Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 25 czerwca 2015 roku mieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających (Dz. U. poz. 907) Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim w swojej strukturze będzie posiadał 45 łóżek w zakładzie psychiatrycznym przeznaczonym do wykonywania środków zabezpieczających w warunkach podstawowego zabezpieczenia.

Poprzednia liczba łóżek wynosiła 15, natomaist zmiana wynikła z przekształcenia tego podmiotu leczniczego oraz otrzymania odpowiednich środków finansowych. Ponadto we wskazanym podmiocie dokonano zmiany z dotychczasowych 55 na 81 łóżek dla mężczyzn w oddziale przeznaczonym do wykonywania środków zabezpieczających w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia.

Zmiany liczby łóżek na niektórych oddziałach w zakładach psychiatrycznych i leczenia odwykowego dokonano także w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej - Szpitalu im. dr. J. Babińskiego w Łodzi (zmiana z 20 na 30 łóżek) oraz w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie (zmiana z 30 na 40 łóżek), który wszedł w struktury Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu Centrum Psychiatryczne w Warcie.

Wykaz zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających w warunkach podstawowego zabezpieczenia został uzupełniony również o Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o. we Wrocławiu z liczbą 8 łóżek.

Zmiana porządkowa polega na dostosowaniu treści rozporządzenia ministra zdrowia z 10 sierpnia 2004 roku w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 599 z późn. zm.) do przepisów ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 618).

Rozporządzenie weszło w życie 30 czerwca 2015 roku.