Badania lekarskie mające na celu wykrywanie chorób wenerycznych.

Dz.U.64.34.223
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 2 września 1964 r.
w sprawie badań lekarskich mających na celu wykrywanie chorób wenerycznych.
Na podstawie art. 12 ust. 3 i art. 21 dekretu z dnia 16 kwietnia 1946 r. o zwalczaniu chorób wenerycznych (Dz. U. z 1949 r. Nr 51, poz. 394) zarządza się, co następuje:
§  1. Badaniom lekarskim mającym na celu wykrywanie chorób wenerycznych podlegają:
1) kobiety ciężarne,
2) osoby, co do których właściwy do spraw zdrowia organ prezydium powiatowej (miejskiej w mieście stanowiącym powiat miejski, dzielnicowej w mieście wyłączonym z województwa) rady narodowej powziął uzasadnione podejrzenie, że są chore wenerycznie, a w szczególności, że zakaziły osobę leczoną w poradni skórno-wenerologicznej lub zostały przez taką osobę zakażone,
3) osoby zatrzymane w areszcie lub w schronisku dla nieletnich, tymczasowo aresztowane lub umieszczone w zakładzie poprawczym, co do których organ Milicji Obywatelskiej powziął wiadomości, że trudnią się nierządem albo co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są chore wenerycznie.
4) osoby przebywające w izbie wytrzeźwień, co do których lekarz bądź felczer zatrudniony w tej izbie powziął w wyniku oględzin uzasadnione podejrzenie, że są chore wenerycznie, albo które w ciągu ostatnich 2 miesięcy przebywały już w izbie wytrzeźwień.
§  2. Badania lekarskie mające na celu wykrywanie chorób wenerycznych przeprowadzają, z zastrzeżeniem przepisu § 5, poradnie skórno-wenerologiczne zakładów opieki zdrowotnej otwartej właściwych ze względu na miejsce pobytu osób podlegających badaniom.
§  3. Kobiety ciężarne są obowiązane zgłaszać się na badanie bez wezwania przed upływem piątego miesiąca ciąży i przed upływem ósmego miesiąca ciąży.
§  4. Osoby określone w § 1 pkt 2 są obowiązane zgłaszać się na badania na wezwanie właściwego do spraw zdrowia organu prezydium powiatowej (miejskiej w mieście stanowiącym powiat miejski, dzielnicowej w mieście wyłączonym z województwa) rady narodowej.
§  5.
1. Badania osób określonych w § 1 pkt 3 przeprowadza, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia pozbawienia ich wolności, zakład służby zdrowia wykonujący opiekę zdrowotną nad osobami osadzonymi w areszcie, więzieniu, schronisku dla nieletnich bądź zakładzie poprawczym albo poradnia skórno-wenerologiczna (§ 2) po doprowadzeniu osoby podlegającej badaniu przez personel zakładu, w którym jest ona osadzona.
2. Jeżeli zakład służby zdrowia wykonujący opiekę zdrowotną nad osobami określonymi w ust. 1 nie jest w stanie przeprowadzić badań laboratoryjnych niezbędnych dla wykrywania chorób wenerycznych, badania te wykonują poradnie skórno-wenerologiczne (§ 2) na wniosek tego zakładu.
3. Jeżeli osoba określona w § 1 pkt 3 zostaje zwolniona z zakładu, w którym była osadzona, przed upływem terminu przewidzianego w ust. 1 i nie została poddana badaniu, a nie zachodzi uzasadniona obawa, że będzie się od badania uchylać, wówczas poucza się ją o obowiązku niezwłocznego zgłoszenia się na badanie do poradni skórno-wenerologicznej (§ 2), o czym zawiadamia się równocześnie organ do spraw zdrowia prezydium powiatowej (miejskiej w mieście stanowiącym powiat miejski, dzielnicowej w mieście wyłączonym z województwa) rady narodowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
§  6.
1. Osoby określone w § 1 pkt 4 są obowiązane zgłosić się na badania bez wezwania, przed upływem 48 godzin od chwili zwolnienia z izby wytrzeźwień, z tym że osoby, co do których zachodzi uzasadniona obawa, że będą uchylać się od badania, podlegają doprowadzeniu do poradni skórno-wenerologicznej (§ 2) przez organ Milicji Obywatelskiej.
2. Izby wytrzeźwień są obowiązane:
1) pouczać osoby zwalniane o obowiązku określonym w ust. 1 oraz
2) przekazywać imiona, nazwiska i adresy osób określonych w § 1 pkt 4 obowiązanych do zgłoszenia się na badania organom do spraw zdrowia prezydiów powiatowych (miejskich w miastach stanowiących powiaty miejskie, dzielnicowych w miastach wyłączonych z województw) rad narodowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania tych osób.
§  7.
1. W razie szerzenia się chorób wenerycznych w określonym środowisku właściwy do spraw zdrowia organ prezydium powiatowej (miejskiej w mieście stanowiącym powiat miejski, dzielnicowej w mieście wyłączonym z województwa) rady narodowej może nakazać osobom należącym do tego środowiska poddanie się badaniom.
2. O obowiązku poddania się badaniom podaje się do wiadomości osobom zainteresowanym w drodze obwieszczeń publicznych albo za pośrednictwem kierowników właściwych zakładów pracy bądź szkół.
§  8.
1. Osobom, które dopełniły obowiązku poddania się badaniom, poradnia skórno-wenerologiczna (§ 2) wydaje stosowne zaświadczenia.
2. Lekarz poradni skórno-wenerologicznej może zwolnić od badania osobę, która przedstawi świadectwo lekarskie stwierdzające, że była badana nie wcześniej niż dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem badań albo że jest leczona w związku z chorobą weneryczną.
§  9. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 1950 r. w sprawie zasad i sposobu przeprowadzania badań na choroby weneryczne (Dz. U. Nr 31, poz. 290).
§  10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020