Rozporządzenie wprowadza zmiany w części normatywnej oraz w załączniku nr 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1386). Przede wszystkim w celu zwiększenia dostępności do świadczeń zmieniono definicję lekarza w trakcie specjalizacji, umożliwiając tym samym realizację świadczeń w przypadku świadczeń stacjonarnych przez lekarza, który rozpoczął specjalizację z psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży, natomiast w przypadku świadczeń ambulatoryjnych, przez lekarza, który ukończył co najmniej pierwszy rok specjalizacji z psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży. Ponadto rozporządzenie pozwala na realizację świadczeń w ramach leczenia środowiskowego przez terapeutę środowiskowego, który posiada w tym zakresie wiedzę i umiejętności, a jest to poświadczone zaświadczeniem wydanym przez kierownika podmiotu leczniczego, w którym taka osoba wykonuje obowiązki terapeuty, do 31 grudnia 2015 r.
Nowe przepisy zezwalają na udzielanie świadczeń terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol w zakresie leczenia substytucyjnego również przez lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii, który posiada co najmniej 3-miesięczny staż w podmiotach prowadzących leczenie osób uzależnionych.
Rozporządzenie ogłoszono 20 grudnia i weszło ono w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl