Zmiany w zarządzeniu Prezesa NFZ - ratownictwo medyczne
\\

14 marca 2013 r. weszło w życie zarządzenie Prezesa NFZ nr 12/2013/DSM z dnia 14 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne.

Zmiany dotyczą składania oświadczenia przez świadczeniodawcę ubiegającego się o zawarcie z NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego. Świadczeniodawca wykazujący w ofercie personel lekarski posiadający doświadczenie 3000 godzin składa oświadczenie (według wzoru zawartego w załączniku nr 7 do zarządzenia), potwierdzając, że wykazani przez niego lekarze posiadają 3000 godzin doświadczenia w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala.

Ponadto, zgodnie z nowym brzmieniem zarządzenia, świadczeniodawca obowiązany jest do utrzymania, przez cały okres obowiązywania umowy, co najmniej procentowego udziału czasu pracy lekarzy, deklarowanego w ofercie, zgodnie z kwalifikacjami wskazanymi w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.).

Zarządzenie zmieniło również treść załącznika nr 3 w części 2 do nowelizowanego zarządzenia Prezesa NFZ nr 65/2012/DSM z dnia 17 października 2012 r. w zakresie dodatkowo ocenianych wymagań dotyczących składu osobowego, podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego.

Opracowanie: Ewelina Wójcik, RPE WKP

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 15 marca 2013 r.

\
Data publikacji: 15 marca 2013 r.