Wydawanie zezwoleń na wykonywanie sportowego rybołówstwa morskiego przez osoby nie posiadające karty wędkarskiej.

Dz.U.64.27.175
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŻEGLUGI
z dnia 1 lipca 1964 r.
w sprawie wydawania zezwoleń na wykonywanie sportowego rybołówstwa morskiego przez osoby nie posiadające karty wędkarskiej.
Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 1963 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. Nr 22, poz. 115) zarządza się, co następuje:
§  1. Zezwolenia na wykonywanie sportowego połowu ryb na polskich morskich wodach wewnętrznych i polskim morzu terytorialnym przez osoby nie posiadające karty wędkarskiej wydaje urząd morski.
§  2. Zezwolenia określone w § 1 mogą być wydawane członkom załóg statków morskich i jednostek pływających marynarki wojennej, żołnierzom Wojsk Ochrony Pogranicza oraz pracownikom organów administracji morskiej.
§  3. Zezwolenia wydane członkom załóg statków morskich uprawniają ich do wykonywania sportowego rybołówstwa morskiego wyłącznie ze statku, na którym są zatrudnieni, albo z brzegu morskiego lub z przybrzeżnego urządzenia stałego.
§  4. Wydane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów zezwolenia zachowują ważność na czas w nich określony, nie dłużej jednak niż jeden rok od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1964.27.175

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wydawanie zezwoleń na wykonywanie sportowego rybołówstwa morskiego przez osoby nie posiadające karty wędkarskiej.
Data aktu: 01/07/1964
Data ogłoszenia: 21/07/1964
Data wejścia w życie: 21/07/1964