Szczegółowy zakres i tryb działania Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.

Dz.U.56.58.271
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 listopada 1956 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Komisji Plasowania przy Radzie Ministrów.
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o utworzeniu przy Radzie Ministrów Komisji Planowania i o zniesieniu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. Nr 54, poz. 244) zarządza się, co następuje:
§  1. Do zakresu działania Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, zwanej dalej "Komisją", należy:
1) dokonywanie ogólnych analiz sytuacji gospodarczej i przedstawianie Radzie Ministrów wniosków w zasadniczych sprawach ogólnej polityki gospodarczej, w szczególności dotyczących polityki zaopatrzenia ludności, cen, płac, polityki inwestycyjnej i handlu zagranicznego;
2) prowadzenie badań w zakresie ważniejszych zagadnień polityczno-gospodarczych, w szczególności dotyczących stosowania właściwych bodźców ekonomicznych, efektywności inwestycji i opłacalności wymiany towarowej z zagranicą;
3) opracowywanie perspektywicznych założeń i kierunków rozwoju gospodarki narodowej w oparciu o wyniki badań Polskiej Akademii Nauk, poszczególnych ministerstw oraz badań prowadzonych we własnym zakresie;
4) opracowywanie projektów wieloletnich i rocznych planów gospodarczych w oparciu o wnioski ministerstw i prezydiów wojewódzkich rad narodowych, koordynowanie prac ministerstw i prezydiów wojewódzkich rad narodowych na tym odcinku oraz koordynowanie ustaleń zawartych w projektach planów opracowanych przez ministerstwa i prezydia wojewódzkich rad narodowych;
5) opiniowanie projektu budżetu Państwa;
6) prowadzenie stałej analizy realizacji rocznych planów gospodarczych;
7) przedstawianie Radzie Ministrów analiz okresowych sprawozdań z wykonania planów gospodarczych oraz wniosków dotyczących środków niezbędnych dla prawidłowego rozwoju gospodarki narodowej i realizacji planów;
8) ustalanie metod i trybu sporządzania projektów planów perspektywicznych wieloletnich i rocznych w sposób zapewniający należyty tok pracy nad projektami tych planów oraz jak najpełniejsze wykorzystanie inicjatywy terenowych jednostek organizacyjnych i doświadczeń innych krajów w tej mierze;
9) opiniowanie wniosków przedstawianych Radzie Ministrów w sprawach ogólnogospodarczych przez ministerstwa i inne organy administracji państwowej.
§  2.
1. Postanowienia Komisji podejmowane są w formie uchwał.
2. Uchwały Komisji zapadają większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.
3. Do ważności uchwał Komisji wymagana jest obecność Przewodniczącego Komisji i przynajmniej 2/3 liczby członków Komisji.
4. Przedstawiając Radzie Ministrów uchwały Komisji Przewodniczący Komisji przedstawia równocześnie zdania odrębne jej członków.
§  3.
1. W sprawach mniejszej wagi Przewodniczący Komisji lub jego zastępcy mogą wydać opinię lub decyzję bez potrzeby podejmowania uchwały przez Komisję.
2. W sprawach wymagających niezwłocznego załatwienia Przewodniczący Komisji może wydać opinię lub decyzję, obowiązany jest jednak przedstawić sprawę na najbliższym posiedzeniu Komisji.
§  4. W wykonaniu uchwał Komisji Przewodniczący Komisji może wydawać instrukcje w sprawach metod i trybu sporządzania planów gospodarczych oraz w sprawach przewidzianych w przepisach szczególnych lub zleconych przez Radę Ministrów.
§  5.
1. Ministerstwa, urzędy centralne, prezydia wojewódzkich rad narodowych i jednostki gospodarki uspołecznionej obowiązane są dostarczać Komisji na jej żądanie potrzebnych materiałów i opracowań w sprawach należących do zakresu działania Komisji.
2. Przewodniczący Komisji może w porozumieniu z właściwym ministrem (kierownikiem urzędu centralnego) zlecić określonemu zakładowi pracy przeprowadzenie prac badawczych z zakresu działania Komisji.
§  6.
1. Przeprowadzanie badań i przygotowywanie spraw, o których mowa w § 1, należy do zadań komórek organizacyjnych Komisji.
2. Pracami komórek organizacyjnych Komisji kieruje Przewodniczący Komisji przy udziale zastępców Przewodniczącego.
3. Przewodniczący Komisji określi szczegółowy zakres prac poszczególnych komórek organizacyjnych Komisji.
§  7. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Przewodniczącemu Komisji Planowania oraz zainteresowanym ministrom.
§  8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1957 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020