Utworzenie funduszu zasobów przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U.35.16.90
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 1 marca 1935 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o utworzeniu funduszu zasobów przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Na podstawie art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. R. P. z 1930 r. Nr. 89, poz. 705) w brzmieniu, zmienionem art. 90 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. 110, poz. 976), zarządza się co następuje:
§  1. W celu utrzymania stałego zapasu materjałów zasobów przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" tworzy się w tem przedsiębiorstwie fundusz zasobów. Fundusz ten nie posiada odrębnej osobowości prawnej.
§  2. Fundusz zasobów tworzy się z wartości istniejącego zapasu materjałów i gotowizny za wydane materjały. Wysokość funduszu zasobów określa się na 165.000.000 zł.
§  3.
(1) Minister Komunikacji w porozumieniu z Ministrem Skarbu może zwiększać lub zmniejszać wysokość funduszu zasobów.
(2) Zwiększenie funduszu zasobów może nastąpić z nadwyżek bilansowych przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe", z kredytów rozchodowych funduszu inwestycyjnego lub też z innych kredytów na ten cel przyznanych.
§  4. Należności funduszu zasobów za materjały wydane z zasobów dla celów eksploatacyjnych i inwestycyjnych powinny być wyrównane w tym samym okresie rachunkowym.

Kredytowanie należności poza okres rachunkowy, w którym one powstały, może nastąpić za zgodą Ministra Skarbu.

§  5. Dla obrotów funduszu zasobów prowadzi się oddzielne księgi. Wyniki rocznych obrotów funduszu zasobów wchodzą do bilansów przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
§  6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020