W ciągu całego roku 2013 lekarze orzecznicy ZUS przeprowadzili 483,7 tys. badań osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W efekcie wydano 62,9 tys. decyzji wstrzymujących wypłatę świadczeń, a kwota wstrzymanych zasiłków z tego tytułu wyniosła łącznie blisko 21,2 mln zł.

Natomiast w zakresie kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich skontrolowano 159 tys. osób, wstrzymując wypłatę zasiłków 6 tys. ubezpieczonych na kwotę 6,1 mln zł.

ZUS obniżył też w ubiegłym roku świadczenia osobom, które w trakcie trwania zwolnienia utraciły tytuł do ubezpieczenia, bo na przykład wygasła obowiązująca je umowa o pracę. W takim przypadku świadczenia obniżane są do wysokości 100 procent przeciętnego wynagrodzenia w kraju. W całym 2013 roku kwota obniżonych wypłat sięgnęła 177 mln zł.

Zgodnie z ustawowymi zapisami Zakład obniżył również kwotę wypłacanego zasiłku chorobowego wszystkim tym, którzy w terminie 7 dni nie dostarczyli zwolnienia lekarskiego do pracodawcy lub ZUS (w przypadku przedsiębiorców). Za każdy dzień zwłoki ponad ustawowe 7 dni Zakład obniża świadczenie o 25 procent. Od stycznia do końca grudnia 2013 kwota obniżonych z tego tytułu świadczeń wyniosła blisko 7,7 mln zł.

Łącznie, w ubiegłym roku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wstrzymał i ograniczył wypłatę świadczeń chorobowych na kwotę 212,1 mln zł.

Jednocześnie Zakład przypomina, że kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich może prowadzić każdy pracodawca zatrudniający ponad 20 ubezpieczonych.

Oprac. Magdalena Okoniewska