Zaliczenie powiatów do okręgów gospodarczych, ustalenie norm przeciętnego przychodu szacunkowego oraz stawek podatku gruntowego dla celów wymiaru podatku gruntowego.

Dz.U.62.24.106
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 kwietnia 1962 r.
w sprawie zaliczenia powiatów do okręgów gospodarczych, ustalenia norm przeciętnego przychodu szacunkowego oraz stawek podatku gruntowego dla celów wymiaru podatku gruntowego.
Na podstawie art. 7 ust. 4 i art. 10 ust. 2-4 dekretu z dnia 30 czerwca 1951 r. o podatku gruntowym (Dz. U. z 1955 r. Nr 23, poz. 143, z 1956 r. Nr 55, poz. 251 i z 1957 r. Nr 32, poz. 140) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Zaliczenie poszczególnych powiatów do jednego z pięciu okręgów gospodarczych oraz wyrażone w złotych normy przeciętnego przychodu szacunkowego z jednego hektara gruntów w zależności od ich klasy, rodzaju i strefy ekonomicznej dla celów wymiaru podatku gruntowego podają tabele stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do rozporządzenia.
2. Normy przeciętnego przychodu szacunkowego, ustalone w tabeli norm dla strefy wielkomiejskiej, stosuje się do gospodarstw rolnych, położonych w strefie miejskiej m. st. Warszawy oraz następujących miast: Bielska-Białej, Bytomia, Chorzowa, Czeladzi, Gliwic, Katowic, Krakowa, Łodzi, Mysłowic, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich, Świętochłowic i Zabrza.
3. Normy przeciętnego przychodu szacunkowego ustalone w tabeli norm dla gruntów ornych klasy III a lub III b bądź klasy IVa lub IVb stosuje się dla celów wymiaru podatku gruntowego w tych przypadkach, gdy grunty orne zaliczone do tych klas wniesione zostały do ewidencji gruntów i budynków (rejestrów gruntów).
4. Jeżeli w danym gospodarstwie wszystkie grunty orne klasy III lub przeważająca ich część zostały przeklasyfikowane do klasy IIIa, wówczas do łąk i pastwisk zaliczonych do klasy III stosuje się normy przeciętnego przychodu szacunkowego ustalone w tabeli norm dla gruntów ornych klasy IIIa. Jeżeli zaś wszystkie grunty orne klasy III lub przeważająca ich część zostały przeklasyfikowane do klasy IIIb, wówczas do łąk i pastwisk zaliczonych do klasy III stosuje się normy przeciętnego przychodu szacunkowego ustalone w tabeli norm dla gruntów ornych klasy IIIb.
§  2.
1. Dla poszczególnych grup indywidualnych gospodarstw rolnych, z wyjątkiem wymienionych w § 3 pkt 8-11, ustala się w stosunku do ich podstawy opodatkowania ruchome stawki podatku gruntowego, określone w skalach nr 1-6, stanowiących załącznik nr 3 do rozporządzenia.
2. Ruchome stawki podatkowe według skali nr 1 stosuje się do określonych w ust. 1 gospodarstw rolnych, położonych na obszarze miast: Łodzi, Krakowa, Poznania, m. st. Warszawy i województw: bydgoskiego, katowickiego, kieleckiego, krakowskiego, łódzkiego, poznańskiego (z wyjątkiem powiatu trzcianeckiego i miasta Piły), rzeszowskiego (z wyjątkiem powiatów leskiego i ustrzyckiego oraz niektórych gromad, wsi i przysiółków powiatów gorlickiego, przemyskiego i sanockiego, wymienionych w ust. 6) i warszawskiego oraz na obszarze powiatów: augustowskiego, białostockiego, bielskiego, dąbrowskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego i miasta Białystok województwa białostockiego, powiatów: kartuskiego, kościerskiego, puckiego, starogardzkiego, tczewskiego, wejherowskiego i miast: Gdańska, Gdyni, Sopotu i Tczewa województwa gdańskiego, powiatów: bełżyckiego, biłgorajskiego, bychawskiego, krasnostawskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, opolsko-lubelskiego, puławskiego i miast: Chełma, Lublina i Zamościa województwa lubelskiego oraz powiatu nowomiejskiego województwa olsztyńskiego.
3. Ruchome stawki podatkowe według skali nr 2 stosuje się do określonych w ust. 1 gospodarstw rolnych, położonych na obszarze powiatów: grajewskiego, kolneńskiego, łapskiego, łomżyńskiego, monieckiego, sejneńskiego, sokólskiego, suwalskiego, wysokomazowieckiego i zambrowskiego województwa białostockiego, powiatów: bialskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego, tomaszowskiego, włodawskiego i zamojskiego województwa lubelskiego oraz powiatu działdowskiego województwa olsztyńskiego.
4. Ruchome stawki podatkowe według skali nr 3 stosuje się do określonych w ust. 1 gospodarstw rolnych, położonych na obszarze województwa opolskiego.
5. Ruchome stawki podatkowe według skali nr 4 stosuje się do określonych w ust. 1 gospodarstw rolnych, położonych na obszarze województwa wrocławskiego i miasta Wrocławia.
6. Ruchome stawki podatkowe według skali nr 5 stosuje się do określonych w ust. 1 gospodarstw rolnych, położonych na obszarze województw: szczecińskiego i zielonogórskiego oraz powiatów gdańskiego i nowodworsko-gdańskiego województwa gdańskiego, powiatu trzcianeckiego i miasta Piły województwa poznańskiego oraz gromad: Gładyszów, Śnietnica, Uście Gorlickie i Wysowa, wsi Bartne, Bodaki, Małastów, Ropica Górna i przysiółków Dragaszów, Kraczońka, Pętna, Przegonina i Pstrążne gromady Sękowa powiatu gorlickiego, gromad: Bircza, Leszczawa Dolna, Nowosiółki Dydyńskie, Olszany, Sulczyna i Żohatyn powiatu przemyskiego oraz gromad: Bukowsko, Jaśliska, Komańcza, Mrzygłód, Posada Górna, Sieniawa, Szczawne, Tyrawa Wołoska, wsi Wujskie i Załuż oraz przysiółków Doliny Załuskie, Kucaby, Lasy, Pomiarki, Słonne i Wapniska gromady Olchowce powiatu sanockiego województwa rzeszowskiego.
7. Ruchome stawki podatkowe według skali nr 6 stosuje się do określonych w ust. 1 gospodarstw rolnych, położonych na obszarze województw: olsztyńskiego (z wyjątkiem powiatów działdowskiego i nowomiejskiego) i koszalińskiego oraz powiatów: ełckiego, gołdapskiego i oleckiego województwa białostockiego, powiatów: elbląskiego, kwidzyńskiego, lęborskiego, malborskiego, sztumskiego i miasta Elbląga województwa gdańskiego oraz powiatów leskiego i ustrzyckiego województwa rzeszowskiego.
8. Dla indywidualnych gospodarstw rolnych, z wyjątkiem wymienionych w § 3 pkt 8-11, położonych na obszarze miast: Łodzi, Krakowa, Poznania, m. st. Warszawy i Wrocławia oraz miast stanowiących powiaty, podatek gruntowy nie może być niższy niż 10 groszy od każdego złotego podstawy opodatkowania. Prezydia wojewódzkich rad narodowych mogą zasadę określoną w zdaniu poprzedzającym rozciągnąć na niektóre miejscowości położone w okręgach silnie uprzemysłowionych oraz miejscowości letniskowe i uzdrowiskowe.
9. Jeżeli podatnik posiada gospodarstwa rolne w dwu lub więcej powiatach lub miastach stanowiących powiaty i w jednym z nich mieszka, wówczas płaci podatek obliczony od łącznej podstawy opodatkowania, przypadającej ze wszystkich gospodarstw rolnych, przy zastosowaniu stawki podatkowej, określonej w skali obowiązującej w powiecie (mieście stanowiącym powiat), w którym podatnik mieszka. Jeżeli podatnik nie mieszka w żadnym z powiatów lub miast stanowiących powiaty, w których posiada gospodarstwa rolne, wówczas płaci podatek obliczony od każdego gospodarstwa oddzielnie, ale przy zastosowaniu stawki podatkowej, przypadającej od łącznej podstawy opodatkowania ze wszystkich gospodarstw, określonej w skali obowiązującej w powiecie (mieście stanowiącym powiat) miejsca położenia danego gospodarstwa.
10. Przepis ust. 9 nie dotyczy podatników, którzy oprócz gospodarstw rolnych położonych na ziemiach dawnych posiadają nadto gospodarstwa rolne położone na obszarze województw: koszalińskiego i olsztyńskiego (z wyjątkiem powiatów działdowskiego i nowomiejskiego), opolskiego, szczecińskiego, wrocławskiego, zielonogórskiego i miasta Wrocławia oraz powiatów: ełckiego, gołdapskiego i oleckiego województwa białostockiego, powiatów: elbląskiego, gdańskiego, kwidzyńskiego, lęborskiego, malborskiego, nowodworsko-gdańskiego i sztumskiego oraz miasta Elbląga województwa gdańskiego oraz powiatu trzcianeckiego i miasta Piły województwa poznańskiego.
11. Przepisy ust. 9 i 10 stosuje się odpowiednio do podatników posiadających gospodarstwa w dwu lub więcej gromadach, w których biura gromadzkich rad narodowych są właściwe w sprawach wymiaru podatku gruntowego.
12. Jeżeli podatnik gospodaruje na gruntach własnych i na gruntach państwowych, ruchome stawki podatkowe stosuje się odrębnie od podstawy opodatkowania ustalonej z gruntów własnych i odrębnie od podstawy opodatkowania ustalonej z gruntów państwowych.
§  3. 1
1. Ustala się stałe stawki podatkowe dla gospodarstw rolnych, będących we władaniu:
1) kółek rolniczych i ich ośrodków - w wysokości 6% podstawy opodatkowania, a na obszarze określonym w pkt 10 - w wysokości 4% podstawy opodatkowania,
2) zespołów uprawowych, zrzeszeń uprawy ziemi i sąsiedzkich grup uprawowych we wsiach, w których nie ma kółek rolniczych, co do gruntów użytkowanych na podstawie umowy zawartej z właściwymi organami administracji państwowej - w wysokości 7% podstawy opodatkowania,
3) zespołów wypasowych owiec, zorganizowanych na podstawie regulaminu, potwierdzonego przez Ministerstwo Rolnictwa, co do gruntów (pastwisk), które prezydia rad narodowych wydzierżawiły jako grunty wchodzące w skład Państwowego Funduszu Ziemi - w wysokości 1,75% podstawy opodatkowania,
4) instytucji publiczno-prawnych, organizacji społecznych lub zawodowych oraz osób prawnych, których dochód zgodnie ze statutem jest obracany w całości na cele ogólnej użyteczności, naukowe, oświatowe, kulturalne, sportowe i dobroczynne - w wysokości 4% podstawy opodatkowania,
5) prawnie uznanych związków wyznaniowych i ich instytucji, zakonów i kongregacji zakonnych oraz legalnie istniejących stowarzyszeń religijnych, których dochód zgodnie ze statutem jest obracany w całości na cele kultu religijnego, oświatowe, dobroczynne i opieki społecznej - w wysokości 4% podstawy opodatkowania,
6) zakładów wychowawczych działających na podstawie art. 39 ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. Nr 32, poz. 160), jak również zakładów i sierocińców utrzymywanych przez stowarzyszenia i związki oraz instytucje i zakłady, jeżeli podlegają państwowemu nadzorowi i kontroli - w wysokości 4% podstawy opodatkowania,
7) osób fizycznych co do gruntów stanowiących współwłasność, a użytkowanych jako hale wypasowe, - w wysokości 4% podstawy opodatkowania
8) osób fizycznych i prawnych co do pozostawionych w dotychczasowym gospodarowaniu gruntów, o które pomniejszono nadane im gospodarstwa w drodze regulacji - w wysokości 4% podstawy opodatkowania przypadającej z tych gruntów,
9) osób fizycznych co do gruntów położonych na obszarze województw, powiatów i miast wymienionych w § 2 ust. 10 oraz powiatów bielskiego i suwalskiego województwa białostockiego, powiatów: bialskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i włodawskiego województwa lubelskiego, powiatów: gorlickiego, lubaczowskiego, leskiego, przemyskiego, sanockiego i ustrzyckiego województwa rzeszowskiego, dzierżawionych na podstawie umowy zawartej z właściwymi organami administracji państwowej w ramach likwidacji odłogów i innych nie zagospodarowanych użytków rolnych - w wysokości 4% podstawy opodatkowania,
11) pracowników nadleśnictw, zespołów nadleśnictw i równorzędnych z nadleśnictwami jednostek organizacyjnych szczególnych co do gruntów oddanych im do korzystania odpłatnie na warunkach ulgowych, określonych przez Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego - w wysokości 2,5% podstawy opodatkowania.
2. Ustala się stałą stawkę podatkową w wysokości 4% podstawy opodatkowania dla gospodarstw rolnych obejmujących grunty stanowiące wspólnoty gruntowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169).
§  4. Jeżeli w latach 1962-1965 dana miejscowość (wieś) została lub zostanie zaliczona do wyższej strefy ekonomicznej, niż była zaliczona w roku 1961, wówczas do gospodarstw rolnych, położonych w tej miejscowości, stosuje się przy wymiarze podatku gruntowego za lata podatkowe 1962-1965 normy przeciętnego przychodu szacunkowego, ustalone w tabelach norm (§ 1) dla takiej strefy ekonomicznej, do jakiej dana miejscowość była zaliczona w roku 1961.
§  5.
1. Tracą moc przepisy §§ 1, 2 i 3 ust. 1 pkt 3-12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1955 r. w sprawie zaliczenia poszczególnych powiatów do jednego z okręgów gospodarczych, ustalenia norm przeciętnego przychodu szacunkowego z hektara gruntów oraz stawek podatku gruntowego dla celów wymiaru podatku gruntowego za rok 1955 (Dz. U. z 1955 r. Nr 23, poz. 144, z 1956 r. Nr 14, poz. 72, z 1957 r. Nr 32, poz. 141, z 1959 r. Nr 21, poz. 131 i z 1960 r. Nr 19, poz. 115).
2. Przepisy wymienione w ust. 1 stosuje się jednak przy wymiarze podatku gruntowego za okres do roku 1961 włącznie.
§  6. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Finansów.
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i stosuje się przy wymiarze podatku gruntowego, poczynając od roku podatkowego 1962, z tym że w roku podatkowym 1962 od gospodarstw rolnych, będących we władaniu kółek rolniczych i ich ośrodków, ustala się stałą stawkę w wysokości 4% podstawy opodatkowania bez względu na miejsce położenia gruntów.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1.

TABELA POWIATÓW ZALICZONYCH DO ODPOWIEDNICH OKRĘGÓW GOSPODARCZYCH

Okręgi
I II III IV V
m. st. Warszawa
m. Poznań
m. Łódź
m. Wrocław
m. Kraków
województwo białostockie
1. powiat białostocki 1. powiat augustowski 1. powiat bielski
2. powiat łapski 2. powiat ełcki 2. powiat dąbrowski
3. powiat

wysokomazowiecki

3. powiat gołdapski 3. powiat grajewski
4. m. Białystok 4. powiat olecki 4. powiat hajnowski
5. powiat siemiatycki 5. powiat kolneński
6. powiat zambrowski 6. powiat łomżyński
7. powiat moniecki
8. powiat sejneński
9. powiat sokólski
10. powiat suwalski
województwo bydgoskie
1. m. Bydgoszcz 1. powiat

aleksandrowski

1. powiat brodnicki 1. powiat chojnicki
2. m. Grudziądz 2. powiat bydgoski 2. powiat lipnowski 2. powiat sępoleński
3. m. Inowrocław 3. powiat chełmiński 3. powiat mogileński 3. powiat tucholski
4. m. Toruń 4. powiat golubsko-

dobrzyński

4. powiat rypiński
5. m.Włocławek 5. powiat grudziądzki 5. powiat szubiński
6. powiat

inowrocławski

6. powiat świecki
7. powiat radziejowski 7. powiat wyrzyski
8. powiat toruński 8. powiat żniński
9. powiat wąbrzeski
10. powiat włocławski
województwo gdańskie
1. powiat malborski 1. powiat elbląski 1. powiat pucki 1. powiat kartuski
2. m. Elbląg 2. powiat nowodworsko-

gdański

2. powiat starogardzki 2. powiat kościerski
3. m. Gdańsk 3. powiat gdański 3. powiat lęborski
4. m. Gdynia 4. powiat kwidzyński 4. powiat wejherowski

z wyjątkiem miast

Wejherowo i Rumia

oraz osiedla Reda

5. m. Sopot 5. powiat sztumski
6. m. Tczew 6. powiat tczewski
7. miasta: Wejherowo i

Rumia oraz osiedle

Reda

województwo katowickie
1. powiat bielski 1. powiat będziński 1. powiat

częstochowski

2. powiat cieszyński 2. powiat kłobucki
3. powiat gliwicki 3. powiat myszkowski
4. powiat lubliniecki 4. powiat

zawierciański

5. powiat pszczyński
6. powiat rybnicki
7. powiat tarnogórski
8. powiat wodzisławski
9. powiat tyski
10. m. Będzin
11. m. Bielsko-Biała
12. m. Bytom
13. m. Cieszyn
14. m. Chorzów
15. m. Czeladź
16. m. Częstochowa
17. m. Dąbrowa-

Górnicza

18. m. Gliwice
19. m. Mysłowice
20. m. Ruda Śląska
21. m. Rybnik
22. m. Siemianowice

Śląskie

23. m. Sosnowiec
24. m. Katowice
25. m. Świętochłowice
26. m. Tychy
27. m. Zabrze
28. m. Zawiercie
województwo kieleckie
1. powiat kazimierski 1. powiat białobrzeski 1. powiat konecki
2. m. Kielce 2. powiat buski 2. powiat kozienicki
3. m. Radom 3. powiat iłżecki 3. powiat opoczyński
4. powiat jędrzejowski 4. powiat przysuski
5. powiat kielecki 5. powiat zwoleński
6. powiat lipski
7. powiat opatowski
8. powiat pińczowski
9. powiat radomski
10. powiat

sandomierski

11. powiat staszowski
12. powiat

szydłowiecki

13. powiat

włoszczowski

14. m. Ostrowiec

Świętokrzyski

15. m. Skarżysko-

Kamienna

16. m. Starachowice
województwo koszalińskie
1. powiat białogardzki 1. powiat bytowski 1. powiat miastecki
2. powiat kołobrzeski 2. powiat człuchowski
3. powiat koszaliński 3. powiat drawski
4. powiat świdwiński 4. powiat sławieński
5. m. Koszalin 5. powiat słupski
6. m. Słupsk 6. powiat szczecinecki
7. powiat wałecki
8. powiat złotowski
województwo krakowskie
1. powiat oświęcimski 1. powiat bocheński 1. powiat dąbrowski 1. powiat limanowski
2. m. Tarnów 2. powiat brzeski 2. powiat myślenicki 2. powiat nowotarski
3. powiat chrzanowski 3. powiat nowosądecki
4. powiat krakowski 4. powiat olkuski
5. powiat miechowski 5. powiat suski
6. powiat proszowicki 6. powiat żywiecki
7. powiat tarnowski 7. m. Zakopane
8. powiat wadowicki
9. m. Jaworzno
10. m. Nowy Sącz
województwo lubelskie
1. powiat bełżycki 1. powiat janowski 1. powiat bialski
2. powiat bychawski 2. powiat

krasnostawski

2. powiat biłgorajski
3. powiat lubelski 3. powiat kraśnicki 3. powiat chełmski
4. powiat puławski 4. powiat opolsko-

lubelski

4. powiat

hrubieszowski

5. m. Lublin 5. powiat zamojski 5. powiat lubartowski
6. m. Chełm 6. powiat łukowski
7. m. Zamość 7. powiat parczewski
8. powiat radzyński
9. powiat tomaszowski
10. powiat włodawski
województwo łódzkie
1. powiat kutnowski 1. powiat bełchatowski
2. powiat łęczycki 2. powiat brzeziński
3. powiat łowicki 3. powiat łaski
4. powiat łódzki 4. powiat pajęczański
5. m. Pabianice 5. powiat piotrkowski
6. m. Tomaszów

Mazowiecki

6. powiat poddębicki
7. m. Zgierz 7. powiat

radomszczański

8. powiat rawski
9. powiat sieradzki
10. powiat

skierniewicki

11. powiat wieluński
12. powiat

wieruszowski

13. m. Piotrków

Trybunalski

14. m. Zduńska Wola
województwo olsztyńskie
1. powiat działdowski 1. powiat bartoszycki 1. powiat nidzicki
2. powiat nowomiejski 2. powiat biskupiecki 2. powiat piski
3. powiat olsztyński 3. powiat braniewski 3. powiat szczycieński
4. m. Olsztyn 4. powiat giżycki
5. powiat iławski
6. powiat kętrzyński
7. powiat lidzbarski
8. powiat morąski
9. powiat mrągowski
10. powiat ostródzki
11. powiat pasłęcki
12. powiat węgorzewski
województwo opolskie
1. powiat kozielski 1. powiat brzeski 1. powiat głubczycki
2. powiat krapkowicki 2. powiat kluczborski 2. powiat grodkowski
3. powiat raciborski 3. powiat niemodliński 3. powiat namysłowski
4. powiat strzelecki 4. powiat oleski 4. powiat nyski
5. m. Opole 5. powiat opolski
6. m. Racibórz 6. powiat prudnicki
7. m. Brzeg
8. m. Nysa
województwo poznańskie
1. powiat gostyński 1. powiat gnieźnieński 1. powiat chodzieski 1. powiat trzcianecki
2. powiat kościański 2. powiat jarociński 2. powiat czarnkowski
3. powiat krotoszyński 3. powiat kaliski 3. powiat

międzychodzki

4. powiat rawicki 4. powiat kępiński 4. powiat obornicki
5. powiat szamotulski 5. powiat kolski 5. powiat turecki
6. m. Gniezno 6. powiat koniński 6. powiat wągrowiecki
7. m. Kalisz 7. powiat leszczyński 7. m. Piła
8. m. Leszno 8. powiat nowotomyski
9. m. Ostrów

Wielkopolski

9. powiat ostrowski
10. powiat

ostrzeszowski

11. powiat pleszewski
12. powiat poznański
13. powiat słupecki
14. powiat średzki
15. powiat śremski
16. powiat wolsztyński
17. powiat wrzesiński
województwo rzeszowskie
1. powiat dębicki 1. powiat brzozowski 1. powiat kolbuszowski 1. powiat leski
2. powiat jarosławski 2. powiat gorlicki 2. powiat lubaczowski 2. powiat ustrzycki
3. powiat krośnieński 3. powiat jasielski 3. powiat niżański
4. powiat łańcucki 4. powiat leżajski 4. powiat sanocki
5. powiat mielecki 5. powiat przemyski
6. powiat przeworski 6. m. Stalowa Wola
7. powiat ropczycki
8. powiat rzeszowski
9. powiat strzyżowski
10. powiat

tarnobrzeski

11. m. Rzeszów
12. m. Przemyśl
województwo szczecińskie
1. powiat szczeciński 1. powiat chojeński
2. m. Szczecin 2. powiat choszczeński
3. powiat goleniowski
4. powiat gryficki
5. powiat gryfiński
6. powiat kamieński
7. powiat łobeski
8. powiat myśliborski
9. powiat nowogardzki
10. powiat pyrzycki
11. powiat stargardzki
12. powiat woliński
województwo warszawskie
1. powiat pruszkowski 1. powiat gostyniński 1. powiat ciechanowski 1. powiat łosicki 1. powiat ostrołęcki
2. m. Pruszków 2. powiat

grodziskomazowiecki

2. powiat garwoliński 2. powiat makowski
3. powiat grójecki 3. powiat mławski 3. powiat ostrowski
4. powiat miński 4. powiat płoński 4. powiat przasnyski
5. powiat nowodworski 5. powiat pułtuski 5. powiat siedlecki
6. powiat otwocki 6. powiat rycki 6. powiat żuromiński
7. powiat piaseczyński 7. powiat sierpecki
8. powiat płocki 8. powiat sokołowski
9. powiat sochaczewski 9. powiat węgrowski
10. m. Otwock 10. powiat wołomiński
11. m. Płock 11. powiat wyszkowski
12. m. Żyrardów 12. m. Siedlce
województwo wrocławskie
1. powiat

dzierżoniowski

1. powiat jaworski 1. powiat

bolesławiecki

1. powiat bystrzycki
2. powiat świdnicki 2. powiat legnicki 2. powiat górowski 2. powiat

kamiennogórski

3. powiat wrocławski 3. powiat oławski 3. powiat

jeleniogórski

4. powiat strzeliński 4. powiat średzki 4. powiat kłodzki
5. powiat ząbkowicki 5. m. Jelenia Góra 5. powiat lubański
6. m. Legnica 6. m. Wałbrzych 6. powiat lubiński
7. m. Świdnica 7. powiat lwówecki
8. powiat milicki
9. powiat noworudzki
10. powiat oleśnicki
11. powiat sycowski
12. powiat trzebnicki
13. powiat wałbrzyski
14. powiat wołowski
15. powiat zgorzelecki
16. powiat złotoryjski
województwo zielonogórskie
1. powiat głogowski 1. powiat krośnieński
2. powiat gorzowski 2. powiat lubski
3. powiat międzyrzecki 3. powiat słubicki
4. powiat nowosolski 4. powiat sulęciński
5. powiat strzelecki
6. powiat sulechowski
7. powiat szprotawski
8. powiat

świebodziński

9. powiat wschowski
10. powiat

zielonogórski

11. powiat żagański
12. powiat żarski
13. m. Gorzów

Wielkopolski

14. m. Zielona Góra
ZAŁĄCZNIK Nr 2.

TABELA NORM PRZECIĘTNEGO PRZYCHODU SZACUNKOWEGO Z 1 ha UŻYTKÓW ROLNYCH DLA CELÓW WYMIARU PODATKU GRUNTOWEGO

Okręg gospodarczy Strefa ekonomiczna Norma przeciętnego przychodu szacunkowego z 1 ha
gruntów ornych, łąk i pastwisk gruntów ornych łąk i pastwisk gruntów ornych łąk i pastwisk gruntów ornych łąk i pastwisk lasów
klasy
I II III IIIa IIIb IVa IV IVb IV V VI -
złotych
okręg I wielkomiejska 9.690 8.890 7.750 8.160 7.530 7.140 6.790 6.520 4.760 5.640 3.380 4.500 2.270 130
miejska 8.810 8.080 7.040 7.420 6.850 6.490 6.170 5.930 4.330 5.130 3.070 4.090 2.060 130
podmiejska 8.080 7.360 6.460 6.800 6.290 5.880 5.570 5.350 3.990 4.550 2.780 3.510 1.770 130
wiejska 7.500 6.750 5.880 6.250 5.710 5.260 4.980 4.760 3.510 4.090 2.500 3.100 1.550 130
wiejska oddalona 6.920 6.170 5.300 5.640 5.130 4.720 4.430 4.210 3.100 3.510 2.160 2.640 1.310 130
okręg II miejska 8.010 7.350 6.400 6.750 6.230 5.900 5.610 5.390 3.940 4.660 2.790 3.720 1.870 130
podmiejska 7.350 6.690 5.870 6.180 5.720 5.350 5.060 4.860 3.630 4.140 2.530 3.190 1.610 130
wiejska 6.820 6.140 5.350 5.680 5.190 4.800 4.530 4.330 3.190 3.720 2.270 2.820 1.410 130
wiejska oddalona 6.290 5.610 4.820 5.130 4.660 4.290 4.030 3.830 2.820 3.190 1.960 2.400 1.190 130
okręg III miejska 7.480 6.820 5.740 6.120 5.570 5.240 4.970 4.780 3.180 4.160 2.530 3.340 1.670 130
podmiejska 6.820 6.140 5.350 5.680 5.190 4.800 4.530 4.330 3.190 3.720 2.270 2.950 1.470 130
wiejska 6.290 5.610 4.820 5.100 4.660 4.380 4.140 3.960 2.950 3.340 2.000 2.550 1.280 130
wiejska oddalona 5.740 5.190 4.420 4.710 4.270 3.960 3.720 3.540 2.660 2.950 1.800 2.160 1.080 130
okręg IV miejska 6.970 6.290 5.350 5.700 5.170 4.800 4.530 4.330 3.190 3.720 2.270 2.950 1.470 130
podmiejska 6.290 5.740 4.950 5.280 4.800 4.400 4.140 3.940 2.950 3.340 2.000 2.550 1.280 130
wiejska 5.740 5.190 4.400 4.690 4.250 3.940 3.720 3.540 2.660 3.080 1.870 2.270 1.140 130
wiejska oddalona 5.240 4.660 4.030 4.250 3.890 3.540 3.340 3.190 2.350 2.820 1.720 2.000 1.010 130
okręg V miejska 6.620 5.980 5.080 5.410 4.910 4.560 4.300 4.110 3.030 3.530 2.160 2.800 1.400 130
podmiejska 5.980 5.450 4.700 5.020 4.560 4.180 3.930 3.740 2.800 3.170 1.900 2.420 1.220 130
wiejska 5.450 4.930 4.180 4.450 4.040 3.740 3.530 3.360 2.530 2.930 1.780 2.160 1.080 130
wiejska oddalona 4.970 4.430 3.820 4.040 3.700 3.360 3.170 3.030 2.230 2.680 1.630 1.900 960 130
ZAŁĄCZNIK Nr 3.

SKALA NR 1 RUCHOMYCH STAWEK PODATKU GRUNTOWEGO

Lp. Dla gospodarstw rolnych o podstawie opodatkowania w złotych Podatek wynosi
od do
1 7.700 7 groszy od każdego złotego podstawy opodatkowania
2 7.700 10.560 539 zł i ponadto 9 groszy od każdego złotego ponad 7.700 zł
3 10.560 13.420 796 zł i ponadto 10 groszy od każdego złotego ponad 10.560 zł
4 13.420 16.060 1.082 zł i ponadto 13 groszy od każdego złotego ponad 13.420 zł
5 16.060 18.480 1.426 zł i ponadto 15 groszy od każdego złotego ponad 16.060 zł
6 18.480 21.120 1.789 zł i ponadto 18 groszy od każdego złotego ponad 18.480 zł
7 21.120 23.980 2.264 zł i ponadto 20 groszy od każdego złotego ponad 21.120 zł
8 23.980 26.620 2.836 zł i ponadto 23 groszy od każdego złotego ponad 23.980 zł
9 26.620 31.900 3.443 zł i ponadto 25 groszy od każdego złotego ponad 26.620 zł
10 31.900 37.180 4.763 zł i ponadto 30 groszy od każdego złotego ponad 31.900 zł
11 37.180 40.260 6.347 zł i ponadto 36 groszy od każdego złotego ponad 37.180 zł
12 40.260 43.670 7.456 zł i ponadto 37 groszy od każdego złotego ponad 40.260 zł
13 ponad 43.670 20 groszy od każdego złotego całkowitej podstawy opodatkowania
SKALA NR 2 RUCHOMYCH STAWEK PODATKU GRUNTOWEGO.
Lp. Dla gospodarstw rolnych o podstawie opodatkowania w złotych Podatek wynosi
od do
1 7.700 7 groszy od każdego złotego podstawy opodatkowania
2 7.700 10.560 539 zł i ponadto 8 groszy od każdego złotego ponad 7.700 zł
3 10.560 13.420 768 zł i ponadto 10 groszy od każdego złotego ponad 10.560 zł
4 13.420 16.060 1.054 zł i ponadto 12 groszy od każdego złotego ponad 13.420 zł
5 16.060 18.480 1.371 zł i ponadto 14 groszy od każdego złotego ponad 16.060 zł
6 18.480 21.120 1.710 zł i ponadto 17 groszy od każdego złotego ponad 18.480 zł
7 21.120 23.980 2.159 zł i ponadto 19 groszy od każdego złotego ponad 21.120 zł
8 23.980 26.620 2.702 zł i ponadto 22 groszy od każdego złotego ponad 23.980 zł
9 26.620 31.900 3.283 zł i ponadto 24 groszy od każdego złotego ponad 26.620 zł
10 31.900 37.180 4.550 zł i ponadto 28 groszy od każdego złotego ponad 31.900 zł
11 37.180 40.260 6.028 zł i ponadto 34 groszy od każdego złotego ponad 37.180 zł
12 40.260 43.670 7.075 zł i ponadto 36 groszy od każdego złotego ponad 40.260 zł
13 ponad 43.670 19 groszy od każdego złotego całkowitej podstawy opodatkowania

SKALA NR 3 RUCHOMYCH STAWEK PODATKU GRUNTOWEGO.

Lp. Dla gospodarstw rolnych o podstawie opodatkowania w złotych Podatek wynosi
od do
1 7.700 7 groszy od każdego złotego podstawy opodatkowania
2 7.700 10.560 539 zł i ponadto 7,5 groszy od każdego złotego ponad 7.700 zł
3 10.560 13.420 754 zł i ponadto 10 groszy od każdego złotego ponad 10.560 zł
4 13.420 18.480 1.040 zł i ponadto 13 groszy od każdego złotego ponad 13.420 zł
5 18.480 21.120 1.698 zł i ponadto 17 groszy od każdego złotego ponad 18.480 zł
6 21.120 30.800 2.147 zł i ponadto 18 groszy od każdego złotego ponad 21.120 zł
7 30.800 40.260 3.889 zł i ponadto 18,5 groszy od każdego złotego ponad 30.800 zł
8 40.260 45.320 5.639 zł i ponadto 19 groszy od każdego złotego ponad 40.260 zł
9 45.320 49.060 6.600 zł i ponadto 19,5 groszy od każdego złotego ponad 45.320 zł
10 49.060 61.160 7.329 zł i ponadto 20 groszy od każdego złotego ponad 49.060 zł
11 ponad 61.160 16 groszy od każdego złotego całkowitej podstawy opodatkowania

SKALA NR 4 RUCHOMYCH STAWEK PODATKU GRUNTOWEGO

Lp. Dla gospodarstw rolnych o podstawie opodatkowania w złotych Podatek wynosi
od do
1 7.700 7 groszy od każdego złotego podstawy opodatkowania
2 7.700 10.560 539 zł i ponadto 7,5 groszy od każdego złotego ponad 7.700 zł
3 10.560 13.420 754 zł i ponadto 10 groszy od każdego złotego ponad 10.560 zł
4 13.420 18.480 1.040 zł i ponadto 13 groszy od każdego złotego ponad 13.420 zł
5 18.480 21.120 1.698 zł i ponadto 16 groszy od każdego złotego ponad 18.480 zł
6 21.120 30.800 2.120 zł i ponadto 16,5 groszy od każdego złotego ponad 21.120 zł
7 30.800 40.260 3.717 zł i ponadto 17,5 groszy od każdego złotego ponad 30.800 zł
8 40.260 49.060 5.372 zł i ponadto 18 groszy od każdego złotego ponad 40.260 zł
9 49.060 61.160 6.956 zł i ponadto 18,5 groszy od każdego złotego ponad 49.060 zł
10 ponad 61.160 15 groszy od każdego złotego całkowitej podstawy opodatkowania

SKALA NR 5 RUCHOMYCH STAWEK PODATKU GRUNTOWEGO

Lp. Dla gospodarstw rolnych o podstawie opodatkowania w złotych Podatek wynosi
od do
1 7.700 7 groszy od każdego złotego podstawy opodatkowania
2 7.700 10.560 539 zł i ponadto 7,5 groszy od każdego złotego ponad 7.700 zł
3 10.560 13.420 754 zł i ponadto 10 groszy od każdego złotego ponad 10.560 zł
4 13.420 18.480 1.040 zł i ponadto 12 groszy od każdego złotego ponad 13.420 zł
5 18.480 21.120 1.647 zł i ponadto 12,5 groszy od każdego złotego ponad 18.480 zł
6 21.120 30.800 1.977 zł i ponadto 14 groszy od każdego złotego ponad 21.120 zł
7 30.800 40.260 3.332 zł i ponadto 14,5 groszy od każdego złotego ponad 30.800 zł
8 40.260 45.320 4.704 zł i ponadto 17,5 groszy od każdego złotego ponad 40.260 zł
9 45.320 49.060 5.589 zł i ponadto 18 groszy od każdego złotego ponad 45.320 zł
10 49.060 61.160 6.262 zł i ponadto 19 groszy od każdego złotego ponad 49.060 zł
11 ponad 61.160 14 groszy od każdego złotego całkowitej podstawy opodatkowania

SKALA NR 6 RUCHOMYCH STAWEK PODATKU GRUNTOWEGO

Lp. Dla gospodarstw rolnych o podstawie opodatkowania w złotych Podatek wynosi
od do
1 7.700 7 groszy od każdego złotego podstawy opodatkowania
2 7.700 10.560 539 zł i ponadto 7,5 groszy od każdego złotego ponad 7.700 zł
3 10.560 13.420 754 zł i ponadto 10 groszy od każdego złotego ponad 10.560 zł
4 13.420 16.060 1.040 zł i ponadto 10,5 groszy od każdego złotego ponad 13.420 zł
5 16.060 18.480 1.317 zł i ponadto 11,5 groszy od każdego złotego ponad 16.060 zł
6 18.480 21.120 1.595 zł i ponadto 12 groszy od każdego złotego ponad 18.480 zł
7 21.120 30.800 1.912 zł i ponadto 12,5 groszy od każdego złotego ponad 21.120 zł
8 30.800 40.260 3.122 zł i ponadto 13 groszy od każdego złotego ponad 30.800 zł
9 40.260 45.320 4.352 zł i ponadto 13,5 groszy od każdego złotego ponad 40.260 zł
10 45.320 61.160 5.035 zł i ponadto 14,5 groszy od każdego złotego ponad 45.320 zł
11 ponad 61.160 12 groszy od każdego złotego całkowitej podstawy opodatkowania
1 § 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 października 1963 r. (Dz.U.63.48.271) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1964 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1962.24.106

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zaliczenie powiatów do okręgów gospodarczych, ustalenie norm przeciętnego przychodu szacunkowego oraz stawek podatku gruntowego dla celów wymiaru podatku gruntowego.
Data aktu: 11/04/1962
Data ogłoszenia: 27/04/1962
Data wejścia w życie: 27/04/1962