Zmiana granic miast Katowic i Sosnowca w województwie katowickim.

Dz.U.60.60.341
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 grudnia 1960 r.
w sprawie zmiany granic miast Katowic i Sosnowca w województwie katowickim.
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Z miasta Katowic wyłącza się tereny stanowiące Park Kultury Fizycznej o powierzchni 45,1198 ha i włącza się je do miasta Sosnowca.
2. Nowa granica miast Katowice i Sosnowiec biegnie od punktu zetknięcia się rzeki Brynicy z torem kolejowym Warszawa-Katowice (parcela nr kat. 967/157 karta mapy 2 obrębu Szopienice) w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy toru kolejowego do zetknięcia się z magistralą piaskową, skąd skręca w kierunku zachodnim i biegnie - po przecięciu toru kolejowego - północną granicą magistrali piaskowej do jej zetknięcia się z południowo-zachodnim narożnikiem parceli nr kat. 1129/94; od tego punktu granica skręca w kierunku północnym, następnie zachodnim i południowym i biegnie zachodnią granicą parceli nr kat. 1129/94, południową granicą parceli nr kat. 641/58 (droga) i wschodnią granicą parcel nr nr kat. 645/87 i 1116/87 do południowo-wschodniego narożnika parceli 1116/87; od tego narożnika granica biegnie w kierunku zachodnim północną granicą magistrali piaskowej do zetknięcia się z bocznicą kolejową prowadzącą do kopalni Milowice, następnie skręca w kierunku północno-zachodnim i dobiega wzdłuż północno-wschodniej granicy tej bocznicy do rzeki Brynicy, stanowiącej dotychczasową granicę administracyjną miast Sosnowca i Katowic.
§  2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 1960 r.

Zmiany w prawie

Będą zmiany: pierwszeństwo dla pieszego i zakaz używania telefonu na przejściu

Piesi będą mieli pierwszeństwo przy wchodzeniu na przejście, ale jednocześnie przy przechodzeniu przez jezdnię obowiązywał będzie zakaz używania telefonów komórkowych. Obniżona zostanie także dopuszczalna prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach nocnych – do 50 km/h. Zakazana ma być też jazda na tzw. „zderzaku” na autostradach i drogach ekspresowych.

Krzysztof Sobczak 24.11.2020
Gminy będą liczyć poziom recyklingu za 2020 rok w odniesieniu do czterech frakcji odpadów

Gminy za 2020 rok będą rozliczały się z recyklingu metodą odnoszącą się do czterech frakcji odpadów - papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, a nie wszystkich wytworzonych – zdecydowali posłowie. Nowelizacja ustawy zwiększa też udział termicznego przekształcania odpadów komunalnych w stosunku do wytworzonych odpadów.

Katarzyna Kubicka-Żach 20.11.2020
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg zwiększony o 3 miliardy, zmieniona nazwa

Obwodnice na drogach wojewódzkich oraz budowa, remonty i modernizacja dróg w dużych miastach będą mogły być finansowane z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg. O pieniądze będzie można się też starać na poprawę bezpieczeństwa pieszych na przejściach. Budżet funduszu zwiększy się o 3 miliardy złotych. Nie będzie to już Fundusz Dróg Samorządowych.

Jolanta Ojczyk 20.11.2020
Dłuższy czas na przekazanie zaliczek tylko dla niektórych

Minister finansów podpisał rozporządzenie. Wynika z niego, że przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych obostrzeniami, będą mogli później przekazać do urzędu pobrane od pracowników zaliczki i zryczałtowany podatek. Resort przewiduje, że poprawi to płynność finansową przedsiębiorców.

Krzysztof Koślicki 20.11.2020
Sejm za poprawkami Senatu do ustawy o doręczeniach elektronicznych

Posłowie zagłosowali za przyjęciem prawie wszystkich poprawek Senatu do ustawy o doręczeniach elektronicznych. Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta. Dzięki niej możliwa ma być prosta i przejrzysta komunikacja elektroniczna między administracją publiczną a obywatelem.

Katarzyna Kubicka-Żach 18.11.2020
Rząd przyjął rozwiązania wspierające branżę lotniczą

Do końca 2025 roku, a nie do 31 grudnia 2020 roku, zakładający lotniska, zarządzający nimi oraz Polska Agencja Żeglugi Powietrznej będą mogli korzystać z rozwiązań przewidzianych w specustawie lotniskowej. Pozwoli to na podejmowanie i realizację nowych inwestycji dotyczących infrastruktury lotniczej.

Katarzyna Kubicka-Żach 17.11.2020