Podstawa wymiaru składek i świadczeń oraz zryczałtowanie składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia w spółdzielczych zakładach usługowych.

Dz.U.67.15.67
ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU PRACY I PŁAC
z dnia 15 marca 1967 r.
w sprawie podstawy wymiaru składek i świadczeń oraz zryczałtowania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia w spółdzielczych zakładach usługowych.
Na podstawie art. 16 ust. 1 i 4, art. 218 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. Nr 51, poz. 396 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ust. 5 dekretu z dnia 25 czerwca 1954 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. z 1958 r. Nr 23, poz. 97 i z 1965 r. Nr 14, poz. 98) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie dotyczy zatrudnionych w spółdzielczych zakładach usługowych i opłacających z tego tytułu podatek od wynagrodzeń w formie ryczałtów:
1) członków i kandydatów na członków spółdzielni pracy oraz
2) pracowników spółdzielni zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" i w Związku Spółdzielni Spożywców "Społem".
§  2.
1. Miesięczne zarobki, stanowiące najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, nazywaną dalej podstawą wymiaru składek, oraz wysokość składek na ubezpieczenia społeczne ustala się w formie ryczałtów, których wysokość określają tabele zawarte w załączniku do rozporządzenia.
2. Miesięczny zarobek wyższy od odpowiedniego ryczałtu określonego w tabeli stanowi podstawę wymiaru składek, jeżeli zarobek taki został określony przez spółdzielnię w sposób i na warunkach ustalonych przez właściwy centralny związek spółdzielni.
3. W razie gdy zatrudnienie trwało tylko przez część miesiąca wskutek podjęcia lub zaprzestania pracy w ciągu miesiąca albo wskutek pobierania zasiłku z ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyństwa, podstawę wymiaru składek stanowi zarobek obliczony za dni pracy w danym miesiącu, z tym że za zarobek dzienny przyjmuje się 1/25 część odpowiedniego ryczałtu określonego w tabeli lub zarobku, o którym mowa w ust. 2.
§  3. Podstawę wymiaru zasiłków z ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyństwa oraz rent, nazywaną dalej podstawą wymiaru świadczeń, stanowią zarobki przyjęte dla wymiaru składek z zastrzeżeniem § 4.
§  4.
1. Zarobki wyższe od ryczałtów określonych w odpowiedniej tabeli stanowią podstawę wymiaru świadczeń, jeżeli od zarobków tych były obliczane przez spółdzielnie bieżąco składki na ubezpieczenia społeczne przez okres co najmniej:
1) ostatnich trzech miesięcy zatrudnienia przed zachorowaniem, jeżeli wniosek dotyczy zasiłku chorobowego (domowego, szpitalnego, sanatoryjnego),
2) ośmiu miesięcy w okresie ostatnich dwunastu miesięcy zatrudnienia przed powstaniem prawa do zasiłku połogowego,
3) trzydziestu sześciu miesięcy zatrudnienia, z którego zarobki przyjmuje się do obliczenia podstawy wymiaru renty.
2. Zarobki, od których były obliczone składki na ubezpieczenia społeczne, wyższe od ustalonych ryczałtów przyjmuje się za podstawę wymiaru świadczeń, chociaż nie zostały spełnione warunki określone w ust. 1, w razie wniosku:
1) o zasiłek chorobowy (domowy, szpitalny, sanatoryjny), jeżeli niezdolność do pracy powstała wskutek wypadku w zatrudnieniu lub choroby ostrej albo ostrej choroby zakaźnej,
2) o rentę inwalidzką i rodzinną, jeżeli inwalidztwo lub śmierć pracownika jest następstwem wypadku w zatrudnieniu lub choroby zawodowej, oraz
3) o zasiłek pogrzebowy.
§  5. Ustalanie dla celów ubezpieczeń społecznych wysokości zarobków, okresów zatrudnienia oraz spełniania warunków określonych w art. 107 dekretu z dnia 25 czerwca 1954 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. z 1958 r. Nr 23, poz. 97 i z 1965 r. Nr 14, poz. 98) następuje na podstawie zaświadczenia zarządu spółdzielni prowadzącej spółdzielczy zakład usługowy.
§  6. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do uczniów odbywających naukę w spółdzielczych zakładach usługowych.
§  7. Traci moc:
1) rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 6 maja 1961 r. w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, świadczeń z ubezpieczeń społecznych i rent dla członków spółdzielni pracy zatrudnionych w niektórych zakładach usługowych (Dz. U. z 1961 r. Nr 26, poz. 127, z 1962 r. Nr 3, poz. 8 i z 1965 r. Nr 40, poz. 253),
2) rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 10 października 1963 r. w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, świadczeń z ubezpieczeń społecznych i rent dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach usługowych spółdzielni zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" (Dz. U. Nr 46, poz. 259),
3) rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 22 czerwca 1965 r. w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, świadczeń z ubezpieczeń społecznych i rent dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach usługowych spółdzielni zrzeszonych w Związku Spółdzielni Spożywców "Społem" (Dz. U. Nr 27, poz. 179).
§  8. Przepisy rozporządzenia stosuje się do składek na ubezpieczenia społeczne począwszy od miesiąca kwietnia 1967 r.
§  9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

Zarobki stanowiące najniższą podstawę wymiaru składek i świadczeń, nazywaną w tabelach podstawą wymiaru, oraz odpowiadająca im zryczałtowana składka na ubezpieczenia społeczne, nazywana w tabelach składką.

Tabela nr 1 - Zakłady (punkty) usługowe
Lp. Rodzaje zakładów (punktów) usługowych Na terenie gromad W osiedlu lub mieście o liczbie mieszkańców:
podstawa wymiaru składka do 5.000 ponad 5.000

do 10.000

ponad 10.000

do 25.000

ponad 25.000

do 75.000

ponad 75.000

do 200.000

ponad 200.000
podstawa wymiaru składka podstawa wymiaru składka podstawa wymiaru składka podstawa wymiaru składka podstawa wymiaru składka podstawa wymiaru składka
w złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Bednarstwo i kołodziejstwo 900 140 900 140 1.000 155 1.100 171 1.200 186 1.400 217 1.600 248
2 Blacharstwo i dekarstwo 900 140 1.000 155 1.100 171 1.300 202 1.400 217 1.500 233 1.600 248
3 Elektromechanika 1.000 155 1.200 186 1.300 202 1.500 233 1.600 248 1.700 264 1.800 279
4 Fotografowanie 900 140 1.100 171 1.300 202 1.400 217 1.500 233 1.600 248 1.700 264
5 Fryzjerstwo i kosmetyka 900 140 1.000 155 1.100 171 1.300 202 1.400 217 1.500 233 1.700 264
6 Instalatorstwo 1.000 155 1.200 186 1.300 202 1.500 233 1.700 264 1.800 279 1.900 295
7 Kowalstwo 900 140 1.000 155 1.200 186 1.400 217 1.500 233 1.600 248 1.700 264
8 Krawiectwo i kuśnierstwo - naprawki 900 140 1.100 171 1.200 186 1.400 217 1.500 233 1.600 248 1.700 264
9 Malarstwo budowlane 1.000 155 1.200 186 1.400 217 1.600 248 1.700 264 1.800 279 1.800 279
10 Murarstwo, tynkarstwo budowlane i wykonywanie nagrobków 1.000 155 1.200 186 1.400 217 1.500 233 1.700 264 1.800 279 1.900 295
11 Optyka 900 140 1.100 171 1.300 202 1.500 233 1.600 248 1.700 264 1.800 279
12 Posadzkarstwo 1.000 155 1.200 186 1.300 202 1.500 233 1.700 264 1.800 279 1.900 295
13 Radio i telemechanika 1.000 155 1.200 186 1.300 202 1.500 233 1.700 264 1.800 279 1.900 295
14 Rymarstwo 900 140 1.000 155 1.100 171 1.300 202 1.400 217 1.500 233 1.700 264
15 Stolarstwo budowlane, ciesielstwo 900 140 1.000 155 1.200 186 1.300 202 1.400 217 1.500 233 1.600 248
16 Stolarstwo meblowe 900 140 1.000 155 1.100 171 1.300 202 1.400 217 1.600 248 1.800 279
17 Szewstwo i szewstwo ortopedyczne 900 140 1.000 155 1.100 171 1.200 186 1.300 202 1.400 217 1.500 233
18 Szklarstwo budowlane 900 140 1.100 171 1.300 202 1.500 233 1.600 248 1.700 264 1.800 279
19 Ślusarstwo 1.000 155 1.200 186 1.300 202 1.500 233 1.600 248 1.700 264 1.800 279
20 Tapicerstwo 900 140 1.000 155 1.100 171 1.300 202 1.500 233 1.600 248 1.700 264
21 Zegarmistrzostwo i złotnictwo 900 140 1.100 171 1.300 202 1.500 233 1.600 248 1.700 264 1.800 279
22 Zduństwo 900 140 1.000 155 1.200 186 1.300 202 1.400 217 1.500 233 1.600 248
23 Usługi drobne*) 900 140 900 140 1.000 155 1.100 171 1.200 186 1.300 202 1.400 217

*) Usługi drobne obejmują: parasolnictwo, naprawę zabawek i lalek, naprawę wiecznych piór, naprawę i napełnianie długopisów, cerowanie artystyczne, podnoszenie oczek, plisowanie i dekatyzację tkanin, obciąganie guzików, hafciarstwo, maglowanie, pranie i prasowanie bielizny, czyszczenie obuwia, czyszczenie pierza, pisanie podań i usługi pomocy domowej, naprawa odzieży i wyrobów z tworzyw sztucznych, wulkanizatorstwo, naprawę, przechowywanie i wypożyczanie sprzętu turystycznego i gospodarstwa domowego.

Tabela nr 2 - Spółdzielnie usług kolejowych (bagażowi, numerowi)

Lp. Na dworcach kolejowych: Podstawa wymiaru Składka
w złotych
1 w miastach ponad 200 tys. ludności i w miejscowościach turystycznych w sezonie letnim i zimowym 1.200 186
2 w miastach ponad 50 tys. do 200 tys. ludności 1.000 155
3 w miejscowościach pozostałych 900 140

Tabela nr 3 - Usługi rozrywkowe

Lp. Przy wykonywaniu czynności pracownika: Podstawa wymiaru Składka
w złotych
1 imprezowego 2.300 357
2 technicznego 2.000 310
3 obsługi 1.300 202

Tabela nr 4 - Usługi szatni

Lp. W lokalach zaliczonych do kategorii: W miastach wojewódzkich W miastach pozostałych
podstawa wymiaru składka podstawa wymiaru składka
w złotych
1 I-S 1.600 248 1.200 186
2 I 1.400 217 1.100 171
3 II 1.200 186 1.000 155
4 III i pozostałych 1.000 155 900 140

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1967.15.67

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Podstawa wymiaru składek i świadczeń oraz zryczałtowanie składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia w spółdzielczych zakładach usługowych.
Data aktu: 15/03/1967
Data ogłoszenia: 06/05/1967
Data wejścia w życie: 06/05/1967