Zniesienie i zmiany podporządkowania niektórych urzędów centralnych.

Dz.U.56.54.246
USTAWA
z dnia 15 listopada 1956 r.
o zniesieniu i zmianach podporządkowania niektórych urzędów centralnych.
Art.  1.
1. W celu uproszczenia organizacji administracji państwowej znosi się jako urzędy centralne:
1) Centralny Urząd Geodezji i Kartografii,
2) 1 Centralny Urząd Gospodarki Torfowej,
3) Centralny Urząd Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa,
4) Centralny Urząd Kinematografii,
5) Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych,
6) Państwową Komisję Cen.
2. 2 Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi ministrów, na których przechodzi zakres działania urzędów zniesionych na podstawie ust. 1, oraz ustali formy organizacyjne wykonywania dotychczasowych zadań tych urzędów.
3. 3 Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia znieść organy terenowe podległe urzędom zniesionym (ust. 1) i przekazać ich zakres działania innym organom terenowym.
Art.  2.
1. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi ministrów, którym poruczony będzie nadzór nad:
1) Centralnym Urzędem Geologii,
2) 4 (uchylony),
3) Główną Komisją Arbitrażową.
2. Na ministrów wskazanych w tym rozporządzeniu Rady Ministrów (ust. 1) przejdą odpowiednie uprawnienia Prezesa Rady Ministrów, wynikające:
1) z art. 3 ust. 1 oraz art. 7, 9 i 10 dekretu z dnia 8 października 1951 r. o państwowej służbie geologicznej (Dz. U. Nr 52, poz. 369),
2) z art. 5 dekretu z dnia 18 kwietnia 1955 r. o Centralnym Urzędzie Naftowym (Dz. U. Nr 18, poz. 106),
3) z art. 6, art. 7 ust. 1 zdanie drugie, art. 8, 9, 13, 21, 31, 35, 36, 37 i 40 ust. 2 dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 r. o państwowym arbitrażu gospodarczym (Dz. U. Nr 46, poz. 340 i z 1951 r. Nr 31, poz. 239) oraz z art. 1 i 2 ustawy z dnia 25 maja 1951 o zmianie organizacji państwowego arbitrażu gospodarczego (Dz. U. Nr 31, poz. 239).
Art.  3.

Pracownicy organów zniesionych (art. 1 ust. 1 i 3) przechodzą do pracy w odpowiednich ministerstwach i organach terenowych.

Art.  4.

Traci moc ustawa z dnia 25 lutego 1948 r. o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży oraz o organizacji spraw kultury fizycznej i sportu (Dz. U. Nr 12, poz. 90 z późniejszymi zmianami).

Art.  5.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1956 r.

1 Z dniem 6 czerwca 1958 r. art. 1 ust. 1 pkt 2 utracił moc zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o gospodarowaniu terenami torfowymi (Dz.U.58.31.137) w zakresie unormowanym niniejszą ustawą.
2 Z dniem 6 czerwca 1958 r. art. 1 ust. 2 utracił moc zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o gospodarowaniu terenami torfowymi (Dz.U.58.31.137) w zakresie unormowanym niniejszą ustawą.
3 Z dniem 6 czerwca 1958 r. art. 1 ust. 3 utracił moc zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o gospodarowaniu terenami torfowymi (Dz.U.58.31.137) w zakresie unormowanym niniejszą ustawą.
4 Art. 2 ust. 1 pkt 2 uchylony przez art. 15 pkt 6 ustawy z dnia 22 marca 1957 r. o zmianach w organizacji i zakresie działania naczelnych organów administracji państwowej w niektórych gałęziach przemysłu, budownictwa i komunikacji (Dz.U.57.17.86) z dniem 5 kwietnia 1957 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020