Rozporządzenie określa wzory wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, a także sposób przedstawiania tych informacji i danych. Wzór wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Ponadto rozporządzenie określa wzory dotyczące informacji o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, dane, na podstawie których określono te ilości, informacje o ilości i jakości pobranej wody podziemnej i powierzchniowe, informacje o ściekach wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz wykazu zawierającego informacje o składowanych odpadach oraz informacje o wysokości należnych opłat.

Nowe rozporządzenie wprowadziło również możliwość prowadzenia powyższych wykazów również w formie elektronicznej. Wykazy przedkładane w postaci elektronicznej będą wnoszone na elektroniczną skrzynkę podawczą właściwych organów oraz muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo przy użyciu profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Rozporządzenie zastąpiło dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z 18 czerwca 2009 roku w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i sposobu przedstawiania tych informacji i danych (Dz. U. Nr 97, poz. 816).

Opracowanie: Ewelina Wójcik RPE WK