Projekt dotyczy m.in.  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). Projekt został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu.

Zmiany ustawy o świadczeniach dotyczą między innymi doprecyzowania prawa tej grupy pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez świadczeniodawcę listy oczekujących (chodzi tu o świadczenia szpitalne i AOS) - świadczenia te powinny być udzielone w dniu zgłoszenia, a gdy jest to niemożliwe - świadczeniodawca wyznaczy inny termin poza kolejnością wynikającą z listy oczekujących - w przypadku świadczeń AOS świadczenie nie może być udzielone w terminie późniejszym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Projekt ustawy nakłada także na świadczeniodawców oraz kierowników aptek obowiązek umieszczania w widocznym miejscu informacji o przysługujących tym pacjentom uprawnieniach.