W ocenie ZPP proponowane zmiany polegające na wyłączeniu obowiązku zawiadomienia o kontroli, czy też wyłączeniu zakazu prowadzenia jednocześnie więcej niż jednej kontroli, wyłączeniu określenia miejsca przeprowadzenia kontroli oraz wyłączeniu stosowania przepisów o maksymalnym czasie trwania kontroli nie doprowadzą do osiągnięcia zakładanego w projekcie skutku, czyli zwiększenia liczby kontroli.

ZPP popiera zapis, że "Fundusz nie kontroluje działalności gospodarczej przedsiębiorcy, lecz wykonanie zawartej umowy cywilnoprawnej", jednakże zastrzega, że taki zapis byłby trafny jeżeli przedmiotowa nowelizacja w całości wyłączałaby stosowanie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w stosunku do przedsiębiorców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Zdaniem ZPP częściowe wyłączenie pogłębi tylko wątpliwości interpretacyjne w odniesieniu do zasad przeprowadzania kontroli u przedsiębiorców prowadzących działalność leczniczą.

Związek wskazuje również na konieczność zmiany rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

Źródło: www.wartowiedziec.org