Zm.: rozporządzenie z dnia 28 listopada 1952 r. w sprawie ustalenia norm szacunkowych dla nieruchomości nabywanych w celu realizacji narodowych planów gospodarczych.

Dz.U.55.8.48
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 lutego 1955 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 28 listopada 1952 r. w sprawie ustalenia norm szacunkowych dla nieruchomości nabywanych w celu realizacji narodowych planów gospodarczych.
Na podstawie art. 28 dekretu z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych (Dz. U. z 1952 r. Nr 4, poz. 31) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1952 r. w sprawie ustalenia norm szacunkowych dla nieruchomości nabywanych w celu realizacji narodowych planów gospodarczych (Dz. U. Nr 52, poz. 339 i z 1953 r. Nr 12, poz. 44) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 9 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się nowe ustępy 2 i 3 w brzmieniu:

"2. W przypadku gdy wykonawca narodowych planów gospodarczych nabywa więcej niż 5 działek wchodzących w skład odrębnych gospodarstw rolnych, a przy tym powierzchnia każdej z poszczególnych działek nie przekracza 500 m2 - wysokość sumy wyrównawczej ustala się przy zastosowaniu mnożnika określonego w ust. 3.

3. Wysokość mnożnika, o którym mowa w ust. 2, uzależniona jest od łącznego obszaru wszystkich gruntów wchodzących w skład tego gospodarstwa rolnego, z którego wykonawca narodowych planów gospodarczych nabywa działkę, i wynosi:

przy obszarze do 2 ha - 6,0

przy obszarze od 2 do 5 ha - 5,0

przy obszarze od 5 do 10 ha - 3,0

przy obszarze ponad 10 ha - 1,0";

2) w § 17 ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Wysokość sumy na koszty zagospodarowania się ustala prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rad Narodowych m. st. Warszawy i m. Łodzi) właściwej z uwagi na miejsce położenia nieruchomości zamiennej na wniosek prezydium powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej";

3) w § 18 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej może z urzędu lub na wniosek prezydium powiatowej rady narodowej zmniejszyć lub podwyższyć w granicach do 25% normy szacunkowe gruntów i budynków na poszczególnych obszarach lub dla poszczególnych nieruchomości. Decyzja prezydium wojewódzkiej rady narodowej wymaga zatwierdzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego".

§  2. W instrukcji w sprawie ustalenia wartości zasiewów, upraw i plonów, stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1952 r. w sprawie ustalenia norm szacunkowych dla nieruchomości nabywanych w celu realizacji narodowych planów gospodarczych (Dz. U. Nr 52, poz. 339 i z 1953 r. Nr 12, poz. 44), wprowadza się następującą zmianę:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Wartość zasiewów, upraw i plonów szacuje się na podstawie wartości przewidywanych zbiorów, z tym że wartość tej części przewidywanych zbiorów, która podlegałaby obowiązkowi dostawy, ustala się według cen płaconych przez Państwo stosownie do przepisów o obowiązkowych dostawach ziemiopłodów, wartość zaś pozostałej części przewidywanych zbiorów - według cen kontraktacyjnych lub - w braku kontraktacji na dane ziemiopłody - według cen przeciętnych, płaconych przez państwowe organizacje handlu ziemiopłodami w okresie dwóch tygodni przed objęciem nieruchomości przez wykonawcę narodowych planów gospodarczych.

2. W przypadku gdy wykonawca narodowych planów gospodarczych nabywa więcej niż 5 działek wchodzących w skład odrębnych gospodarstw rolnych, a przy tym powierzchnia każdej z poszczególnych działek nie przekracza 500 m2 - wartość zasiewów, upraw i plonów szacuje się na podstawie wartości przewidywanych zbiorów według cen kontraktacyjnych lub w braku kontraktacji na dane ziemiopłody - według cen przeciętnych płaconych przez państwowe organizacje handlu ziemiopłodami w okresie dwóch tygodni przed objęciem nieruchomości przez wykonawcę narodowych planów gospodarczych.

3. Ustalona w sposób określony w ust. 1 i 2 wartość zasiewów, upraw i plonów równa się kosztom wszystkich nakładów (uprawiania ziemi, nawożenia, ziarna siewnego, sadzeniaków lub sadzonek, robót pielęgnacyjnych, zżęcia, wykopania lub zaorania, zwiezienia, wymłócenia itp.), poczynionych przez właściciela do chwili uzyskania plonów".

§  3. Przepisy rozporządzenia stosuje się również do spraw wszczętych i nie zakończonych przed jego wejściem w życie.
§  4. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Przewodniczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i wszystkim ministrom.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1955.8.48

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie z dnia 28 listopada 1952 r. w sprawie ustalenia norm szacunkowych dla nieruchomości nabywanych w celu realizacji narodowych planów gospodarczych.
Data aktu: 05/02/1955
Data ogłoszenia: 26/02/1955
Data wejścia w życie: 26/02/1955