Państwowy podatek od uboju.

Dz.U.33.84.614
ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 27 października 1933 r.
o państwowym podatku od uboju.
Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 25 marca 1933 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 29, poz. 249) postanawiam co następuje:
Art.  1.

Państwowemu podatkowi od uboju podlega ubój bydła rogatego, cieląt i nierogacizny.

Art.  2.

Do zapłaty państwowego podatku, od uboju obowiązani są posiadacze zwierząt, wymienionych w art. 1, poddawanych ubojowi.

Art.  3.
1) Państwowemu podatkowi od uboju nie podlega ubój zwierząt, wymienionych w art. 1, a przeznaczonych do spożycia we własnem gospodarstwie domowem.
2) Rozporządzenie Ministra Skarbu wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych określa inne przypadki, w których ubój nie podlega państwowemu podatkowi od uboju.
Art.  4. 1

1) Państwowy podatek od uboju wynosi:
a) od 1 sztuki bydła rogatego 3 zł,
b) od 1 cielęcia 50 gr,
c) od 1 sztuki nierogacizny 1 zł 50 gr.
2) Wyjątek stanowią województwa: nowogródzkie, poleskie, wileńskie i wołyńskie oraz powiaty: białostocki, bielski, grodzieński, sokólski i wołkowyski województwa białostockiego, na których obszarze państwowy podatek od uboju wynosi:
a) od 1 sztuki bydła rogatego 1 zł 50 gr,
b) od 1 cielęcia 25 gr,
c) od 1 sztuki nierogacizny 75 gr.
Art.  5.
1) Państwowy podatek od uboju winien być wpłacony przed ubojem zwierzęcia.
2) Rozporządzenie Ministra Skarbu wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych określa przypadki, w których państwowy podatek od uboju może być płacony po uboju zwierzęcia.
Art.  6.

Uiszczony podatek od uboju podlega zwrotowi:

1) jeżeli ubój, od którego uiszczono podatek, nie nastąpi;
2) jeżeli przy urzędowem badaniu, dokonanem po uboju, mięso zwierzęcia zostało uznane za niezdatne do spożycia, przyczem:
a) w razie całkowitego uznania mięsa za niezdatne do spożycia, następuje zwrot podatku w pełnej wysokości
b) w razie uznania mięsa za warunkowo zdatne lub mniej wartościowe, następuje zwrot podatku w połowie wysokości.
Art.  7.
1) Państwowy podatek od uboju pobierają:
a) w gminach utrzymujących rzeźnie-te gminy;
b) w innych gminach organa, pobierające opłaty za badanie zwierząt rzeźnych i mięsa na podstawie art. 19 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr. 60, poz. 454):
2) Na pokrycie kosztów, związanych z poborem państwowego podatku od uboju, władze samorządowe zatrzymują sobie 3% pobranego podatku.
Art.  8.

Nieuiszczone przez płatników w terminach, określonych na podstawie art. 5, kwoty państwowego podatku od uboju podlegają przymusowemu ściągnięciu wraz z karami za zwłokę i kosztami egzekucyjnemi według przepisów obowiązujących w zakresie państwowych podatków bezpośrednich.

Art.  9.

Szczegółowe przepisy o poborze, wymiarze, władzach powołanych do poboru i wymiaru podatku, środkach prawnych, nadzorze nad organami pobierającemi podatek oraz zabezpieczeniu państwowego podatku od uboju, określa rozporządzenie Ministra Skarbu wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych oraz Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych.

Art.  10.

W razie przetrzymywania przez władze samorządowe sum, pobranych z tytułu państwowego podatku od uboju, służy władzom skarbowym prawo wstrzymania wypłaty tym władzom samorządowym odpowiedniej części należnych im dodatków do podatków państwowych.

Art.  11.
1) Kto wykracza przeciw przepisom rozporządzenia niniejszego lub wydanym na jego podstawie rozporządzeniom wykonawczym, karany będzie grzywną w wysokości ud 5 zł - 1.000 zł, o ile dany czyn nie ulega karze surowszej według innych przepisów.
2) 2 Do wymiaru grzywien i do postępowania karnego stosuje się przepisy ordynacji podatkowej, a w szczególności przepisy części IV tejże ordynacji. Ilekroć w tych przepisach jest mowa o władzy skarbowej I instancji, rozumie się przez to urząd skarbowy, a ilekroć jest mowa o władzy skarbowej II instancji - izbę skarbową bądź Wydział Skarbowy Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego.
3-5. 3 (skreślone).
Art.  12.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych oraz Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych.

Art.  13.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 listopada 1933 r. i obowiązuje na całym obszarze Rzeczypospolitej.

1 Art. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 3 listopada 1936 r. (Dz.U.36.84.583) zmieniającego nin. rozp. z mocą ustawy z dniem 20 listopada 1936 r.
2 Art. 11 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 2 dekretu z dnia 3 listopada 1936 r. (Dz.U.36.84.583) zmieniającego nin. rozp. z mocą ustawy z dniem 20 listopada 1936 r.
3 Art. 11 ust. 3-5 skreślone przez art. 1 pkt 2 dekretu z dnia 3 listopada 1936 r. (Dz.U.36.84.583) zmieniającego nin. rozp. z mocą ustawy z dniem 20 listopada 1936 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020