Przedsiębiorstwa zbierania i udzielania informacji o stosunkach gospodarczych.

Dz.U.36.3.16
DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 14 stycznia 1936 r.
o przedsiębiorstwach zbierania i udzielania informacyj o stosunkach gospodarczych. *
Na podstawie art. 55 ust. (1) ustawy konstytucyjnej i ustawy z dnia 6 listopada 1935 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania dekretów (Dz. U. R. P. Nr. 81, poz. 501) postanawiam co następuje:
Art.  1.

Przedsiębiorstwa zajmujące się zbieraniem i udzielaniem informacyj o stosunkach gospodarczych (biura informacyjne) wolno prowadzić dopiero po uzyskaniu koncesji.

Art.  2.
(1) Koncesji udziela według swobodnego uznania Minister Przemysłu i Handlu.
(2) Koncesji nie można udzielić osobie fizycznej, nie posiadającej obywatelstwa polskiego, oraz osobie prawnej, mającej siedzibę zagranicą.
Art.  3.
(1) Koncesje są imienne i nie mogą być odstępowane.
(2) Koncesja gaśnie z chwilą śmierci osoby fizycznej lub likwidacji osoby prawnej.
(3) Minister Przemysłu i Handlu odbierze koncesję, jeżeli koncesjonariusza skazano prawomocnym wyrokiem za występek przeciw bezpieczeństwu Państwa albo popełniony z chęci zysku, bądź za zbrodnię.
(4) Minister Przemysłu i Handlu może odebrać koncesję:
1) jeżeli przedsiębiorstwo nie zostanie uruchomione w ciągu sześciu miesięcy od udzielenia koncesji;
2) w razie naruszenia warunków koncesji;
3) jeżeli to będzie konieczne ze względu na interes publiczny lub bezpieczeństwo Państwa.
Art.  4.

Przepisy, określające warunki udzielania koncesyj, nie wyłączając składania kaucji i jej wysokości, zakres działania przedsiębiorstwa oraz prawa i obowiązki koncesjonariusza, wyda w drodze rozporządzenia Minister Przemysłu i Handlu.

Art.  5.

Kto trudni się zawodem zbierania i udzielania informacyj o stosunkach gospodarczych, nie posiadając wymaganych do tego uprawnień, podlega karze więzienia do lat 2 lub aresztu do lat 2.

Art.  6.

Kto będąc właścicielem, zarządcą lub pracownikiem biura informacyjnego narusza przepisy dekretu niniejszego lub rozporządzeń wydanych na jego podstawie - podlega, jeżeli za czyn ten nie grozi kara surowsza z mocy innych przepisów, w drodze administracyjnej karze grzywny do 3.000 zł albo karze aresztu do 3 miesięcy, lub obu tym karom łącznie.

Art.  7.

Przedsiębiorstwa zajmujące się zbieraniem i udzielaniem informacyj o stosunkach gospodarczych, a istniejące w chwili wejścia w życie dekretu niniejszego, mogą działać na podstawie i w ramach dotychczasowych uprawnień tylko przez jeden rok od dnia ogłoszenia tego dekretu.

Art.  8.

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Ministrowi Przemysłu i Handlu.

Art.  9.
(1) Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
(2) Jednocześnie w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowem (Dz. U. R. P. Nr. 53, poz. 468), zmienionem ustawą z dnia 10 marca 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. 40, poz. 350) skreśla się:
1) w art. 8 punkt 9,
2) w art. 41 w ust. 1 cyfrę "9",
3) w art. 41a ustęp 2,
4) w art. 126 ustęp 2,
5) w art. 132 w ust. 2 w pkt. 3 cyfrę "9".
* Z dniem 21 lipca 1958 r. nin. dekret traci moc w zakresie przepisów nakładających obowiązek dokonania zgłoszenia albo uzyskania koncesji lub zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w stosunku do jednostek gospodarki nie uspołecznionej, które obowiązane są uzyskać zezwolenie na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o zezwoleniach na wykonywanie przemysłu, rzemiosła, handlu i niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej (Dz.U.58.45.224), zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 3 powołanej ustawy.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020