Na stronie internetowej NFZ opublikowano zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r. Nr 90/2014/DSOZ zmieniające zarządzenie Nr 80/2013/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza. Zarządzenie wprowadza między innymi pojęcie oddziału rehabilitacji oraz dodaje nowe zasady udzielania świadczeń w warunkach ambulatoryjnych i domowych.

Zarządzenie Nr 90/2014/DSOZ pod pojęciem oddziału rehabilitacji rozumie szpitalny oddział rehabilitacji lub stacjonarny zakład rehabilitacji leczniczej, w którym realizowane są świadczenia rehabilitacyjne w warunkach stacjonarnych. Wskazane zarządzenie wprowadza również zmianę do zasad postępowania oraz wymagań wobec świadczeniodawców, iż nie zawiera się umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jednocześnie w zakresach fizjoterapia ambulatoryjna i fizjoterapia domowa. Zarządzenie Nr 90/2014/DSOZ wprowadza także zmianę do rozdziału 5 zarządzenia Nr 80/2013/DSOZ „Tryb kierowania i zasady udzielania świadczeń w warunkach ambulatoryjnych i domowych”, polegającą na dodaniu do świadczeń udzielanych w warunkach ambulatoryjnych zasady, iż wizyta fizjoterapeutyczna w danym cyklu terapeutycznym może być rozliczona maksymalnie dwukrotnie. Ponadto do świadczeń udzielanych w warunkach domowych dodano zasadę, zgodnie z którą świadczeniodawca zobligowany jest do udzielania świadczeń na terenie powiatu, w którym znajduje się miejsce udzielania świadczeń oraz gmin sąsiednich. Do zasad sprawozdawania, rozliczania i finansowania świadczeń dodano zmianę, iż świadczeniodawca w raporcie statystycznym obowiązany jest sprawozdawać dane dotyczące:

1) rozpoznań wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych - Rewizja Dziesiąta (ICD-10), w możliwie najbardziej szczegółowej kategorii;

2) procedur medycznych wg Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych (ICD-9), w możliwie najbardziej szczegółowej kategorii.

Zgodnie z § 2 zarządzenia Nr 90/2014/DSOZ, do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia 80/2013/DSOZ w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie zarządzenia zmieniającego

Zarządzenie Nr 90/2014/DSOZ wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Opracowanie: Jacek Tkacz

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 22 grudnia 2014 r.