Czas pracy na polskich morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej.

Dz.U.55.2.8
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 stycznia 1955 r.
w sprawie czasu pracy na polskich morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej.
Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 28 kwietnia 1952 r. o pracy na polskich morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej (Dz. U. Nr 25, poz. 171) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie niniejsze stosuje się do załóg na polskich morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej z wyjątkiem statków używanych do rybołówstwa morskiego.
§  2. Służba regularna załogi statku dzieli się na:
1) pokładową,
2) maszynową,
3) administracyjno-gospodarczą.
§  3.
1. Za statek będący na morzu uważa się statek od chwili podniesienia kotwicy na redzie lub rozpoczęcia odcumowania statku do chwili rzucenia kotwicy na redzie lub zacumowania.
2. Dzień przyjścia i wyjścia statku uważa się za dzień na morzu.
§  4.
1. Czas pracy dla członków załogi w służbie pokładowej i maszynowej na statku będącym na morzu ustala się na 8 godzin na dobę, zarówno w dni powszednie, jak w niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.
2. Praca członków załogi w służbie pokładowej i maszynowej na statku będącym na morzu wykonywana jest według wacht morskich na 3 zmiany.
§  5.
1. Czas pracy członków załogi w radiostacji na statku będącym na morzu wynosi 8 godzin na dobę bez względu na niedziele i dni ustawowo wolne od pracy - niezależnie od specjalnych dyżurów związanych z nadawaniem komunikatów dla statków w danej strefie.
2. Dyżury specjalne wymienione w ust. 1 nie mogą przekraczać 2 godzin na dobę.
§  6.
1. Czas pracy członków załogi w służbie administracyjno-gospodarczej na statku będącym na morzu wynosi 8 godzin na dobę, w ramach 12-godzinnego pogotowia, zarówno w dni powszednie, jak w niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.
2. Członkowie załogi administracyjno-gospodarczej wykonują pracę z przerwami w godzinach uzależnionych od przygotowania i podawania posiłków.
§  7.
1. Na statku będącym na morzu czas pracy członków załogi nie pełniących regularnych służb (dniówkowych) wynosi 8 godzin na dobę, w sobotę 6 godzin na dobę.
2. Na statku będącym na morzu w strefie tropikalnej (obszar między zwrotnikami Raka i Koziorożca, Morze Czerwone, Zatoka Perska oraz między portem brazylijskim Santos a zwrotnikiem Koziorożca) czas pracy członków załogi wymienionych w ust. 1 wynosi 6 godzin na dobę, w sobotę 4 godziny na dobę.
3. Wolne od pracy dla członków załogi wymienionych w ust. 1 i 2 są niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.
§  8.
1. Czas pracy członków załogi w porcie wynosi 8 godzin na dobę, w sobotę 6 godzin na dobę.
2. W czasie postoju statków w portach strefy tropikalnej czas pracy wynosi 6 godzin na dobę, w sobotę 4 godziny na dobę.
3. Czas pracy w porcie członków załogi w służbie administracyjno-gospodarczej zatrudnionych przy obsłudze pasażerów, w przypadku pozostawania pasażerów na statku, ustala się jak czas pracy na morzu (§ 6).
4. Czas pracy członków załogi pozostających na statku w celu dozorowania i za względu na bezpieczeństwo statku liczy się - jeżeli w tym czasie nie wykonują żadnych innych czynności - jedna godzina za dwie godziny dozoru.
5. W niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, przypadające w czasie postoju w porcie, na statku wykonuje się jedynie prace konieczne. Prace te będą uważane za wykonane w godzinach nadliczbowych.
§  9. Czas pracy określony w niniejszym rozporządzeniu może być przedłużony przez kapitana statku w przypadkach przewidzianych w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 1952 r. o pracy na polskich morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej (Dz. U. Nr 25, poz. 171).
§  10. Przepisy niniejszego rozporządzenia nie mają zastosowania do kapitana statku i starszego mechanika, których czas pracy jest nie normowany.
§  11. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Żeglugi.
§  12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020