Rejestracja pracowników służby zdrowia.

Dz.U.45.43.235
DEKRET
z dnia 10 sierpnia 1945 r.
o rejestracji pracowników służby zdrowia.
Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:
Art.  1.

Lekarze, lekarze-dentyści, farmaceuci, felczerzy, położne, pielęgniarki oraz uprawnieni i samodzielni technicy dentystyczni są obowiązani zarejestrować się u powiatowej władzy administracji ogólnej (lekarza powiatowego) w terminie, który oznaczy w drodze rozporządzenia Minister Zdrowia.

Art.  2.

Rejestrujący się jest obowiązany wypełnić kartę (ankietę) rejestracyjną według wzoru i w liczbie egzemplarzy ustalonej przez Ministra Zdrowia.

Art.  3.
1) Rejestrujący się otrzymuje odpowiednie poświadczenie; stwierdza ono jednak tylko zarejestrowanie się, nie stanowi natomiast dowodu posiadania prawa do wykonywania zawodu.
2) Dokonanie rejestracji na podstawie niniejszego dekretu nie zwalnia od obowiązków rejestracyjnych, określonych w innych przepisach prawnych. Osoby wymienione w art. 1 obowiązane są zawiadomić, o każdej zmianie adresu powiatową władzę administracji ogólnej.
Art.  4.

Przepisy o obowiązku rejestracji osób, wymienionych w art. 1, pełniących czynną służbę wojskową, wyda Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Zdrowia.

Art.  5.
1) Kto uchyla się od obowiązku rejestracji albo podaje dane nieprawdziwe lub zataja dane, które powinny być ujawnione, podlega karze aresztu do 3 miesięcy lub karze grzywny do zł 3.000.
2) Jako karę dodatkową można orzec utratę prawa wykonywania zawodu na okres do 2 lat.
3) Do orzekania w sprawach wymienionych w ust. 1) właściwe są sądy grodzkie, a co do osób wymienionych w art. 4 - sądy wojskowe.
Art.  6.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Zdrowia w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej i Sprawiedliwości.

Art.  7.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020