Wydane w dniu 30 kwietnia 2015 r. zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wprowadza kilka nowych programów lekowych oraz dodaje ryczałty roczne za diagnostykę. Ponadto zarządzenie zmieniające dokonuje sprostowania omyłki we wzorze wniosku o leczenie preparatami immunoglobulin dorosłych pacjentów z pierwotnymi niedoborami odporności.

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) oraz zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne Nr 21/2015/DGL dodaje nowe programy lekowe: Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych (ICD-10 G61.8, G62.8, G63.1, G70, G04.8, G73.1, G73.2, G72.4, G61.0, G36.0, M33.0, M33.1, M33.2), Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego sildenafilem i epoprostenolem (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) do „Katalogu świadczeń i zakresów - leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe)”. Wskazany katalog stanowi załącznik 1k do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) Nr 27/2012/DGL. Zarządzenie Nr 21/2015/DGL dodaje również roczne ryczałty za diagnostykę w programach lekowych: Diagnostyka w programie leczenia przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych (ICD-10 G61.8, G62.8, G63.1, G70, G04.8, G73.1, G73.2, G72.4, G61.0, G36.0, M33.0, M33.1, M33.2), Diagnostyka w programie leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego sildenafilem i epoprostenolem (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) – dorośli.

Zarządzenie Nr 21/2015/DGL prostuje również omyłkę we wzorze wniosku o leczenie preparatami immunoglobulin dorosłych pacjentów z pierwotnymi niedoborami odporności. Wyrazy „podpis i pieczątka Kierownika jednostki uprawnionej do terapii hormonem wzrostu” zostały zastąpione wyrazami: „podpis i pieczątka Kierownika jednostki uprawnionej do terapii immunoglobulinami”. Zarządzenie Nr 21/2015/DGL dostosowuje ponadto wzór wniosku o zakwalifikowanie pacjenta do leczenia oraz karty monitorowania do opisu programu lekowego Leczenie choroby Gaucher`a.

Zarządzenie Nr 21/2015/DGL weszło w życie w dniu 1 maja 2015 r., z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2015 r., z zastrzeżeniem, iż zmiany w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne Nr 89/2013/DSOZ wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 4 maja 2015 r.