Zm.: ustawa o opłatach rejestracyjnych dla przedsiębiorstw i zajęć.

Dz.U.45.12.66
DEKRET
z dnia 11 kwietnia 1945 r.
o zmianie ustawy o opłatach rejestracyjnych dla przedsiębiorstw i zajęć.
Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Ministrów postanawia a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:
Art.  1.

W ustawie z dnia 25 kwietnia 1938 r. o opłatach rejestracyjnych od przedsiębiorstw i zajęć (Dz. U. R. P. Nr 34, poz. 293) zmienionej dekretem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 22 grudnia 1944 r. o zmianie ustawy o opłatach rejestracyjnych dla przedsiębiorstw i zajęć (Dz. U. R. P. Nr 15, poz. 86) wprowadza się zmiany następujące:

1) ustęp a) działu IX części trzeciej załącznika do art. 7 otrzymuje brzmienie:
a) dorożkarzy i furmanów, posiadających nie więcej niż trzy dorożki względnie trzy zaprzęgi jedno lub dwukonne oraz właścicieli pojazdów mechanicznych, którzy posiadają nie więcej niż trzy pojazdy mechaniczne - od każdej dorożki, zaprzęgu lub pojazdu mechanicznego po złotych
we wszystkich miejscowościach w miejscowościach
I II III IV
1.000.- 800.- 500.- 300.-
2) ustęp b) działu IX części trzeciej załącznika do art. 7 otrzymuje brzmienie:
b) wykonywujących zajęcie pod a) wymienione w większym zakresie - od każdej dorożki, zaprzęgu lub pojazdu mechanicznego po złotych
we wszystkich miejscowościach w miejscowościach
I II III IV
1.500.- 1.200.- 800.- 400.-
3) ustęp c) działu IX części trzeciej załącznika do art. 7 otrzymuje brzmienie:
c) ekspedytorów międzymiastowych celnych, posiadających nie więcej niż dwa zaprzęgi jedno-lub dwukonne albo dwa transportowe pojazdy mechaniczne złotych 3.000.- a nadto od każdego dalszego zaprzęgu lub transportowego pojazdu mechanicznego po złotych
we wszystkich miejscowościach w miejscowościach
I II III IV
1.500.- 1.200.- 800.- 400.-
Art.  2.

Osoby, które uiściły opłaty za karty rejestracyjne za rok 1945 według stawek niższych, niż wymienione w art. 1, obowiązane są do uzupełnienia tych opłat w terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego dekretu.

Art.  3.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Administracji Publicznej w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu, Handlu i Aprowizacji oraz Skarbu.

Art.  4.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020