Zakres stosowania przepisów ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy do osób przebywających w zakładach karnych i w zakładach dla nieletnich, wykonujących pracę w tych zakładach albo poza nimi.

Dz.U.67.45.225
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 1 grudnia 1967 r.
w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy do osób przebywających w zakładach karnych i w zakładach dla nieletnich, wykonujących pracę w tych zakładach albo poza nimi.
Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 30 marca 1965 r. o bezpieczeństwie i higienie pracy (Dz. U. Nr 13, poz. 91) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Przepisy ustawy z dnia 30 marca 1965 r. o bezpieczeństwie i higienie pracy (Dz. U. Nr 13, poz. 91) z wyjątkiem art. 2 ust. 1, art. 22 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3-5, art. 43 i art. 45 ust. 2 pkt 2 i 3 stosuje się w sposób określony w rozporządzeniu do osób przebywających w zakładach karnych, zwanych w dalszym ciągu "więźniami", i do osób przebywających w zakładach dla nieletnich, zwanych w dalszym ciągu "wychowankami", a zatrudnionych w tych zakładach albo poza nimi.
2. Zakładem karnym w rozumieniu rozporządzenia jest także areszt śledczy, a zakładem dla nieletnich jest zakład poprawczy, zakład wychowawczy i schronisko dla nieletnich.
§  2.
1. Więźniowie i wychowankowie przed zatrudnieniem i w czasie zatrudnienia podlegają obowiązkowym lekarskim badaniom wstępnym, okresowym i kontrolnym.
2. Badania wstępne, okresowe i kontrolne przeprowadza w stosunku do więźniów - więzienna służba zdrowia, a w stosunku do wychowanków - służba zdrowia zakładów dla nieletnich. Jeżeli przeprowadzenie właściwych badań przekracza możliwości więziennej służby zdrowia lub służby zdrowia zakładów dla nieletnich, badania te przeprowadzają odpowiednie zakłady społeczne służby zdrowia.
§  3. Więźniom i wychowankom nie przysługuje wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy, spowodowanej koniecznością poddania się badaniom lekarskim.
§  4.
1. Szkoleniu okresowemu w zakresie ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy nie podlegają więźniowie i wychowankowie zatrudnieni:
1) przy robotach publicznych organizowanych przez rady narodowe, instytucje i organizacje społeczne oraz przez zakłady karne i zakłady dla nieletnich,
2) przy pracach porządkowych w zakładach karnych i zakładach dla nieletnich.
2. Szkoleniu, o którym mowa w ust. 1, nie podlegają także więźniowie zatrudnieni przy produkcji nakładczej.
§  5.
1. Wypadki przy pracy, którym ulegli więźniowie i wychowankowie zatrudnieni w przywięziennych zakładach pracy, zakładach karnych i zakładach dla nieletnich, nie podlegają rejestracji i sprawozdawczości na zasadach ogólnych.
2. Zakłady karne i zakłady dla nieletnich prowadzą ewidencję wypadków, o których mowa w ust. 1, i wykorzystują ją w działalności profilaktycznej.
§  6.
1. Nadzór nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy więźniów sprawuje inspekcja pracy w trybie i na zasadach określonych przepisami dekretu z dnia 10 listopada 1954 r. o przejęciu przez związki zawodowe zadań w dziedzinie wykonywania ustaw o ochronie, bezpieczeństwie i higienie pracy oraz sprawowania inspekcji pracy (Dz. U. z 1954 r. Nr 52, poz. 260, z 1960 r. Nr 20, poz. 119 i z 1965 r. Nr 13, poz. 91) tylko w czasie zatrudnienia więźniów w przywięziennych lub pozawięziennych uspołecznionych zakładach pracy.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do nadzoru nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy wychowanków.
§  7.
1. Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami higieny pracy w stosunku do więźniów zatrudnionych:
1) w przywięziennych i pozawięziennych uspołecznionych zakładach pracy na zasadach ogólnych,
2) w zakładach karnych na zasadach określonych w przepisach o wykonywaniu nadzoru sanitarno-epidemiologicznego nad zakładami karnymi.
2. Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami higieny pracy w stosunku do wychowanków na zasadach ogólnych.
§  8. Minister Sprawiedliwości w drodze instrukcji ustali:
1) ramowe programy i formy szkolenia wstępnego oraz okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla więźniów i wychowanków oraz częstotliwość szkolenia okresowego,
2) zasady i tryb badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz rodzaj i sposób sporządzania i prowadzenia dokumentacji związanej z tymi wypadkami,
3) zakres badań lekarskich (§ 2) i ich częstotliwość na zasadach określonych w myśl art. 20 ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy - zależnie od czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w danym miejscu pracy.
§  9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1967.45.225

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zakres stosowania przepisów ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy do osób przebywających w zakładach karnych i w zakładach dla nieletnich, wykonujących pracę w tych zakładach albo poza nimi.
Data aktu: 01/12/1967
Data ogłoszenia: 11/12/1967
Data wejścia w życie: 11/12/1967