Zm.: rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez gospodarstwa rolne należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych.

Dz.U.56.52.232
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 listopada 1956 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez gospodarstwa rolne należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych.
Na podstawie art. 17 i 18 dekretu z dnia 1 grudnia 1953 r. o obowiązkowych dostawach zwierząt rzeźnych (Dz. U. Nr 50, poz. 244) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez gospodarstwa rolne należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych (Dz. U. z 1953 r. Nr 50, poz. 249, z 1955 r. Nr 44, poz. 281, z 1956 r. Nr 8, poz. 45 i Nr 28, poz. 131) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Spółdzielnie produkcyjne zwolnione są od obowiązku dostaw zwierząt rzeźnych w pierwszym roku prowadzenia zespołowej gospodarki rolnej. W roku tym obowiązek dostaw zwierząt rzeźnych ciąży na członkach spółdzielni wyłącznie z ich działek przyzagrodowych.

2. Dla spółdzielni produkcyjnych, w których ilość użytków rolnych przypadająca na jedną rodzinę członków spółdzielni nie przekracza 10 ha, norma dostawy z jednego hektara użytków rolnych wynosi:

a) w drugim i trzecim roku prowadzenia zespołowej gospodarki rolnej - 30%,

b) w czwartym i następnych latach prowadzenia zespołowej gospodarki rolnej - 50%

normy obowiązującej w danym powiecie dla gospodarstw indywidualnych.";

2) w § 3 pkt 1 i 2 wyrazy "pkt 1), 2), 3)" zastępuje się wyrazami "ust. 2";
3) w § 6 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Przepis ust. 1 nie dotyczy spółdzielni produkcyjnej w pierwszym roku prowadzenia przez nią zespołowej gospodarki rolnej.";

4) w § 8:
a) ust. 2 wyrazy "w pierwszych dwóch latach" zastępuje się wyrazami "w drugim i trzecim roku",
b) ust. 4 wyrazy "w trzecim" zastępuje się wyrazami "w czwartym";
5) po § 11 dodaje się §§ 11a i 11b w brzmieniu:

"§ 11a. 1. W rolniczych zrzeszeniach spółdzielczych (typu Ib), które nie prowadzą zespołowej hodowli, obowiązek dostaw ciąży na członkach spółdzielni.

2. Przy ustalaniu wysokości obowiązkowych dostaw członków rolniczych zrzeszeń spółdzielczych (ust. 1) stosuje się zasady określone w § 8.

§ 11b. 1. W zrzeszeniach uprawy ziemi obowiązek dostaw ciąży na członkach zrzeszeń.

2. Przy ustalaniu wysokości obowiązkowych dostaw członków zrzeszeń uprawy ziemi stosuje się normę wynoszącą 80% normy obowiązującej w danym powiecie dla gospodarstw indywidualnych.";

6) § 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. 1. Odłogi i inne użytki rolne, przekazane spółdzielniom do użytkowania, zwolnione są od obowiązku dostaw zwierząt rzeźnych na okres pierwszych trzech lat użytkowania.

2. W czwartym roku i następnych latach użytkowania stosuje się do użytków określonych w ust. 1 normę wynoszącą 50% normy obowiązującej daną spółdzielnię.";

7) w § 19 wyrazy "§§ 3, 4, 11, 14 i 16 - 19" zastępuje się wyrazami "§§ 3, 4, 11 ust. 1 i 16 - 19";
8) § 20 otrzymuje brzmienie:

"§ 20. Spółdzielnie produkcyjne oraz gospodarstwa rolne wymienione w § 12 mogą wykonać obowiązkowe dostawy zwierząt rzeźnych w całości lub w części dostawą zbóż, ziemniaków, wełny owczej, mleka lub drobiu.";

9) §§ 21 i 21a skreśla się.
§  2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Skupu.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1956.52.232

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez gospodarstwa rolne należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych.
Data aktu: 15/11/1956
Data ogłoszenia: 24/11/1956
Data wejścia w życie: 24/11/1956