Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników zatrudnionych w dziale orzecznictwa państwowych komisji arbitrażowych.

Dz.U.64.38.242
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 października 1964 r.
o zmianie rozporządzenia w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników zatrudnionych w dziale orzecznictwa państwowych komisji arbitrażowych.
Na podstawie art. 12 dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 r. o państwowym arbitrażu gospodarczym (Dz. U. z 1961 r. Nr 37, poz. 195) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 maja 1959 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników zatrudnionych w dziale orzecznictwa państwowych komisji arbitrażowych (Dz. U. z 1959 r. Nr 31, poz. 185 i z 1963 r. Nr 44, poz. 247) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 po ust. 1 dodaje się nowy ustęp 1a w brzmieniu:

"1a. Ponadto pracownicy orzecznictwa Głównej Komisji Arbitrażowej, pobierający uposażenie według I grupy uposażenia zasadniczego, otrzymują nie podlegający podatkowi od wynagrodzeń dodatek specjalny w kwocie 650 zł miesięcznie; dodatek ten nie przysługuje pracownikom orzecznictwa pobierającym dodatek według § 7a ust. 1.";

2) w § 6 po słowach "dla pracowników" dodaje się słowa "okręgowych komisji arbitrażowych";
3) w § 7 skreśla się słowa "wiceprezes Głównej Komisji Arbitrażowej", "dyrektor zespołu arbitrów, dyrektor Biura Orzecznictwa Głównej Komisji Arbitrażowej - w stawce 2, 3 lub 4" oraz słowa "kierownik sekcji w zespole arbitrów Głównej Komisji Arbitrażowej";
4) po § 7 dodaje się nowe §§ 7a, 7b, 7c i 7d w następującym brzmieniu:

"§ 7a. 1. Pracownikom orzecznictwa Głównej Komisji Arbitrażowej przysługuje dodatek specjalny z tytułu pełnienia funkcji według następujących stawek:

Lp. Funkcja Stawka dodatku specjalnego z tytułu pełnienia funkcji

w zł

1 Wiceprezes 1.100, 1.250, 1.400, 1.600, 1.800, 2.000, 2.200, 2.400, 2.600, 2.800, 3.000
2 Dyrektor zespołu,

biura orzecznictwa

800, 900, 1.050, 1.200, 1.350, 1.500, 1.650, 1.800, 1.950, 2.100
3 Kierownik sekcji

w zespole arbitrów

700, 850, 1.000, 1.150, 1.300, 1.450, 1.600, 1.750, 1.850

2. Dodatek specjalny z tytułu pełnienia funkcji nie podlega podatkowi od wynagrodzeń.

3. W okresie pobierania dodatku specjalnego z tytułu pełnienia funkcji nie przysługują pracownikowi żadne inne dodatki, z wyjątkiem dodatku za wysługę lat określonego w § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 maja 1959 r. (Dz. U. Nr 31, poz. 185).

4. Pracownik może awansować w zakresie dodatku specjalnego z tytułu pełnienia funkcji na zasadach i w terminach określonych dla organów naczelnych administracji państwowej.

5. Do pobierania dodatków specjalnych z tytułu pełnienia funkcji stosuje się odpowiednio przepisy § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1964 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników ministerstw i urzędów centralnych (Dz. U. Nr 29, poz. 185).

§ 7b. Prezes Rady Ministrów ustala - na wniosek Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac, zgłoszony w porozumieniu z Prezesem Głównej Komisji Arbitrażowej i z Ministrem Finansów - liczbę etatów stanowisk, wymienionych w tabeli zamieszczonej w § 7a ust. 1, dla których mogą być przyznane dwie najwyższe stawki dodatku specjalnego z tytułu pełnienia funkcji, przewidzianego dla tych stanowisk.

§ 7c. 1. Tworzy się fundusz nagród na nagrody dla pracowników orzecznictwa Głównej Komisji Arbitrażowej w wysokości 4% planowanego osobowego funduszu płac tych pracowników. Oszczędności w osobowym funduszu płac nie mogą być przeznaczone na wypłatę nagród.

2. Suma nagród indywidualnych przyznanych w danym roku kalendarzowym pracownikowi orzecznictwa Głównej Komisji Arbitrażowej nie może przekroczyć 15% jego rocznego uposażenia zasadniczego.

3. Poza nagrodami przewidzianymi w ust. 2 nie mogą być przyznawane nagrody z innych tytułów; nie dotyczy to nagród państwowych, za udział w konkursach, za osiągnięcia racjonalizatorskie i za projekty wynalazcze.

§ 7d. Prezes Rady Ministrów może w uzasadnionych wypadkach, na wniosek Prezesa Głównej Komisji Arbitrażowej, uzgodniony z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac oraz z Ministrem Finansów - przyznać imiennie pracownikowi zatrudnionemu w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie podlegający opodatkowaniu dodatek wyrównawczy do uposażenia na czas pozostawania na tym samym stanowisku, jeżeli uposażenie przysługujące pracownikowi według przepisów rozporządzenia jest w sposób istotny niższe niż dotychczas przez niego łącznie pobierane wynagrodzenie."

§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Finansów, Przewodniczącemu Komitetu Pracy i Płac oraz Prezesowi Głównej Komisji Arbitrażowej.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1964 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1964.38.242

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników zatrudnionych w dziale orzecznictwa państwowych komisji arbitrażowych.
Data aktu: 12/10/1964
Data ogłoszenia: 22/10/1964
Data wejścia w życie: 22/10/1964, 01/07/1964