Ustawa o działalności leczniczej w stosunku do podmiotów leczniczych spełniających przesłanki określone w art. 3 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (m. in. SP ZOZ-ów) dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia na udzielanie w określonym zakresie świadczeń zdrowotnych, podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą, lub osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

Wartość zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych obliczana jest według całkowitego szacunkowego wynagrodzenia podmiotu przyjmującego zamówienie, bez podatku od towarów i usług. Udzielający zamówienia nie może dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości celem obejścia trybu konkursu ofert.

Powyższa zmiana wynika z wejścia w życie ustawy z 14 marca 2014 roku o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 423).

Opracowanie: Ewelina Wójcik RPE WK