Ustrój szkół artystycznych muzyki.

Dz.U.37.44.343
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO
z dnia 1 czerwca 1937 r.
o ustroju szkół artystycznych muzyki.
Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 1932 roku o ustroju szkolnictwa (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 389) zarządzam co następuje:
§  1. Szkoły artystyczne muzyki utrzymywane wyłącznie przez Państwo noszą nazwę państwowych. Wszelkie inne szkoły artystyczne muzyki noszą nazwę prywatnych.
§  2. Szkoły artystyczne muzyki dzielą się na:
1) konserwatoria muzyczne,
2) instytuty muzyczne,
3) szkoły muzyczne.
§  3. Szczegółową organizację poszczególnych szkół artystycznych muzyki określają ich statuty; zakres nauczania i czas trwania studiów określają programy. Statuty i programy te ustala Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
§  4. Dla celów doświadczalnych mogą być zakładane szkoły, oparte na zasadach organizacyjnych odmiennych od zasad ustalonych w rozporządzeniu niniejszym. Statuty i programy tych szkół ustala Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego,
§  5. Konserwatoria muzyczne mają za zadanie:
1) kształcenie we wszystkich działach sztuki muzycznej,
2) przygotowanie do zawodu muzyka twórcy, odtwórcy lub nauczyciela.
§  6. Konserwatoria muzyczne posiadają zasadniczo następujące wydziały:
1) teorii, kompozycji i dyrygentury,
2) fortepianu,
3) organów i muzyki kościelnej,
4) instrumentów smyczkowych,
5) instrumentów dętych,
6) śpiewu,
7) kształcenie nauczycieli muzyki dla szkół powszechnych, średnich ogólnokształcących i zawodowych.

W miarę potrzeby mogą być tworzone inne wydziały, obejmujące całokształt wiedzy i umiejętności muzycznej w gałęziach muzyki, niewymienionych w niniejszym paragrafie.

§  7. Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego może w miarą możności organizacyjnych utworzyć przy państwowym konserwatorium muzycznym, poza wydziałami,

o których mowa w § 6, szkołę mistrzowską dla wirtuozów.

§  8. Studia w konserwatoriach muzycznych dzielą się zasadniczo na trzy kursy: niższy, średni i wyższy. Wydział teorii, kompozycji i dyrygentury stanowi jeden kurs równorzędny z kursami wyższymi innych wydziałów. Wydział kształcenia nauczycieli muzyki dla szkół powszechnych, średnich i zawodowych organizowany jest jako trzyletnie studium bez podziału na kursy.
§  9. Instytuty muzyczne mają za żądanie:
1) przygotowanie muzyka odtwórcy, przede wszystkim zaś muzyka orkiestrowego, zespołowego itp.,
2) przygotowanie do studiów na wyższym kursie konserwatorium muzycznego,
§  10. Instytuty muzyczne posiadają zasadniczo następujące klasy:
1) fortepianu,
2) muzyki kościelnej,
3) instrumentów smyczkowych,
4) instrumentów dętych,
5) śpiewu.
§  11. Program nauki w każdej klasie instytutu muzycznego obok przedmiotu specjalnego w zakresie potrzebnym do uprawiania zawodu muzyka odtwórcy, obejmuje przedmioty uzupełniające teoretyczne, ćwiczenia praktyczne oraz udział w chórze, zespołach kameralnych i orkiestrze.
§  12. Szkoły muzyczne mają za zadanie:
1) budzenie i pogłębienie zainteresowań muzycznych,
2) wstępne przygotowanie do studiów muzycznych zawodowych.

Program nauczania w tych szkołach jest zależny od weku i rozwoju uczniów.

§  13. Bo wszystkich szkół artystycznych muzyki przyjmowani są kandydaci bez względu na poziom wykształcenia ogólnego na podstawie egzaminu wstępnego, który ma na celu stwierdzenie ich uzdolnień muzycznych. Jednakie uczniowie tych szkół podlegają obowiązkowi szkolnemu w zakresie szkoły powszechnej i obowiązkowemu dokształcaniu.

Na wydział kształcenia nauczycieli muzyki dla szkół powszechnych, średnich ogólnokształcących i zawodowych przyjmowani są do konserwatoriów muzycznych kandydaci, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły stopnia licealnego, lub uznanej przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego za wystarczającą do tych celów.

§  14. Prywatne szkoły artystyczne muzyki mogą uzyskiwać uprawnienia szkół państwowych na warunkach, które określi osobne rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
§  15. Osoby, które zdobyły wykształcenie artystyczne w zakresie muzyki poza szkołami unormowanymi w niniejszym rozporządzeniu, mogą na podstawie egzaminów przed komisjami powołanymi przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego przy szkołach artystycznych muzyki, otrzymywać dyplomy i świadectwa tych szkół na równi z ich uczniami.
§  16. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 1937 r. Równocześnie tracą moc wszystkie przepisy wydane w zakresie, unormowanym w rozporządzeniu niniejszym.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020