W dniu 23 grudnia 2015 roku Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie Nr 101/2015/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne. Zarządzenie dostosowuje wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne do aktualnego stanu prawnego.

Zarządzenie Nr 101/2015/DSOZ dostosowuje wzorzec umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne do postanowień m.in. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400). Zarządzenie wprowadza we wzorze umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne postanowienia dotyczące przeznaczania dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki, a także postanowienia odnoszące się do kar umownych nakładanych na świadczeniodawcę w przypadku nieprzekazania informacji o liczbie pielęgniarek realizujących świadczenia opieki zdrowotnej oraz w przypadku nieprzeznaczenia przez świadczeniodawcę dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki.

Zarządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu podpisania, z tym zastrzeżeniem, że przepisy zarządzenia Nr 101/2015/DSOZ stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia lub zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczących udzielania świadczeń począwszy od dnia 1 stycznia 2016 roku. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia Nr 101/2015/DSOZ, stosuje się przepisy zarządzenia Nr 94/2014/DSOZ w brzmieniu dotychczas obowiązującym.

Opracowanie: Alicja Plichta

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 24 grudnia 2015 r.