Uzupełnienie przepisów wykonawczych do prawa celnego.

Dz.U.35.77.481
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 7 października 1935 r.
o uzupełnienia przepisów wykonawczych do prawa celnego.
Na podstawie art. 133 lit. "a" i "b" oraz art. 135 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o prawie celnem (Dz. U. R. P. Nr. 84, poz. 610) zarządza się co następuje:
§  1. Przepisy wykonawcze z dnia 9 października 1934 r. do prawa celnego (Dz. U. R. P. Nr . 90, poz. 820) uzupełnia się następująco:
1) w paragrafie 48 - "Zgłoszenie na piśmie" - dodaje się dalszy ustęp 11:

"a) jeżeli w związku z wykonaniem umów międzypaństwowych, bądź w związku z regulowaniem płatności z tytułu obrotu towarowego z państwem obcem, obrót ten, na skutek wprowadzonej w państwie obcem reglamentacji dewiz, podlega specjalnej kontroli w całości lub w części, wtenczas strona przy odprawie celnej (ostatecznej) towarów, przywiezionych z tego państwa, powinna przedstawić zaświadczenie, stwierdzające dopełnienie wymagań tej kontroli; nie wymaga się przedstawienia tych zaświadczeń przy towarach: 1) objętych umowami o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, 2) przewożonych w ruchu podróżnych (w rozumieniu § 22 ust. 4 przepisów wykonawczych do prawa celnego), 3) stanowiących używane zwykle w handlu wewnętrzne jak i zewnętrzne opakowania, które są wolne od cła, 4) zwalnianych od cła na podstawie art. 22 ust. I pp. 1-6, 8-11; ust. II pp. 1-10, 13-20, 22-25 prawa celnego;

b) wykaz państw, z których przywóz podlega specjalnej kontroli, wykaz instytucyj, uprawnionych na polskim obszarze celnym do wystawiania zaświadczeń wymienionych w punkcie a), oraz wzory tych zaświadczeń będzie ogłaszał Minister Skarbu w Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski".

2) W paragrafie 47 - "Zgłoszenie ustne" - dodaje się nowy ustęp 3 tej treści:

"Przepisy, zawarte w paragrafie 48 ustęp 11, mają analogiczne zastosowanie".

3) W paragrafie 49 - "Postępowanie urzędu celnego" - w końcu ustępu 4 dodaje się zdanie:

"Również w przypadkach przewidzianych w paragrafie 47 ustęp 3 oraz w paragrafie 48 ustęp 11, urząd celny nie przyjmuje należności celnych i innych, zanim strona nie przedstawi wymaganych temi przepisami dokumentów."

4) W paragrafie 56 - "Zgłoszenia na piśmie"- dodaje się dalszy ustęp 8:

"a) Jeżeli, w związku z wykonaniem umów międzypaństwowych, bądź w związku z regulowaniem płatności z tytułu obrotu towarowego z państwem obcem, obrót ten, na skutek wprowadzonej w państwie obcem reglamentacji dewiz, podlega w całości lub w części kontroli specjalnej, wtenczas strona powinna przedstawić przy odprawie wywozowej (ostatecznej) zaświadczenie, stwierdzające dopełnienie wymagań tej kontroli; nie wymaga się przedstawienia tych zaświadczeń przy towarach: 1) objętych umowami o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, 2) przewożonych w ruchu podróżnych (w rozumieniu § 22 ust. 4 przepisów wykonawczych do prawa celnego), 3) stanowiących używane zwykle w handlu wewnętrzne jak i zewnętrzne opakowania, które są wolne od cła, 4) zwalnianych od cła na podstawie art. 22 ust. I pp. 1-6, 8-11; ust. II pp. 1-10, 13-20, 22-25 prawa celnego;

b) wykaz państw, do których wywóz podlegać będzie specjalnej kontroli, wykaz instytucyj, uprawnionych na polskim obszarze celnym do wystawiania zaświadczeń wymienionych w punkcie a), oraz wzory tych zaświadczeń będzie ogłaszał Minister Skarbu w Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski".

5) W paragrafie 55 - "Zgłoszenie ustne" - dodaje się nowy ustęp 8:

"Przepisy, zawarte w § 56 ustęp 8, mają analogiczne zastosowanie".

6) W paragrafie 57 - "Postępowanie urzędu celnego" - ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:

"Jeżeli towary podlegają ograniczeniom wywozowym lub gdy wywóz do niektórych krajów podlega specjalnej kontroli, strona powinna złożyć urzędowi celnemu w pierwszym wypadku pozwolenie na wywóz wydane przez właściwą władzę, w drugim - zaświadczenie, stwierdzające dopełnienie warunków specjalnej kontroli.

Przed złożeniem wymienionych wyżej dokumentów towar nie może być wypuszczony zagranicę".

7) W paragrafie 62 - "Zgłoszenie na piśmie do odprawy warunkowej" - dodaje się nowy ustęp 6 tej treści:

"a) Jeżeli w związku z wykonaniem umów międzypaństwowych bądź w związku z regulowaniem płatności z tytułu obrotu towarowego z państwem obcem, obrót ten, na skutek wprowadzonej w państwie obcem reglamentacji dewiz, podlega specjalnej kontroli w całości lub w części, wówczas strona przy odprawie warunkowej, dotyczącej obrotu uszlachetniającego czynnego lub biernego, bądź obrotu reparacyjnego czynnego lub biernego - z tem państwem powinna przedstawić zaświadczenie, stwierdzające dopełnienie wymagań tej kontroli.

b) Wykaz państw, w stosunku do których odprawa warunkowa, dotycząca obrotu uszlachetniającego czynnego tub biernego, bądź obrotu reparacyjnego czynnego lub biernego podlegać będzie specjalnej kontroli, wykaz instytucyj, uprawnionych na polskim obszarze celnym do wystawania zaświadczeń, wymienionych w punkcie a), oraz wzory tych zaświadczeń będzie ogłaszał Minister Skarbu w Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski".

8) W paragrafie 61 - "Zgłoszenie ustne do odprawy warunkowej" - dodaje się ustęp 3:

"Przepisy zawarte w paragrafie 62 ustęp 6, mają analogiczne zastosowanie".

9) W paragrafie 63 - "postępowanie urzędu celnego" - dodaje się ustęp 4:

"Jeżeli przy odprawie warunkowej wymagane jest zaświadczenie o dopełnieniu warunków specjalnej kontroli ustanowionej w obrocie towarowym z państwem obcem (§ 61 ust. 3, § 62 ust. 6) odprawa warunkowa nie może być dokonana bez przedstawienia przez stronę takiego zaświadczenia".

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020