Wykonanie ustawy z dnia 23 lipca 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla osób pozostałych po uczestnikach ruchu podziemnego i partyzanckiego, poległych w walce o wyzwolenie Polski spod najazdu hitlerowskiego.

Dz.U.45.46.263
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ W POROZUMIENIU Z MINISTRAMI: OBRONY NARODOWEJ, SKARBU I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
z dnia 19 października 1945 r.
w sprawie wykonania ustawy z dnia 23 lipca 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla osób pozostałych po uczestnikach ruchu podziemnego i partyzanckiego, poległych w walce o wyzwolenie Polski spod najazdu hitlerowskiego.
Na podstawie art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 23 lipca 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla osób pozostałych po uczestnikach ruchu podziemnego i partyzanckiego, poległych w walce o wyzwolenie Polski spod najazdu hitlerowskiego (Dz. U. R. P. Nr 30, poz. 180) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołane w rozporządzeniu niniejszym artykuły bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 23 lipca 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla osób pozostałych po uczestnikach ruchu podziemnego i partyzanckiego, poległych w walce o wyzwolenie Polski spod najazdu hitlerowskiego.

Do art. 4.

§  2.
(1) Zasiłki pieniężne wypłacają urzędy skarbowe na podstawie dowodów uprawnienia, wydanych przez komisję kwalifikacyjną przy powiatowej (miejskiej) radzie narodowej.
(2) Zasiłki wypłaca się 1 dnia każdego miesiąca z góry za ten miesiąc.
(3) Zasiłki wypłaca się od 1 dnia miesiąca, w którym zgłoszono roszczenie.

Do art. 5.

§  3.
(1) Komisja kwalifikacyjna przy powiatowej radzie narodowej czuwa nad wykonaniem przepisu art. 5 ust. 1.
(2) O zawieszeniu prawa do zasiłków (art. 5 ust. 1) i o zwrocie kwot nienależnie pobranych (art. 5 ust. 2) orzeka komisja kwalifikacyjna przy wojewódzkiej radzie narodowej.

Do art. 7.

§  4. Dokumentem stwierdzającym prawo do uzyskania zasiłków i pomocy lub tylko pomocy jest dowód uprawnienia, wydany przez komisję kwalifikacyjną przy powiatowej (miejskiej) radzie narodowej.
§  5. Ubezpieczalnie społeczne udzielają osobom uprawnionym (art. 1) pomocy w tym samym zakresie co ubezpieczonym lecz bez ograniczenia co do czasu.
§  6. W razie zbiegu uprawnień do pomocy leczniczej na podstawie art. 7 pkt c) z uprawnieniami z tytułu ubezpieczenia na wypadek choroby ubezpieczalnia udzieli świadczeń na własny rachunek przez czas przewidziany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym, po wyczerpaniu zaś tego okresu - na rachunek Skarbu Państwa.
§  7. 1 Rozrachunki ze Skarbem Państwa z tytułu udzielonej przez ubezpieczalnie społeczne pomocy leczniczej odbywają się na zasadach i w trybie, określonym dla rozrachunków za leczenie inwalidów wojennych.

Rozrachunki te nie obejmują kosztów leczenia w szpitalach państwowych i samorządowych, których ubezpieczalnia nie pokrywa, chociażby uprawniony skierowany był do szpitala przez lekarza ubezpieczalni.

Rozrachunki ze Skarbem Państwa za leczenie w państwowych i samorządowych zakładach leczniczych prowadzą te zakłady z wojewódzkimi władzami administracji ogólnej (wydział opieki społecznej).

Koszty pomocy leczniczej pokrywane są z budżetu Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej.

Do art. 8.

§  8. 2
(1) Komisje kwalifikacyjne przy powiatowych radach narodowych składają się z przewodniczącego, którym jest przedstawiciel prezydium powiatowej rady narodowej oraz 2 członków - przewodniczącego komisji kontroli powiatowej rady narodowej i przedstawiciela Związku Bojowników o Wolność i Demokrację.
(2) Komisje kwalifikacyjne przy miejskich radach narodowych miast wydzielonych z powiatu składają się z przewodniczącego, którym jest przedstawiciel prezydium miejskiej rady narodowej, oraz 2 członków - przewodniczącego komisji kontroli miejskiej rady narodowej i przedstawiciela Związku Bojowników o Wolność i Demokrację.
§  9. 3 Komisje kwalifikacyjne przy wojewódzkich radach narodowych składają się z przewodniczącego, którym jest przedstawiciel Prezydium wojewódzkiej rady narodowej (w Warszawie - przedstawiciel Prezydium Stołecznej Rady Narodowej, w Łodzi - Miejskiej Rady Narodowej), oraz 4 członków: przewodniczącego komisji kontroli wojewódzkiej rady narodowej (w Warszawie - przewodniczącego Komisji Kontroli Stołecznej Rady Narodowej, w Łodzi - Miejskiej Rady Narodowej), przedstawiciela delegatury Najwyższej Izby Kontroli, przedstawiciela Związku Bojowników o Wolność i Demokrację oraz przedstawicielki stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Kobiet".
§  10.
(1) Postępowanie przed komisjami kwalifikacyjnymi toczy się według przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu administracyjnym (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 341), ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 23 lipca 1945 r. (Dz. U. R. P. Nr 30, poz. 180) oraz niniejszego rozporządzenia.
(2) Czynności kancelaryjne komisji kwalifikacyjnych wykonywują biura właściwych rad narodowych.
§  11. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej zwołuje posiedzenia, kieruje tokiem prac komisji i czuwa nad wykonaniem jej postanowień.
§  12. Roszczenia o zasiłki i pomoc dla osób uprawnionych (art. 2) zgłasza się do komisji kwalifikacyjnej przy właściwej powiatowej (miejskiej) radzie narodowej.
§  13.
(1) Podanie o zasiłki i pomoc z powołaniem się na odpowiednie dowody powinno zawierać wskazanie, do jakiej organizacji należała osoba poległa w walce o wyzwolenie Polski spod najazdu hitlerowskiego, kiedy i w jakich okolicznościach osoba ta poległa oraz w jakim stosunku do poległego znajduje się zgłaszający roszczenie.
(2) Stosunek do poległego osoba zgłaszająca roszczenie powinna udowodnić:
1) żona - wyciągiem z aktu ślubu albo zeznaniem co najmniej 2 świadków stwierdzającym, że pozostawała ona z poległym w trwałym związku, który z uwagi na towarzyszące okoliczności uzasadnia uznanie jej za uprawnioną na podstawie art. 2 pkt a),
2) dziecko ślubne - wyciągiem z aktu urodzenia,
3) dziecko nieślubne - wyciągiem z aktu urodzenia, orzeczeniem sądu lub dokumentem publicznym, stwierdzającym ojcostwo poległego albo obowiązek utrzymania dziecka,
4) dziecko uprawnione, uznane lub przysposobione - wyciągiem z aktu stanu cywilnego, stwierdzającego uprawnienie, uznanie lub przysposobienie, albo prawomocnym orzeczeniem sądowym,
5) pasierb - wyciągiem z aktu urodzenia i wyciągiem z metryki ślubu, zawartego między matką lub ojcem a uczestnikiem ruchu podziemnego lub partyzanckiego,
6) inne osoby niezdolne do pracy, które pozostawały na wyłącznym utrzymaniu uczestnika ruchu podziemnego lub partyzanckiego - zeznaniami co najmniej 2 świadków, stwierdzającymi, że osoby te pozostawały na wyłącznym utrzymaniu poległego, a stan ten, stosownie do towarzyszących okoliczności, miał być trwały.
(3) W razie niemożności dostarczenia właściwych dokumentów (ust. 2 pkt 1-5) w chwili składania podania postępowanie ulega zawieszeniu, o czym należy powiadomić stronę z odpowiednim pouczeniem.
§  14. 4 (skreślony).
§  15. Komisja kwalifikacyjna przy powiatowej radzie narodowej przeprowadza dochodzenia w przedmiocie wniesionego podania i przesyła jego wyniki wraz z aktami komisji kwalifikacyjnej przy wojewódzkiej radzie narodowej ze swoim wnioskiem o przyznanie albo odrzucenie roszczenia.
§  16. Komisja kwalifikacyjna przy wojewódzkiej radzie narodowej rozpoznaje sprawę na rozprawie, na którą wzywa się wnoszącego roszczenie. Nieprzybycie jego na posiedzenie nie wstrzymuje rozpoznania sprawy.
§  17. Jeżeli w czasie orzekania osoba uprawniona ma środki zapewniające jej egzystencję, należy przyznać jej prawo do zasiłków i pomocy z równoczesnym zawieszeniem prawa do pobierania zasiłków.
§  18.
(1) Orzeczenia komisji kwalifikacyjnej przy wojewódzkiej radzie narodowej doręcza się stronie w odpisie za pokwitowaniem z pouczeniem co do trybu zaskarżenia i miejsca odbioru dowodu uprawnienia.
(2) Jeżeli na podstawie takiego orzeczenia służy prawo do zasiłków, przesyła się niezwłocznie odpis orzeczenia także właściwej władzy skarbowej.
§  19. Odwołanie od orzeczenia komisji kwalifikacyjnej przy wojewódzkiej radzie narodowej wnosi się na ręce przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej przy wojewódzkiej radzie narodowej, który przesyła je niezwłocznie głównej komisji kwalifikacyjnej wraz z aktami sprawy.
§  20.
(1) Komisja kwalifikacyjna przy wojewódzkiej radzie narodowej przesyła komisji kwalifikacyjnej przy powiatowej radzie narodowej odpisy swych przeczeń po ich uprawomocnieniu się.
(2) Komisja kwalifikacyjna przy powiatowej radzie narodowej prowadzi ewidencję osób, które uzyskały prawo do zasiłków i pomocy oraz wydaje im dowody uprawnienia według wzoru zawartego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  21. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK 

Dowód uprawnienia Nr ............

Na podstawie art. 2 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 1945 r. o

zasiłkach i pomocy dla osób pozostałych po uczestnikach ruchu

podziemnego i partyzanckiego, poległych w walce o wyzwolenie

Polski spod najazdu hitlerowskiego (Dz. U. R. P. Nr 30, poz.

180)

Komisja Kwalifikacyjna przy Powiatowej Radzie Narodowej w

.................. stwierdza, że:

nazwisko ....................... imię ........................

urodzony(a) dnia ............... roku ............ w .........

zamieszkały(a) .................... z zawodu .................

poczynając od dnia .......... do ................ ma prawo do:

a) pobierania zasiłku w wysokości ......... % uposażenia

urzędnika państwowego X grupy uposażeniowej oraz

b) pomocy przewidzianej w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca

1945 r. (Dz. U. R. P. Nr 30, poz. 180).

Prawo do pobierania zasiłków ulega zawieszeniu z uwagi na

stan majątkowy uprawnionego*).

Miejsce i data wystawienia ...................

Pieczęć starostwa:

Przewodniczący ..................

Członkowie: 1) ..................

2) ..................

3) ..................

4) ..................

______

*) Niepotrzebne skreślić.

1 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 1947 r. (Dz.U.47.52.280) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1947 r.
2 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 26 października 1949 r. (Dz.U.49.55.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 listopada 1949 r.
3 § 9 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 26 października 1949 r. (Dz.U.49.55.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 listopada 1949 r.
4 § 14 skreślony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 26 października 1949 r. (Dz.U.49.55.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 listopada 1949 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1945.46.263

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wykonanie ustawy z dnia 23 lipca 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla osób pozostałych po uczestnikach ruchu podziemnego i partyzanckiego, poległych w walce o wyzwolenie Polski spod najazdu hitlerowskiego.
Data aktu: 19/10/1945
Data ogłoszenia: 29/10/1945
Data wejścia w życie: 29/10/1945