Przyznanie XXIV Międzynarodowym Targom w Poznaniu ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

Dz.U.55.28.172
ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 11 lipca 1955 r.
w sprawie przyznania XXIV Międzynarodowym Targom w Poznaniu ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
Na podstawie art. 3 ust. 3, art. 90 ust. 3 i art. 182 ust. 2 przepisów z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz. U. Nr 39, poz. 384 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§  1. Publikacja albo jawne stosowanie wynalazku lub wzoru, wystawionych na XXIV Międzynarodowych Targach w Poznaniu w czasie od dnia 3 lipca 1955 r. do dnia 24 lipca 1955 r., nie są przeszkodą do uzyskania patentu lub rejestracji wzoru, jeżeli nastąpiły po wystawieniu, a zgłoszenia wynalazku lub wzoru dokonano w Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przed upływem sześciu miesięcy od dnia wystawienia. Przy zachowaniu tych warunków nie są przeszkodą do uzyskania patentu lub rejestracji wzoru ani samo wystawienie wynalazku lub wzoru na wymienionych targach, ani inne zgłoszenie dokonane w Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej po dniu wystawienia.
§  2. Zgłoszenie w Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej znaku towarowego, umieszczonego uprzednio na towarze wystawionym na targach, o których mowa w § 1, korzysta z prawa pierwszeństwa od dnia wystawienia, jeżeli zgłoszenia tego dokonano przed upływem sześciu miesięcy od tej daty.
§  3. Do zgłoszenia wynalazku lub wzoru, wniesionego do Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z powołaniem się na ulgi określone w niniejszym rozporządzeniu, należy dołączyć zaświadczenie zarządu XXIV Międzynarodowych Targów w Poznaniu, wymieniające przedmiot i datę wystawienia, a do zgłoszenia znaku towarowego - zaświadczenie zarządu tych targów stwierdzające, że zgłaszany znak towarowy był umieszczony na towarze wystawionym na tych targach, oraz wymieniające osobę wystawcy, przedsiębiorstwo, rodzaj wystawionego towaru i datę wystawienia.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1955.28.172

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Przyznanie XXIV Międzynarodowym Targom w Poznaniu ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
Data aktu: 11/07/1955
Data ogłoszenia: 16/07/1955
Data wejścia w życie: 16/07/1955