Zasady gospodarki finansowo-budżetowej w czasie od 1 lipca do 31 grudnia 1940 r.

Dz.U.40.16.43
DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 9 grudnia 1940 r.
o zasadach gospodarki finansowo-budżetowej w czasie od 1 lipca do 31 grudnia 1940 r.
Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucyjnej stanowię, co następuje:
Art.  1.

Upoważnia się Radę Ministrów do czynienia wydatków w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 1940 r. na potrzeby państwowe w myśl postanowień niniejszego dekretu do wysokości sumy £610.000.

Art.  2.
(1) Wydatki na uposażenie Prezydenta Rzeczypospolitej, Prezesa Rady Ministrów, Ministrów, Prezesa i członków Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, członków Rady Narodowej oraz pracowników centralnych władz państwowych będą dokonywane na podstawie załączonego do niniejszego dekretu wykazu etatów (załącznik Nr 1) i tabeli uposażeń (załącznik Nr 2). Rada Ministrów może podwyższać uposażenia nieprzekraczające miesięcznie £50 - jednak nie wyżej niż o 15% w stosunku do wysokości uposażeń obowiązujących od 1 września 1940 r.
(2) Wydatki przewidziane w art. 1 nie obejmują odpraw wypłacanych urzędnikom, których zwolniono ze służby, lub pracownikom, z którymi rozwiązano umowę o pracę. Odprawy te będą wypłacane stosownie do przepisów prawa lub warunków umowy.
(3) Minister Skarbu może ponadto przyznawać na prace czasowe i inne wydatki osobowe kredyty w wysokości nieprzekraczającej 10% ogólnej kwoty wydanej na uposażenia pracowników władz centralnych.
Art.  3.

Zwrot kosztów podróży oraz wypłata diet w razie podróży służbowych będą dokonywane według norm ustalonych zarządzeniem Ministra Skarbu. Normy te nie mogą przekraczać norm ustalonych w zarządzeniu Ministra Skarbu z dnia 29.I.1940 r. (Monitor Polski z dnia 10.II.1940 r. Nr 24-33).

Art.  4.
(1) Wydatki administracyjno - rzeczowe władz centralnych w okresie od dnia 1.VII. do 31.XII.1940 r. nie mogą przekraczać sumy £10.000.
(2) W granicach powyższej sumy Rada Ministrów uchwali dla poszczególnych działów administracji z wyjątkiem Najwyższej Izby Kontroli kredyty miesięczne lub kwartalne, które będą otwierane przez Ministra Skarbu.
(3) Kredyty na wydatki administracyjno - rzeczowe Najwyższej Izby Kontroli będą otwierane na wniosek Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
Art.  5.
1) Upoważnia się Radę Ministrów do ustalania etatów i wysokości uposażeń dla urzędów zagranicznych R.P., jako też dotacji miesięcznych lub kwartalnych na ich wydatki administracyjno - rzeczowe.
(2) Suma wydatków na urzędy zagraniczne R.P. od 1.VII. do 31.XII.1940 r. nie może przekroczyć £150.000.
(3) W granicach uchwał Rady Ministrów powziętych na podstawie niniejszego artykułu Minister Skarbu przyznawać będzie poszczególnym urzędom zagranicznym R.P. odpowiednie kredyty miesięczne lub kwartalne.
Art.  6.
(1) Przeznacza się kwotę £360 jako fundusz do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, z którego pokrywane są również koszty jego rozjazdów.
(2) Przeznacza się na fundusze dyspozycyjne Prezesa Rady Ministrów £4.000, Ministra Spraw Zagranicznych £6.000 i Ministra Spraw Wewnętrznych £1.000.
(3) Przeznacza się na fundusze reprezentacyjne Prezydenta Rzeczypospolitej £600, Prezesa Rady Ministrów £540, Ministra pełniącego funkcje zastępcy Prezesa Rady Ministrów £360, Ministra Spraw Zagranicznych £360, Ministra Informacji i Dokumentacji £360 oraz dla oficerów i urzędników, na których ciążą obowiązki reprezentacyjne, £840.
Art.  7.
(1) Upoważnia się Ministra Skarbu do zaciągania kredytów na pokrycie wydatków związanych z polskim wysiłkiem zbrojnym i do określania warunków tych kredytów.
(2) Upoważnia się Ministra Skarbu do czynienia wydatków związanych z polskim wysiłkiem zbrojnym w granicach zaciągniętych w myśl ustępu poprzedniego kredytów.
(3) W przypadkach przewidzianych ust. (1) i (2) Minister Skarbu działa na podstawie uchwał Rady Ministrów.
Art.  8.
(1) Na wydatki nie objęte artykułami poprzednimi a przeznaczone na pomoc dla uchodźców, na opiekę nad nauką i kulturą polską, na pokrycie kosztów ewakuacji oraz na inne nieodzowne potrzeby państwowe przeznacza się na okres od 1.VII. do 31.XII.1940 r. sumę £360.000.
(2) Podstawę wydatkowania na te cele stanowić będą uchwały Rady Ministrów. Minister Skarbu będzie w granicach tych otwierał odpowiednie kredyty.
Art.  9.

Wydatki dokonywane na podstawie art. 1-8 pokryte bćdŕ dochodami budýetowymi zwyczajnymi w kwocie Ł20.500 i nadzwyczajnymi oraz wpůywami z operacji finansowych.

Art.  10.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Skarbu.

Art.  11.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje od dnia 1 lipca 1940 r.

ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK  Nr 1

WYKAZ ETATÓW

Ilość etatów

Dyrektorzy Departamentu i pracownicy

I kat. referendarskiej 18

Pracownicy II kat. referendarskiej 31

Pracownicy III kat. referendarskiej 29

Pracownicy IV kat. referendarskiej 19

Pracownicy I kat pomocniczej 30

Pracownicy II kat pomocniczej 5

Pracownicy niżsi kat pomocniczej 28

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

TABELA UPOSAŻEŃ

Za lipiec 1940 r. - miesięcz. Za sierpień 1940 r. - miesięcz. Od 1 września 1940 r. - miesięcz.
Prezydent Rzeczypospolitej £140 £130 £130
Prezes Rady Ministrów £140 £130 £130
Minister pełniący funkcje zastępcy
Prezesa Rady Ministrów £130 £120 £120
Minister oraz Prezes N.I.K. £120 £110 £110
Podsekretarz Stanu oraz Wice-Prezes N.I.K. £80 £80 £80
Członek Rady Narodowej (zwrot wydatków związanych ze spełnianiem funkcyj
Członka Rady Narodowej). £70 £65 £65
Dyrektor Departamentu z nominacji £70 £70 £70
Członkowie Kolegium N.I.K. £70 £60 £60
Pracownicy kontraktowi:
I kat. referendarska. £70 £60 £60
II kat. referendarska. £55 £50 £50
III kat. referendarska. £40 £40 £40
IV kat. referendarska. £30 £30 £30
I kat. pomocnicza £24 £24 £28
II kat. pomocnicza £22 £22 £25
Pracownicy niżsi £20 £20 £22
Osobom, które mają na swym utrzymaniu członków rodzin, należy się dodatek rodzinny w wysokości 12% uposażenia za pierwszego członka rodziny i po 6% uposażenia za każdego następnego członka rodziny, przy czym łączny dodatek rodzinny nie może przekraczać 24% uposażenia. Za członków rodziny uważa się małżonków oraz dzieci niepełnoletnie a także rodziców, o ile pozostają na wyłącznym utrzymaniu danej osoby. Dodatki rodzinne na członków rodzin, którzy znajdują się w kraju, będą wypłacane wówczas, gdy pobierający uposażenie będzie miał warunki przekazania tych sum na ręce swej rodziny.

Tytułem wyrównania za część miesiąca czerwca należy się dodatek w wysokości 15% uposażenia za lipiec 1940 r. wraz z dodatkiem rodzinnym.

Pracownikom niższym, którzy korzystają z mieszkania służbowego, potrąca się poczynając od dnia 1.IX.1940 r. £2 miesięcznie.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020