Zakres działania Ministra Przemysłu Ciężkiego.

Dz.U.67.43.216
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 listopada 1967 r.
w sprawie zakresu działania Ministra Przemysłu Ciężkiego.
Na podstawie art. 2 i 11 ustawy z dnia 22 marca 1957 r. o zmianach w organizacji i zakresie działania naczelnych organów administracji państwowej w niektórych gałęziach przemysłu, budownictwa i komunikacji (Dz. U. z 1957 r. Nr 17, poz. 86 i z 1962 r. Nr 32, poz. 150) oraz art. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu Maszynowego (Dz. U. Nr 43, poz. 215) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Zakres działania Ministra Przemysłu Ciężkiego obejmuje sprawy przemysłów: hutnictwa żelaza i stali, hutnictwa metali nieżelaznych, górnictwa rud metali, materiałów ogniotrwałych, koksochemicznego, maszyn ciężkich, urządzeń chemicznych, taboru kolejowego, budowy okrętów, wyrobów metalowych, wyrobów odlewniczych i instalacyjnych.
2. Do zakresu działania Ministra Przemysłu Ciężkiego należą także sprawy obrotu i gospodarowania surowcami wtórnymi żelaza, metali nieżelaznych i materiałów ogniotrwałych oraz zagadnienia topników hutniczych i prac geologicznych w zakresie określonym szczegółowymi przepisami.
3. Minister Przemysłu Ciężkiego sprawuje zwierzchni nadzór i ogólne kierownictwo w sprawach objętych jego właściwością, a w szczególności w sprawach:
1) planowania gospodarczego oraz polityki rozwoju i inwestycji,
2) rozwoju techniki i organizacji wytwarzania oraz prowadzenia badań naukowych,
3) nadzoru nad działalnością podległych przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych,
4) ogólnego nadzoru nad instytutami naukowo-badawczymi, biurami projektowymi, konstrukcyjnymi i technologicznymi,
5) kadr i ich kwalifikacji oraz współdziałania z właściwymi organami w sprawach zatrudnienia i szkolenia kadr,
6) nadzoru nad urządzeniami technicznymi,
7) polityki finansowej i problematyki działalności ekonomicznej podległych przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych,
8) współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej z zagranicą,
9) publikacji i informacji techniczno-ekonomicznej,
10) 1 opracowywania i ustalania we współdziałaniu z Ministrem Górnictwa i Energetyki kwartalnych planów rozdziału (rozdzielników) koksu; plany te powinny być rozpatrywane i ustalane na posiedzeniu kolegium Ministerstwa przy udziale wiceprezesa Rady Ministrów, zastępcy Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz przedstawicieli zainteresowanych resortów i instytucji
§  2. W zakresie działania Ministra Przemysłu Ciężkiego pozostają przedsiębiorstwa i jednostki organizacyjne, zgrupowane w następujących zjednoczeniach:
1) Zjednoczenie Kopalnictwa Rud Żelaza,
2) Zjednoczenie Budownictwa Kopalń Rud,
3) Zjednoczenie Hutnictwa Żelaza i Stali,
4) Zjednoczenie Górniczo-Hutnicze Metali Nieżelaznych,
5) Zjednoczenie Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych,
6) Zjednoczenie Przemysłu Budowy Maszyn Ciężkich,
7) Zjednoczenie Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych,
8) Zjednoczenie Przemysłu Taboru Kolejowego,
9) Zjednoczenie Przemysłu Okrętowego,
10) Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych,
11) Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Odlewniczych oraz
12) Instytut Odlewnictwa.
§  3. Upoważnia się Ministrów Przemysłu Ciężkiego i Przemysłu Maszynowego do dokonywania zmian w zakresie podporządkowania przedsiębiorstw i jednostek organizacyjnych zgrupowanych w podległych im zjednoczeniach, w celu zapewnienia właściwej organizacji wykonania zadań należących do zakresu ich działania.
§  4. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Przemysłu Ciężkiego.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 ust. 3 pkt 10 dodany przez § 6 rozporządzenia z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie zmiany zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji (Dz.U.69.20.148) z dniem 11 lipca 1969 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020