 279 z późniejszymi zmianami), wydanego na podstawie art. 4 i 5 ustawy z dnia 28 marca 1958 r. (Dz. U. z 1960 r. Nr 13, poz. 78), oraz
2) innych rozporządzeń Rady Ministrów wydanych na tej samej podstawie prawnej

przechodzą do zakresu działania Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac, działającego w tym zakresie w porozumieniu z Ministrem Finansów.

§  3. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1964 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników ministerstw i urzędów centralnych (Dz. U. Nr 29, poz. 185), wydanym na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. (Dz. U. Nr 7, poz. 39), dekretu z dnia 18 czerwca 1951 r. (Dz. U. Nr 34, poz. 260) i dekretu z dnia 21 kwietnia 1954 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 59) przepis § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Właściwi ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) ustalają liczbę etatów stanowisk wymienionych w załączniku nr 1 pod liczbą porządkową 1-4, dla których mogą być przyznane szczeble "A" i "B" uposażenia zasadniczego oraz najwyższe dwie stawki dodatku specjalnego przewidziane dla tych stanowisk."

§  4. W § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1964 r. w sprawie zatrudniania absolwentów szkół wyższych oraz orzekania o obowiązku zwrotu kosztów wykształcenia (Dz. U. z 1964 r. Nr 22, poz. 146 i z 1968 r. Nr 16, poz. 101), wydanego na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz. U. Nr 8, poz. 48), wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 2 wyrazy "o których mowa w ust. 1 pkt 2-5" zastępuje się wyrazami "o których mowa w ust. 1 pkt 3-5",
2) w ust. 4 wyrazy "wykazów (ust. 1 pkt 2-5)" zastępuje się wyrazami "wykazów (ust. 1 pkt 3-5)", a wyrazy końcowe "wymienionymi w ust. 1 pkt 2-4" zastępuje się wyrazami "wymienionymi w ust. 1 pkt 3 i 4".
§  5. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Finansów, Przewodniczącemu Komitetu Pracy i Płac i innym zainteresowanym ministrom.
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020