Zasady i tryb stosowania niektórych przepisów ustawy z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu gruźlicy wobec osób przebywających w więzieniach, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Dz.U.62.12.56
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 lutego 1962 r.
w sprawie zasad i trybu stosowania niektórych przepisów ustawy z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu gruźlicy wobec osób przebywających w więzieniach, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.
Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu gruźlicy (Dz. U. Nr 27, poz. 170) zarządza się, co następuje:
§  1. Ilekroć w rozporządzeniu powołane są artykuły bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć artykuły ustawy z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu gruźlicy (Dz. U. Nr 27, poz. 170).
§  2. Do osób przebywających w więzieniach, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich stosuje się przepisy art. 1, 2, 3, 4 pkt 1, art. 6, 7 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 ze zmianami, wynikającymi z niniejszego rozporządzenia.
§  3. Uprawnienia i obowiązki poradni przeciwgruźliczych lub właściwych do spraw zdrowia i opieki społecznej organów prezydiów rad narodowych, przewidziane w przepisach wymienionych w § 2, wykonywane są w stosunku do osób pozbawionych wolności przez organy więziennej służby zdrowia oraz lekarzy zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.
§  4. Poradnie przeciwgruźlicze obowiązane są udzielać pomocy więziennej służbie zdrowia oraz lekarzom zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich przy organizowaniu badań lekarskich, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2.
§  5.
1. Organy więziennej służby zdrowia kierują zgodnie z art. 6 chorych na gruźlicę do właściwych szpitali więziennych, o ile stanowią oni niebezpieczeństwo zarażenia gruźlicą swego otoczenia.
2. Wychowankowie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, stanowiący niebezpieczeństwo zarażenia gruźlicą swego otoczenia, umieszczani są w odpowiednich zakładach leczniczych społecznej służby zdrowia przez poradnię przeciwgruźliczą na wniosek lekarza zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich.
3. Do wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, w czasie ich przebywania na leczeniu w zakładach społecznych służby zdrowia, mają zastosowanie przepisy dotyczące ogółu leczonych w tych zakładach, z tym że do decydowania o potrzebie wykonania zabiegów zapobiegawczych i leczniczych oraz o wypisaniu po zakończeniu leczenia są właściwi wyłącznie kierownicy tych zakładów. O terminie zamierzonego wypisania wychowanka kierownik zakładu społecznego służby zdrowia zawiadamia kierownika zakładu poprawczego bądź schroniska dla nieletnich.
§  6. Więźniowie chorzy na gruźlicę, lecz nie wymagający leczenia szpitalnego, w warunkach, o których mowa w art. 7 ust. 1, powinni być odseparowani od innych więźniów przez umieszczenie w oddzielnych odpowiednich pomieszczeniach przeznaczonych wyłącznie dla chorych na gruźlicę.
§  7.
1. Przewidziany w art. 8 ust. 1 obowiązek zgłaszania wypadków stwierdzenia gruźlicy oraz zgonów z powodu gruźlicy osób pozbawionych wolności ciąży na organach więziennej służby zdrowia oraz lekarzach zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Zgłoszenie powinno być skierowane do wojewódzkiej poradni przeciwgruźliczej, właściwej dla miejsca zamieszkania osoby chorej.
2. Organy więziennej służby zdrowia oraz lekarze zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich obowiązani są ponadto zawiadamiać poradnię, o której mowa w ust. 1, o zwolnieniu osoby chorej na gruźlicę, przesyłając jednocześnie odpis dokumentacji choroby.
§  8. Więźniowie oraz wychowankowie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich chorzy na gruźlicę lub będący ozdrowieńcami mogą być zatrudniani tylko zgodnie ze wskazaniami lekarza oraz pod warunkiem zorganizowania dla nich specjalnych i odrębnych grup roboczych (art. 10 ust. 1 i art. 11 ust. 1).
§  9.
1. Dla więźniów chorych na gruźlicę, którzy nie posiadają zawodu bądź nie mogą być zatrudnieni w swoim zawodzie wyuczonym lub faktycznie wykonywanym, zakłady karne, w zależności od warunków miejscowych i okresu odbywanej kary, organizują naukę zawodu lub przyuczenie do określonej pracy odpowiadającej stanowi ich zdrowia (art. 13 ust. 1).
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zakładów poprawczych.
§  10. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrom Sprawiedliwości oraz Zdrowia i Opieki Społecznej.
§  11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1962.12.56

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zasady i tryb stosowania niektórych przepisów ustawy z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu gruźlicy wobec osób przebywających w więzieniach, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.
Data aktu: 17/02/1962
Data ogłoszenia: 26/02/1962
Data wejścia w życie: 26/02/1962